Користувацький вхід

Використання мультимедійних засобів для оптимізації корекційної роботи з розвитку лексико-граматичних засобів мовлення дошкільників

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Актуальність розробки

У сучасних умовах при широкому впровадженні нових інформаційних технологій актуальною залишається проблема розвитку мовлення дитини – дошкільника. Саме від рівня розвитку мовленнєвих здібностей залежить подальше оволодіння знаннями та повноцінний розвиток дітей. Сучасні батьки мало та неохоче читають своїм дітям, не спонукають їх до діалогу, тому мовлення дітей не вирізняється особливою виразністю, воно аграматичне, складається з однослівних відповідей.
Порушення формування лексики у дітей із загальним недорозвиненням мовлення проявляються в обмеженості словникового запасу, різкому розмежуванні активного та пасивного словника, неточному вживанні слів, чисельних вербальних парафазіях, несформованості семантичних полів, труднощах актуалізації словника.
У дітей із ЗНМ різного патогенезу (моторною, сенсорною алалією, стертою формою дизартрії, дизартрією, затримкою мовленнєвого розвитку тощо) спостерігається обмежений словниковий запас. Вживання слів у експресивному мовленні визиває значні ускладнення.
У дітей навіть 6-річного віку мають місце бідність словника, незнання багатьох слів на позначення частин тіла людини, тварин, частин предметів, назв приміщень, явищ та предметів живої та неживої природи, професій, інструментів , неспроможність актуалізації предикативного словника. Важко засвоюються слова узагальнюючого, абстрактного значення, слова на позначення стану, оцінки, якості, ознаки; порушена актуалізація пасивного словника; мають місце вербальні парафазії, заміни слів на ґрунті несформованості семантичного поля; помилки під час підбирання синонімів та антонімів до переважної більшості слів; складнощі пояснення значення слів.
Оволодіння граматичною будовою мовлення дітьми із ЗНМ проявляється у значно повільнішому темпі засвоєння, у дисгармонії розвитку морфологічної та синтаксичної систем мови, семантичних та формально-мовних компонентів, у спотворенні загальної картини мовленнєвого розвитку.
Порушення синтаксису у дітей із ЗНМ на глибинному рівні проявляються у складнощах оволодіння семантичними компонентами, організації семантичної структури висловлювання. На поверховому рівні – у порушенні граматичних зв’язків між словами, у неправильній послідовності слів у реченні.
За причини недорозвинення мовлення, бідності словника у дітей часто зникає інтерес до занять з розвитку мовлення, відсутня навчальна мотивація. У таких випадках на допомогу приходять ІКТ, як один з критеріїв мотивації. Можливості комп’ютера тут невичерпні. Він дозволяє занурити дошкільнят у певну ситуацію, зробити заняття більш цікавим, змістовним, привабливим та, по-справжньому, сучасним.
Здатність комп’ютера відтворювати інформацію одночасно у вигляді тексту, графічного зображення, звуку, мовлення, відео, запам’ятовувати та з величезною швидкістю обробляти данні, дозволяє створювати для дітей нові засоби діяльності, які принципово відрізняються від усіх існуючих ігор та іграшок. А в поєднанні з методикою навчання дітей розповіданню за схемами (технологією моделювання) О. Білан та К. Крутій сприяють формуванню діамонологічної компетенції дошкільників.
Використання нових незвичних прийомів пояснення та закріплення у ігровій формі підвищує мимовільну увагу дітей, сприяє її розвитку. Інформаційні технології у органічному поєднанні з мультисенсорним підходом до організації освітнього процесу забезпечують особистісно-орієнтований підхід, довготривале підтримання інтересу дітей до заняття та попередження їх втоми. Можливості комп’ютера дозволяють збільшити об’єм матеріалу, що пропонується, компонувати його відповідно до мети заняття.
Вищеозначене надихнуло мене на впровадження інформаційно-комунікативних технологій у своїй роботі та на створення циклу відео-презентацій для занять з розвитку лексико - граматичної будови мовлення.
Практика показала, що при цьому значно зріс інтерес дітей до занять, підвищився рівень пізнавальних можливостей.

Основні завдання посібника
При створенні завдань на розвиток лексико-граматичних засобів мовлення дітей із ЗНМ враховано сучасні лінгвістичні та психолінгвістичні уявлення про слово, структуру значення слова, закономірність формування лексики в онтогенезі, особливості лексики у дошкільників з мовленнєвою патологією. З урахуванням цих факторів, підбір завдань з лексики здійснено за наступними напрямками:
- розширення об’єму словника паралельно з розширенням уявлень про навколишній світ, формування пізнавальної діяльності (мислення, сприймання, уявлень, пам’яті, уваги тощо);
- уточнення значення слів;
- формування семантичної структури слова у єдності основних його компонентів (денотативного, понятійного, конотативного, контекстуального);
- організація семантичних полів, лексичної системи;
- активізація словника, вдосконалення процесів пошуку слова, переводу слова з пасивного у активний словник.

У завданнях на словотворення основну увагу приділила організації системи продуктивних словотворчих моделей. В процесі створення завдань на словозміну врахувала закономірності нормального онтогенезу взаємодії у розвитку лексики, морфологічної та синтаксичної систем мови.
Задля більшої ефективності, презентації створено з урахуванням вікових особливостей дошкільників. Чергування демонстрації яскравого матеріалу та бесіди з дітьми допомагає якнайкраще домогтися поставленої мети заняття. Презентації складаються з кольорових слайдів, що стали незамінними помічниками у проведенні занять. Грамотно підібраний матеріал дозволяє відстежити рівень знань дітей та спланувати подальшу роботу.

Методичні особливості
У презентаціях на розвиток лексики на яскравому картинному матеріалі подається необхідний лексичний мінімум до певної теми, що закріплюється у загадках, віршах, приказках та прислів’ях. Зображення предметів певної лексичної категорії та картки Глена Домана дозволяють подати нову лексику або ж закріпити її після певної розповіді. Діти із задоволенням повторюють нові слова, копіюють вимову диктора.
Враховуючи тісний зв'язок процесів розвитку лексики та словотворення, презентації містять завдання на словотворення, метою яких є уточнення структури значення слів, оволодіння значенням морфем, системою граматичних значень, закріплення зв'язків між словами.
Підбір завдань на формування словозміни у дошкільників із ЗНМ здійснено з урахуванням закономірностей нормального онтогенезу взаємодії у розвитку лексики, морфологічної та синтаксичної систем мови, оскільки у процесі корекційно - логопедичної роботи здійснюється поступове ускладнення завдань та мовленнєвого матеріалу.

З метою розвитку діа-монологічного мовлення дітей-логопатів у презентаціях широко використовую наочне моделювання за технологією
О. Білан та К. Крутій у вигляді наступних завдань:
– складання речень за картинками, наочними опорними схемами (описовими, узагальнювальними (класифікаційними), для складання творчих розповідей;
мнемічними (для заучування віршів);
А мультиплікаційні та відеофільми на українській мові, дібрані до відповідних лексичних тем, задіяння усіх видів аналізаторів, логічного мислення, також сприяють розвитку мотивації, зв`язного мовлення дітей. Після їх перегляду обов’язково проходить робота у вигляді переказу, відповідей на запитання, складання розповіді ланцюжком тощо.
Форми використання презентацій у якості навчального засобу різноманітні. Це робота з усіма дітьми, підгрупами та індивідуально.
Кінцева мета – створення 36 презентацій до лексичних тем, що вивчаються протягом року.

Здоров`я - зберігаючі підходи в організації роботи з використанням ІКТ.
Усвідомлюючи, що комп’ютер — новий могутній засіб для інтелектуального розвитку дітей, необхідно пам’ятати, що під час його використання з навчально- виховною метою у дошкільному закладі необхідно враховувати здоров’я- зберігаючі технології. Тому дотримуюся наступних правил.
- Презентація не повинна бути довгою у часі ( 5 — 7 хвилин).
- Необхідно слідкувати за поставою дітей.
- Проводити рухливі ігри та фізхвилинки після роботи з комп’ютером.
- Добре знати стан здоров’я дітей, чи немає протипоказань щодо стану зору.

Досвід організації навчально-виховного процесу з використанням ІКТ на заняттях з розвитку мовлення сприяє високому ступеню ефективності усіх сторін мовлення. Це довга, кропітка праця, що готує дітей до життя в умовах безмежного доступу до інформації.

Автор: 

Остапішина Лариса Григорівна, вчитель-логопед ККДНЗ № 60 м. Кривого Рогу

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі