Користувацький вхід

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

АНОТАЦІЯ
Стаття розкриває сутність методичної роботи позашкільного закладу: головні завдання методистів позашкільного закладу, систему методичної роботи, планування методичної роботи, залучення педагогів до систематичної методичної роботи.
Ключові слова: методична робота, позашкільний навчально-виховний заклад, система методичної роботи.

АНОТАЦИЯ
Статья раскрывает сущность методичкой работы внешкольного учреждения: основные задачи методистов внешкольного учреждения, систему методической работы, планирование методической работы, привлечение педагогов к систематической методической работе.
Ключевые слова: методическая работа, внешкольное учебно-воспитательное учреждение, система методической работы.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Постановка проблеми. Сьогодні навчально-виховний процес у позашкільному закладі передбачає охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, навчального підручника. Тому педагогічним працівником цих закладів повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідний рівень професійної підготовки, вдосконалює свою педагогічну діяльність, підвищує результативність та якість своєї роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Державну політику щодо функціонування та розвитку позашкільної освіти в Україні, а також її соціально-економічні, організаційно-педагогічні засади визначено низкою нормативно-правових актів (закони України ,,Про освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, ,,Про охорону дитинства”, Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про позашкільний навчальний заклад та ін.). Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її організації, стратегії розвитку розкрито в Державній національній програмі ,,Освіта. Україна. XXI століття”, Концепції позашкільної освіти та виховання, Державній цільовій соціальній програмі розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. [5, c. 5-6]
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні соціальні запити спрямовують педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів на використання досягнень психолого-педагогічної науки. Зокрема, для формування концепцій організації освітньо-розвивальної та виховної роботи в позашкільних навчальних закладах важливими є праці Л. Виготського, Д. Ельконіна, Г. Пустовіта, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін., де визначено теоретичні засади формування творчої особистості; теорія особистісно орієнтованого виховання, що розроблена І. Бехом; наукові доробки Ш. Амонашвілі, В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, О. Леонтьєва, Б. Нікітіна та інших, що висвітлюють положення теорії розвивального навчання; дослідження В. Вербицького, Л. Ковбасенко, Л. Павлової, Г. Пустовіта, В. Редіної, Т. Сущенко, що розкривають організаційно-педагогічні засади діяльності системи позашкільної освіти України. [3, c. 4-8]
Формулювання мети. Завдяки діяльності позашкільних навчальних закладів в Україні забезпечено доступність позашкільної освіти, функціонування та розвиток її різноманітних форм. Робота цих закладів організовується відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців і здійснюється за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний та інші). [2, c. 164-168]
Організація ефективної методичної роботи у позашкільних навчальних закладах набуває підвищеного соціального значення, адже вона сприяє розв’язанню проблеми оптимізації виховної роботи в позашкільному освітньому просторі, розробленню та впровадженню інноваційних навчально-виховних методик і технологій. У зв’язку з зазначеним методисти спрямовують методичну роботу на удосконалення навчально-виховного процесу в позашкільному закладі, його програмно-методичному забезпеченню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників. Першочерговим завданням педагогічного колективу закладу в умовах реформування освітньої галузі є корекція навчально-виховного процесу, оскільки нині існуючий уже недостатньо відповідає вимогам сьогодення і входить в протиріччя з реальними потребами суспільства. Заходи з корегування навчально-виховного процесу торкаються питань навчальної, виховної, методичної і організаційної роботи, обговорюються на засіданнях методичної ради, творчої лабораторії керівників гуртків, нарадах при директорі закладу. Такими заходами є: методична допомога, консультації з відвідуванням занять, вивчення системи роботи керівника гуртка, різні види контролю, аналіз діяльності педагога тощо.
Головним завданням у роботі методистів позашкільного закладу є задоволення потреби педагогічних працівників в оволодінні передовою технологією навчання і виховання, у накопиченні нових знань, покликаних розкривати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його педагогічну культуру.
Саме тому у сучасних позашкільних закладах створюється система методичної роботи, всі форми і методи якої сприяють залученню педагогічних кадрів з високим рівнем професіоналізму, творчим потенціалом до цілеспрямованої роботи по досягненню спільних задач. У своїй роботі методисти використовують різні форми і методи діяльності, серед яких: семінари, практичні заняття, конкурси, презентації, творчі звіти тощо.
Плануючи методичну роботу з педагогічними працівниками методисти вивчають і аналізують попит і потреби кожного педагога, школярів. Враховуючи інтерес і досвід роботи керівників гуртків, конкретні умови їх діяльності, до структури методичної роботи треба включити такі форми роботи як педагогічна майстерня, в рамках якої проводитиметься ,,Тиждень майстерності” керівника гуртка. Програмою передбачається відвідування відкритих занять, обмін педагогічним досвідом, оформлення виставки напрацьованих матеріалів. Систематично організовуйте виставки творчих робіт гуртківців. Ця форма сприяє виявленню творчих, талановитих працівників і школярів.
Посилення вимог до якості позашкільної освіти зумовлює необхідність організації роботи щодо психологізації навчально-виховного процесу як основи для розкриття особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу вихованців. Тому в організації роботи позашкільного закладу належна увага має приділятися створенню сприятливого психологічного клімату, що забезпечується особистісно орієнтованим стилем спілкування, використанням інтерактивних технологій, налагодженням співпраці педагогів і батьків вихованців.
Педагоги сучасних позашкільних закладів повинні спрямовувати свою діяльність на активний пошук інноваційних технологій навчання і виховання, а оволодіваючи ними, втілювати в навчально-виховний процес. Однією з них є метод проектів, який вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації дитини, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їх інтелектуальних здібностей.
Позашкільний заклад належить до такого типу освітніх закладів, які проводять роботу у вільний від шкільних занять час. Тому важливим є організація дозвілля у післяурочний час та вихідні дні, де особливо яскраво і повноцінно розкриваються природні потреби школярів в свободі і незалежності, активній діяльності і самовираженні. Такі форми організації дозвілля як заняття у гуртках, участь у підготовці і проведенні свят дають можливість школярам об’єднуватися у неформальні колективи, що дають їм можливість виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, що відрізняються від ролей у навчальній діяльності. Саме тому у своїй роботі методисти мають привертати велику увагу розробці методичних матеріалів, рольових ігор, свят, які задовольняють ці потреби школярів.
Головною метою у підготовці різноманітних розробок дозвілля школярів є формування відношення до дозвілля як до часу для самовдосконалення, саморозвитку, навчити учнів грамотно проводити вільний час, створити умови для самостійної, творчої діяльності школярів. Цьому сприятиме розробка масових святкових заходів, організація виставок творчих робіт, проведення екскурсій, ігор, змагань.
Основними напрямами методичної роботи позашкільного закладу є:
– створення ефективної системи роботи з проблеми формування творчих здібностей дітей та учнівської молоді в позашкільному освітньо-виховному просторі;
– удосконалення соціально-педагогічної моделі закладу як комплексного позашкільного навчального закладу;
– узагальнення матеріалів із науково-методичної проблеми ,,Шляхи оптимізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи в сучасному позашкільному навчальному закладі” та актуальних методико-педагогічних проблем;
– організація методичного та психологічного супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів.
Педагогічному колективу позашкільного закладу необхідно сформувати систему роботи з розвитку творчих здібностей вихованців, формування у вихованців стійкої внутрішньої мотивації до творчої діяльності, збагачення досвіду комунікативно-творчої діяльності. Це сприятиме не лише самореалізації вихованців в обраних ними видах навчально-творчої діяльності, а також їхньому професійному самовизначенню та соціальній адаптації.
Основними принципами організації методичної роботи в позашкільному навчальному закладі є:
• відповідність системи методичної роботи позашкільного навчального закладу сучасному замовленню держави;
• науковість, що вимагає знання сучасних теоретико-методологічних основ розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, соціології з питань виховання творчої особистості;
• системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи позашкільної діяльності;
• послідовність, наступність, безперервність, масовість, що вимагає всебічного охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року;
• творчий характер, що обумовлює максимальну активізацію діяльності педагогів;
• конкретність, що вимагає врахування особливостей закладу, його регіону, типу, завдань та програми позашкільної життєдіяльності;
• оперативність, гнучкість, мобільність у врахуванні сучасних вимог до розвитку позашкільної освіти;
• колективний характер, що вимагає поєднання зусиль усіх структур педагогічного колективу тощо.
Особливе значення при плануванні методичної роботи необхідно надати вивченню не лише результатів навчання й виховання, а й всебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь педагога. Кожен позашкільний навчальний заклад створює власну систему науково-методичної роботи, орієнтуючись як на наукові дослідження, так і на досвід колег, на їх запити. Педагоги самостійно вибирають форму і структуру навчальних занять, методи навчання, керуючись їх педагогічною доцільністю та факторами, що зумовлюють результативність навчання вихованців. Безумовно, навчально-виховний процес базується на традиційній системі, однак вона не є домінуючою, оскільки використовуються здебільшого нетрадиційні форми і методи навчання, які руйнують застиглі штампи в організації навчально-виховного процесу, спрямовуючи його на активізацію пізнавальної, самостійної й творчої активності дітей. Наприклад, досить активно запроваджуються педагогами заняття-конференції, сюжетно-рольові ігри,, заняття-казки.
З метою поширення педагогічних ідей, науково-методичних надбань педагогічного колективу бажано щорічно готувати спеціальний випуск статей у періодичний журнал, які б містили матеріали узагальненого педагогічного досвіду, рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи за напрямами позашкільної освіти, добірку методичних матеріалів з організації вільного часу дітей та учнівської молоді, впровадження нових освітньо-виховних технологій.
Методична робота в позашкільному закладі забезпечує оволодіння педагогами методами науково-педагогічного дослідження, аналізу ефективності навчально-виховної роботи, розроблення й упровадження інноваційних освітньо-виховних технологій, освітніх програм і проектів. Відповідно до цього організація методичної роботи є одним із найскладніших напрямів управлінської діяльності, оскільки вона вимагає від адміністрації позашкільного закладу високої наукової компетентності, а від педагогів – цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, урізноманітнення й інтеграції напрямів професійно-творчої діяльності, проведення систематизованих науково-педагогічних досліджень, узагальнення педагогічного досвіду.
Кожний методист позашкільного навчального закладу має оволодівати досягненнями науки, в першу чергу, педагогіки, психології, перспективним досвідом роботи з педагогічними кадрами; уміти визначити шляхи вирішення проблем діяльності педагогічного колективу; усвідомлювати основні вимоги до розробки системи методичної роботи; чітко визначати шляхи організаційно-методичного забезпечення, функціонування та розвитку навчально-виховного процесу в закладі.
Висновки. Орієнтація на здібну, обдаровану, талановиту особистість вимагає нових підходів до організації навчально-виховного процесу. Тому таким важливим для методистів сучасного позашкільного закладу є розробка методичних рекомендацій для педагогів, які повинні постійно працювати над самовдосконаленням своєї професійної діяльності, оновленням змісту освіти з урахуванням сучасних досягнень науки, культури. Адже навчально-виховний процес у гуртках має будуватися на основі науково-обґрунтованого вибору форм, методів, засобів навчання і виховання, вміння використовувати поряд із традиційними методами і формами нетрадиційні форми проведення занять.
Успіху виховної роботи в позашкільних закладах сприяють правильне планування і організація управлінської діяльності керівника, вміле керування педагогічним колективом, підвищення професійної кваліфікації педагогів, постійний пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних задач, творчий підхід до організації занять.
Робота сучасних позашкільних навчальних закладів має ґрунтуватися не лише на досягненнях сучасної психолого-педагогічної науки та педагогічної практики, а й систематизованій науково-методичній діяльності педагогічних працівників. Це забезпечить оптимізацію всіх напрямів навчально-виховної, організаційної та методичної роботи, підвищенню ефективності позашкільного навчально-виховного процесу.
Позашкільна освіта, яка надає дітям та молоді додаткові знання, вміння та навички за їх інтересами, стає необхідною сьогодні і набуває престижу в нашому суспільстві. Тому зусилля багатьох педагогів-науковців спрямовані на вдосконалення змісту та організації позашкільної освіти з урахуванням вимог та тенденцій сьогодення.
Перспективи подальшого дослідження. Перспективами подальшого дослідження мають стати напрямки самоосвіти педагогів позашкільного закладу освіти.

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 3 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
2. Биковська О. В. Стратегічні напрями позашкільної освіти / О. В. Биковська // Позашкільна освіта: стратегії, інновації, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф, 21-23 травня 2009 р. Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр. – Суми: ПП ,,Рудень С.І.” – 2009. – С. 164-168.
3. Вербицький В. В. Організаційно-методичні засади еколого-натуралістичної роботи позашкільних навчальних закладів (2003-2008 роки) / В. В. Вербицький // Рідна школа – 2006. – №8 – С. 4-8.
4. Ковбасенко Л. І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: методичний посібник / Л. І. Ковбасенко. – К.: Либідь, 2000. – 53 с.
5. Концепція позашкільної освіти та виховання // Управління освітою. – 2005. – С. 5-6.

Автор: 

Москаленко Віра Сергіївна, методист Комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі