Користувацький вхід

Соціокультурний компонент у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках французької мови

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ЗМІСТ

1. Анатоція
2. Опис досвіду з теми: «Соціокультурний компонент у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках французької мови»
3. Додатки.
3.1. Розробка уроку на тему: «Подорож»
3.2. Розробка уроку на тему: «Знайомимося з Францією»
3.3. Автентичний матеріал із завданнями
3.4. Тест «Bienvenu en France»
4. Література

АНОТАЦІЯ

Досвід полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичній реалізації теми «Соціокультурний компонент у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках французької мови».
Досвід роботи спрямований на надання практичної допомоги вчителям французької мови щодо підсилення інтересу учнів до вивчення іноземної мови через використання лінгвокраїнознавчих та автентичних матеріалів.
В досвіді показано роботу по формуванню пізнавальних інтересів учнів, розширенню їх світогляду, практичному використанню набутих знань.
В роботі представлено варіативність дидактичного матеріалу, який дає можливість врахувати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, потреби, ставлення до навчання.
Досвід роботи має практичне значення для формування комунікативної компетентності учнів через впровадження соціокультурного компоненту.

Розвиток світового й, зокрема , європейського освітнього простору об’єктивно вимагає від сучасної української школи адекватної реакції на процесиреформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Це все означає, що цілі, зміст ,принципи організації навчання, стандарти і рівні розвитку компетенції на певних ступенях розвитку освіти мають збігатися зі встановленими міжнародними вимогами.
Освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі різноманітних зв’язків – від контактів з найближчим оточенням до глобальних зв’язків. Тому так важливо навчити співжиття з іншими людьми і суспільними структурами. Очевидно, що держава буде тим успішнішою, чим більшою мірою її громадяни будуть здатні до спілкування зі світом. Виходячи з цього, українська спільнота повинна здійснити своєрідний «мовний прорив». Це означає, з одного боку, озброїти знаннями української мови усіх громадян як потужного національно-об’єднувального чинника рідної мови; а з другого – забезпечити вільне володіння однією чи декількома іноземними мовами кожним випускником навчального закладу. Отже, основа комунікативної компетентності людини полягає в опануванні нею стратегії спілкування, що використовується в різних ситуаціях.
Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення мети такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатній для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах. А це означає формування здібностей та готовності здійснювати спілкування у чотирьох його видах: розуміння (аудіювання, читання), говоріння, письмо.
Суть поняття «комунікативна компетентність» розглядається як необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві з урахуванням власних здібностей і соціального статусу. У сучасній психології дефініція поняття «комунікативна компетентність» трактується як готовність до діяльності.
Складові комунікативної компетентності такі: здатність до участі в комунікативних ситуаціях, ситуативна адаптивність, вільне володіння вербальними засобами соціальної поведінки, усвідомлення своїх перцептивних умінь.
Проблема формування комунікативної компетенції на уроках іноземної мови є визначальною. Втілюючи цю проблему в життя, ставиться за мету формувати в учнів розуміння важливості оволодіння іноземною мовою, користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвивати в учнів мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, що необхідні для їх самореалізації.
На мою думку , основною метою є активізація вивчення мови за допомогою цікавого та корисного текстового матеріалу, автентичних і різноманітних завдань, що спонукають учнів використовувати мову як інструмент для вирішення тих чи інших проблем комунікативного характеру, а також граматичного матеріалу, тестів, віршів і пісень. Неординарні ситуації спілкування забезпечують багаторівневий підхід у оцінці діяльності учня, учитель має змогу оцінити його роботу, відповідно до набутого рівня знань.
Слід зазначити, що головне призначення іноземної мовияк освітньої галузі – це вироблення в учнів уміння спілкуватися іноземною мовою, тобто формувати комунікативну компетенцію, яка складається з чотирьох основних видів: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та загальнонавчальної.
Мало навчити учня говорити граматично та фонетично вірно , правильно формувати свою думку. Треба, щоб учень пройнявся „духом” країни, знав історію країни, мову якої він вивчає, її культурні надбання, літературу, звичаї та традиції, побут людей.
Однією з найважливіших форм роботи при вивченні французької мови є, на думку вчителя , використання на уроках країнознавчого матеріалу.
Сьогодні вже визнано, що опанування іноземної мови як засобу міжнародного спілкування неможливе без знань про соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається. Комунікативно-діяльнісний, лінгвокраїнознавчий та соціокультурний підходи до навчання іноземної мови взаємообумовлені і взаємопов’язані. Характерною рисою соціокультурного аспекту навчання французькій мові є звернення до сучасного життя Франції.
В організації спілкування як діалогу культур велике значення мають малюнки та фотографії, автентичні матеріали їх зміст допомагає сформувати у дитини предметне уявлення про деякі аспекти франкомовної культури, а саме: про мовний етикет, державну символіку, традиції та звичаї французів, одяг, їжу, особливості шкільного життя, ігри, захоплення французьких однолітків. Про все це учні вчителя отримують інформацію і використовують при спілкуванні майже на кожному уроці.
Ефективність самостійної мовної діяльності учнів, як відомо, багато чим визначається наявністю у школярів інтересу та мотиву до вивчення іноземної мови. Відомо також, що школярі різного віку виявляють великий інтерес до життя у закордонних країнах і особливо в країні, мову якої вони вивчають. І з цим пов’язані значні резерви підвищення ефективності навчально-мовної діяльності на уроці іноземної мови.
Аспект методики викладання іноземних мов, в якому використовуються прийоми ознайомлення тих, хто вивчає мову з новою для них культурою називається лінгвокраїнознавством. У середній школі при вивченні іноземних мов можливості вивчення мови разом з вивченням національної культури народу, на жаль, використовується не в повній мірі.
Спостереження за педагогічним процесом показують, що мотивація стає практично насиченою, якщо володіння іноземним спілкуванням супроводжується вивченням культури носія мови. Практика показує, що учні з незмінним інтересом, цікавістю відносяться до історії, культури, мистецтва, звичаїв, традицій, укладу повсякденного життя народу, поглядам на життя, переконанням, формам проведення вільного часу, захопленням однолітків, тобто до всього, що пов’язане із життям країни, мову якої вони вивчають.
Які цілі переслідує соціокультурний аспект у викладанні французької мови у середній школі? По-перше потрібно говорити про пізнавальне значення. Соціокультурний підхід допомагає знайомству з Францією, її народом, традиціями, розширює загальний кругозір учнів. Таким чином, використання соціокультурного аспекту допомагає реалізації загальноосвітніх та виховних цілей на уроках французької мови.
Використання країнознавчих матеріалів на уроках іноземної мови враховує:
- ознайомлення з тими „фоновими знаннями”, які актуальні для носіїв мови, але малозрозумілі або взагалі не зрозумілі для тих, хто її вивчає;
- роботу з автентичними матеріалами і тими реаліями, з якими стикається в своєму повсякденному житті носії мови або можуть стикатися самі учні в майбутньому, під час свого імовірного перебування у Франції;
- відбиття природного мовного середовища і знайомство з тією мовою, якою говорять його ровесники в тій чи іншій ситуації.
І так, процес вивчення іноземної мови стає творчим процесом «відкриття» для себе країни, мову якої ти вивчаєш та людей, які розмовляють цією мовою.
Іноземна мова торкається багатьох шкільних дисциплін і, насамперед, відкриває школярам шлях до допоміжних знань з географії, історії, літератури та іншим предметам. Тому важливо так побудувати навчання, щоб учні оволодівали вмінням користуватися іноземною мовою для поповнення своїх знань з цих предметів.
Соціокультурний аспект вчитель реалізує у певнійсистемі.
У 1-4, 5-6 класах з перших уроків учні знайомляться з окремими реаліями Франції при допомозі автентичних ілюстрацій (отримують уявлення про типову вулицю невеличкого французького містечка, про те, чим займається молодь у Франції, про відпочинок під час канікул і т. д.)
У 7-8 класах мовна підготовка учнів дозволяє глибше ознайомитися з історією, культурою Франції, життям та проблемами французьких школярів. Досить велика кількість засвоєних одиниць відтворюється в ситуаціях країнознавчого характеру.
Як правило на таких уроках новий граматичний матеріал не передбачається. Увага приділяється рольовим іграм, дискусіям, виконанню усних та письмових вправ проблемно-пошукового характеру.
У 9 класі використовую ситуації, головними героями яких є французькі школярі. Ці уроки дозволяють ближче познайомитися зі способом життя французів, а також придбати практичних навичок: як користуватися планом або картою міста, найти потрібну інформацію в газеті, зателефонувати, зрозуміти будь-яку об’яву, відіслати телеграму і т.д.
Працюючи над цією темою, збираю матеріали з країнознавства з різних тем, а саме : «Міста Франції», «Французькі прислів’я та приказки», «Французька кухня», «Париж – столиця Франції», «Французьке кіно», «Французькі художники», «Свята та традиції», «Визначні місця Франції»,автентичні матеріали, тексти країнознавчого характеру,тестові завдання
Ці матеріали можна використати на всіх етапах вивчення теми, як на початковому, так і на заключному. Найбільш ефективна використання країнознавчих матеріалів на підсумкових уроках, коли в учнів сформувалися знання з даної теми.
Так, в кінці вивчення теми „Париж – столиця Франції”, проводжу урок-вікторину. Метою цього уроку є перевірка та закріплення знань учнів про визначні місця Парижу, про історію його виникнення. Під час вікторини використовуються альбом з малюнками визначних місць Парижу, план-схема Парижу, карта Франції, кросворди, загадки.
Практика показала, що завдання, складені вчителем у вигляді тестів, загадок та кросвордів за матеріалами країнознавства учні навіть із слабкою підготовкою виконують з інтересом і ефективно.
На одному з уроків знайомлю учнів з великими містами та визначними місцями Франції. Учні отримують допоміжну інформацію, необхідні країнознавчі реалії. В якості опори кожний учень отримав карточку, на якій були викладені відомості про ту чи іншу історичну подію, об’єкт культури, визначне місце міста та іншу інформацію. Основою для тематичної бесіди була коротка довідка про населення та міста Франції. Урок пройшов у формі уявної прогулянки. Цей інтерактивний метод дає можливість створити ситуацію, яка дозволяє присутнім працювати разом, щоб засвоїти велику кількість інформації за короткий проміжок часу.
Звичаї і традиції прикрашають наше життя, роблять його цікавішим і різноманітнішим. В історичній пам’яті кожного народу зберігається усе те, що виділяє його з ряду інших. Що таке свято? Запитайте кожного і відповідь буде однакова: це – радість, посмішки, розваги, пісні, ігри, вітання, подарунки. Вчені стверджують, що свята існували ще в доісторичні часи, а починаючи з
кам’яного віку, свято стало постійним елементом культури людства. Найкращий спосіб познайомитися з країною – через її культуру. А знайомство з культурою
сприяє більш ефективному вивченню мови. Французький народ має свої традиції та національні свята. Інформацію та відомості про них разом з учнями збираю і широко використовую ці матеріали на уроках у вигляді інформаційних хвилинок, текстів для аудіювання, текстів для домашнього читання, розучування автентичних віршів, пісень, невеликих інсценізацій та як матеріал для випереджаючого завдання для учнів. Серед учнів початкової ланки та 5-6 класів
практикую уроки КВК, які стають справжнім святом для дітей та способом перевірки своїх знань та вмінь. Учні середньої ланки показують свої знання під час вікторини «Civilisationfrancaise». Уроки КВК та вікторини є одними із позакласних заходів, що підвищують інтерес учнів до вивчення французької мови.
Швидкість та якість формування комунікативної компетентності значною мірою залежить від рівня сформованості в учнів навчальних умінь та навичок мовного стереотипу.
Важливим джерелом комунікативної компетенції є такий вид роботи вчителя як аудіювання. Аудіювання – це найскладніший вид мовної діяльності. В процесі аудіювання здійснюю міжпредметні зв’язки, переслідую певну виховну мету, розширення кругозору людини з історії країни, мова якої вивчається, географічні, економічні, культурні, соціологічні та інші категорії. Перш за все добираю цікаві тексти, які б проходили через чуттєвий аналізатор дитини, усуваю з тексту ті моменти, які можуть викликати небажані труднощі (коментується незнайома лексика, власні назви, складні смислові поняття).
Перевірка розуміння здійснюється різними способами, залежно від ступеня комунікативної компетенції учня (переказати текст іноземною мовою, заповнити картки з вірними та невірними реченнями, розказати логічні послідовності про головного героя, розказати про що розповідається в тексті). Такий вид роботи практично завершується або ж особистими висновками учнів, або ж дискусією, яка сприяє розвитку критичного мислення, дає учневі змогу визначити власну позицію, поглиблює знання з обговорюваної теми.
Погоджуюся з думкою, що коли учень почув, побачив, сказав і зробив вправи, то він опанує тему більш глибоко. Не можна знати міста, не побачивши їх на власні очі (хоча б на малюнку). Про жителів тієї чи іншої країни існує безліч приказок, прислів’їв, легенд.
Учні люблять вивчати французькі прислів’я, знаходити їм відповідні в
українській мові. У школі зібрана підбірка ілюстрацій до прислів’їв і не тільки тих, які є у підручниках, але й багатьох інших, з якими учні познайомилися з довідкової літератури. Прислів’я – це фольклор, який яскраво відображає соціокультурні особливості французького народу, найбільш яскраві моменти його історії, побуту повсякденного життя. Ці коротенькі вислови дуже швидко запам’ятовують учні, а з цим і його історичний зміст.
Взагалі, предмет іноземної мови – це благодатне і доцільне місце для використання країнознавчого матеріалу.
Так на уроках французької мови використовую матеріал:
- з літератури Франції;
- історії Франції, її традиції, свята;
- мистецтво Франції (музика, театр, кіно, живопис, архітектура і т.п.);
- історія українсько-французьких відносин;
- сучасна французька молодь і система освіти у Франції;
- Париж – столиця Франції.
Широке використання має країнознавчий матеріал при підготовці та проведення уроків на тему „Народні свята”. Це і традиції французького народу при святкуванні Різдва, Пасхи, т.д. Це і цикл пісень, віршів і традиційні страви до святкового столу приказки, прислів’я, елементи національного одягу.
При вивчені теми „Їжа. В ресторані”, широко використовую рецепти оригінальних французьких страв, розповіді про національну французьку кухню. Одним із резервів підвищення мотивації учнів при вивчені французької мови є використання автентичних віршів.
Можливість реалізувати країнознавчий підхід при вивченні віршів на іноземній мові черезвичайно важлива в теперішній час, так як розширюється контакти українських школярів і з їх зарубіжними ровесниками і, звичайно, для забезпечення адекватності спілкування українські школярі повинні володіти певною інформацією про особливості життя та побуту французів, тобто ознайомитися в процесі навчання з реаліями французького життя. До того ж, робота з віршами дає можливість розширити словарний запас учнів, допомагає вирішити виховні задачі та розвитку мовної пам’яті та слуху учнів. Такі вірші можна використати для організації бесіди, мовної зарядки, фонетичної зарядки.
Використання країнознавчого матеріалу вносить різноманітність в проведення уроку, нетрадиційність, заохочує учнів до вивчення мови та спонукає їх до творчої співпраці з учителем. Знання отримані на таких уроках, учні зможуть завжди використати на інших уроках, наприклад, літератури, історії, географії, а також розширять світогляд. Такі уроки розвивають почуття інтернаціоналізму, дружби та національної свідомості.
Організація вивчення іноземної мови у тісному зв’язку з національною культурою народу, який говорить цією мовою, соціокультурне «забарвлення» вивчення в цілому навчальних матеріалів допомагає підсиленню комунікативно-пізнавальної мотивації учнів, дозволяє урізноманітнити прийоми та форми роботи, апелювати до інтелекту та емоційної сфери школярів, найбільш ефективно реалізувати загально дидактичні вимоги зв’язку навчання з вихованням.

Клас: 9
Тема уроку : "Levoyage"
Мета уроку:
1.Систематизувати знання учнів з теми: "Levoyage"
2.Вчити знаходити необхідну інформаці(аудіювання), розповідати
про подорож,пояснювати маршрут.
3.Вчити висловлювати свої думки.
4.Виховувати інтерес і повагу до країни, мова якої вивчається, до
її історії і культури, відкриття інших країн. Подати інформація
про відпочинок у Франції.
Форма уроку:
Обладнання:

урок-подорож.
Cхема Парижу.

Хід уроку
1. Організаційний момент, мовна зарядка. Bonjour!
Aujord'hui nous avonsunelecon extraordinaire.C'estunelecon-voyage.Aimez- vous voyager?Citez les noms des pays du monde. Citez des noms de ville de la France.Voulez- vousvisiter Paris?Quelleest la langue parlee a Paris? Maisavant de partir en voyage ilfaut faire des valises, prendre les mots necessaires. Choisissons- les! lesnoms, les adjectifs, les verbes. C'esttout? Alors en voyage!
Додаток № 1
2. Основна частина уроку.
Qu'est- се quevousvoudriezvoir?
Devantvousilу a 3 programmes de voyages a Paris.
Regardezattentivementetchoisissons un.
Moi, je voudraisvoir le Mysee d'Orsay, parcequej'aimevoir les tableaux des
impressionists. Ettoi?
Додаток № 2
Учні викладають свої думки за МФ.
2. Робота за схемою Парижу.
Додаток № 3,4
1) Regardez les chemasetditesouse trouvent les curiosites de Paris pas loin ouelles se trouventl'unepres de Гautre.
2) Quel monument estsituesur la Rive Gauche, sur la rive Droite.
3) Maintenant nous avonschoisi le programme de voyage, ecoutezattentivement le speceur, d'ou part notre bus. Le bus pour Notre Dame part de la place de la Concorde.
Le bus pourle museedu Louvre part de la Place dela Bastille. Le buspour le museed'Orsayet la Tour Eiffel part de la Place deVendome.Le bus pour Notre - Dame part de la Place de la Concorde.
4) Notre premier visiteest a Notre - Dame. Soyezattentifsc'esttresinteressant.Competez les phrases sur le liste de cequevousavezentendusur Notre - Dame. Puisvousdevezappelervortedirecteurd'ecolevos impressions du voyage. (Video)
Додаток № 5
1. M. le directeur nous voudrionsvous raconteur unpeu de Paris. Nous avonsvisiteNotre - Dame, ilestconstruit en XII siecle, ilest le plus visite de Paris. Au Moyen Age il a conserne le pouvoirreligieux. C'est le monument historiqueet le symbole national. II est pour de grandsevenement. Des Moyen Age pas de liturgie sans musiques.
2. M. le directeur, c'estYoulia.
Savez-vousqu'au debut du regne de Louis XIV si les collections royales ne comptaient en tout et pour tout, que200 oeuvres, a la fin ellesetaient au nombre de 2000.
A present chaqueannee le Louvre recoitpres de 5 millions de visiteurs.
3.M. ledirecteur Paris n'est pas unecapitale gigantesque, on peut la
parcourir, a pied. C'est formidable.Jamais je n'ai vu rienaussi beau.
Bravo, les enfants. Vousavezconnu beaucoup d'interessant de Paris. Sur le modele du programme de voyage, redigezunprogramme de 5 jours de visite pour des youristesukrainiens a Paris.
Le premierjour
L'arrive a Paris.
Accueil par guide - accompagnateur.
Le dejeuner.
Une promenade dans le Tuellerie. Deuxieme jour
Le petit dejeuner.
Depart pour le visite de la Tour Eiffel. Le diner au restaurant.
Le tour au bateau - mouche «Les vedettes de Paris»
La ComedieFrancaise
Le troisieme jour
Le petit dejeuner.
Le Louvre
Le dejeuner au cafe
Le soir- la Tour Eiffel «МоиііпRouge».
Le quatrieme jour
Le petit dejeuner.
Le Sacre-Coeut. Le Montmartre.
Le dejeuner de Lafayette dans le «Pizza».
Diner etnuit al'hotel.
Le cinquieme jour
Le petit dejeuner, journeeet dejeuner libres pour unedecouvertepersonnelle de la ville. Depart de Paris.
Choissezune des 5 joursetracontezvotre voyage par ecritaupasse, (par exemple: Le premier jour nous sommesalles a la Tour Eiffel)
Racontez le voyage prevu au future selon la perspective de l'agent de voyages.
"Nous visiterons le musee d'Orsay".
Bonjour! Je suisl'agent de voyages. Je vous propose un voyage a Paris pour 5 jours. Nous visiterons le musee d'Orsay.
Nous verrons tout Paris du haut de la Tour Eiffel. Nous ferronsuneinoubliable promenade au bateau - moucheet au jardin de Luxembourg. Nous recevronsun grand plaisir de visite du Louvre et du sourireinoubliable de Mona Lisa de la Djakonda.
Додатки
VerbesNoms
estsitue–знаходитьсяlaville - місто
frapper - вражати larive - берег
setrouver–знаходитисьunedifice – будівля
estdevenu- став lefleuve – річка
constituer- складатисяl'age - вік
conduire - вести lacapitale– столиця
traverser- пересікатиlestyle – стиль
diviser– ділити l’ilе – острів
onpeut - можнаl’histoire - історія
voir- бачитиl’avenue - проспект
edifier–будуватиl’oeuvre - твір
lebateaumouche–річковий
трамвай
l’art-мистецтво
lemonument- пам'ятник
la Seine - Сена
le quartier - квартал

Activite- Jeu de roles a faire par equipes. Vousetesalle(e) a Paris. Voicitroisprogrammes. Choisissezvotre voyage.

1).
lOh- Tour de la ville en bus 13h - Dejeuner au Ritz 16h - Museedu Louvre 20h - Comedie- Francaise

2).
9h - Notre-Dame de ParislOh-Promenade: He de la Cite,
ile Saint-Louise, Quartier latin, Saint-Germain-des-Pres13h - Bateau-mouche(+ dejeuner) Apresmidilibre22h - Folies-Bergere

3).
lOh- Musee d'Orsay 13h- Tour Eiffel (- dejeuner) Apres-midi-libre

Indiqueou se trouve-tresloin
+pas loin
о pres de

Museed'Orsay
Champs Elysees- etoile
Tour Eiffel
Musee du Louvre
Notre Dame
Tour Eiffel
Notre Dame
Musee d'Orsay
Musee du Louvre
Champs Elysees- etoile

Notre-Dame de Paris
1) estconstruit en (II, XII, VIII) siecles;
2) est (le plus visite, le moinsvisite) de Paris;
3) Au Moyen Age a conserne le pouvoir (religieux, royal);
4) est le monument (moderne, historique);
5) est un symbole (parisier, nationale);
6) est pour les (grands, petits, familliales) evenements;
7) desMoyen Age pas de liturgie sans (musique, chantcurspretres).

Урок
Матеріали та вправи даного уроку можуть бути використані у 2 або 5 класі на одному із перших уроків.
Мета уроку: вступити в контакт з учнями, ввести їх в процес
навчання французької мови.
Хід уроку
1. Організація початку уроку.
Знайомство з учнями. Для того щоб створити певний настрій, атмосферу, яка відіграє велику роль в любій ситуації спілкування, вчителю потрібно звернути увагу учнів на оформлення класу, організацію матеріалу.
2. Введення в мовне середовище французької мови.
а) учитель запитує у учнів (на їх рідній мові): Що ви знаєте про Францію? Про французів? Про французьку мову? Чому ви вирішили вивчати французьку мову? Чи знаєте ви які-небудь фрази або слова на французькій мові? Які? Якщо ви опинитесь у Франції і вам захочеться їсти або пити, запитати адресу і т. д. , як ви поведете себе?
Подібна бесіда допоможе вчителю краще виявити мотиви учнів до вивчення французької мови, оцінити їх знання, хай навіть самі елементарні про Францію та французьку мову (з точки зору культурознавчої та мовної учні завжди мають певний запас знань, хоч і дуже обмежений). Мета або задача вчителя – дати зрозуміти учням що мова є засобом комунікації (поряд з іншими), що навіть у випадку незнання іноземної мови необхідно матеріалізувати певні комунікативні наміри жестами та мімікою, які часто необхідні в усній комунікації, випереджаючи, супроводжуючи або підтримуючи її.
б) Учитель може показати учням:
- типові види Франції (La Tour Eiffel, la Concorde, etc.);
- карту Франції;
- зразки печатної продукції з текстом французькою мовою;
- фотографії провінцій, які допоможуть учням відкрити для себе що Франція це не тільки Париж, але й різноманітність районів та культур.
в) Робота з тестовими завданнями у відповідності до цілей та задач першого уроку, учням пропонується виконати ряд вправ. До кожної вправи входить запитання, відповідь на яке потрібно дати, записуючи відповідну цифру.
№1.OuestlaFrance?
Наведені контури територій семи країн, серед яких Франція.
№ 2. Ouest le drapeaufrancais?
Учням пропонується серед 5 прапорів різних держав знайти національний прапор Франції.
№3. C’estenFrance?
Учні повинні з 5 пам’ятників (приведені найбільш характерні пам’ятники країн, наприклад, Статуя Свободи (США), Кремль, Собор Паризької Богоматері і др.) вибрати ті які знаходяться у Франції.
№4 C’estdufrancais?
Із 5 представлених зразків печатної продукції (транспортний білет, лист календаря і т. д.) учням пропонується вибрати той де текст подано французькою мовою.
№5.C’estdufrancais?
Учням пропонується прослухати невеликі фразі на різних мовах. Потрібно вибрати фразу, яка прозвучала французькою мовою.
Наведені вище вправи перевіряються в класі по мірі їх виконання. Як резервний матеріал учителю пропонуються розповісти учням про франкомовні країни, використовуючи при цьому карту світу.
Такий урок допоможе їм відкрити значення французької мови як мови міжнародного спілкування скласти уяву про французьку мову як мову культури, відчути красу цієї мови. На цьому уроці учні слухають пісню французького фольклору „Surlepontd’Avignon” (при бажанні вчитель може дати учням транскрипцію пісні для заучування).

АВТЕНТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Vraiou faux:
1. C’estune invitation al’occasion de la Fete nationale de la France.
2. C’estuneinvitation pourdeuxpersonnes.
3. Le public est invite par le Ministre des affaires etrangeres.
4. La ceremonie aura lieu a Lyon.
5. Les invites arrivent aux Champs-Elysees a 10 heures.
6. Pour aller a la ceremonieilfautprendre le metro jusqu’a la station des «Invalides»
7. L’age des personnesassistees a cetteceremonieestlimite.
8. Les ancienscombatantssont presents a cetteceremonie.
9. Les tribunes se trouvent le long des Champs – Elysees.

Cochez la bonne reponse:

I. Bonjour, maman! J’aireussi a t’acheterun billet. Le TGV 8334 a destination de Paris part le 12.08 a 15h 50 et arrive a la gare Montparnasse a 18h 30. Ne te trompe pas de wagon! C’est le numero 7.
II. Attention! Nous vousinformonsque le TGV en provenance de Paris part al’heure prevue. Nous vousrappelonsgue le departest a 13h09 et l’arrivee a 15h50.
III. Attention! Le passage qui a perduun billet pour le TGV 8334 a destination de Paris, depart le bouzeaout a 13h09, estprie de s’adresser au bureau des renseignements.
IV. Attention! Le train numero 8334 a destination de Paris est supplement. Depart prevuest a 15h50, quainumero 3.

Teste «Bienvenue en France»

I.Bienvenue en France!
Combien de francais langue personnes sont aujourd’hui dans le monde? (169 milions de dollars)
Quelle forme de gouvernement en France ? (Republique) .
Qu’est-ce superficie de la France (551.602 km2)
Combien de personnes en France (59 millions de dollars).
Quelle ville est la capitale de la France ? (Paris)
Qu’est-ce que la phrase a parle de Paris Ernest Hemingway? («Holiday, qui est toujours avec vous»).
Quelle ville est situee au milieu de la riviere Garon est le siege de vin? (Bordeaux).
Quelle region est le siege de la vinification? (Aquitaine)
Combien de fois en 2 ans en Aquitaine expositions internationals tenues de vinification? (1).
Dans une ville de France est le Parlement europeen? (Strasbourg).
Quelle ville est la capital Elzasu? (Strasbourg).
Combien de fois qui s’est tenue a Strasbourg les foires industrielles a l’echelle europeenne (2).
A la banque de la riviere est de la ville de Strasbourg? (Ron).
Quelle vielle est la capital de la Bourgogne? (Dijon)
Quelles sont trios choses a Dijon pour glorifier le monde entire? (pizhonska moutarde, burhunski vin et escargots).
Sur la ville dire que ”la ville des montagnes et les universities? (Grenoble).
Quelle ville est la capital des Alpes francaises? (Grenoble).
Quelle ville en 1968, devint la capital de l’Jeux olympiques d’hiver? (Grenoble).
Sur la ville dire que ”la porte sud de la mer de la France?” (Marseille).
Quelle est l’ancienne ville de Marseille? (2500).
Quel fleuve traverse Paris? (Sen).
II.Paris – Ville Lumiere
Comment est Paris ? (City Lights)
Quel est le symbole de Paris ? (Tour Eiffel).
En l’honneur de qui a ete nomme le tour ? (Gustrave Eiffel).
En quelle annee il a ete construit ? (1889).
Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? (300, 21 m).
Sur lequel ile est Notre-Dame de Paris ? (Ile cite).
Dans un roman mentionne Notre Dame de Paris ? (Victor Hugo ’’Le Bossu deNorte-Dame).
Quel est le nom de la basilique construite en 1871 au sommet d’une colline ? (Basilique – Sacre – Coeur).
Il s’agit de l’un de caractere national, il est tombe du soldat inconnu ? Quel est ce batiment ? (Arc de Triomphe).
En l’honneur de qui a ete construit l’arc de triomphe a Paris ? (Napoleon).
Le plus grand musse du monde, qui est situe a Paris ? (Louvre).
La celebre rue parisienne a la fin de ce qui est un arc de triomphe ? (Champs-Elysees).
III.Le cinema francais
Quel est le vrai nom de l’acteur de cinema francais Jean Reno ? (Juan Moreno).
Quei est le lieu de naissance de Jean Reno ? (Casablanca).
Qui est le principal heros du film « Fanfan la Tulipe» (Gerard Filipe).
Qui a remporte l’Oscar pour le role de la deuxieme plan dans le film « Le Patient anglais» (Zhyulyen Vinot).
Quand le Festival de Cannes a lieu ? (a partir de 1948)
Quelque temps l’image de Marianne, symbole de la Republique francaise , etait le visage de la celebre actrice du cinema francais. Qui est-elle ? (Catherine Denev).
IV.Napoleon.
Ou Napoleon Bonaparte est ne ? (dans la capitale de la Corse).
En quelle annee Napoleon lui-meme a declare empereur ? (1804).
Quelle forme a ete le celebre chapeau de Napoleon ? (triangle).
V La Cote d’Azur
Ou est la Cote d’Azur ? (Cote mediterraneenne).
Quelle ville est la capitale de la Riviere (Nice).
Dans quelle ville de la Cote d’azure a lieu l’annuel festival international du film ? (Cannes).
Le celebre boulevard de Cannes, comment s’appelle-il ? (Croisette).
Le principal port militaire de la France ? (Toulon).
Quel est le nom d’une petite principaute sur le territoire de la France ? (Monaco).
Qu’est-ce occupe le territoire de Monaco ? (1,95 km2).
Combien de residents a Monaco (30.000 habitants).
VI L’histoire
De quelle couleur est le drapeau de la France ? (bleu, blanc, rouge).
Quelle est la devise de la France ? (Liberte – egalite – fraternite).
Quel est le nom de l’hymne de la France ? (« La Marseillaise»).
Quelle est la base unite monetaire de la France ? (en euros).
Quel animal est un symbole de la Republique de la France (Le coq).
Quelle l’ile appartient a la France ? (Corse).
Quel est le nom de la fille de Yaroslav le Sage, qui est devenue reine de France ? (Anna).

Література

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24.
2. А.Г. Крупко Рабочиематериалы по использованию лингвострановедческого подхода на уроках французького языка в старших классах М., Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина, 1986г.
3. Н.А. Зуєва, В.Г. Сороткин «Parisetsesmonuments», Москва, «Просвещение», 1986р.
4. Т.Ф.Венгренівська, М.А. Венгранівська «Savez-vousque…» Київ, «Радянська школа», 1986р.
5. Т.В. Голуб; н.п. Чумак «Викладання французької мови» Київ, Ірпінь, 2002р.
6. А.С. Куліпіна «Книжка для читання французькою мовою», Київ, «Радянська школа», 1978р.
7. Є.В. Палій «Nous ecoutous et nous lisons en francais»Львів, 2001р.
8. Журнали «Іноземна мова в школі».
9. Настільна книга вчителі іноземної мови Є.А. Маслико, А.Ф. Федько.
10. Методичний посібник для вчителів іноземної мови О.М. Ельбрехт.
11. На допомогу вчителю іноземної мови Л.В. Пащенко.
12. На допомогу вчителю М.В. Бондар.
13. Т. Шавва, Методика викладання французької мови, Київ «Шкільний світ» 2007р.
14. Довідник для вчителя французької мови, 2008р.

Автор: 

Опара Людмила Степанівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі