Користувацький вхід

Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної, творчої, розумової активності викладача і студента

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Мотивація обраної форми проведення засідання. Сьогодні я для зустрічі з вами обрала нестандартне місце – педагогічну кухню. Місце, де збираються з родиною не тільки у будень, а й у свято, приймають гостей, готують, пригощають. Це особливе місце, що має притягальну силу своєю щедрістю, гостинністю, теплом. А ще саме на кухні ми з вами створюємо нові рецепти, щоб потім ними обмінятись і використовувати вже у власній діяльності.
Девізом сьогоднішнього засідання будуть слова Генрі Форда: «Зібратися разом – це початок, залишатися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх»
Тож ми з вами сьогодні створимо рецепт нашої головної страви – пріоритетного напрямку методичної діяльності закладу у 2014/2015 н.р.: «Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної, творчої, розумової активності викладача і студента».
Інтеграція (від лат. іnteger – повний, цілий) – це об’єднання в ціле раніше ізольованих частин.
Інтеграція - одне із найстаріших понять в історії розвитку науки. Ідея про єдність наукових знань простежувалась у кращих мислителів різних часів (Платон, Аристотель, Кант). Уперше поняття "інтеграція" було використано в ХVII столітті. Її розглядали та використовували Я.-А. Коменський ("Все, що знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у такому ж взаємозв'язку." - "Велика дидактика"), Й.-Г. Песталоцці (розглядав його як метод), К.Д. Ушинський (розробив модель, структуру, напрямки інтеграції), В.Сухомлинський («Уроки мислення в природі» – один із найвдаліших прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою).
Принципи інтеграції відповідають психічній та фізіологічній природі людини, оскільки ніхто з нас не сприймає оточуюче у вигляді окремих предметів. Таким чином через інтеграцію успішно здійснюється особистісно-орієнтований підхід до навчання, оскільки студент сам у змозі обирати «опорні» знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на власний досвід, набутий під впливом як попереднього навчання, так і широкої взаємодії з оточуючим світом.
Крім того сучасний світ пропонує тому, хто вчиться, надвеликий обсяг інформації. А інтеграція в освіті дозволяє засвоювати знання комплексно, уникаючи фрагментарності та мозаїчності. Так формується системно – цілісний погляд на світ, орієнтований на розвиток і саморозвиток особистості. Безліч сучасних педагогів бачать майбутнє освіти в інтеграції різних навчальних предметів.
Існують три рівні інтеграції змісту навчального матеріалу:
Важливою умовою ефективного використання інтегрованих засобів навчання є з’ясування істотних відмінностей між заняттями з використанням міжпредметних зв’язків, заняттями інтегрованими та бінарними.
Міжпредметні зв’язки передбачають включення в урок завдань і питань з інших предметів. Це окремі короткочасні елементи уроку, що сприяють більш глибокому сприйняттю й осмисленню понять, що вивчаються. Такі завдання мають додаткове значення.
Інтегроване заняття поєднує в собі блок знань з предметів, що інтегруються навколо однієї теми. До такого заняття готуються не тільки викладачі-предметники, а й студенти, виконуючи індивідуальні завдання, пишучи реферати, підшукуючи матеріал для індивідуальних повідомлень, ілюстрації.
Викладач у процесі заняття забезпечує високу організацію та дисципліну студентів, їх самостійність, активність, ініціативність, демократичність, тактовність та етику спілкування. При цьому велике значення має інтегрована діяльність «активних» учасників заняття (студентів та викладача). Глибина, новизна, логічність і послідовність їх повідомлень, своєчасна корекція навчально-пізнавальної діяльності студентів у ході заняття сприяє реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого заняття.
Однією з форм інтеграції є бінарне заняття, під час якого матеріал теми подається блоками різних дисциплін у тісній співпраці викладачів-предметників, кожний з яких проводить етап (блок) заняття стосовно того предмету, який викладає.
Типи і форми інтегрованих занять.
Заняття засвоєння нових знань. Форми організації навчання: лекції; бесіди; конференції; семінари.
Заняття повинно охоплювати великий теоретичний матеріал суміжних предметів, Лекції можуть бути узагальнюючими (наприклад, "Єдина економічна картина світу", "Історія розвитку хореографії").
На таких заняттях варто використовувати самостійну роботу студентів з науково-популярною, довідковою літературою, складання таблиць, плакатів. Новий матеріал студенти можуть порівнювати з уже наявними знаннями, зіставляти їх, синтезувати, додавати з раніше відомого.
Заняття застосування знань на практиці: рольові та ділові ігри; практикуми;
захист проектів; подорож; екскурсія; заняття творчого пошуку.
На цих заняттях, мобілізуючи теоретичні знання, студенти включаються в експериментальну, дослідницьку, пошукову та частково пошукову діяльність. У них формуються наукові погляди, цілісний світогляд.
Заняття творчого пошуку передбачає самостійний пошук студентами вирішення поставленої проблеми, інформації для відповіді на питання, додаткових відомості з даної теми. Методи пошуку повинні бути заздалегідь продумані викладачами й засвоєні студентами на попередніх заняттях. Такий вид заняття може мати високу ефективність.
Заняття повторення, систематизації та узагальнення знань, закріплення умінь, навичок: повторювально-узагальнююче заняття; оглядова конференція;
заняття-бесіда, диспут; заняття - гра (КВК, поле чудес, конкурс, вікторина);
театралізоване заняття (заняття-суд); заключна конференція; заключна екскурсія.
Такі заняття сприяють найбільшій інтеграції та реалізації міжпредметних зв'язків.
Заняття контролю та перевірки знань, умінь та навичок: заняття-залік; захист творчих робіт; вікторина; захист проектів; творчий звіт; огляд знань; випуск газети.
Поточний контроль на заняттях здійснюється постійно, але для ґрунтовного контролю складаються спеціальні уроки.
Етапи розробки і підготовки інтегрованих уроків.
Першим етапом даної роботи є: вивчення та узгодження навчальних програм з предметів; розгляд інтегрувального змісту взаємопов'язаних тем з предметів; вибір теми та мети уроку з міжпредметних змістом.
Навчальні програми не повинні бути ідентичні, головне - виявити загальні напрями даних тем; обговорити і сформулювати загальні поняття , узгодити час їх вивчення. Для цього необхідні взаємні консультації викладачів . Головне завдання - позначити мету майбутнього інтегрованого заняття.
Другий етап - вибір форми інтегрованого заняття. Він включає:
складання плану заняття; визначення методів і засобів навчання, методів контролю та оцінки.
Особлива увага приділяється взаємодії змісту навчання, проведенню попереднього хронометражу часу майбутнього заняття.
Кожен викладач готує свою частину заняття з урахуванням виділеного часу ( презентацію для студентів; роздатковий матеріал; практичні завдання; питання для самоперевірки і т.д.), а потім весь зібраний матеріал об'єднують в єдине ціле.
Третій етап - організація інтегрованого заняття: розташування необхідного обладнання, меблів, необхідних матеріалів, що необхідно для більш раціонального використання часу, відведеного на заняття.
Найвищій рівень творчої співпраці викладачів - робота в творчих (проблемних групах)
Результати моніторингу: у яких формах методичної роботи ви хотіли б взяти участь? (Опитано 36 респондентів).15 осіб бажають об’єднатись для спільної діяльності в творчі групи; 27 – обрали інші форми методичної роботи.
Творча група об’єднує викладачів, які цікавляться якоюсь фаховою професійною методичною проблемою та бажають вивчити її глибше
Завдання творчої групи: вивчення відповідної науково-методичної проблеми з метою підвищення професійної компетентності викладачів
Організація роботи в творчій групі: творчу групу очолює викладач, обізнаний з даною темою; проблемна (або творча) група працює за планом; засідання проводяться раз на 2 місяці (4 засідання).
Основні етапи роботи в творчій групі: підготовчий етап; основний етап; підсумковий етап.
Підготовчий етап включає: визначення науково-методичної проблеми; вивчення науково-методичної літератури з проблемного питання; анкетування учасників творчої групи з метою з'ясування об'єктивного стану з обговорюваної проблеми.
Основний етап: підвищення науково-теоретичного рівня членів групи; відпрацювання теоретичного матеріалу; апробація технології.
Підсумковий етап: визначення результативності обраної технології; вироблення рекомендацій з даної проблеми; аналіз результатів впровадження вироблених рекомендацій в практику закладу.
Записуйте рецепт (узагальнення основних положень проблеми).
Рецепт приготування хорошого заняття:
Візьміть найкращі емоції, ретельно відберіть тільки ті, що позбавлені розчарувань, зла. Після цього розділіть їх на стільки части, скільки годин у вас сьогодні стоїть за розкладом.
Для того, щоб додати гостроти та насолоди вашому заняттю, додайте ложечку гарного настрою, скибку нерозсудливості, за смаком розваги, обов’язково додайте гри й рясно посипте все гарним добрим гумором. А тепер налийте любов до студентів і збийте все енергійними рухами, не допускаючи застою. Поставте ваш витвір на вогонь дитячих сердець.
Прикрасьте його посмішками, родзинками та гілочками радості. Перед подачею заняття сервірується спокоєм, самовідданістю та професіоналізмом викладача.
Творчих успіхів!

Автор: 

Сухомлин Ольга Анатоліївна, викладач української мови та літератури, завідувач навчально-методичним кабінетом

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі