Користувацький вхід

Креативна особистість - мета ХХІ століття

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Здоров'я - це абсолютна і неминуща життєва цінність, яка займає одну з верхніх сходинок в ієрархічній драбині цінностей всього людства. Здоров'я є тим ресурсом, від ступеня володіння яким залежить рівень задоволення практично всіх потреб людини. Воно, виступаючи в якості основи активної, творчої та повноцінного життя, бере участь у формуванні ідеалів гармонії та краси, визначає зміст і щастя людського буття.
Головною метою педагогічної (освітньої) технології є досягнення заданого освітнього результату в навчанні, вихованні та розвитку, а наукою доведено, що здоров'я і навчання взаємопов'язані і взаємозумовлені. Чим міцніше здоров'я учнів, тим продуктивніше навчання, і, отже, чим вище активність і протистояння можливому негативному впливу ззовні, тим успішніше протікає адаптація до умов середовища. Здоров'язберігаючі технології не можуть за визначенням виступати в якості основної і єдиної мети освітнього процесу, а тільки в якості умови, однією з важливих завдань, пов'язаних з досягненням головної мети.
Розглянемо кілька груп здоров'язберігаючих технологій, застосовуваних у системі освіти, в яких використовується різний підхід до охорони здоров'я, а відповідно, і різні методи і форми роботи:
Фізкультурно-оздоровчі технології - спрямовані на фізичний розвиток займаються: загартовування, тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості та інших якостей. В основному дані технології реалізуються на уроках фізкультури і в роботі спортивних секцій, яка передбачає вивчення механізмів і факторів оздоровчого впливу фізичних вправ на організм людини, а також технологію розробки та застосування тренувальних програм з метою поліпшення фізичних кондицій і здоров'я людей різних статевовікових груп, використовуючи методологічну основу популярних видів кондиційної тренування (стретчинга, аеробіки, бодібілдингу, калланетіки, шейпінгу) та їх різновидів.

Екологічні здоров'язберігаючі технології - допомагають виховувати в учнів любов до природи, прагнення піклуватися про неї, залучення учнів до дослідницької діяльності в сфері екології тощо, все це має потужний педагогічним впливом, що формує особистість, зміцнює духовно-моральне здоров'я учнів.

Технології забезпечення безпеки життєдіяльності - реалізують фахівці з охорони праці, захисту в надзвичайних ситуаціях, архітектори, будівельники, представники комунальної служби і т.д. Оскільки збереження здоров'я розглядається при цьому як приватний випадок головного завдання - збереження, вимоги та рекомендації цих фахівців підлягають обов'язковому обліку та інтеграції в загальну систему здоров'язберігаючих технологій. Грамотність учнів з цих питань забезпечується вивченням курсу ОБЖ, педагогів - курсів БЖД, а за забезпечення безпечних умов перебування в школі відповідає директор, в дитячому саду - завідувач садом, у вузі - ректор, директор навчального закладу.

Здоров'язберігаючі освітні технології слід визнати найбільш значущими з усіх перерахованих за ступенем впливу на здоров'я учнів. Головний їхній відмітна ознака - не місце, де вони реалізуються, а використання психолого-педагогічних прийомів, методів, технологій, підходів до вирішення виникаючих проблем.
Виділяють:
• організаційно-педагогічні технології (структура навчального процесу частково регламентується вимогами державних санітарних правил і норм);
• психолого-педагогічні технології (психолого-педагогічний супровід всіх елементів освітнього процесу);
• соціально адаптують і особистісно-розвиваючі технології (включають технології, що забезпечують формування і зміцнення психологічного здоров'я учнів, підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості, різноманітні соціально-психологічні тренінги, програми соціальної і родинної педагогіки і т.д.);
• лікувально-оздоровчі технології (становлять самостійні медико-педагогічні галузі знань: лікувальну педагогіку і лікувальну фізкультуру, вплив яких забезпечує відновлення фізичного здоров'я учнів).
Відповідно до вказаних технологій в освітньому закладі розроблена програма науково-методичного супроводу впровадження технологій оздоровчої освіти, яка допомагає виявити поле проблем вчителя та визначити супровідні шляхи для кожного педагога. Це здійснюється на основі розробки діягностичних карток "Готовність вчителя до впровадження здоров'язберігаючих технологій в освітній процес", прогностичної лінійки тощо.
Комплексний підхід, завдяки якому вирішуються не тільки завдання захисту здоров'я учнів і педагогів від загрожують або патогенних впливів, а й завдання формування та зміцнення здоров'я учнів, виховання у них і в їхніх вчителів культури здоров'я може бути названий здоров'язберігаючою педагогікою.
За останні роки в Україні зроблено значні кроки на шляху створення умов для розвитку творчого потенціалу учнів :
 реформування освітньої системи, розробка, розповсюдження та викорис -
тання освітніх технологій;
 організація навчання, виховання і розвиток творчої активності учня та педагога .
Інноваційна освітня діяльність школи складається з декількох компонен -тів: філософського, мотиваційного, креативного, операційного та рефлексивно-го.
• Креативність- це здатність особистості запропонувати або зробити щось нове: нове розв’язання проблеми, новий метод, новий інструмент, новий твір мистецтва тощо.
У вітчизняній науці креативність визначається як творчість, творчі можливості людини, особлива властивість людського індивіда, що виявляє соціально-значущу активність.
Найважливішим аспектом реалізації завдань креативної освіти є вико-ристання відповідних освітніх технологій, які базуються на гуманістичних принципах та спрямовані на:
• розвиток духовних цінностей;
• життєвих пріоритетів;
• навичок: необхідних для розвитку, здоров’я, навчання, особистісної і професійної реалізації.
За даними ЮНЕСКО , головним завданням освіти у новому столітті є:
 надання можливостей учням проявити свої таланти і здібності, розкрити свій творчий потенціал.
 залучення у навчальний процес нових інноваційних технологій, які ґрунтуються на принципах створення комфортних умов навчання, свободи твор-чості тощо.
Кафедра технологічно-оздоровчої освіти НВК-ДАЛ № 15 складається з двох навчальних дисциплін (фізична культура і технології), діяльність яких спрямована на наступний очікуваний результат, а саме: формування у дітей та учнівської молоді гуманістичного світогляду, життєвих пріоритетів, турботливого ставлення до власного здоров'я та здоров’я оточуючих як найвищої людської цінності, виховання технологічно важливих якостей особистості як основи розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління.
Організація навчання учнів на кафедрі здійснюється через інтеграцію інноваційних технологій:
 технологія критичного мислення як засіб створення творчого мікроклімату на уроці;
 технологія саморозвитку;
 технологія “створення ситуації успіху” ;
 технологія продуктивного навчання;
 інформаційні технології;
 проектна технологія .
Висока якість підготовки та проведення уроку досягається шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання, зокрема використання сюжетно – рольових ігор, побудови тісного комунікативного зв’язку вчителя з учнями, що поєднує спілкування і зміст навчання, природно наповнює дитину необхідними знаннями, формує компетентність, робить виховання «непомітним».
Технологічну культуру вчителя слід розглядати як необхідний компонент творчої самореалізації та професійного самовдосконалення особистості, глибокого та грамотного володіння основами освітньої діяльності, готовності до інновацій та новаторства.
Оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними технологіями дасть змогу досягти очікуваного результату – сформовану, гармонійно розвинуту, конкурентоспроможну особистість, здатну до само-реалізації.
Креативна індивідуалізована освіта надає можливість кожному учневі не тільки розвинути власний творчий потенціал, але також викликає потребу в подальшому пізнанні та творчому саморозвитку.
Таким чином, креативна освіта являє собою багатовимірну індивідуалізовану цінність, покликану створювати гарні умови для розвитку творчих здібностей учнів, а також їх самореалізації.

Креативна освіта створює умови для формування та прояву особистісних якостей в учнів, сприяє розвитку мислення, індивідуального підходу, ініціативності та самостійності. Особистісно орієнтована освіта передбачає необхідність диференціації навчання, орієнтації на особистість учня, його інтелектуальний та етичний розвиток.

Автор: 

Кулинич Тамара Тихонівна, вчитель фізичної культури Дніпродзержинського академічного ліцею № 15

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі