Користувацький вхід

Основи динаміки

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Уроки-заліки «Основи динаміки»

Цілі і задачі уроків-заліків усім відомі, але кожний вчитель організує підготовку до уроку заліку і проведення по своєму. Нижче наводяться ті види контролю та корекції, що використовуються найчастіше. Варіантів може бути й більше, залежно від професіоналізму вчителя, його творчого підходу та працелюбності.

Незалежно від виду заліку підготовка починається за першого уроку даної теми: класу повідомляється перелік питань , що ввійдуть до заліку, й орієнтовна дата проведення. У процесі вивчення теми відбувається регулярне опитування: і фронтальне, і групове.
При вивченні теми «Основи динаміки» на одному з уроків учні виконують міні-залік з метою перевірки законів динаміки, підготовки до читання та побудови графіків тіл, встановлення відповідності між графічним описом ситуації та рівнянням руху, що описують кожну з них, якщо тіло рухається з прискоренням.
Потім проводиться експрес-опитування (на нього відводиться один з наступних уроків повністю): кожному учневі видається окрема картка з одним питанням. Тільки-но завершується роздача карток, той, хто першим одержав завдання, починає відповідати. Решта слухають відповідь і доповнюють її, набираючи додаткові біли. Урок проходить у формі дискусії у високому темпі. Користуватися зошитом та підручником не вистачає часу. Оцінки виставляються всім.
Наступний етап проведення письмового заліку, тобто одногодинної контрольної роботи (4-6 варіантів по 3 питання у кожному). У білеті обов’язково має бути дві розрухові задачі з побудовою графіків та якісна задача. Метою цієї контрольної роботи є перевірка знань законів динаміки, вироблення навичок побудови креслення та розв’язання задачі в загальному вигляді.
Завершується вивчення теми «Основи динаміки» проведенням комплексного заліку (3 теоретичних питань, 3 якісних завдання з кресленнями). Краще приймати залік у групах. Керівник групи (кращі учні з даного класу) одержують допуск до перевірки знань законів динаміки , вироблення навичок побудови креслення та розв’язання задачі в загальному вигляді.
На залік відводиться 30 хв. За останні 10-15 хв. керівники оголошують оцінки, відзначають кращі результати та називають питання, що викликали труднощі. Корекція знань, умінь та навичок проводиться як на самому заліку, так і на наступних уроках за трибальною системою:
• «0» - відповідь неповна, або відсутня;
• «1» - відповідь правильна, але не повна;
• «2» - відповідь правильна повна;
При аналізі підсумків бальна система оцінок дозволяє одразу визначити прогалини у засвоєнні матеріалу.
Така система виставлення оцінок жорстка, проте вона привчає учнів викладати свої думки містко та логічно.
Зразок відомості
Залік з фізики «Основи динаміки»
Керівник групи – Іваненко Ольга
№ Прізвище, ім’я № білета ПИТАННЯ Бали/ оцінки
1 2 3 4 5 6
1 Іванов Олег 2 1 2 2 1 1 0 7
2 Кузьміна Ірина 10 2 2 2 1 2 1 10
3 Іваненко Ольга 15 2 2 2 2 1 1 10
4 Шевченко Юрій 9 2 2 2 1 1 1 9

Міні-залік
Встановіть відповідність між графічним описом ситуацій (І- ) та рівняннями руху (1-5), що описують кожну з них, якщо тіло рухається з прискоренням.
1) F– µmg – T = ma
T – µmg = ma
Експрес-опитування

• Що вивчає динаміка?
• Дайте визначення поняття «маса»
• Дайте визначення поняття «інерція»
• Дайте визначення поняття «інертність»
• Дайте визначення поняття «вага тіла»
• Дайте визначення поняття «сила»
• Сформулюйте та запищіть математично:
• Закон всесвітнього тяжіння;
• Залежність сили пружності від величини деформації;
• Другий закон динаміки;
• Третій закон динаміки;

• Продовжте вираз:
• Прискорення -
• Маса -
• У ньютонівській механіці сила, що діє на тіло,…

Комплексний залік
(один з варіантів)

1.Перший закон ньютона
2.Розкрити суть поняття сили. Види сили.
3.Основна задача механіки.
4.До одного кінця динамометра. Що лежить на горизонтальній поверхні, прикладають силу F=50H? До другого силу F=80H. Що покаже динамометр? Чому ?
1)50Н; 2)80Н; 3) 130Н; 4) 30Н;
5)Задача не може бути розв’язана точно доти , доки не будуть задані маси корпуса пружини динамометра;
6)Показання залежить від того, до чого – до корпусу чи пружини – прикладені сили F1 та F2.
6.До нитки, перекинутої через блок, прикріплені вантажі масою m/ Зазначте всі правильні твердження:
А.Сила натягу нитки в точці 1 більше сили натягу нитки в точці 2.
Б.Модулі переміщень всіх вантажів однакові.
В.Модулі прискорення вантажів 1-3 в 1,5 рази більше модуля прискорення вантажів 4-5.
Г.Загальна вага вантажів 4 та 5 більша 2mg.
Д.З-поміж тверджень А-Г немає жодного правильного.

Автор: 

Дегтярьова Ірина Борисівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі