Користувацький вхід

Контроль знань та ЕОМ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Контроль знань та ЕОМ

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематична об’єктивна інформація (обернений зв’язок) про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів, яку можна одержати в процесі контролю, тобто виявити, встановити і оцінити знання учнів, правильність, об’єм, глибину засвоєних ними знань.
Вихристюк О. В.

http://fizmat.7mile.net/

В останній час значна увага приділяється тестовому контролю знань з використанням книжок (карток) і комп’ютерів, при цьому пропонуються завдання різного рівня, тобто здійснюється диференційований підхід в оцінці знань учнів. Такий підхід має сенс в умовах скорочення годин, відведених на вивчення природничих дисциплін. Деякі методисти вважають за доцільне використовувати комплексний контроль знань, і в цих умовах значну увагу приділяти домашнім дослідам і спостереженням, експериментальним та якісним задачам.
Виявлення і оцінка знань забезпечується періодичним контролем. Його мета – встановити, наскільки успішно учні оволодівають системою певних знань, який загальний рівень їх засвоєння, чи відповідає він вимогам програми. Періодичний контроль проводиться після вивчення логічно завершеної частини учбового матеріалу – теми, підтеми, кількох тем, або повного курсу. Задача тематичного контролю перевірити і оцінити знання по кожній темі, виявити, якість засвоєння теоретичного матеріалу, розуміння зв’язків і відношень між явищами і процесами, що охоплює дана тема.
Для проведення контролю знань дуже зручно використовувати тестові завдання. Контроль в процесі вивчення матеріалу розв’язує задачу управління навчальним процесом. В цьому велику роль відіграють кількісні, якісні та експериментальні задачі.
Для контролю знань учнів використовуються контролюючі програми. Це, як пра-вило, короткотермінові за часом діалогу програми або фрагменти програм, які в тій або іншій формі подають учневі навчальні задачі і меню з варіантами відповідей. Після закінчення процедури контролю програма, як правило, видає підсумкову оцінку або "висновок" в текстовій формі. Одне із можливих застосувань контролюючих програм – для самоконтролю учбової діяльності. Тут допоміжні впливи містять в кращому випадку пред'явлення правил або правильну відповідь, або відповідні алгоритмічні вказівки.
За результатами роботи програма підраховує кількість отриманих балів і дає його процентне співвідношення до максимально можливої кількості балів за цей варіант.
Програми, які контролюють окремі переважно фізичні дії учня і повідомляють про результати цих дій у вигляді "правильно-неправильно", як правило, націлені на формування навичок у сенсомоторній сфері і в таких пізнавальних процесах, як увага, сприйняття, пам'ять. Характерний приклад - різні клавіатурні тренажери, які дозволяють швидко засвоїти клавіатуру ЕОМ.
Формування навичок при вивченні багатьох предметів має важливе значення і ви-магає виконання багатьох вправ. Наприклад, вивчення математичного аналізу включає велику кількість тренувальних вправ з диференціального і інтегрального числення. Засоби НІТ тут мають такі явні переваги, як можливість негайного зворотного зв'язку і допомоги учням.
Відомою є програма "DІАNА" яка дозволяє відпрацьовувати техніку диференціювання. Для автоматизації цих навичок необхідно, як правило, щоб кожний учень самостійно розв'язав досить велику кількість задач, в яких були б задіяні всі типи елементарних функцій. Така мета може бути ефективно досягнута якщо у вчителя є можливість працювати з кожним учнем індивідуально, добираючи для них відповідні завдання.
Спостерігаючи хід міркувань учня, вчитель вказує на помилки, роз'яснює, як необхідно було б розв'язувати той чи інший приклад, визначає складність і тип наступного завдання. Таким чином, виявляючи прогалини в знаннях і детально пояснюючи застосування кожного правила на практиці, вчитель формує стійкі навички диференціювання. Деякі з цих функцій закладені у згадану вище програму "DІАNА" Вона працює в трьох режимах: експертному, контролюючому, генеруючому. На програму покладаються функції підбору завдань, оцінювання правильності відповідей, консультування і демонстрації правильного рішення.
В програмах даного типу з особливою гостротою постають дві проблеми: забезпечення ефективного зворотного зв'язку і допоміжних навчаючих впливів.

Автор: 

Вихрисюк О. В.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі