Користувацький вхід

Формування логіко – математичної, мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку за допомогою піску

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

І.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

Мета: Розкрити суть і значення розвитку логіко - математичних здібностей дошкільнят, знайти найбільш оптимальні методи і прийоми формування логічних умінь, навичок міркування, вмінь висловлювати свої думки, спираючись на логічні операції.

Завдання: розкрити вплив наочно - дійового, наочно - образного, словесно - логічного мислення, пам'яті, уваги, творчих здібностей для логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку та визначення шляхів оптимізації пізнавальної діяльності дитини, що відбуваються внаслідок розвитку математичних умінь і пов'язаних з ними логічних операцій.
Принципи побудови спілкування дорослого з дитиною в спільній діяльність в процесі формування логіко-математичної компетентності, які ґрунтуються на засадах особистісно-орієнтованої моделі взаємодії:
1.Вільний розвиток дитини - основа формування її індивідуальності.
2. Вилучення наказової форми з навчально-виховного процесу.
3. Надання дитині свободи вибору діяльності.
4. Звернення дитини до дорослого «Допоможи мені зробити це самому» - основа взаємодії.
Навчальну діяльність із формування логіко-математичних уявлень, базую на ігрових технологіях, різноманітності наочності й комунікацій. Я сформувала для себе принципи, яких дотримуюсь:
1. Від відчуття до знання: «У розумі немає нічого такого, чого раніше не було б у відчутті»;
2. Наочності;
3.Систематичності, послідовності засвоєння знань, умінь і навичок;
4. Від простого до складного;
5. Паралельних вправ (реалізація програмових завдань у змінених формах організації діяльності).
Особливу увагу в організації навчально-виховного процесу приділяю мотивації, оскільки саме вона є однією з важливих умов, що забезпечує активність, підвищення й досягнення об’єктивно можливих результатів діяльності за раціональних витрат часу та сил.
- мотиваційний компонент – це ставлення дитини до математичної діяльності, виявлення пізнавального інтересу, розуміння значущості математики в житті людей;
- змістовий компонент – це оволодіння математичними знаннями у межах програми вікової групи та наступного періоду навчання дітей;
- дійовий компонент – це оволодіння процесуальними, конструктивними, контрольно-оцінювальними діями.
Роботу з формування логіко-математичної компетентності вихованців розпочинала:
По-перше, створення серії занять з розвитку логіко-математичної компетентності для дітей дошкільного віку;
По-друге, відокремила основні шляхи і прийоми активізації сприймання навчального матеріалу на заняттях:
 установку на уважне сприймання і запам’ятовування;
 створення емоційного фону на занятті у процесі засвоєння дітьми навчального матеріалу;
 зв’язок виучуваного матеріалу з життям;
 висування пізнавальних завдань;
 використання засобів наочності, практичні дії дітей;
 сприйняття довкілля як системи, в якій об’єктивні взаємозв’язки можна класифікувати на основі фундаментальних закономірностей природи;
 здійснення на заняттях зв’язку навчання з життям;
 добір цікавих фактів, матеріалів;
 використання дидактичних, розвивальних ігор як на заняттях, так і в повсякденному житті.
По-третє, сформувала методичні прийоми розвитку логічного мислення, а саме:
 прийом створення проблемної ситуації, яка активізує пізнавальні потреби дітей;
 відповіді дітей з доведенням правильності власної думки;
 завдання, задачі, дидактичні вправи з логічним навантаженням;
 встановлення причинних зв’язків;
 формування уявлень, понять, способів розгляду предметів із різних точок зору;
 логічні прийоми аналізу і синтезу, узагальнення, порівняння, конкретизація, абстракція.

Очікувані результати:
1. Засвоєння основних математичних понять (класифікація, серіація, обчислювальна діяльність).
2.Уміння знаходити різні можливі варіанти розв'язання логіко-математичних, інтелектуальних задач.
3. Уміння аргументувати свою відповідь.
4. Розвиток пояснювального мовлення, уміння висловлювати й обстоювати свою думку.
5. Розвиток і підтримка допитливості, життєвої компетентності дитини.
6. Упорядкованість уявлень про навколишній світ, розуміння зв'язку між предметами і явищами.
7. Цілеспрямоване, послідовне збагачення лексичного запасу дитини.

ІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ.

2.1. Ігри з піском, як засіб формування
комунікативно-мовленнєвої та математичної компетентності
дітей дошкільного віку.

Пошук ефективних методів розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку привів нас до нетрадиційних технологій, а саме використання ігор з піском. Принцип ігор з піском був запропонований К. Юнгом. Ігри на піску – одна з форм природної діяльності дитини. Особливо потрібні ці ігри дітям з проблемами в психічному розвитку, труднощами у спілкуванні, агресивним, конфліктним тощо. Пісочниця виступає посередником у встановленні контактів з такими дітьми. Ігри з піском дозволяють розкрити індивідуальність кожної дитини, розв’язати її психологічні проблеми, розвинути здатність усвідомлювати свої бажання і знаходити можливості їх реалізації.
Взаємодія з піском стабілізує емоційний стан дитини. Поряд з розвитком тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики, дитина вчиться прислуховуватися до себе та промовляти свої відчуття. А це, в свою чергу, сприяє розвитку мови, довільної уваги, пам’яті. Але головне-дошкільник отримує перший досвід рефлексії (самоаналізу). Вчиться розуміти себе та інших. Так закладається база для подальшого формування навичок позитивної комунікації.
Завдяки іграм із піском дитина осмисленіше та швидше опановує норми і правила поведінки та спілкування у соціумі. У неї формується культура людського спілкування, розвиваються почуття делікатності, ввічливості, товариськості. Через гру в піску у дитини з’являється або посилюється почуття довіри, прийняття та успішності. Заняття та ігри з піском піднімають настрій у дітей, викликають емоції радості, спонукають до діяльності.
Ігри-заняття та ігри-казки сприяють формуванню у дітей навичок спілкування та розвитку емоційного світу дошкільнят. Основним у іграх є набуття досвіду в розв’язанні проблемних ситуацій між героями казки. Діти розмірковують, розвиваються всебічно, набувають позитивних рис характеру, вчаться належно поводитися і спілкуватися, спочатку наслідуючи героїв казки, а потім і в реальному житті.
Використання ігор, що містять елементи навчання дітей сприяє розвитку фонематичного слуху, корекції звуковимови, навчанню читання та письма. Діти вчаться чути й виокремлювати певні звуки, що є основою формування правильної звуковимови. Вони не лише навчаються зорово запам’ятовувати букви, а й, графічно відображаючи їх на піску, залучають тілесну пам’ять. Головне, що дітям не страшно помилитися: це не папір, і легко можна виправити помилку.
Пропонуємо використовувати ігри з піском як інтерактивний метод розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників, тому що пісок дає дитині більше свободи, вона не боїться щось змінювати, будувати нове і ламати старе. Застосування піску в групі сприяє створенню атмосфери довірливих стосунків та ефективного спілкування. В пісочниці створюється додатковий акцент на тактильну чутливість, формується «мануальний інтелект» дитини. Тому перенесення традиційних навчальних і розвивальних завдань у пісочницю створює додатковий ефект. З одного боку, суттєво підвищується мотивація дитини до занять, а з іншого – більш інтенсивно і гармонійно відбувається її всебічний розвиток.

2.2. Практичні розробки з комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку за допомогою піску.

У процесі корекційно – розвивальної роботи з піском дошкільники мають можливість опанувати певні навички та вміння щодо:
• налагодження партнерських стосунків з однолітками та дорослими;
• мовленнєвого розвитку;
• розвитку свого внутрішнього емоційного світу і вміння володіти власними емоціями та поведінкою.

Мета:
навчання формам взаємодії з однолітками та дорослими за допомогою елементів пісочної терапії;
розвиток мовлення, розширення словникового запасу;
розвиток комунікативних навичок дітей через ознайомлення їх з правилами і нормами поведінки в колективі однолітків і залучення до спільних видів діяльності;
розвиток емпатійних здібностей, навчити співвідносити їх з відповідною ситуацією;
розвиток вміння розпізнавати і передавати різні емоційні стани;
ознайомлення з різними формами поведінки в певних ситуаціях, навчити адекватно оцінювати власну поведінку;
прищеплення базових навичок соціального спілкування;
створення умов для психоемоційного розслаблення і зняття нервово – психічного напруження.

Форми і методи роботи:
1. Математичні ігри та вправи.
2. Творчі ігри з казками.
3. Ігри – драматизації.
4.Математична логоритміка.
5.Рольове програвання ситуацій засобами математики.
6.Вправи на розвиток мови та формування математичних уявлень.
7.Вправи на самопізнання.
8.Психомоторні вправи та рухливі ігри.
9.Тематичні бесіди з урахуванням математики.
10.Психогімнастика.

Критерії ефективності роботи:
Прагнення до комунікації з дорослими і дітьми.
Розширення комунікативних засобів (вербальних та невербальних).
Розвиток мовленнєвих здібностей.
Позитивне ставлення дітей до однолітків, дружні стосунки між ними.
Розуміння свого емоційного стану та інших людей.

ІІІ. РОБОТА З ДІТЬМИ.

3.1.Формування логіко - математичної компетентності дітей дошкільного віку під час перебування в природі.

Природа - одвічний засіб виховання естетичних почуттів та першоджерело розумового розвитку дитини. Навчити бачити, розуміти та відчувати красу природи - означає відкрити шлях до збагачення дитячої особистості, її естетичної, інтелектуальної та моральної сфер. Безпосередній контакт дітей з природою загострює сприймання пробуджує уяву, творчу думку, формує зацікавлено-емоційне ставлення до знань і до процесу їх здобуття, наповнює радісними переживаннями дитяче серце. Розумовий розвиток дошкільнят серед природи має величезний виховний потенціал, нехтувати яким не варто.
Використання логіко-математичних завдань під час перебування дітей в природі сприяє встановленню зв'язків між числами, арифметичними діями й довкіллям. Такий підхід допомагає наповнити математику реальним змістом, сформувати у дітей первинні уявлення про цілісну картину світу.
Освоєння дітьми своєрідної логічної математики природи розширює їхній кругозір, збагачує естетичні та інтелектуальні почуття, сприяє ефективному поєднанню розумового та естетичного виховання у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

3.2. Завдання, які використовуються під час прогулянок, екскурсій, уроків мислення серед природи в старшій групі дитячого садка.

3.2.1.КОЛІР У ПРИРОДІ

Завдання 1. «Диво-барви»
В - Подумайте, де в природі можна відразу побачити всі кольори?
За хвилину в землю вріс
Різнобарвний диво-міст.
Зміг всі барви об'єднати.
Спробуй барви ті назвати.
(Райдуга)
В- Назвіть і полічіть усі барви веселки. Скільки їх? (7).

Завдання 2. «Відшукай за кольором»
В - Подивіться навкруги й знайдіть дві квітки, в яких заховався білий колір.
- Відшукайте двох птахів, з якими товаришує червоний.
- А що в природі полюбляє жовтий колір? Перелічіть.
- Відшукайте три рослини (птахи, тварини, комахи), до яких доторкнувся своїм пензликом синій (зелений, сірий, жовтогарячий) колір.

Зелене листя, трави. На лататті
Зелена жабка у зеленім платті.
Червоні вишні, яблука червоні,
Червона квітка на моїй долоні.
Жовті груші, лимонад, сорочка.
І курчата жовті біля квочки.
І. СІЧОВИК

Не дивуйтеся ні трішки, ї
Що в берізок молодих
Ціле літо чисті ніжки,
Білі, білі, наче сніг.
Це тому, що в хороводі.
Коли ми спимо усі.
По траві берізки ходять -
Миють ноги у росі.
П. РЕБРО
В - Знайдіть і полічіть різні відтінки червоного кольору.
В - А тепер послухайте віршик і полічіть усі рослини червоного кольору, згадані у ньому (загніть відповідну кількість пальчиків).
На узліссі тиша, спокій
Стигне терен чорнооким,
Поломеніє глід.
Тьмяно жевріє шипшина,
Червоніє горобина,
І пишається калина
Наче маків цвіт.
В. СКОМАРОВСЬКИЙ

Завдання 3. «Склади осінній букет»
В - Помилуйтеся красою осіннього листя і складіть з нього триколірний букет. Вам допоможе такий віршик:
У букет осінній листя ми складали,
Кольорове листячко ми порахували :
Взяли три червоних, потім три жовтеньких,
Ледь-ледь відшукали ще три зелененьких.
Диво кольорове у руках тримаєм.
А листки шепочуть: «Осінь ходить гаєм».
В - Полічіть, із скількох листочків складено букет у цьому віршику (9).

3.2.2.РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ У ПРИРОДІ

Завдання 1. «Сонечкові квіти»
В - Спробуйте знайти в природі все, що має форму кулі.
Величезні круглі очі:
Світить одне вдень,
Друге - опівночі.
(Сонце і Місяць)
В - Помилуйтеся цвітінням кульбаб. На що вони схожі?
Квіточка- щіточка,
Жовта леліточка,
Крапелька сонечка,
Сонечкова донечка.
Сонце у хмару
Біленьку ховається,
Сонечкова донечка
Пухом вкривається. (Кульбабка)
Б. СТЕЛЬМАХ
В - А коли ця квітка стає схожою на повітряну кульку, що розсипається від легкого подиху вітерця на десятки тендітних прозорих парасольок?\
- Пригадайте квіти круглої форми. (Айстри, гвоздики, нагідки тощо).

Завдання 2. «На городі і в саду різні форми я знайду»
В - Літо та осінь щедро обдаровують нас городиною та садовиною. Назвіть п'ять овочів округлої форми.
Капусту, моркву, огірки.
Картоплю, помідори
Часник, цибулю, буряки -
Все завозимо в комори.
Я. Бенза
В - Полічіть усі овочі, згадані у вірші. (8).
В - Яку форму, крім кулястої, мають інші "мешканці" городу? (Морква - конічну, огірки - циліндричну).
В - Назвіть найбільший овоч, який ви знаєте.
В - Назвіть п'ять фруктів кулястої форми.
Вирощу солодких груш.
Хочеш їсти - то чому ж?
Ось черешні, вишні теж,
Абрикосу сам зірвеш.
Сливи всі без кісточок,
Аґрус - глянь, - без колючок.
Ще й без панцира горіх
Вирощу я для усіх. М. ПЕТРЕНКО

В - Назвіть найменший з фруктів, який ви бачили.
В - Полічіть "мешканців" баштану:
На великому баштані
Червоніють баклажани,
Проти сонця гріють спини
Жовтобокі спілі дині.
Ходять в гості до братів -
До статечних кавунів.
М.СТЕЛЬМАХ
В – Яку форму вони мають? (Кулясту та циліндричну).

Завдання 3. «Запашний квітковий п'ятикутник»
В - Подивіться навколо і скажіть, де ростуть п'ятикутники?
Я у фіалці, барвінку, калині.
Я і у глоді, і в горобині,
Я в абрикосах, у вишнях, в грушках -
Є п'ятикутники в різних квітках
В - Помилуйтеся красою цих квіток.
В - Полічіть, скільки пелюсток вони мають.
В - Яка геометрична форма утвориться, якщо сполучити вершини всіх пелюсток у квітці? (П'ятикутник).
В - Відшукайте листя, схоже на п'ятикутник. (Листя клена).

Завдання 4. «Жива пірамідка»
В - Хто був спостережливим напровесні, той міг побачити справжнісіньке диво - живу пірамідку. Що це?
Три білих пелюстки стулилися докупки.
Навколо ще сніг, та не треба їм шубки,
(Підсніжник)
В - Скільки пелюсток має підсніжник? (3).
В - Полічіть, скільки пелюсток у двох (трьох) підсніжників?
- Яке дерево квітує пірамідками? (Каштан)
- Яке дерево має форму піраміди? (Ялина)
- Чиє листя схоже на трикутник? (Липи, калли, півників)

Завдання 5. «Зимовий шестикутник»
В - Придивіться до снігу й знайдіть шестикутні квіточки. Відгадайте загадку.

Вийшли, глянули довкола:
Білим вкрито ліс і поле.
Латки чорної нема.
Здрастуй, Зимонько-зима!
Щось лоскоче ніс і личко.
Сів пушок на рукавичку.
Шапки, шубки і пальто, -
Ніби вибілив їх хто.
Поміркуй гарненько ти,
Де тут писаку віднайти?
Підкажу один секрет:
Ніби сонце, цей предмет.
Має шість він промінців
Тільки білих, зрозумів?
(Сніжинка)
В - Придивіться до сніжинки. Вона має шість промінців-близняток, кожний з яких такої самої форми, як його "братик" чи "сестричка". Ці промінці утворюють шестикутник.
В - Полічіть, скільки сніжинок сіло на рукавичку:
На долонні взимку
Дві сніжинки впало.
Потім ще чотири,
Скільки всього стало? (6)

Завдання 6. «Весна квітує - шестикутники дарує»
В - Подумайте, в яких весняних квітах полюбляють ховатися шестикутник?
(Варіанти відповідей: у крокусах, ліліях, нарцисах, квітках сон-трави, пролісках….)
Весна прибрана землю у квіти-намистинки,
А пелюсток тендітних в цих квітів - рівно шість.
Одна з ник, мов блакиті, небесної частинка,
Ця мила, ніжна квітка - весни найперший гість.
Ось пролісок блакитний, його всі дуже люблять,
А ще тюльпан, дзвіночок, нарцис і сон-трава.
Цих посланців весняних радісно чекають,
Бо з ними вся земля немовби ожива.
В - Подивіться на квіточку проліска. Яку фігуру вона вам нагадує? (Зірочку).
В - Пофантазуйте, чому в проліска шість пелюсток? Складіть казочку про цю чудову весняну гостю наших лісів.

3.2.3.СИМЕТРІЯ В ПРИРОДІ

Завдання 1. «Почни з себе»
В - Крім форми, у природи є ще одна таємниця. Давайте відшукаємо те, що природа, ніби навмисне, подвоює. Почніть з себе. Відгадайте загадку:

Дві матері по п'ять синів мають.
(Руки).
В - Складіть долоні докупи так, щоб сумістилися пальці. Що ви помітили? (Долоні сумістилися, вони однакові). Тепер подивіться один на одного.

Було собі два брати
І обидва Кіндрата
Через доріжку живуть
І один одного не бачать.
(Очі).
В - Скільки в кожного з нас очей, брів, вух?
В - Як вони розташовані? (Проведіть рукою уявну лінію через середину лоба та ніс до середини підборіддя переконайтеся, що очі, вуха розташовані по різні боки обличчя).

Завдання 2. «Кожний листочок - симетрії синочок»
В - Підніміть із землі опалий листочок. Розгляньте його. Ви помітите на ньому жилки. Спробуйте перегнути листок по центральній жилці. Скільки частинок вийшло? Чи однакові вони?
В - Перевірте свої спостереження на опалому листі дуба, берези, липи.
В - Знайдіть дерево, в якого листя складаєтеся з багатьох маленьких листочків.
Хто в хустині червоненькій
Став у лісі між дубів?
Може, дівчинка маленька
Назбирать прийшла грибів?
Ні, не дівчинка там стала, -
Горобина вироста.
Ту хустину гаптувала
Щедра осінь золота.
М. ПОЗНАНСЬКА
В - Розгляньте листя горобини або акації. Подивіться, як розташовані маленькі листочки-пластинки? (Можлива відповідь: вони виростають по два з одного і того ж місця).

Завдання 3. «Знайди за описом»
Знайдіть дерево за описом:
Стовбур жовтий, мов бурштин,
На гілках висять шишки,
І колючі, й довгі, ще й на всі боки
На її гілках стирчать голки.
(Сосна)
В - Придивіться до соснових хвоїнок. Вони розташовані парами. Кожна така хвоїнка живе два-три роки.
Трудове завдання.
Зробіть з хвоїнок і пластиліну вишеньку, їжачка, сонечко.

В - Розгляньте кленове насіння - крилатки, які також скріплені парами.
Трудове завдання.
Зробіть з крилаток і пластиліну дивовижних птахів.

В - Роздивіться уважно довкола, що ще складається з двох однакових половинок?

Завдання 4. «Секрети комах»
В - Скажіть, яких комах ви бачите навколо? ( метеликів, бабок, джмелів, ос тощо)
Прилетів метелик
Серед ста веселок
Засміявсь метелик:
"Чи це я - веселик?
Чи якась веселочка
Грається в метеличка?"
Т. ГЕРАСИМЕНКО
В - Нахиліться обережно над квіткою, розгляньте метелика. Які в нього крильця? Скільки їх? Як розташовані? Скільки вусиків? Скільки лапок?
Полічіть метеликів у вірші:
Три метелики літають
На квіточки сідають.
Прилетів ось ще один,
Сів на квіточку і він.
Полічімо швидше всіх -
Цих метеликів прудких. (4).
В - Придивіться, на що схожий метелик, який склав крильця? (Можлива відповідь: на половинку метелика).
В - Назвіть інших комах, які мають однакові візерунки на обох крилах. (Можливі відповіді: жук-солдатик, в якого на спині цікавий малюнок у вигляді піджака з чорною торочкою та двома чорними ґудзиками; сонечко з двома або сімома цятками на спині, розташованими симетрично).

3.2.4.РИТМ У ПРИРОДІ

Завдання 1. «Послухай свій ритм»
В - Весь навколишній світ сповнений ритмом. З ним ми стикаємось усюди, навіть носимо його у собі. Послухайте, як б'ється ваше серце. (Тук-тук, тук-тук).
В - Поспостерігайте, як ви дихаєте. (Вдих-видих, вдих-видих).
В - Пройдіть кілька кроків уперед. Як вони звучать? (Туп-туп-туп-туп, рівномірно або ритмічно, повторюються через однакові проміжки часу).
В - Заспівайте якусь пісеньку і відтворіть оплесками її ритм.

Завдання 2. «Ритмічні сестриці - веселі чарівниці»
В - Подумайте, які ритми природи можна спостерігати щодня?
Відгадайте загадку:
По небу лебідка чорна
Розсипала чудо-зерна.
Чорна білу покликала,
Біла зерна склювала.
(День і ніч).
В - Подумайте, що приходить на зміну дню? (Ніч).
- А що на зміну ночі? (День),
- Які частини доби ви знаєте, і в якій послідовності вони приходять до нас? (Ранок, день, вечір, ніч).
- Поміркуйте, з яким ритмом ми зустрічаємося щороку?
Є чотири чарівниці
Всім відомо, що сестриці:
Перша прийде - все зеленіє.
Друга - колос в полі спіє,
А як третя завітає -
З дерев листя облітає.
А четверта як прийде,
Сніг на землю упаде.
Так по черзі з року в рік
Сестри ходять цілий вік.
(Зима, весна, осінь, літо)
В - Скільки пір року ви знаєте? (4). Назвіть по порядку.
В - Уявіть собі, що було б з рослинами, тваринами, якби зима, весна, осінь і літо приходили до нас як їм заманеться? (Пригадайте відому казку С. Маршака "Дванадцять місяців").

Гра "ПОРИ РОКУ"
Вихователь малює два великі кола і ділить кожне коло на чотири частини, позначаючи відповідно цифрами: 1 - зима, 2 - весна, 3 - літо, 4 - осінь. Потім діти діляться на дві команди. Вихователь читає вірші, загадки про пори року, явища природи, рослини найтиповіші певної пори року тощо. На сигнал діти мають стати у відповідну чверть свого круга. Та команда, яка швидше це зробить, отримує один бал у вигляді листка або каштана. По закінченні гри діти підраховують бали.

Завдання 3. «Птахи і ритм»
В - Пташине царство теж сповнене ритмів. Прислухайтеся й скажіть, спів яких пташок ви почули?

Принишкли явори -
Кує в гаю зозуля. -
І раз, і два, і три -
Завзято лічить Юля.
А потім просить: -
Ох! Не треба більш кувати,
Бо я лише до трьох
Умію рахувати!
П. РЕБРО
В - Що ви можете сказати про спів зозулі? Який він? (Ритмічний: ку-ку, ку-ку).
В - Назвіть ще пташок, спів яких ви вважаєте ритмічним, і відтворіть голосом цей ритм, (кар-кар, тьох-тьох тощо/
В - Охарактеризуйте, як співають птахи? /Можливі відповіді: журавлі курличуть сумно; голубка туркоче ніжно, лагідно; курка квокче турботливо; сорока скрекоче хвалькувато, сварливо; півень кукурікає задирливо; ворона каркає зловісно, тривожно; дятел цюкає в дерево завзято; качка крякає діловито; соловейко виспівує замріяно, дзвінкоголосо).
В - Може, хтось спробує ритмічно відтворити пташину пісню?
В - З птахами пов'язаний ще один ритм - вгадайте який?

Потемніли крони сосен
Тихо сіються дощі.
Оголила тепла осінь
І дерева, і куці,
І тепер здаля помітні
Гнізд воронячих шапки.
Зникли птахи перелітні
Гуси, вивільги, шпаки.
В СКОМАРОВСЬКИИ

Повернулися шпаки -
Поскидали ми шапки
Журавлі : «Курли - курли...» -
Ми картузики зняли.
П.КОРОЛ
В - Отже, кожного разу з настанням осені птахи відлітають у теплі краї, деякі залишаються зимувати а деякі прилітають до нас узимку
В - Назвіть чотирьох перелітних та чотирьох зимуючих птахів. Пригадайте, які птахи прилітають до нас узимку (Снігурі, омелюхи).

Завдання 4. «Підгодуй птахів»
В - Узимку дуже важко пташкам без корму. Тому вони переселяються ближче до людських осель з надією на те, що люди про них подбають.
Трудове завдання:
Зробіть годівничку і повісьте її на дереві. Не забувайте про те, що кілька крихт хліба і зернин можуть урятувати пташку від голодної смерті.

В - Підрахуйте, скільки пташок пообідало біля вашої годівнички?
Годівничку ми зробили
І на ясен почепили
Завітало три синички.
Три горобчики й лисичка
Щось не так? Відповідай -
Всім птахам рахунок дай.

Завдання 5. «Природа в смужечку»
В - Природа ритмічно прикрасила кольорами і рослин, і тварин, і комах. Пошукайте смугастий ритм у природі.
У садку малий Микитка
Захотів зірвати квітку
А вона його вкусила
Загула та й полетіла
Що за квітка це була?
То не квітка, а ..... (Бджола)
В - Придивіться до бджоли: який смугастий костюм вона має! Опишіть його. (Чергуються жовті та чорні смуги на тільці).
В - Назвіть ще комах-смугастиків. (Джміль, оса, колорадський жук).
Я картоплю полюбляю,
На городі проживаю,
Десять чорних-чорних смуг
Я на крилах маю.
(Колорадський жук)
В - Розгляньте колорадського жука. Полічіть, скільки в нього чорних смуг на кожному крилі? (5) А скільки на обох крилах? (10)
В - Відшукайте смугасті рослини.

У смугастому жупані
Зеленіє на баштані.
(Кавун)
В - Пригадайте, які тварини носять костюми у смужечку? (Зебри, тигри). На що вони схожі?

3.3. Конспект заняття – сюрпризу з логіки
для дітей старшого дошкільного віку

3.3.1.ГОСТІ З НЕБА
Мета: розвивати аналітичне сприймання, просторове уявлення, короткочасну пам’ять; вчити відтворювати взаємне розташування предметів з опорою на цифри і літери; формувати кмітливість, розвивати допитливість, інтелект.

Матеріал: цифри великі і маленькі, олівці прості, скринька з пазлами, пірамідки, малюнок феєрверку, конверти з геометричними фігурами, малюнки з інопланетянами та їх планетами, картки з літерами і цифрами, тарілочка з кружечками (6 шт.) та деревцями; тарілочка з силуетами Місяця, Сонця, зірочок, хмаринок.

Хід заняття:
Вихователь: Діти, подивіться, щось у нашій групі відбувалося незвичайне, мабуть тут побували гості. Вони залишили ось це. (Демонструє незвичайну скриньку).
А давайте відкриємо цю незвичайну скриньку і подивимося, що ж у ній.
А в ній є картки з цифрами, які треба послідовно з’єднати. З’єднавши цифри, ви отримаєте малюнок і дізнаєтеся хто ж тут побував.
(Діти з’єднують цифри від 1 до 10 і в них отримуються зірочки).
Вихователь: Отже в групі побували гості з неба – яскраві зірочки. Вони нам принесли чарівну скриньку, яка відчиняється тільки тоді, коли ми виконаємо всі завдання. Отже час чекати сюрприз. Але спочатку, щоб добре ми впоралися з усіма завданнями, зробимо тренувальні вправи.

1. ВПРАВА З ЦИФРАМИ.
( Вихователь показує 4 цифри, 2-3 сек. Діти дивляться на них, потім цифри прибираються, а діти відтворюють цифровий ряд по пам’яті.)

2. «ФЕЄРВЕРК»
На небі можна часто спостерігати незвичайні явища, схожі на наші феєрверки та салюти. От і зірочки залишили нам малюнок такого феєрверку і хочуть, щоб ви порахували скільки в ньому квадратів, трикутників, кружечків і зірочок. Я буду називати фігуру, ви швиденько рахуєте і піднімаєте цифри, яка відповідає цифрі, яка відповідає кількості цих фігур у феєрверку.
Вихователь: Тренувальні вправи ми закінчили, підготували свій мозок до праці.

3. ГРА «СКЛАДЕМО КАРТИНКУ»
Вихователь: Зірочки, діти, дуже хотіли, щоб ви із місяця, сонечка, хмаринок та зірочок виклали незвичайну картину. Для цього вони залишили картки, на яких з лівої сторони є три літери (А, О, У), а внизу цифри від 1 до 8. Слухайте уважно завдання і ви зрозумієте, де саме треба покласти предметне зображення.
1. Сонечко покладіть напроти літери А, над цифрою, яка знаходиться між цифрами 1 і 2.
2. Місяць покладіть напроти літери О, над цифрою, яка більше за цифру 7 на один.
3. Зірочку покладіть напроти літери У, над цифрою, яка позначає кількість сонечок на небі.
4. Хмаринку покладіть напроти літери О, над цифрою, яка позначає кількість пальців на одній руці.
5. Ще одну зірочку покладіть напроти літери А, над цифрою, яка менша за цифру 7 на один.
6. Другу хмаринку покладіть напроти літери У, над цифрою, яка позначає кількість кольорів у світлофора.
7. І останню зірочку покладіть напроти літери У, над цифрою, яка менша за цифру 8 на один.
Ось і отрималась у нас чудова картинка. А давайте разом з вами придумаємо їй назву. („Зоряне небо”, „Сонечко і Місяць”, „Всесвіт”)

4. ГРА «ШИФР»
Вихователь: У інопланетян немає цифр, вони ними не користуються, проте дуже полюбляють рахувати. Так ось у них всі цифри позначаються картинками. Ось сьогодні зірочки нам залишили космічні приклади. А щоб розв’язати їх ми будемо користуватися спеціальним шифром: сонечко = 1, зірочка = 2, місяць = 3.
(Вихователь виставляє космічні приклади, а діти повинні викласти із цифр приклад. Знайти відповідь, користуючись шифром.
Наприклад, Сонечко + зірочка = місяць (1+2=3)

5. ГРА «ПОДОРОЖ ПЛАНЕТИ»
Вихователь: Діти, а у Сонечка є сім’я? Що ж це за сім’я? Скільки всього планет у сім’ї Сонечка? Чим відрізняються? Планети від зірок? Так, планети весь час рухаються, а зірки ні. Ось і ми з вами зараз на екранах побачимо одну з планет у різних місцях.
(Діти отримують аркуші паперу поділені на 9 квадратів).
Вихователь: Зараз, ми можемо спостерігати нашу планету у 4 квадраті зоряного неба. Ось планета перемістилася праворуч на два квадрати. Потім вгору на 1 квадрат, потім ще на 1 – ліворуч, а тепер вниз на 2 квадрати. В якому квадраті зоряного неба опинилася планета? ( у 8 квадраті).

6. ГРА «СКЛАДИ РАКЕТУ ЧИ МІСЯЦЕХІД»
Вихователь: Діти, на чому вперше людина полетіла в Космос? А як називають автоматичні апарати, які досліджують Місяць?
Ті діти, у яких конверт під № 1 з геометричних фігур викладатимуть ракету, а у кого конверт під № 2 – місяцехід.
(Після викладання можна запитати з яких саме геометричних фігур вони виклали предмети, якого вони кольору, скільки геометричних фігур використано.)

7. ГРА «ПОСАДИМО ДЕРЕВО»
Вихователь: Ось послухайте маленьку історію.
,,Одного разу зібралися інопланетяни і вирішили засадити свої планети деревами. На самій більшій планеті вони посадили 6 дерев, на трохи меншій – 5 дерев, а скільки дерев вони посадили на інших планетах?,,
У вас є шість різних кружечків. Викладіть їх від найбільшого до найменшого. Потім на найбільших покладіть 6 дерев, на трохи менший – 5, а далі подумайте і викладіть самі.

8. ГРА «ЗНАЙДИ ПЛАНЕТУ»
Вихователь: Діти, подивіться, які цікаві і гарні малюнки принесли зірочки. На них намальовані інопланетяни та їхні планети. Але не зрозуміло, хто ж саме з якої планети? Зараз за допомогою олівця ви визначите з якої планети прилетів кожен з інопланетян.
Вихователь: Ось ми і виконали всі завдання, які принесли зірочки. Давайте відкриємо чарівну скриньку і подивимося, що в ній. А в ній ми побачимо пазли, якщо їх з’єднати разом, то можна побачити того, хто для нас це приготував. (Робота дітей з пазлами).
Вихователь: Так хто ж це? Так, це – ГНОМ АСТРОНОМ передав зірочками для нас цікаві завдання. Подякуємо йому за цікаві ігри.
Підсумок заняття.

3.3.2.МАТЕМАТИЧНИЙ ЯРМАРОК

Мета: виховувати спостережливість; розвивати мислення та активність у дітей; закріпити порядкову, кількісну і зворотну лічбу в межах 10; вчити групувати геометричні фігури, помічати предмети, що схожі на дані фігури, в навколишньому середовищі; сприяти розвитку мислення, пам'яті, уваги; формувати інтерес до знань.

Хід заняття:
Група має вигляд ярмарку. Дітей зустрічає господарка ярмарку.
Ох, ярмарок, а хто тебе не знав?
Ти, ярмарок, мій спокій відібрав.
Дарунки різноколірні тут, і там, і скрізь.
Ходіть сюди, на ярмарок, купуйте веселіш!
Господарка. Щоб пройти у ворота на ярмарок, потрібно купити білет. Для того, щоб його купити, ви повинні назвати числа-сусіди того числа, що зазначене на вашому білеті. Тоді отримаєте цей білет і відвідуєте ярмарок.
Діти купують білет і йдуть на ярмарок. Біля столів їх зустрічають продавці.
1-й продавець. Купуйте діти ці смачні вироби: печиво, цукерки, булки. Купити ці вироби можна згрупувавши за формами і покласти біля кожної купки виробів відповідну геометричну фігуру, називаючи її . (Діти виконують завдання. Продавець за це частує дітей солодощами.)
2-й продавець продає овочі і фрукти. Він пропонує дітям сказати, де більше овочів зліва чи справа, скільки чого. На скільки овочів більше, наскільки фруктів менше? Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Діти виконують завдання одержують смачні яблука.
3-й продавець продає іграшки. Він пропонує дітям сказати, яка іграшка є найбільшою, яка найменшою, які іграшки є однаковими? Яка машина довша, яка коротша, яка ширша, яка вужча? Діти виконують це завдання, одержують за це красиві іграшки.

Гра «ПОДИВІТЬСЯ І СКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНО»
Дітям пропонується швидко відповідати на запитання вихователя.
Хто знаходиться ліворуч від мене?
Хто поруч зі мною?
Біля кого я стою?
Хто позаду мене?
Хто спереду від мене?
Хто біля іграшок?
Діти підходять до 4-го продавця. Він торгує мотрійками і пропонує дітям
порахувати мотрійок у зворотному порядку. Після цього пропонує дітям відвернутися і міняють мотрійок місцями, запитуючи:
Мотрійка в червоній хустині знаходиться на якому місці?
Де знаходиться мотрійка у синій хустині?
В якій хустині стоїть мотрійка між 4 і 5?
Потім дає дітям картинки мотрійок і запитує, чим вони відрізняються одна від одної. (Діти повинні сказати, що вони різняться ґудзиками різних форм. Продавець дарує дітям мотрійки.)
На ярмарку з'являється Веселун. Вихователь звертає увагу дітей на те, як ходить Веселун пропонує дітям послухати вірш В. Юрчинка "Місцями помінялися".
Без допомоги Петя сам
Вже взувся в черевики,
Та тільки мулько в них ногам,
Хоч ніжки й невеличкі.
Надворі з Петі малюки
Сміються до знеможе:
Ви подивіться навколо
У Петі ходять ноги.
Крізь сльози Петя одказав:
Не винний в тім, що сталося,
Це, мабуть, ноги, коли спав,
Місцями помінялися.
Хто зможе нам відповісти:
Чому сміялися малюки?
Діти, а ви всі правильно взуваєтеся, чи, може, хтось у цій справі є товаришем Веселуну?
Тоді давайте пограємо у гру і визначимо, чи всі ви знаєте, де правий, а де лівий бік. За моїм сигналом ви будете повертатися то праворуч, то ліворуч.
(Звучить музика, діти виконують команди вихователя)
Діти підходять до 5-го продавця, що торгує повітряними кульками. Продавець пропонує дітям розв'язати задачі для того, щоб одержати кульку.
Дві в руках, дві на ногах.
Не провалишся в снігах.
А пройдеш легко ти,
Тільки ляжуть два сліди.
(Лижі і палиці)
Назустріч мені бігли зайці:
Один попереду двох,
Один позаду,
Один між двома.
Скільки було зайців?

В ліс є дуб, на нім білочки живуть.
Ось велику гілку обхопили чотири лапки.
Скільки на гілочці було білочок?

Паслися у лузі бик, два телятка, три корови.
Скільки всього дитинчат паслося в лузі?

Молодці, діти, ви гарно відповідали і за це отримаєте ось ці красиві кольорові повітряні кульки.
Вихователь: Завершується наша подорож математичним ярмарком. Ви купили на ньому багато цікавих і смачних речей, а тепер час піти погуляти

3.3.3. МАТЕМАТИЧНІ РОЗВАГИ

Мета: Виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, викликати радість пізнання.
В зал заходять діти – цифри від 1 до 9, а за ними – решта дітей групи. Кожна цифра характеризує саму себе.
Кругла, наче буква О,
Цифра «нуль», або ніщо
Як стоїть він сам-саміський,
То й не значить нічогісько!
Далі діти читають вірші С.М.Маршака у перекладі Наталі Забіли.
Вихователь: Діти, а якої цифри у нас нема? Зараз нам про це цифри самі розкажуть.
Гра-драматизація «ДЕСЯТКА»
Дійові особи: Автор, Нуль і Одиниця.
Автор: Веселий нуль прошепотів
Сусідці одиниці.
Нуль: З тобою поруч я б хотів
постояти, сестрице.
Автор: Та одиниця каже
Одиниця: Ти, Нуль, число нікчемне!
Не стій зі мною, бо мені
Це зовсім неприємно!
Автор: А Нуль на це.
Нуль: Я знаю сам
Та якби поруч стати нам
Десятка б з тебе стала!
Поглянь на себе: ти ж у нас
Мала та худорлява!
А станеш більша в десять раз.
Коли я стану справа!
Нехай не кажуть, що нулі
Такі нікчемні і малі.
(Десятка займає своє місце в натуральному ряді чисел).
Вихователь: Всі зібрались цифри в ряд,
Є у нас й Десятка.
В гості тут до нас прийшла
Математика-загадка.
Заходить – Математика-загадка.
Математика. Добрий день, діти. Я хочу дізнатися, як ви умієте рахувати. Слухайте мої завдання!
Водить діточок завжди Гуска-мата до води,
По стежині до ставочка лопотять вони шнурочком.
А гусак по саду йде і рахунок всім веде
Скільки пальців на руках, стільки діток в гусака.
Скільки ж діток в гусака? (Десятеро)
Математика: Вірно, діти! Слухайте наступне завдання.

П´ять пар у колі круг ялинки
А ми спитаємо Маринку,
Чи знає скільки танцюристів
Кружляє у вогнях барвистих?(Десятеро танцюристів)
Математика. Молодець, Маринко! І останнє завдання слухайте уважно.
Двоє курчаток стоять.
Двоє в шкарлупках сидять.
Шість під крилом у мами-квочки.
Поміркуйте дітки трошки, і скажіть ви нам відразу,
Скільки всіх курчаток разом? (Десятеро курчаток)
Математика: Молодці ви, діти! Добре вмієте рахувати. А гратися ви вмієте?
Вибирають дві групки дітей по три дитини.
Дидактична гра: «Хто перший складе 10» (з двох менших чисел).
Дидактична гра: «Доміно» (відібрати кісточки, що в сумі складають 10), Дидактична гра: «Знайди подарунок» (орієнтування в просторі, рахунок кроків на 10).
Математика: У мене є ще одне цікаве завдання, але воно складне.
Я принесла з собою казкових героїв. Завдання таке: треба вибрати окремо героїв казок в назві яких є число 3 і число 7 .
Математика: Бачу добре ви знаєте казки. А чи справитесь із наступним завданням: треба вибрати героїв однієї казки. Ця казка вам добре відома. Між іншим, героїв десятеро.(«Коза-дереза».)
Математика: Тепер ви напевне знаєте, що це за казка. Вона називається...
Діти: «Коза-дереза».
Математика. А тепер розкладіть малюнки героїв казки в такому порядку, в якому вони з´являються у казці. Хто з них з´являється першим? Третім? Восьмим? Десятим?

Математика: Ще я вам розкажу одну історію (оповідання М.Коцюбинського «Десять робітників»)
Математика: Так які ж робітники в Одарки?
Математика: І останнє моє завдання. Послухайте вірш Наталі Забіли «Десять яблучок».
Ми з дідом коло яблуньок
Ходили день при дні
І вже поспіли яблучка
Солодкі, запашні.
От якось десять малюків
Повз нас до лісу йшли,
І в ручках десять кошичків
Усі вони несли.
Сказав дідусь: «Онучку мій, Поклич-но їх сюди.
Візьми ці десять яблучок
Та всім і поклади!»
Ну, я й поклав, як дід казав
Зосталось в мене три...
- Що ж ти зробив? Не наділив
Когось із дітвори?
Яку помилку зробив хлопчик? Не доведете? Ще раз прочитаю, слухайте уважно: Візьми ці десять яблучок і всім їм поклади».
А що подумав хлопчик, хто скаже?
Діти: Хлопчик подумав, що по одному яблучку треба покласти в сім кошичків!
Математика: Молодці діти! Так і закінчується цей вірш:
було в них десять кошичків.
А я ж поклав у СІМ...
Ти так сказав і я не знав,
що треба класти ВСІМ!

Ви – гарні математики! Ви такі кмітливі, уважні, що я до вас ще прийду. Чекайте на мене!
До побачення!

3.3.4.У ПОШУКАХ СКАРБІВ

Мета: виховувати інтерес до математики; розвивати логічне мислення, пам'ять; закріпити вміння рахувати в межах 10; утворювати одне число з двох; встановлювати співвідношення між суміжними числами; виявити вміння дітей розв'язувати задачі, на кілька одиниць зменшуючи чи збільшуючи число; продовжувати створення композицій з геометричних фігур; закріпити уявлення про час (добу, тиждень, місяць, рік).

Демонстраційний матеріал: цифри, задачі, ілюстрації, загадки, чарівна коробка з музичними інструментами, геометричні фігури.

Роздаточний матеріал: цифри від 1 до 10, картки з пропущеними суміжними цифрами, геометричні фігури, набірні полотна.

Хід заняття:
Вихователь: Сьогодні ми з вами відправимось в подорож до країни Математики. Там на нас чекають різні відкриття, дива і несподіванки. Адже країна Математика має багато таємниць та скарбів. Ми пошукаємо ці скарби.

- Діти, ми потрапили у підземний лабіринт. (Всі діти присідають.) З нього можна вийти лише тоді, коли ви полічите до 10 у будь-який спосіб та назвете його.
- Діти, одну перешкоду ми здолали, але ось інша. У кожного з вас є цифри. За моїм сигналом ви повинні стати у дві колонки в порядку від 1 до 10, а потім
навпаки.
- Молодці, всі впоралися. Йдемо далі.
Звучить музика. Діти шукають скарб, коли музика тихіша - скарб далеко, а коли голосніша - скарб близько.
- Ось знайшли ми скриню із скарбом! А для того, щоб відкрити її, потрібно виконати завдання. Зараз музичний керівник програє звуки, а ви повинні показати відповідне число, скільки ви почули звуків. Тоді чарівна коробка зі скарбом відкриється. (Діти виконують завдання.)
Вихователь відкриває коробку, а в ній завдання для кожної дитини: потрібно
викласти пропущену цифру.

ГРА «НАЗВІТЬ СУСІДА» (Діти повинні назвати сусідів числа, яке показує вихователь.)
Вихователь: А ось зовсім незвичайні завдання. Слухайте уважно, відповідайте.
- Якщо курка стоїть на одній нозі, вона важить 2 кілограми. Скільки важить курка, якщо стане на дві ноги?
- Ростуть 4 берези. На кожній по 4 великих гілки, а на кожній великій гілці по 4 малі гілки. На кожній малій гілці по 4 яблука. Скільки яблук на дереві?
- До ведмедика на галявину завітали гості: вовк, заєць, їжак, сом і лисиця. Скільки звірів прийшло до ведмедя? Скільки всіх звірів було на галявині?
Фізкультхвилинка
Права нога йде в ліву сторону.
Ліва нога йде в праву сторону.
Стали наші ноги разом
І пішли вперед.
Повернули вправо,
Повернули вліво і пішли назад.
Вихователь: А ось і наступне завдання з чарівної скриньки.
- Нас сім братів, роками однакові , а іменами різні. (Дні тижня)
- У році дідусь має чотири імені. (Весна, літо, осінь, зима)
- Дванадцять братів, один за одним ходять. (Місяці )
- Хто за рік чотири рази перевдягається? (Земля)

ГРА «ХТО ЗНАЄ, НЕХАЙ ДАЛІ НАЗИВАЄ»
- Зима, а за нею що?
- Весна, а за нею що?
- Середа, а за нею?
- Який день буде завтра, якщо вчора був понеділок?
- Який день був позавчора, якщо сьогодні середа?
- Скільки днів у тижні?
- Який третій робочий день тижня?
- Скільки місяців у році?
Вихователь: А ось і останнє завдання зі скрині скарбів.
У кожного з вас є геометричні фігури. Викладіть із них будь-яку композицію, назвіть, скільки і яких геометричних фігур ви використали.
Вихователь: Скарб в країні Математики ми з вами знайшли і стали багатшими на знання з математики. Ось добігла кінця наша подорож!

3.4.Дидактичні ігри та вправи по темі:
«Ігри з піском для розвитку математичних здібностей дитини»

3.4.1.Дидактична вправа «ДІЙШОВШИ ДО ДОРІЖКИ».
Мета:
вчити орієнтуватися на площині; розвивати вміння дослухати до кінця завдання; розвивати дрібну моторику рук; вчити задавати завдання один одному.
Матеріал: пісочниця з піском, дрібні іграшки, маленькі предмети (ґудзики, камінчики, кісточки).

Хід гри:

1 варіант.
На піску лежить сіточка, в ній в деяких квадратах стоять маленькі іграшки. Вихователь пропонує знайти потрібну іграшку (починаємо з першого нижнього квадрата) - п'ять кроків вгору, три кроки вправо і т.д. Так дитина доходить до іграшки, яку задумав дорослий. Далі дитина задумує і дає вказівки дорослому (іншому дитині).

2 варіант.
Одна дитина закриває очі, інший в якому-небудь квадраті в пісок зариває щось цікаве (ґудзик) і так само керує діями іншої дитини. Якщо завдання виконувалося правильно, дитина знайде в піску захований сюрприз.

3.4.2. Дидактична вправа
«ДОРІЖКА ІЗ РАХУНКОВИХ ПАЛИЧОК».

Мета:
вчити орієнтуватися на площині; розвивати вміння дослухати до кінця завдання; розвивати дрібну моторику рук, шляхом взаємодії пальчиків з піском, рахунковими паличками і дрібними іграшками.

Матеріал:
пісочниця з піском, рахункові палички, дрібні іграшки.

Хід гри:

Діти один одному вказують напрям руху - 2 палички вгору, 3 вправо, 1 вниз, 1 вправо - тут живе котик; 2 вгору, 3 наліво, 3 вгору - тут живе вовк; 2 вгору, 2 вправо, 1 вверх, 3 наліво, 1 наверх - тут живе білка. Починати рух завжди потрібно з відзначеного місця (початку шляху) - від камінчика.

3.4.3. Дидактична вправа
«УГАДАЙ, ДЕ СХОВАНІ?»

Мета: продовжувати вчити дітей
орієнтуватися на площині, розвивати
вміння бачити кути і середину
пісочниці, повторювати назви
геометричних фігур і їх колір.

Матеріал: дрібні іграшки, ґудзики,
камінчики, кольорові рамки.

Хід гри:

1 варіант.
У дітей дрібні іграшки. Вихователь пропонує поставити свою іграшку в будь-який кут, середину або на будь-яку сторону пісочниці.
Вихователь: Маша, де стоїть твоя іграшка? (в середині)
Вихователь: слухай уважно, куди піде твій ведмедик - в нижній правий кут. Подивися очицями, з ким він там зустрітися? (зі левеням), молодець, покажи йому дорогу - дитина бере іграшку і «йде».

Вихователь пропонує дитині самому придумати, куди піде іграшка. Дорослий стежить за промовою дитини - відповідає повним відповіддю, правильно визначає місце іграшки.

2 варіант.
У дітей різнокольорові ґудзики або інші предмети, одна дитина закриває очі, інший ховає ґудзик в піску. Коли дитина відкриває очі, йому кажуть: я сховав ґудзик в квадрат у верхньому лівому кутку, вгадай, де заховано? Інший дитина шукає. Або вихователь каже: в правий нижній квадрат потрібно покласти всі трикутні ґудзики. (Всі, у кого такі ґудзики, кладуть їх у вказане місце). В нижній лівий кут - все жовті ґудзики, у верхній лівий кут - все з вушком, у верхній правий кут - всі маленькі. Далі вважаємо, в якому кутку, скільки ґудзиків, де або яких більше (менше).

3.4.4.Дидактична вправа
«ПІСОЧНИЙ ТЕЛЕГРАФ»

Мета: доставити дітям тактильне
задоволення, навчати переводу
тактильних відчуттів в знаки.

Матеріал: пісочниця з піском.

Хід гри.
Діти вишиковуються в колону в потилицю один одному.
Дорослий, ведучий гри, «малює» пальцем на спині останньої дитини геометричну фігуру - пряму лінію, кут, окружність, прямокутник, трикутник та ін. Той, хто отримав «повідомлення», повинен передати його наступному гравцеві точно таким же способом - намалювати фігуру пальцем на спині сусіда. Останній одержувач повідомлення відтворює форму паличкою на піску. Після цього він стає в кінець колони, і гра повторюється.
Можна розбити дітей на дві команди. Тоді дорослий посилає «повідомлення» то однієї, то іншій команді і стежить, щоб телеграми були передані без помилок. В цьому випадку гра набуває елементів змагання.
Коли діти освоять «читання» і «передачу по телеграфу» інформації про фігури, можна перейти до малювання цифр і букв. При цьому необов'язково, щоб діти вже знали всі букви. Достатньо, щоб вони вміли повторити за дорослим руху. Потім, коли знак з'явиться на піску, ведучий може повідомити назву букви. Найскладнішим варіантом є варіант, коли в результаті передачі знаків має з'явитися ціле слово з трьох-чотирьох букв: мама, папа, цибуля, сук, кіт, сом, рот, корм і т.п.

3.4.5. Дидактична вправа
«Веселі РОЗКОПКИ».

Мета: активізувати соціально -
емоційний досвід дітей шляхом
розширення їх уявлень про
навколишній світ; розвиток
тактильно - кінестетичної
чутливості і дрібної моторики рук.

Матеріал: пісочниця з піском, дрібні іграшки, кисті для розкопок, совочки.

Хід гри:
Вихователь заздалегідь ховає в піску потрібний матеріал - напівзруйнований замок з кубиків, тварин, цифри, геометричні фігури і т.д. діти відкопують, що заховане в піску. Копати потрібно дуже обережно, знімаючи пісок тонкими пластами, ні в якому разі не заглиблюючись, чи не викопуючи ям. Якщо лопатка наткнеться на якийсь предмет в піску, її потрібно терміново змінити на велику пензлик і далі працювати вже тільки пензликами, обережно звільняючи поверхні знахідки. В процесі гри діти отримують знання про навколишній світ, вчаться фантазувати і висувати свої гіпотези (якщо це замок, тварини, інопланетяни, яйця і т.д.), закріплюють знання про цифри, буквах, кінцем предметів і т.д.

3.4.6. Дидактична вправа
«ВЕРТИКАЛЬ - ГОРИЗОНТАЛЬ»

Мета: вчити дітей орієнтуватися на площині, знаходити вертикаль, горизонталь і діагональ.
Матеріал: пісочниця з піском, дрібні предмети (камінці, пензлики) і маленькі іграшки.

Хід гри: Для того щоб побачити горизонтальну лінію - зрушуємо пісок на нижню або верхню частину пісочниці. Якщо пісок нагорі - це земля і там живуть сухопутні тварини, ростуть дерева (усі ці іграшки ставимо в пісок), а на нижній частині пісочниці вийшло море, де живуть водоплавні жовтня, на дні можуть лежати камінчики, черепашки і трохи піску. Якщо пісок на нижній частині пісочниці - це теж земля, але верхня частина - це небо і туди ставимо іграшки, які можуть літати (птиці, літаки і т.д.) В процесі гри закріплюємо знання дітей про місце проживання тварин - ліс, пустеля, джунглі; повторюємо назви тварин; вважаємо, порівнюємо кількість іграшок.
Для того, щоб побачити вертикальну лінію - кладемо на пісок дві долоньки. У двох долоньок буде 2 однакових будиночка і, щоб вони не сварились, розділимо пісочницю навпіл. Ліва долонька вибирає іграшки для свого будиночка, а права - для свого. Іншим разом, поставимо ялиночки до верхнього бортику пісочниці, а лялечку - до нижнього, і попросимо дитини побудувати доріжку в ліс так, щоб вийшла вертикальна лінія.
Діагональ можна побудувати з різного матеріалу - з одного куточка пісочниці в інший. Можна дати завдання дитині викласти доріжку з 7 червоних ґудзиків, 4 синіх, 5 великих, 8 круглих і т.д. так закріпимо назву кольору, форми і величини предметів. В процесі такої гри розвиваємо мова, закріплюємо знання про навколишній світ, розвиваємо увагу і мислення.

3.4.7. Дидактична вправа
«НАЙДИ ЦИФРИ»

Мета: розвиток дрібної моторики рук; розвиток уваги і терпіння; продовжувати розділяти числа на парних і непарних.
Матеріал: пісочниця з піском, двосторонні цифри (сині - непарні, червоні - парні), дрібні іграшки.

Хід гри.
У піску закопані цифри. Дитина «запускає» в пісок руки і шукає цифру.
В: Подивися, яка ця цифра? Перевір, чи правильно вона у тобі лежить?
(вихователь стежить, щоб цифри лежали не в дзеркальному відображенні)
В: Подивися, у тебе цифра синього (червоного) кольору. Це говорить про те, що цифра непарна (парна).
Вихователь на камінцях пояснює, що значить парна або непарна цифра. Щоб добре запам'ятати цифру можна описати її пальцем навколо по піску, «прошагати» навколо пальчиками або поруч викласти таку ж цифру кісточками, паличками і т.д.
Далі дитина шукає наступну цифру і знову пояснюється на дрібних предметах четне і непарне. Коли дитина це запам'ятає, він просто говорить: «Це цифра 5, вона непарна, тому синього кольору».
Завдання можна ускладнити, якщо запропонувати викласти на піску більше або менше предметів, ніж знайдена цифра.
Щоб було цікаво, в пісок можна закопати і інші маленькі предмети, але знайти треба цифри.
Шукати можна руками або розкопуючи обережно совочком, пензлем.

3.4.8. Дидактична гра
«УЗОР»

Мета:
орієнтування на площині, розвивати вміння бачити кути і середину фігури, розвивати уяву і фантазію, уміння підбирати різний матеріал, розвиток дрібної моторики рук.

Матеріал:
пісочниця, рамки геом. фігур, камінчики, ґудзики, черепашки і т.д.

Хід гри:
Діти вибирають рамку геометричної фігури, природний або непридатний матеріал і становлять візерунок на піску. При цьому повторюємо - де біля фігури кути і скільки їх, де сторони і скільки їх, де середина. Для того, щоб візерунок вийшов красивим, потрібно вважати і викладати однакову кількість предметів, наприклад по сторонам, однакові предмети за величиною по кутах, компонувати за кольором і т.д.

3.4.9. РІШЕННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

Мета: вчити дітей знаходити за описом місцезнаходження іграшки, повторювати назву кольору і геометричної фігури.

Матеріал: кольорові рамки з геометричних фігур, дрібні іграшки.

Хід гри: Вихователь пропонує дітям вгадати, куди захована іграшка: не в жовтому квадраті, не в червоному, а між зеленим і червоним; не в першому, не в третьому, не в червоному і т.д.

Мишка їде не в першому і не в останньому вагоні.

Курча не в середньому і не в останньому вагоні.

У яких вагонах їдуть мишка і курча?
Бабка сидить не на квітці і не на листку.

Коник сидить не на грибку і не на квітці.
Сонечко сидить не на листку і не на грибку.
Хто на чому сидить? (краще все намалювати)
У трьох тарілках лежать різні фрукти.
Банани лежать не в синьою і не в помаранчевій тарілці.
Апельсини не в синьою і в рожевій тарілці.
В якій тарілці лежать сливи?

3.4.10. Дидактична гра
«БУДИНОЧОК ДЛЯ ДРУЗІВ».

Мета:
орієнтування на площині, вміння знайти або описати де живе звірятко, використовуючи в мові поняття поверх і квартира.

Матеріал: будиночок для гри в піску, дрібні іграшки.

Хід гри:
1 варіант. Вихователь пропонує дітям розмістити свої іграшки по квартирам в будиночку. У кожної іграшки свою адресу - в синьому квадраті жовтий круг, в коричневому квадраті жовтий прямокутник і т.д.
2 варіант. Вихователь говорить: 2 поверх, 3 квартира. Дитина знаходить цю квартиру і відповідає: мою адресу в жовтому квадраті зелений прямокутник.
3 варіант. Всі іграшки ставляться по квартирах. Вихователь говорить: той, хто живе в квартирі синій квадрат рожевий трикутник, йде гуляти. Дитина з цією адресою прибирає іграшку.

3.4.11. Дидактична вправа
«ДОМАЛЮЙ ФІГУРУ»

Мета: закріплювати назви геометричних фігур; закріплювати назви кольору фігур; розвивати уяву дитини; розвивати дрібну моторику рук.

Матеріал: геометричні фігури - коло, квадрат, прямокутник, трикутник, овал, трапеція, різного кольору і різної величини.

Хід гри:
В: Діти, подивіться, сьогодні я приготувала для вас «Чудесний мішечок», а в ньому ... .Давайте подивимося, що там лежить?
Діти по одному запускають руку в мішок, дістають по одній геометричній фігурі і відповідають на питання:
• Що за геометрична фігура у тебе в руці?
• Якого кольору?
• Подивися, на які предмети в групі схожа ця фігура?
• Якщо з'єднати Євін і твою фігуру, що вийде?
В: Давайте підійдемо до пісочниці. Я покладу на пісок квадрат і пальчиком або паличкою домалюю до нього трикутник - у мене вийшов будинок. В.Подумайте, що ви можете домалювати до вашої фігури і намалюйте.
Діти виконують завдання, дістають іншу фігуру і малюють інший малюнок.
Далі, у самостійній грі, діти беруть геометричні фігури за своїм вибором.

3.4.12 Математична гра-заняття
«В ПОШУКАХ ПАПЕРОВОГО ЗМІЯ»

Мета: Закріпити числа і цифри в межах 6. Удосконалювати вміння знаходити місце числа в ряду, рахувати до 6 і назад, удосконалювати знання про геометричні фігури і форму предметів, уміння аналізувати об'єкти та виокремлювати їх з представленого ряду по характерній ознаці, зменшувати і збільшувати число на одиницю, порівнювати числа, вміння користуватися умовною міркою, закріпити знання про дні тижня.
Розвивати розумові операції, увагу, вміння орієнтуватися на площині (на аркуші паперу). Розвивати у дітей допитливість, навички самооцінки, логічне мислення, дрібну і велику моторику.
Виховувати інтерес до математики, бажання надавати взаємодопомогу, вміння працювати в команді.

Обладнання: комп'ютер, телевізор, принтер, геометричні фігури, різнокольорові круги (різного кольору), лотки з сухим піском, з мокрим піском, з різнокольоровим піском (по 10 шт.), Набір цифр від 1 до 9; смужки для викладання цифр, листи А-3 з зображенням геометричних фігур і цифри 5; мірні склянки та ложки; емблеми

Хід гри:
В. - Діти, сьогодні до нас прийшли гості. Привітайтеся з гостями. (Діти вітаються)
В. - Зараз вас чекає зустріч зі старими друзями. Зверніть увагу на екран. (Перегляд відеозапису)
В. - Хлопці, ми допоможемо нашим друзі знайти паперового змія? (Діти погоджуються)
В. - Давайте розглянемо з яких геометричних фігур складається паперовий змій. Яка перша фігура? (на екрані зображення паперового змія)
Д. - Фіолетовий восьмикутник.
В.-Яка фігура після восьмикутника?
Д. - Зелений прямокутник.
В. - Які після прямокутника?
Д. - Жовті трикутники.
В. - Скільки їх?
Д. - Три.
В. - Гнат, з яких фігур складається паперовий змій?
Д. - З фіолетового восьмикутника, зеленого прямокутника і трьох жовтих трикутників.
В. - Зараз ви станете частиною команди Умізумі і вирушите шукати паперового змія. Підійдіть до столика і візьміть емблеми команди. (Звучить аудіозапис. Діти надягають емблеми команди і рухаються під музику)
В. - Хлопці, частини змія закодовані в електронних папках. (На екрані три папки під певним числом, в кожній з них файл з геометричними фігурами)
В. - Для того щоб дізнатися коди до цих папок, ви повинні виконати певні завдання.
В - Я запрошую вас в «Умомобіль» на перший рівень. 1 лютому 5 4 червня (Діти проходять за зелені столи. Перед кожною дитиною лоток з піском під яким на аркуші А3 зображені цифри, картки з двома смужками, набір цифр від 1 до 9)
В. - Перед вами лотки з піском, в кожному лотку під піском ховаються цифри. Зараз ви будете працювати правою рукою вказівним пальцем, лівою рукою будете підтримувати лоток. Хто першим знайде потрібну цифру підніме емблему. Уважно слухайте завдання. - Знайдіть цифру в верхньому лівому кутку. (Перша дитина піднімає емблему)
В. - Яку цифру знайшла Соня?
Д. - Я знайшла цифру 2.
В.- Діти, все знайшли цифру 2?
Д. - Так.
В. - Праворуч від вашого лотка набір цифр, знайдіть цифру 2 і викладіть її на синю смужку. (Діти виконують завдання)
В. - Шукаємо цифру в правому верхньому куті. (Перша дитина, який знайшов піднімає емблему)
В. - Діма, яку цифру ти знайшов? І т.д. (теж виконують з рештою цифрами, закінчуючи цифрою в центрі. У дітей на верхній смужці 2 1 6 5 Квітня вийшов набір цифр)
В. - Викладіть всі цифри, які ви знайшли по порядку від 1. Який цифри не вистачає?
(Дитина, який першим відповідає, піднімає емблему)
В. - Ліза, якої цифри не вистачає?
Д. - Бракує цифри 3.
В. - Візьміть цифру 3 і поставте місце. (Діти виконують завдання)
В.- Оля, назві цифри від 1 до 6. Саша, назові цифри від 6 до 1.
В. - Викладіть на жовтій смужці цифри, які позначають числа менше ніж число 3. (Перша дитина піднімає емблему)
В. - Які це цифри? Д. - Це цифри 1, 2.
В. - Правильно. Поверніть всі цифри на синю смужку. На жовту смужку викладіть цифру, яка позначає число більше ніж 3 на 1. (Дитина піднімає емблему)
В. - Яка це цифра?
Д. - Це цифра 4.
В. - Подумайте з яких чисел можна отримати число 3 шляхом додавання, викладіть на жовту смужку потрібні цифри. (Діти виконують завдання)
В. - Хлопці, з якою цифрою ми працювали?
Д. - С цифрою 3.
В. - Цифра 3 є кодом до першої електронної папці. (Вихователь відкриває папку. На екрані з'являється зелений прямокутник. Роздруковує фігуру і поміщає її на дошці)
В. - Ми знайшли першу фігуру від паперового змія. Тепер переходимо на другий рівень. Завдання тут будуть складніше. (Діти переходять за жовті столи. Перед дітьми на столах ємності з різнокольоровим піском, мірні стаканчики, мірні ложки, серветки, розноси)
В. - Хлопці, який сьогодні день тижня?
Д. - Сьогодні середа.
В. - Який день тижня був вчора?
Д. - Вчора був вівторок.
В. - Який день тижня буде завтра?
Д. - Завтра буде четвер.
В. - Скільки робочих днів у тижні?
Д. - У тижні 5 робочих днів.
В. - Скільки вихідних днів?
Д. - 2 вихідних дня.
В. - Скільки всього днів у тижні?
Д. - Сім.
В. - Давайте пригадаємо який день тижня ми позначаємо червоним кольором? (Вихователь викладає на дошці червоний круг)
Д. - понеділок. (На дошці викладаються 7 кругів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий)
В. - Ми виклали усі дні тижня. Який день між понеділком і середовищем?
Д. - Між понеділком і середовищем вівторок.
В. - Яким кольором він позначений?
Д. - помаранчевим?
В. - Який день перед суботою?
Д. - п'ятниця.
В. - яким кольором він позначений?
Д. - блакитним
В. - який день після неділі?
Д. - понеділок.
В. - яким кольором він позначений?
Д. - червоним
В. - Назвіть ще раз усі дні тижня. (Діти називають дні тижня)
В. - Зараз ми за допомогою кольорового піску, який перед вами зберемо всі дні в цю посудину. Кожен з вас акуратно насипає 3 ложки кольорового піску в мірну склянку.
В. - Катя, підійди до мене з мірним стаканом і висип пісок в колбу, так щоб не розсипати його. Чому ми насипаємо червоний пісок?
Д. - Бо перший день тижня понеділок - червоного кольору.
В. - Хто наступний підійде до мене?
Д. - Я - тому, що у мене помаранчевий пісок. День тижня - вівторок. (і т.д. всі діти по черзі)
В. - Діти, подивіться яка гарна вийшла веселка. Чи всіх кольорів порівну? Д. - Ні. Синього і фіолетового більше
В.- Чому?
Д. - Це вихідні дні.
В. - Скільки днів в тижні?
Д. - Сім.
В. - Цифра сім - це код наступної папки. (Вихователь відкриває папку, на екрані з'являється зображення фіолетового восьмикутника. Роздруковує фігуру і поміщає на дошці)
В. - Ми знайшли другу фігуру від паперового змія. Тепер переходимо на третій рівень. Завдання тут будуть ще складніше. (Діти переходять за коричневі столи. Перед дітьми на столах ємності з мокрим піском, серветки) В. - На третьому рівні ми будемо грати в гру «Телеграф». Для цього вам потрібно порахуватися на перший-другий. (Діти розраховуються)
В. - Кожен перший дитина підходить до лотка з піском, а кожен другий стає за спину першого. (Діти перебудовуються)
В. - Дітям у другому ряду я роздам картки з різними малюнками. Вони намалюють такий же малюнок на спині дитини, яка стоїть перед ними. А діти з першого ряду намалюють те, що відчули, на мокрому піску. Потім ми порівняємо зображення на картках і на мокрому піску. (Діти виконують завдання. На картках зображені геометричні фігури: овал, трикутник, квадрат, ромб і цифра 5)
В. - Перевіримо як ви впоралися із завданням.
Д. - На картці намальований овал. На мокрому піску я намалював овал. (Діти перевіряють правильність виконання завдання)
В. - Діти, назвіть, що ви намалювали на мокрому піску.
Д. - Овал, трикутник, квадрат, ромб, цифру 5.
В. - Що зайве в ваших малюнках?
Д. - Цифра 5.
В. - Чому?
Д. - Бо 5 - цифра, а все інше геометричні фігури.
В. - Молодці, ви добре впоралися із завданням. А ось цифра 5 - це код нашої наступної папки. (Вихователь відкриває папку, на екрані з'являється зображення трьох трикутників. Роздруковує фігури і поміщає на дошці)
В. - Ми знайшли всі фігури паперового змія. Хто вийде до дошки і складе паперового змія? (Виходить дитина і становить паперового змія. Порівнюється зображення на екрані і на дошці)
В. - Діти, ви правильно виконали всі завдання і пройшли всі три рівня нашого «Умомобіля». Ми знайшли паперового змія. Потрібно зв'язатися з нашими друзями. (Діти дивляться на екрані відеозапис). Наприкінці діти під музику виконують рухи і повторюють слова ...

ІV. РОБОТА З БАТЬКАМИ

4.1.Правила для дорослих у взаємодії з дитиною під час формування логіко-математичної компетентності

Хваліть за успіхи і не сваріть за помилки.
Помічайте всі досягнення дитини і не акцентуйте увагу на недоліках. У жодному разі не дорікайте малюкові за те, що він чогось не вміє, навіть якщо це ж завдання легко виконують його однолітки. Не порівнюйте вашу дитину з ними! Пам'ятайте, що порівнювати можна лише вчорашні й сьогоднішні успіхи вашої дитини.
З радістю сприймайте правильні відповіді, аргументовані думки. Вказувати на допущені помилки треба обережно, починаючи з похвали. Наприклад: «Молодець! Ти намагався діяти правильно, але в тебе ще не все виходить. Наступного разу ти зможеш виконати завдання краще, ніж сьогодні».

Не поспішайте підказувати.
Давайте дитині час поміркувати, не вимагайте швидкого виконання завдання. Не виключено, що дитині щось не вдаватиметься. Не поспішайте їй допомагати, а попросіть виконати завдання ще раз. І лише після того, як вона спробувала, але все ж не змогла подолати проблему, можете втрутитися. Проте в жодному разі не давайте готової відповіді! Натякніть, підкажіть напрямок пошуку дитиною
розв’язку, тобто спробуйте бодай трохи полегшити їй завдання. Але тільки трішки. Це, звісно, непросто. Тут вам знадобляться винахідливість і спритність (до речі, для вас є чудова нагода потренувати ці якості).

Не вдається – пропустіть завдання, але обов'язково поверніться до нього!
Може бути й так, що виконати завдання все ж не вдається. Тоді відкладіть його виконання і за день-два поверніться до нього знову. Це дуже важливо, бо наступне завдання може бути ще складнішим за попереднє.
Якщо ж вдруге малюк знову не досягне мети, слід докладно пояснити йому спосіб розв'язання завдання і переконатися в тому, що дитина його зрозуміла. Тоді з наступним подібним він, імовірно, впорається самостійно.
Інколи навіть корисно повернутися і до успішно розв'язаних завдань, щоб повторити і в такий спосіб закріпити вивчене.

Усе вдається – чудово! Хай малюк пояснить чи доведе правильність свого розв 'язку.
Якщо ви бачите, що дитина впевнено і правильно виконує одне завдання за одним, можете за неї порадіти. Попросіть малюка пояснити, як він розв'язує завдання. Дуже важливо, щоб дошкільник усвідомлював спосіб розв'язку і вмів це довести. Якщо йому це важко зробити, поясніть самі. Тоді усвідомлений дитиною спосіб діяння стане універсальним і за потреби може бути застосований у розв'язку інших завдань. Якщо малюкові щось дається занадто легко, запропонуйте йому придумати аналогічне завдання самостійно (це хороша вправа для розвитку творчих здібностей). Спробуйте вдатися до такого хитрого способу – скажіть, що в його розв'язку є помилка, тоді йому доведеться довести, що він правильно розв'язав завдання.

Кожна інтелектуальна гра має викликати лише радість!
Запобігайте виникненню негативних емоцій! Коли ви помітите, що дитина дедалі більше відволікається від гри, частіше припускається помилок, починає розмовляти на інші теми – вона, вочевидь, втомилася. У такому разі краще не чекати, доки малюк сам відкине альбом з іграми і скаже: «Набридло!». Така реакція може бути пов'язана з появою негативних емоцій. Намагайтеся передбачити таку ситуацію і попередньо перемкнути увагу малюка на іншу діяльність. Тоді інтелектуальні ігри викликатимуть у нього позитивні емоції. А це хороші передумови для формування стійкої мотивації для розумової діяльності.

«Ні » насильству!
Якщо малюкові щось не вдається і він не хоче продовжувати будь-яку гру або виконувати певне завдання, у жодному разі не примушуйте його робити це! Навіть якщо вам вдасться його примусити, то основна енергія малюка піде не на розумову роботу, а на подолання свого небажання цим займатися. Примус у цих ситуаціях сприяє виникненню у дитини страху перед можливим покаранням. Коли малюк виконує завдання абияк, він часто відволікається, а тому робить багато помилок, відповідно зазнає ще однієї невдачі. А це, як правило, викликає ще більше незадоволення у дорослих, що зрештою неминуче призводить до нових неприємних переживань дитини. Закріплення таких негативних емоцій поступово породжує стійке негативне ставлення до будь-якої інтелектуальної діяльності, а отже, й до навчання.
Але найбільш руйнівні наслідки має примус, який супроводжується вигуками на зразок: «Який же ти лінивий, неакуратний!» тощо. Такий «педагогічний» вплив сприяє формуванню у малюка переконаності в своїй нездібності, невпевненості в собі, породжуючи все нові й нові невдачі. І самостійно вийти з цього зачарованого кола дитина вже не зможе.

Враховуйте індивідуальні особливості малюка!
Коли дитина грає, поспостерігайте, як вона це робить. Якщо вона смілива і впевнена, подбайте про те, щоб навчити її критично оцінювати свої відповіді. А якщо дитина сором'язлива і нерішуча, краще спочатку підбадьорте і підтримайте будь-яку її ініціативу. Коли малюк швидко замінює якісь завдання, відповідаючи те, що спало йому на думку, спробуйте знайти спосіб зацікавити його, навчіть докладно аналізувати умову задачі, генерувати різні варіанти розв'язання, а потім перевіряти їх. Не будьте байдужими і пасивними, намагайтеся побачити сильні і слабкі місця дитини. Тільки тоді ви зможете використовувати одні шляхи і корегувати інші.
Коли дитина має свою логіку розв'язання задачі, яка часто-густо буває дуже цікавою й оригінальною, не можна зупиняти дитину, краще запитати: «Чому ти так вважаєш?».

4.2.Консультація для батьків
«Навчайте дітей математичному логічному мисленню»

Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів щодо успіхів у підготовці малюків до школи в їх фізичному, психічному, інтелектуальному розвитку. Але важливо пам'ятати, що ще більш ніж раніше зростає роль батьків, кожного дорослого, який відповідає формуванню особистості дитини в сім‘ї, навчанню її читання, письму, математики, логічному мисленню.
Математична підготовка дитини проводиться під керівництвом дорослого поступово, в процесі систематичних занять, направлених на ознайомлення з кількісними, просторовими і часовими відношеннями. Заняття можуть проходити у формі гри, бесіди, розповіді й пояснень дорослого, а також організації практичних дій самих дітей (накладання, прикладання, вимірювання, вирізання, побудови, перелічування, письма, штриховки і т. д.). В результаті у дитини формується знання про те, що навколишнє життя заповнене багатьма звуками, рухами, предметами, які відрізняються за своєю природою, кількістю, формою, величиною, розміщенням у просторі. Чим точніші у дітей знання, тим глибше вони розуміють оточуючу їх дійсність.
Одночасно з придбанням знань у дитини розвиваються навички порівнювати окремі предмети і множини, виділяти основні їх якості, об'єднувати. Оперуючи різними множинами (предметами, іграшками, картинками, геометричними фігурами) дитина вчиться встановлювати рівність і нерівність множин, називати кількість певними словами: більше, менше, порівну, стільки-скільки. Порівняння конкретних множин готує дитину до засвоєння в майбутньому поняття числа. При організації навчання батьки повинні звертати увагу на те, щоб дитина правильно називала терміни: «число», «цифра», «фігура», «величина» та інше. Звичайно, все це потребує від батьків ціленаправленості й послідовності в роботі, а також методичної підготовки.
Пропоную різні завдання, рекомендації для організації математичних занять з дітьми 3-4 років. Для розвитку логічного математичного мислення батьки повинні мати наступний матеріал: дрібні предмети та іграшки (мотрійки, кубики, качечки, зайчики, ґудзики), карточки (картонні листки, на яких будуть розкладатись ці предмети), а також силуети птахів, тварин, комах, фруктів, овочів, геометричні фігури (м'ячі, куби, круги, квадрати) різні за кольором і за величиною. Цей матеріал необхідно тримати окремо від усіх іграшок, якими грається дитина самостійно. Це може бути «чарівний мішечок» чи «чарівна скринька», в які складаються іграшки. Матеріал для кожного заняття батьки добирають у відповідності з метою навчання і пропонують дитині тільки той, який необхідний для даного заняття.
Результат роботи буде залежати від того, наскільки ви зможете зацікавити дитину, як забезпечите її практичну і пізнавальну активність на занятті. Так, на одному із занять дорослий ставить мету: познайомити дитину з тим, що предмети відрізняються один від одного за величиною, бувають великі й маленькі. Проводяться дидактичні ігри «Гра з мотрійкою» (дитина відкриває мотрійку, знаходить меншу за попередню, поставити завдання «Знайди велику (маленьку) мотрійку»), «Поклади маленьку мотрійку у маленьку іншу, а потім у велику» і т. д.). «Гра з пірамідою» (завдання аналогічне).
З метою закріплення знань про те, що предмети відрізняються за величиною потрібно організовувати спостереження на прогулянці: велика і маленька собачки, вантажна і легкова машини, чому вантажна машина велика? І т. д. Закріплення знань про величину можна організовувати і при одяганні, роздяганні, підготовці до прийому їжі, сервіровці столу. Наприклад: перед дитиною ставлять дві чашки: «Що це? Подай мені велику чашку, а собі візьми маленьку». Потім дорослий кладе дві різні за величиною ложки і каже: «Знайди маленьку ложечку і поклади її в маленьку чашку, велику ложку - у велику чашку».
Мама і бабуся на кухні. Запропонуйте дитині подати велику моркву і маленьку. Ось так ненав'язливо батьки допомагають дитині придбати знання про величину предмета.
Порівнюючи предмети, дорослий допомагає дитині встановлювати схожість і відмінність між ними за кольором, формою, величиною, а потім і кількісній якості. Виділення цих якостей дає можливість дитині групувати предмети. Так, прибираючи іграшки на місце, дорослий пояснює дії: «Всіх ляльок поставимо на поличку, машини - під поличку, кубики - в коробку» і т. д. Або ж тато домовляється з дитиною: «Всі іграшки будемо порівнювати з лисичкою. Ті, які менші лисички - в коробку, а які більші - на стіл». Так дитина складає множину предметів за їхньою величиною і одночасно оцінює кількість: маленьких іграшок багато, а великих - мало.
Одягаючи дитину на прогулянку, мама звертає увагу на ширину шарфика, тасьми в шапки і т. д. Гуляючи по доріжках, дорослий відмічає їхню довжину і ширину. Розглядаючи на вулиці будинки, дитина дає характеристику величині й кількості дверей, вікон.
Організовуючи ігри та заняття з дитиною, дорослий повинен приділяти велику увагу розвитку мови дітей, активному використанню слів «великий», «маленький», «довгий», «короткий «високий», «низький», «широкий», «вузький».
Перш ніж навчити рахувати, впізнавати цифри, дитина повинна засвоїти елементарне поняття про сукупність предметів - множину, навчитися виділяти в оточуючому середовищі «багато предметів» і «один». Ці елементарні уявлення і стануть фундаментом подальших знань.
Як же навчити дитину бачити в навколишньому сукупність предметів, виділяти один з них?
Першим помічником вашим стануть твори усної народної творчості, ті самі пісеньки, потішки, прислів'я. Наприклад: читаючи потішку «Сорока-білобока», потрібно сказати, що на руці багато пальчиків - багато діток у сорок . Аналогічно з іншими потішками.
Збираючись з дітьми на прогулянку, не забувайте, що природа також може стати вашим помічником. Збираючи шишки, гриби, горіхи в кошик, звертайте увагу на те, що ви кладете один горіх (гриб, каштан), другий... і в кошику стає багато. Потім пригостіть всіх друзів, всім дали по одному горіху, а в кошику нічого не залишилось. Знову збираєте в кошик і знову стає багато, тому, що поклали нові. Дорослий показує дитині, що різні предмети можуть зустрічатись в різній кількості і цю кількість можна позначити словами «один» або багато».
В процесі виконання різних вправ вчіть дитину логічному мисленню, розуміти запитання «Скільки?» (Скільки стало?, Скільки залишилось?, Яких іграшок менше?, Чому?, Яких іграшок більше і чому ти так думаєш?).
Діти молодшого дошкільного віку повинні навчитися не тільки виділяти окремі елементи в множині, але й уміти порівнювати дві множини між собою накладанням і прикладанням. Практичне по елементне (один до одного) порівняння множин дасть змогу дитині побачити, що більших предметів може бути менше ніж маленьких, одних і других може бути порівну (стільки-скільки).
Запропонуйте дитині допомогти вам накрити на стіл, на кожну серветку потрібно поставити тарілку, добавте ще одну тарілку. «Чого більше, а чого менше? Що треба зробити, щоб стало порівну?». Не спішіть допомогти дитині вона повинна сама знайти відповідь. Адже в дитини розвивається логічне мислення. Завдання можуть бути різними і з різними предметами.
В результаті систематичної роботи діти засвоюють першопочаткову кількісну уяву, вчаться складати множини з окремих предметів, знаходити в навколишньому середовищі кількість предметів, встановлювати рівність і нерівність між двома множинами накладанням і прикладанням, відображати дії в мові.
Знайомлячи дитину із формою предметів легше це зробити непримусово, в ігровій формі. Ви миєте посуд. Запропонуйте дитині допомогти вам і разом обстежте посуд. Після цього запропонуйте ігровий прийом: Хто більше знай де і назве круглих предметів. В «змаганні» можуть взяти участь всі: тато, мама, бабуся. Дитина зацікавлена, сама шукає предмети круглої (квадратної, трикутної) форми, порівнюючи їх із іншими. Побачивши який-небудь предмет, запропонуйте визначити його форму: «якої форми цей дорожній знак? Чому ти так думаєш? На яку фігуру схоже вікно? »
3 метою вправляння в розрізненні й називанні геометричних фігур можна організувати з дитиною ігри «Знайди таку ж фігуру», «Добери колеса до поїзда», «Викладання візерунка», «Доміно» та інші,
Важливе значення для розвитку дитини має орієнтир у просторі. Потрібно пам’ятати, що формування навичок мислення орієнтування в просторі потребує багаторазового повторення, конкретного показу того, що повинна діяти дитина.
Ось деякі зразки вправ на закріплення понять «ліва сторона», «права рука (нога)», «попереду», «позаду»:
1. Постав стілець з правої (лівої) сторони від себе
2. Поверни голову вправо (вліво)
3. Зроби крок вперед (назад), вправо
4. Візьми в праву руку м'яч, а в ліву - куб.
5. Стань так, щоб ведмедик був позаду (попереду).
6. Що розміщено попереду (позаду)?
За завданням дорослого діти розкладають іграшки, картинки на столі або аркуші паперу: вгорі, внизу, зліва направо. При цьому широко використовуються ілюстрації з книг.
Хочеться порадити батькам, що давши дитині завдання не спішіть їй відразу допомагати, дайте можливість дитині самостійно подумати, помислити, аж потім уточнюєте відповідь, доповнюєте дію, пояснюючи, чому саме так.

4.3. Поради батькам
«Як розвивати логіко-математичне мислення дитини у невимушеній «домашній» обстановці, під час повсякденного спілкування»

На прогулянці
На прогулянці звертайте увагу дитини на цифри на будинках, машинах, рекламних щитах, вивісках. Називайте малюкові цифри, які бачите, і просіть, щоб він їх повторив. Для цього пограйте у гру «Відлуння»: нагадайте своєму маляті, як ви у горах чи у будинку чули, як луна «повторює» останні слова, і запропонуйте йому на певний час стати такою луною. Наприклад: «Я скажу чотири, а ти повториш за мною двічі (тричі…) «чотири», «чотири»… Така гра не лише допоможе дитині запам’ятати числа, а й сприятиме закріпленню навичок лічби, розвитку уваги.

У кімнаті
Коли дитина просить, щоб ви почитали їй улюблену казочку, оповідання, віршик, перед тим, як задовольнити її прохання, запропонуйте їй знайти відповідну сторінку за номером (від 1 до 10).

Якщо ви зібралися пересадити кімнатні квіти, запропонуйте дитині взяти участь у процесі, підібрати горщики відповідного розміру, полічити їх, можна розкласти перед нею пластмасові горщики різні за розміром і дати завдання скласти їх один в один за принципом мотрійки. Можна також пропонувати викладати з них серіаційні ряди, групуючи за певними ознаками. Цей процес не лише захоплює малюка, а й розвиває у нього розумові операції аналізу та серіації.

Заохочуйте дитину самостійно організувати свій ігровий простір. Наприклад, запропонуйте гру «Кафе». Нехай малюк сам підготує необхідні атрибути, обладнає дизайн приміщення, згрупує предмети, які будуть використовуватися у грі, за якістю (масою, формою, кольором, величиною), множинами (кондитерські вироби, напої, фрукти), виготовить та розклеїть цінники. А ви, відвідуючи «кафе» свого малюка, не забувайте хвалити його старанність.

На кухні
Під час приготування обіду спонукайте малюка лічити овочі та фрукти. Наприклад, запитайте, скільки в кошику для приготування моркви, буряка, картоплі, цибулі.

Попросіть перебрати квасолю та горох у різні ємкості. Або висипте на тацю макарони різні за формою та розміром і запропонуйте розкласти (згрупувати) їх за однією або двома ознаками. Це завдання розвиватиме вміння дитини класифікувати предмети, а також дрібну моторику та сенсорику.

Приготування вареників – цікава і захоплива справа, тож нехай ваш малюк допомагає їх ліпити, при цьому лічить, скільки він зробив сам, скільки ви, а скільки разом; скільки було до того, як він почав ліпити, і скільки стало. Обов’язково відзначайте вклад дитини у спільну справу, не скупіться на похвалу.

Коли варите кашу, запропонуйте малюкові умовною міркою відміряти крупу. Наприклад, попросіть у нього три склянки крупи для варки або скажіть, нехай визначить, скільки ще склянок крупи залишилося у мішечку чи посудині для її зберігання. За таким же принципом можете проводити гру «Магазин», тобто «купувати» у дитини певні продукти.

З чистих губок для миття посуду нехай дитина збудує будиночок, кораблик або те, що їй заманеться. При цьому ставте умову – використовувати губки лише певного кольору або розміру. Якщо вдасться, то нехай сконструює кілька поверхів, а потім їх полічить. Так у малюка розвиватиметься вміння класифікувати, лічити, а також креативне мислення.

Пропонуйте маляті шукати на кухні предмети, схожі за формою на прості геометричні фігури, і називати їхнє місце розташування. Наприклад: «Мілка тарілка схожа на круг. Знаходиться на другій поличці зверху; в шухляді; біля чайника; під каструлею; справа від глибокої тарілки.» Це сприяє розвитку вміння орієнтуватися у просторі, закріпленню уявлення про геометричні фігури, а також активізації у мовленні назв посуду.

В природі
Виїжджаючи з дітьми на природу (на берег річки, озера чи моря) камінчики можна лічити, групувати за розміром, кольором, нанизати на нитку.

Можна полічити, хто знайшов більше камінчиків, порівняти, чиє намисто найдовше шляхом накладання одне на одне.

Цікаво буде оголосити конкурс на знаходження найменшого чи найбільшого камінчика.

Камінчики, які мають незвичну форму, можна розфарбувати фарбами, восковими олівцями.

Пропонуйте шукати камінці певної форми (схожі на трикутник, квадрат, круг) та групувати їх.
Малеча полюбляє кидати камінчики у воду. Позмагайтеся і покидайте їх на дальність: хто кинув далі, хто ближче.

З шишок, каштанів. камінців, листочків, гілочок попросіть дітей викласти якусь геометричну фігуру або інше зображення, порівняти, яких матеріалів використано більше.

Залучайте дітей до ігор: «Скільки кроків до дерева?», «Який листочок більший?», «Виклади листочки за зростом».

Під час спостережень за деревами спонукайте дитину лічити кроки до дерева (точний окомір), листочки на дереві, пташок, які прилетіли чи відлетіли. Для розвитку орієнтування у просторі запитуйте малюка, у який бік хиляться гілочки, коли дме вітер, - вправо чи вліво; хто живе на дереві, а хто під ним.

Для розвитку вміння порівнювати за величиною пропонуйте такі завдання: знайти найвищий дуб; обійняти найтовстіше дерево; виміряти мотузкою товщину клена та прикласти до умовної мірки (лінійки); викласти з листочків велике та маленьке коло, найдовшу, найкоротшу доріжку; підійти до найвищого (найнижчого) дерева.

Як бачите, розвивати логіко-математичне мислення вашого малюка – цікаво і цілком доступно у домашніх умовах. Крім того, всі наведені завдання сприяють формуванню не лише відповідних математичних вмінь, але й загальної життєвої компетентності дитини, розширюють її світогляд та закріплюють набуті знання з інших галузей.

Хочеться порадити батькам, що давши дитині завдання не спішіть їй відразу допомагати, дайте можливість дитині самостійно подумати, помислити, аж потім уточнюйте відповідь, доповнюйте дію, пояснюючи, чому саме так.

Автор: 

Коршок Марина Анатоліївна, вихователь ДНЗ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі