Користувацький вхід

Організація роботи з правового виховання в дошкільному навчальному закладі

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Семінар – практикум
Тема Організація роботи з правового виховання в
дошкільному навчальному закладі

План
1. Нормативно – правова база прав та обов’язків дитини в суспільстві;
2. Навчально-виховна робота з правової освіченості дошкільників;
3. Робота з батьками з морально-правового виховання дошкільників;

Література
1. Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18.10.2001 № 992.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
3. Закон України «Про дошкільну освіту».
4. Закон України «Про освіту».
5. Конвенція ООН про права дитини.
6. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

1. Нормативно – правова база прав та обов’язків
дитини в суспільстві
Важливість правовиховної роботи немає потреби доводити. Правове виховання особистості в цілісному педагогічному процесі необхідно розглядати з урахуванням вікового аспекту.
Дитинство – унікальний період, коли формуються риси характеру, основи моделі поведінки, ставлення до себе і навколишнього світу. Мала дитина подібна до губки, яка жадібно вбирає уміння, знання, погляди та думки. Тому моральні основи правового виховання закладаються саме в дитинстві у моральних відносинах у родині, дитячому колективі. Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, особистістю, що вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати участь у побудові дійсно незалежної демократичної правової держави.
Найперше суспільне середовище, до якого потрапляє дитина, – це дошкільний навчальний заклад, який у взаємодії з сім’єю має створити належні умови для забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку, набуття життєвого досвіду. Дошкільний вік – період, коли в дитини формуються уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми. Вступаючи у життя, малюки мають засвоїти багато правил, які склалися в суспільстві. Життя малюка сповнене різноманітних, складних для нього ситуацій та перешкод. І саме дорослі повинні навчити знаходити вихід із них, почуватися впевнено й комфортно, бути готовими до труднощів та їх подолання.
Система правової освіти і виховання має бути безперервною, починаючи з дошкільного закладу, продовжуючись у школі, ПТУ, технікумі, вузі.
Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку.
Дошкільні навчальні заклади отримали суттєву законодавчу підтримку, а саме: Конвенція про права дитини (дата підписання Україною: 21 лютого 1990 р., набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.), Національну програму правової освіти населення, затверджену Указом Президента України від 18.10.2001 № 992, Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Базовий компонент дошкільної освіти України, програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Робота в групах.
Всі учасники семінару розділяються на 5 груп. Кожна група переглядає документ і доповідає про головні аспекти правової підтримки дитини:
• Конвенція про права дитини;
• Національну програму правової освіти населення;
• Закон України «Про дошкільну освіту;
• Закон України «Про охорону дитинства»;
• Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
За виступами педагоги занотовують головне.
Саме питання здобуття дитиною якісної освіти через впровадження Базового компонента дошкільної освіти України , програми «Українське дошкілля» є основним для педагогів в ДНЗ. У програмі окреслено мету правовиховної роботи (результати, до яких треба прагнути).
З цього питання передбачається такий обсяг знань, умінь, навичок дошкільника: дитина знає свої права, обов’язки, може означити словами ці категорії, пояснити їх відмінність. Перелічує свої елементарні права (на відпочинок, на захист, на розуміння дорослого, на підтримку, на повагу до себе та ін.), домагається їх виконання. Може назвати і виконати свої основні обов’язки (самостійно виконувати те, що під силу; не робити шкоди іншому; дотримуватись режиму дня тощо). Розуміє зв’язок слів «право», «правило», «честь». Знає етичні еталони поведінки. Здатна керуватися у своїй поведінці моральними нормами, відчуває межі припустимої поведінки в оточуючому світі.
В основу системи правового виховання дошкільників необхідно поставити «нероздільну» програму морально-правового виховання, тобто у правовиховній роботі з дошкільниками дуже важливо поєднувати зміст, форми і методи правового та морального виховання. Виділяти тільки правові норми, не пов'язуючи їх з моральними, недоцільно. Адже на практиці дитина не стикається з ситуаціями, які вимагають тільки юридичної оцінки без звертання до моральних уявлень, поглядів, почуттів. У сім'ї, дитячому садочку і тим більше, починаючи з першого року навчання, дитині доводиться стикатися з певними правилами поведінки, вибирати певне ставлення до них: бути чемною, чесною, справедливою, поважати старших, цінити працю інших, не ображати слабших і т.п. Для дітей ці явища виступають і як моральні, і як правові, тому що вони ще не можуть розділити морально допустиме і законне. Ці поняття виступають як єдине ціле. З розвитком таких якостей, як чесність, справедливість, дисциплінованість та інших, у дітей формується і певне морально-правове ставлення до встановленого порядку вдома, в дошкільному закладі, на вулиці.
У формуванні моральних стимулів і норм поведінки дитина усвідомлює свої права й обов’язки, як члена родини, члена колективу у дошкільному закладі крізь призму уявлень: бажаного і належного, припустимого і небажаного, можливого і заборонного. Дитина приходить у школу з визначеною свідомістю своїх звичок, потреб і обов’язків.
Проведем разминку, которая прозвучит под рубрикой:
"Правовая академия"

• До какого возраста человек считается ребенком? (18 лет)

• Как вы понимаете выражение: "Мой дом - моя крепость"?

• Как оно связано с правами человека?

• Государство гарантирует в области воспитания детей дошкольного возраста (какие права?)

• Какие права ребенка нарушаются в зонах вооруженных конфликтов?

2. Навчально-виховна робота з правової
освіченості дошкільників;
Мета навчально-виховної роботи з правової освіченості дошкільників – дати дітям початкові знання про норми поведінки, формувати навички їх дотримання, відповідного ставлення до правомірних дій, вчинків, а також до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок та інших проявів антигромадської поведінки, виховувати повагу до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, знайомити з правилами бережливого ставлення до природи, своїх речей, предметів побуту тощо.
Для досягнення вказаної мети правовиховна робота з дошкільниками передбачає розв’язання цілого ряду завдань.

Пізнавальні завдання:
формувати у дошкільників:
• розуміння цінності людської особистості, цінності життя і здоров'я людей;
• уявлення про нашу державу, її закони, права та обов’язки людей, правила і норми їхнього співжиття в соціумі;
• правову свідомість, уміння діяти відповідно до закону;
• повагу до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; утверджувати гуманістичну мораль;
• адекватну самооцінку як регулятор її моральної поведінки, що становить основу таких почуттів, як обов’язок, відповідальність, сором, провина, совість;
• усвідомлення своєї залежності від представників старшого покоління;
• розуміння обов’язків щодо молодших, уважно й турботливо ставитися до них, опікувати їх, допомагати їм, виявляти правдивість, чесність у стосунках із молодшими, справедливість в оцінці їхньої поведінки;
• навички безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих, уміння швидко звертатися по допомогу у критичній ситуації.

Розвивальні завдання:
розвивати у дітей:
• критичне, логічне мислення, вдумливість;
• вміння оцінювати ситуації морально-правового змісту;
• вміння запобігати виникненню конфліктів, долати їх;
• висловлювати та відстоювати свою точку зору; аналізувати власну позицію та враховувати думку інших;
• почуття відповідальності за свої дії;
• вміння співвідносити свої домагання з можливостями; орієнтуватися в своїх чеснотах і вадах;
• вміння захищати молодших від несправедливості, грубощів, зухвальства;
• відчуття захисту, підтримки, життєвої опори, які дають батьки, бережливо і вдячно цим користуватися.

Виховні завдання:
виховувати у дошкільників:
• пошану до законів України;
• уміння дотримуватися правових обов’язків та користуватися своїми правами;
• почуття гордості за себе, за свою індивідуальність, гідність, впевненість у своїх можливостях;
• шанобливе ставлення до рідних, знайомих, відчувати межу припустимої поведінки;
• почуття приязні, щирості, жалю, відповідальності, безкорисливості, вдячності, любові у взаєминах з іншими;
• почуття відповідальності за доручену справу, результат якої важливий для навколишніх;
• готовність радіти успіху ровесника, розділяти його засмучення, допомагати в разі необхідності;
• негативне ставлення до будь-яких форм насильства;
• бажання виконувати правила співжиття у сім'ї; розрізняти обов’язки і поважати права кожного члена сім'ї, сумлінно виконувати власні обов’язки.

Враховуючи вікові особливості дошкільників, з дітьми необхідно спілкуватись зрозумілою для них мовою та виходити з таких принципів:
 зв’язку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;
 зміст інформації повинен відповідати віковому рівню життєвого досвіду, світогляду, особливостям психічних процесів (пам'ять, увага, мислення, сприймання);
 поєднання колективного та індивідуального підходів;
 єдності правового і морального виховання;
 логічної послідовності правового виховання: від одержання знань про норми, до засвоєння їх на практиці, і надалі до формування усвідомленої установки щодо необхідності дотримання їх кожною людиною;
 пріоритету ігрових методів правового навчання та виховання з метою активізації інтересу до засвоєння норм проживання у суспільстві;
 інтеграція різних видів дитячої діяльності;
 цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу та художніх творів;
 поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.

З формуванням у дітей уявлень про добро і зло, права й обов’язки, правду і неправду, чесність, честь тісно пов’язані відповідні моральні почуття. Протягом дошкільного дитинства розвиваються такі внутрішні моральні якості:
• почуття власної гідності. Дитина відчуває гордість за добре виконану роботу, гідний вчинок, свою поведінку загалом;
• почуття сорому, що проявляється у ніяковості, яку дитина відчуває від невдалого вчинку, власної провини – спочатку під впливом зауважень дорослого («Як тобі не соромно!»), а в старшому дошкільному віці воно поєднується з почуттям власної гідності і стає стійким («Погано чинити не слід не тому, що покарають, а тому, що соромно»). Дитині також соромно, коли принижують її гідність. Щоб уникнути сорому, докорів дорослих, вона може утриматися від учинків, які викликатимуть осуд;
• почуття обов'язку, що проявляється у формі емоційних станів, розвиваючись у діапазоні від задоволення, яке 3–4-річна дитина відчуває при схваленні дорослим її поведінки, до радості за добрий вчинок, допомогу товаришеві, виконане доручення (у 5–6 років). Як стверджують дослідники, у 6–7-літніх дітей почуття обов'язку є мотивом їхніх учинків, переживається глибоко, стає стійким. Це почуття впливає на поведінку, спонукає до вияву турботи про товаришів, чуйності, симпатії, відповідальності, сприяє подоланню егоїстичних тенденцій у поведінці.
Як відомо, права не існують без обов’язків. Діалектичний взаємозв'язок прав і обов’язків – головна суть виховання правосвідомості. Що ж таке обов’язок у дитячому розумінні? Обов’язок – це те, що діти повинні робити, щоб бути корисним собі та навколишнім.

Робота в групах.

Всім пропонується сформулювати перелік обов’язків дитини, про які необхідно дати поняття в дошкільному віці

Дітям необхідно дати поняття про такі обов’язки:
 дотримуватися правил поведінки в дошкільному закладі, в родині, у громадських місцях;
 слухатися батьків, любити й шанувати всіх членів сім'ї;
 не ображати молодших і допомагати старшим;
 шанувати державні символи України;
 берегти й охороняти природу;
 старанно вчитися;
 дотримуватися правил безпеки життя;
 дбати про власне здоров'я, дотримуватися правил особистої гігієни, не користуватися забороненими предметами;
 підтримувати порядок у своїй кімнаті.

Форми, методи і засоби
морально-правової роботи з дітьми

Провідним видом діяльності для дитини є ігрова діяльність. Гра – та чарівна паличка, яка перетворює процес навчання на цікаву, захоплюючу пригоду. Гра орієнтує малюка в соціальній дійсності, виховує в нього прагнення до суспільно значущої і суспільно оцінюваної діяльності. Грі дітей треба приділяти велику увагу і тому, що в ній формується характер, вольові якості, відбувається «навчання життю» за певними правилами. Інакше кажучи, у грі діти регламентують свою поведінку за допомогою правил. Вони поводяться природно та невимушено. У грі виховується позитивна самооцінка та формується на її підставі «Я»-концепція. Використовуючи різноманітні ігрові вправи, діти набагато легше засвоюють матеріал, працюють із більшим зацікавленням.
У плані виховної роботи з дошкільниками доцільно проводити:
• ігри-вправи на актуалізацію «Я»;
• ігри-вправи, в яких дітям пропонується розв’язати ситуації з певним морально-правовим змістом;
• дидактичні ігри, наприклад, «Порівняй героїв казок», «Яке право порушено», «Що добре, а що погано», «Східці правди (доброти, ввічливості)» та інші;
• ігри-стратегії та сюжетно-рольові ігри.
Робота в групах.
Игра «Какое право нарушено»
А. По мотивам сказки "Лиса и заяц"
1. Какое право было нарушено? (Право на жизнь, право на неприкосновенность жилища, право на труд).
2. Кто нарушает это право?
3. Нарисуйте схематично персонаж, который помог зайцу восстановить свои права.

А 1. По мотивам сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
1.Какое право нарушила ведьма в этой сказке? (Право на жизнь, право на получение образования, право на владение имуществом).
2. Чьи права были нарушены в этой сказке?

Б. По мотивам стихотворения Н. Некрасова"Дедушка Мазай и зайцы".
1. Подсчитайте на рисунке, скольким зайцам дед Мазай помог сохранить жизнь, и обведите нужную цифру. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Найдите в стихотворении строчки, где говорится о жестоком обращении с зайцами. (Какие статьи?)

Б1. По мотивам сказки "Гуси-лебеди".
1. Какое право нарушили гуси-лебеди, украв братца Иванушку?
2. Кто помог девочке спастись и выручит братца из неволи. (Схематично нарисовать).
Необхідно зазначити, що процес усвідомлення дитиною себе як реально діючої особи перебуває під сильним впливом так званого ідеального самообразу. Він формується на ранніх етапах розвитку особистості в умовах позитивних емоційних контактів дитини з близькими дорослими, а також внаслідок ототожнення себе з героями казок, оповідань – носіями високих моральних якостей. Тому необхідно широко звертатися до творів художньої літератури та усної народної творчості. Завдяки вмілому педагогічному керівництву можна спрямувати емоційне сприймання дошкільниками художніх творів у русло моральної та правовиховної освіти.
Особливого визнання здобула, звичайно, казка як доступний і впливовий жанр народної творчості. Казкові сюжети, побудовані на протиставленні добра і зла, їх боротьбі, містять яскраві приклади гуманної та антигуманної поведінки. Засуджуючи зло, викриваючи жорстокість, казки переконують у необхідності взаємин на засадах добра і гуманізму. Тому пропонується читання творів художньої літератури, зокрема, казок із подальшим їх обговоренням. Доцільно проводити літературні ігри, які можуть бути як складовою частиною занять з художньої літератури, так і проводитися окремо як мовленнєві заняття на літературному матеріалі. У них може брати участь невелика група дітей, щоб кожна дитина мала можливість проявити свою ініціативу.
Пропозицій щодо таких занять:
• намалювати словесний портрет дійових осіб;
• придумати інше закінчення казки;
• придумати сюжет, коли казкові герої змінюють свою поведінку, і їхні вчинки вже не завдають болю, кривди, зневаги іншим;
• ввести в казковий сюжет нового героя;
• уявити себе на місці того чи іншого персонажа, передати його стан, почуття тощо.
Із старшими дошкільниками необхідно проводити морально-етичні бесіди на такі теми: «Правила доброти», «Наші обов’язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та погані вчинки» та інші.
Як відомо, діти дуже люблять розваги. Розвага проводиться з метою узагальнення всього, чому діти навчилися. Добираючи їх, педагогам потрібно застосовувати матеріал, що має і правовиховну цінність. Пісеньки, вірші, сценки ненав’язливо, образно вчать, що соромно лінуватися, бути нечупарою, ображати менших і слабших, казати неправду і т.д. Проте, без попередньої роботи педагога дітвора тільки сміється з «героїв» творів, не роблячи для себе ніяких висновків. Отже, слід посилити емоційні акценти бесід – адже діти сприймають світ передусім серцем, почуттями, а вже потім розумом. Тому необхідно про негативне завжди говорити з відразою, огидою, гнівом, презирством, а про позитивне – захоплено, зі щирою повагою.
У правовиховній роботі з дітьми доцільно також використовувати засоби театру. Використання театру та елементів театралізованих дій розширює владу свідомості над емоційно-інстинктивною сферою людини. Мистецтво театру впливає не тільки на свідомість актора та глядача, а й на глибинні психічні процеси. Дитина не усвідомлює того глибинного сліду, який залишає в її душі знайомство з театральною виставою, участь у драматизаціях або театралізованих діях, а дорослий бачить «відгуки» благодійного впливу мистецтва в поведінці, мовленні, жестах вихованця.

Домашнє завдання.
Презентувати казку на наступній педагогічній годині. За жеребкуванням педагоги вибирають з яким правом мають скласти казку.
Перегляд презентації «Права дитини».
Розділ «Право на життя». Формувати у дітей поняття про життя – як найвищу цінність. Розповідати про здоров′я – як найважливішу умову щасливого життя, та про покликання людини – творити добро на землі. Виховувати бажання берегти своє здоров′я та піклуватися про здоров′я близьких людей, та робити добрі справи. Закріплювати знання правил безпеки життєдіяльності в побуті, на вулиці, вдома. Ознайомити дітей з основним законом Конституції України : «Кожна людина має невід′ємне право на життя. Ніхто не має права позбавити когось життя, Обов′язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров′я, життя і здоров′я інших людей від протиправних дій іншого».

Розділ «Право на ім′я». Формування уявлення дітей про те що кожна людина має право на ім′я. Дати знання про значення імен для спілкування, можливими варіантами імен ( пестливі форми). Формувати уявлення про основний документ – паспорт та дати зміст поняття «автопортрет». Учити дітей називати дату свого народження, імена та по батькові своїх тата і мами.

Розділ «Право на харчування». Дати дітям знання про харчування – як основний спосіб підтримування здоров′я людини та її життя, про вітаміни, їх вплив на організм людини та продукти, в яких вони містяться. Розкрити зміст понять «режим харчування», та «культура харчування». Розповісти дітям про шкідливі для здоров′я людини продукти харчування, про лікарські та отруйні рослини. Розширювати знання про професії: кухар, продавець, лікар, водій, фермер.

Розділ «Право на житло». Дати дітям знання про різні види житла: за призначенням, кількістю поверхів, за матеріалами. Вчити розуміти роль житла, важливість підтримки в ньому чистоти, порядку. Розкрити поняття «економія». Розширити знання про професії : сантехник, електрик, зварник, штукатур, маляр, муляр, монтажник, дизайнер. Виховувати бажання підтримувати чистоту та порядок в кімнаті, складаючи речі на свої місця.

Розділ « Право на сім′ю». Ознайомити дітей з поняттями « сім′я», «родина», «рідня», «родовід». Формувати уявлення дітей про те, що в кожної людини є батьки, а в них - свої батьки, дідусь, бабуся, прадід і пробабуся. Розповідати дітям про обов′язки членів родини. Формувати усвідомлення сенсу родинних взаємин. Виховувати любов до батьків, свого роду, пошану до своїх предків, гордість за досягнення та результати праці близьких, інтерес до сімейних традицій.

Розділ «Право на відпочинок». Дати знання дітям про те, що кожна людини ( і дорослий і дитина) має право на відпочинок. Розповісти про різні види відпочинку. Ознайомити з правилами, яких необхідно дотримуватись під час будь – якого відпочинку. Стимулювати дитячу творчість. Проводити екскурсії в природу .

Розділ «Право на власну думку». Формувати у дітей логічне мислення як необхідний засіб освоєння навколищньої дійсності. Вчити орієнтуватися у просторі, відчувати рух, характеристики часу, розуміти основні закони буття: зміну дня і ночі, світла і темряви і таке інше. Вчити дітей критично оцінювати діх та судження дорослих і однолітків, розмірковувати, обґрунтовувати, доводити і відстоювати правильність свого міркування. Формувати бажання знаходити свої шляхи розв′язання завдань та проблемних ситуацій.

Розділ «Право на захист від фізичного та психологічного насильства». Пояснити дітям значення слів: доброта, щирість, відвертість, жорстокість, пригнічення, біль, образа. Вчити оцінювати стилі поведінки людей, відрізняти жорстоке поводження з дітьми від гуманного й засуджувати його. Розповісти дітям, як треба діяти в разі небезпечної ситуації, вивчити з ними номери телефонів міліції, пожежників, швидкої допомоги. Виховувати відповідальність за свої вчинки, вміння контролювати себе, дотримуватись у взаєминах з людьми моральних норм і правил. Формувати у дітей вміння пропонувати, надавати і приймати допомогу, лікуватися, стримувати свою агресивність, визначати чесноти інших, вибачатися, виходити з конфліктної ситуації, поступатися, виявляти гнучкість, послідовність в діях.

Розділ « Право на освіту». Дати дітям знання про те, що кожна людина має право на освіту, вибір навчального закладу за інтересами та уподобаннями. Розповісти про різні види навчальних закладів. Розкрити зміст понять: «знання», «уміння», « старанність», «відповідальність». Ознайомити дітей з букварем, дати уявлення про шкільне приладдя та його призначення. Виховувати інтерес до навчання в школі.

Декларация прав ребенка, 10 принципов
1. Все дети имеют право на то, что указано дальше, независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, или от того, где и у кого они родились.
2. Вы имеете право расти и развиваться физически и духовно здоровым и нормальным путем, в условиях свободы и сохранения достоинства.
3. Вы имеете право на имя, и быть гражданином какой-либо страны.
4. Вы имеете право на особую заботу и защиту, на медицинское обслуживание. Вы имеете право на хорошее питание и жилище.
5. Вы имеете право на особую заботу, если у вас есть физические и другие недостатки.
6. Вы имеете право на любовь и понимание, прежде всего со стороны родителей и семьи, но, при их отсутствии, также и со стороны правительства.
7. Вы имеете право ходить в школу бесплатно, играть и иметь равные возможности развиваться, а также научиться быть ответственным и полезным. Ваши родители несут особую ответственность за ваше образование и обучение.
8. Вы имеете право всегда быть среди тех, кто первым получает помощь.
9. Вы имеете право на защиту от всех жестоких действий или эксплуатации.
- Например, вас не должны обязывать делать работу, которая мешает вашему физическому и умственному развитию.
- Вы не должны работать, пока вам слишком мало лет, и ни в коем случае, если это повредит вашему здоровью или будет мешать нравственному и физическому развитию.
10. Вас должны научить жить в мире и дружбе со всеми людьми
проявлять понимание и терпимость.

3. Робота з батьками з морально-правового
виховання дошкільників;
Як відомо, провідну роль у вихованні дітей відіграє сім'я. Це – перший осередок виховання людяності, національної свідомості, патріотизму й демократизму. Тут прищеплюють дітям здорові норми та навички культурної поведінки, вчать шанувати рідну мову, національні звичаї і традиції, готують до життя. Саме родина закладає підґрунтя вихованості, особлива міцність якого пояснюється тим, що базується воно на любові між батьками і дітьми та теплі кревних взаємин. Далеко не завжди у сім'ях шанують права дитини, сприяють вихованню вільної, самостійної, відповідальної і демократично орієнтованої особистості.
Головне у співпраці з кожною сім'єю – допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток.

Коли порушуються права дитини?
• Коли немає безпеки для її життя та здоров'я.
• Коли її потреби ігноруються.
• Коли не задовольняються її основні потреби.
• Коли щодо дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
• Коли порушується недоторканність дитини.
• Коли завдається шкода здоров'ю дитини.
• Коли дитину ізолюють.
• Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім'ї рішення.
• Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття.
• Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
• Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
• Коли навіюють страх за допомогою жестів, поглядів, погроз фізичного покарання.
• Коли дитину залякують, використовуючи при цьому суспільні установи (міліцію, церкву, спецшколу, колонію, лікарню).
• Коли порушують статеву недоторканість дитини.
• Коли контролюють її доступ до спілкування з ровесниками, дорослими, родичами, одним із батьків, якщо на це немає рішення суду.
• Коли використовують дитину, як засіб економічного торгу під час розлучень, поділу майна.
• Коли дитині не надається право робити помилки.
Перші уроки стосунків із навколишнім світом дитина дістає в батьківському домі, через недостатність життєвого досвіду все, що вона тут спостерігає, сприймається нею як норма, як модель людських взаємин, еталон для власної поведінки. Батьки повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. Роботу з батьками потрібно спрямовувати на формування правового світогляду батьків та на активізацію їхньої уваги й підвищення інтересу до проблем захисту прав та гідності дітей. Родина і дитячий садок повинні гармонійно співдіяти на основі взаємної поваги і підтримки, дотримання прав та виконання обов’язків обох партнерів як однодумців.
Роз’яснюючи батькам важливість і норми морально-правового виховання дитини, потрібно постійно проводити просвітницьку роботу з батьками, яка включає:
• ознайомлення з положеннями Конвенції ООН про права дитини, із Законом України «Про охорону дитинства»;
• оформлення спеціальних стендів;
• організація виступів фахівців;
• відвідання дітей удома з метою вивчення соціально-педагогічних умов родинного виховання, ставлення батьків до своєї дитини, її емоційне самопочуття вдома;
• анкетування батьків;
• залучення батьків до підготовки та проведення свят, розваг, виставок малюнків;
• організація зустрічей та бесід із батьками, чиї професії покликані захищати права та безпеку в суспільстві;
• проведення батьківських зборів, індивідуальних бесід на тему морально-правового виховання дітей та дотримання прав дитини в сім'ї.
Робота з батьками охоплює коло питань з таких тем: «Виховання дітей – спільна справа батьків і педагогів», «Роль сім’ї у розвитку особистості дитини», «Дотримання прав дитини. Обов’язки батьків. Конвенція ООН про права дитини», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Наскільки самостійна ваша дитина», «Щаслива сім’я. Яка вона?». Критерієм результативності морально-правового виховання дошкільників виступає сукупність таких показників: знання дитиною способів поведінки за певними моральними правилами, дотримання їх у різних видах діяльності – у грі, в іграх-заняттях, у трудовій, побутовій діяльності; розуміння значення моральної поведінки; знання дитиною елементарних прав та обов’язків дитини, розуміння зв'язку між поняттями: «право», «правило», «честь», «обов’язок», розуміння свого статусу в суспільстві, вміння аналізувати поведінку дорослих стосовно дітей, прагнення дитини до високої самооцінки. Розуміння дітьми морально-правового змісту способів поведінки сприяє перетворенню зовнішніх, об’єктивно заданих правил поведінки у внутрішні мотиви.

Домашнє завдання.
1. Провести консультацію для батьків вихованців «Права маленької дитини»;
2. Організувати групові виставки малюнків батьків та дітей «Права та обов’язки».

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1. Включити в календарні плани роботи з дітьми форми роботи з правової освіти, а саме: екскурсії, спостереження за поведінкою людей, використання казок, віршів, приказок в якості наочних прикладів, сюжетно – рольові, режисерські, театралізовані ігри відповідної тематики, знайомство з художньою літературою, індивідуальні бесіди, психологічні тренінги, конкурси та вікторини;
2. Разом з дітьми вигадати казку про права дитини на обрану тему, презентувати її на педагогічній годині;
3. Розпочати збір матеріалів з теми «Права дитини» для індивідуального ознайомлення батьків вихованців (папка – пересувка);
4. Розмістити в батьківському куточку консультацію «Права маленької дитини»;
5. Організувати групові виставки малюнків батьків та дітей «Права та обов’язки».
6. Практичному психологу розмістити на сайті інформацію на тему: «Психологічні аспекти дотримання прав дитини дорослими членами суспільства»;
7. Вибірково провести серед батьків середніх та старших груп тесту для батьків з метою виявлення стилю спілкування (тест додається), практичному психологу узагальнити отриманий матеріал, результати доповісти на педагогічний годині.

Тест для батьків з метою виявлення стилю спілкування

Відмітьте ті фрази, які найчастіше вживаєте в спілкуванні з дітьми.

1. «Скільки разів тобі треба нагадувати» (2 бали)
2. «Давай порадимося, що будемо робити» (0 балів)
3. «Навіть не знаю, щоб я без тебе робив (ла)» (1 бал)
4. «І в кого ти тільки вдався (лась)» (2 бали)
5. «Які у тебе гарні друзі» (1 бал)
6. «На кого ти схожий (жа)» (2 бали)
7. «От я, коли був (ла) маленьким (кою)» (2 бали)
8. «Ти моя опора і поміч» (1 бал)
9. «Ну що в тебе за друзі?» (2 бали)
10. «Про що ти тільки думаєш?!» (2 бали)
11. «Який ти у мене розумний (на)» (1 бал)
12. «А ти як вважаєш?» ( 1 бал)
13. «В інших діти, як діти, а ти?!» (0 балів)
14. «Який ти у мене кмітливий (ва)!» (1 бал)

Підрахуйте загальну кількість балів і знайдіть відповідь.

7-8 балів. Ви живете з дитиною, як то кажуть, душа в душу. Вона щиро любить і поважає вас. Ваші взаємини сприяють становленню її особистості.
9-10 балів. Ви не завжди послідовні в спілкуванні з дитиною. Вона хоч і поважає вас, але не завжди розуміє, а отже, не цілком відверта з вами. На її розвиток іноді впливають випадкові обставини.
11-12 балів. Вам треба бути уважнішим до дитини. Ви користуєтесь у неї авторитетом, але він не замінює почуття любові. Розвиток вашої дитини швидше залежить від випадкових обставин, аніж від вас.
13 – 18 балів. Ви, напевне, самі відчуваєте, що обрали неправильний шлях у вихованні дитини. Між вами і нею немає належної довіри. Тому, поки є час, намагайтеся приділяти їй більше уваги, уважно прислухайтеся до її слів!

Автор: 

Ольховська Людмила Єгорівна, завідувач ДНЗ №4 "Росинка"

Джерело: 

Нормативні документи з правової освіти

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі