Користувацький вхід

«ІНДИВІДУАЛЬНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В РОДИНАХ ВИХОВАНЦІВ ГІМНАЗІЇ»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Структура моделі досвіду
1. Обґрунтування актуальності досвіду.
Організація систематичного індивідуального психологічного консультування батьків у гімназії є одним з найважливіших та необхідніших напрямків роботи практичного психолога, який позитивно впливає на всіх учасників навчально-виховного процесу.
Людина народжується на світ з певним потенціалом життєвих сил і волею. Подальший її розвиток відбувається у спільноті людей, де разом із фізичними діють і духовні закони буття. Закладений природою особистий енергетичний потенціал прагне реалізації. І кожен досягає цього залежно від умов, які склалися в реальному житті для особистого розвитку.
Життя у сім’ї має давати дитині відчуття психологічної захищеності від утиску, почуття власної гідності, усвідомлення самоцінності. Значне місце тут посідає батьківська любов у поєднанні з розумінням того, що дитина – це окрема самостійна особистість, у якої попереду життя, реалізація якого не обов’язково пов’язана із завданнями і баченнями батьків.
Емоційний комфорт дитини в родині є важливою складовою її нормального розвитку та входження у світ культури, у соціальні стосунки в суспільстві. Емоційний дискомфорт не сприяє позитивній взаємодії дитини з оточенням. Залежно від конкретних обставин життя родини, характеру взаємин між батьками і дітьми, що складаються в спілкуванні та спільній діяльності, особливостей сімейного виховання дітей формуються звичні форми ставлення до інших людей, праці, пізнання навколишнього світу, своїх обов’язків, а також стійкі способи дій.

2. Теоретична база досвіду ґрунтується на роботах з психологічного консультування сім’ї Г.С. Абрамової, Ю.Є. Альошиної, М.Р. Битянової, С.В. Васьківської, Р.С. Немова, А.А. Бодальова та В.В. Століна,
Е.Г. Ейдеміллера та В. Юстицкіса.
3. Провідна ідея досвіду. Індивідуальне консультування батьків – є одним з найважливіших напрямків роботи практичного психолога у гімназії. Взаємодія психолога з членами родини учнів позитивно впливає на стосунки дітей різного віку з батьками та оточенням.

4. Технологія досвіду полягає у: 1) встановленні психологічного контакту між психологом та клієнтом (членом родини), зборі первинної інформації, обговоренні мети, методів та розподілі відповідальності під час консультування; 2) розпитуванні клієнта з метою з’ясування, у чому проблема, підтримці та поглибленні психологічного контакту з клієнтом, стимулюванні його на подальшу розповідь та осмислення ним своєї розповіді; 3) психологічному опрацюванні проблеми клієнта, розумінні та подоланні клієнтом психологічних труднощів у процесі використання психологом-консультантом різноманітних психологічних засобів;
4) створенні умов, за яких клієнт опрацьовує проблему на трьох рівнях: усвідомленні наявності проблеми (когнітивний), емоційному реагуванні та змінах у поведінці.
5. Прогнозовані результати: систематичне проведення індивідуальних консультацій для батьків вихованців різних вікових категорій сприяє формуванню конструктивних взаємовідносин у родинах, позитивно впливає на результативність навчально-виховного процесу, створює позитивний психологічний клімат закладу.

6. Шляхи поширення та впровадження досвіду : представлення матеріалів досвіду на міських і районних семінарах, що проводяться на базі гімназії та інших навчальних закладів міста, засіданнях методичного об’єднання психологів району, засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях вчителів гімназії, виступах на батьківських зборах тощо.

Члени експертної комісії:

Автор: 

Відомості про автора:
ПІБ: Трегуб Олена Віталіївна
Спеціальність: практичний психолог
Спеціаліст 1 категорії
Заклад: Запорізька гімназія №2 імені Лесі Українки
Телефон: 63-28-42

Джерело: 

ЛІТЕРАТУРА З КОНСУЛЬТУВАННЯ

1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. – Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академия, 1995.
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Изд. Центр консорциума «Социальное здоровье России», 1994.
3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998.
4. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004.
5. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Г.В. Бурмская и др. – М.: «Академия», 2002.
6. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002.
7. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – К.: Наукова думка, 1995.
8. Детская практическая психология / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М., 2000.
9. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
10.Кісарчук З.Г. Психологічне консультування. Основи практичної психології. – К., 2001.
11.Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 1999.
12. Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М.: «Класс», 1994.
13. Немов Р.С. Психологическое консультирования.: Учебн. для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 2003.
14. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти // Дошкільне виховання. – 2002. - №1.
15. Рабочая книга школьного психолога / Под. ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991.
16. Семья в психологической консультации / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 1989.
17. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003.
18. Трубавіна І.М. Консультування сім’ї: Науково-метод. матеріали. – Част. І. – К.: ДЦССМ, 2003.
19. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі