Користувацький вхід

Останні публікації

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ВСТУП
Основна мета гуманної педагогіки - всебічний розвиток особистості що навчається, створення умов для її самореалізації й розвитку творчого потенціалу. В інформаційно-комунікаційному суспільстві особливу актуальність здобуває оволодіння школярами новими способами діяльності, що дозволяють сформувати компетенції, необхідні для успішного особистісного й професійного росту випускників, високого попиту їх на ринку праці, а також для саморозвитку їхньої творчої індивідуальності.
Інформатизація освітнього простору школи й відновлення навчальних курсів з урахуванням реалій інформаційного суспільства є передумовою для досягнення поставлених цілей. При використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінюється зміст і характер педагогічної діяльності, але ця зміна буде ефективною лише на основі передових педагогічних технологій.
У цей час загальною тенденцією навчання використанню інформаційних і комунікаційних технологій є відмова від технократичного підходу на користь гуманістичного, визнання права учня на вільний розвиток і прояв своїх здатностей.
Гуманізації освіти присвячена велика кількість досліджень вітчизняних і закордонних учених: Ш.А.Амонашвілі, М.Н.Берулави, Е.В.Бондаревської, А.Маслоу, К.Роджерса й ін. Проблема гуманізації освіти при використанні інформаційних і комунікаційних технологій розробляється С.В.Панюковою, Е.С.Полат, Е.А.Ямбургом. Протиріччя між зрослим освітнім потенціалом цифрових середовищ, здатним сприяти підвищенню ефективності навчання школярів, і відсутністю відповідної гуманістичної технології навчання позначило загальну проблему дослідження.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1.1. Комп'ютер як засіб підвищення ефективності навчання.
Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Загальновизнане, що це - самий потужний засіб, що коли-небудь одержував педагог.
Разом з тим накопичений досить багатий досвід, є цікаві й важливі дослідження тих або інших сторін застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. Цей досвід вимагає уважного вивчення й аналізу.
До висновку про те, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб'єкта пізнання, відбуваються після проведення експериментальних заходів щодо впровадження комп'ютера в систему утворення Кенії Бенджамен М.Макад і Брайан Рей. Введення комп'ютерів, підкреслюється ними, сприяло поліпшенню всіх сторін навчального процесу [13].
Розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб учителі перейнялися ідеєю їхнього використання. Зміцнюючи віру вчителів у високоякісну продукцію, оцінка засобів програмного забезпечення підтримує їхній інтерес до нових технологій [11]
Відповідаючи на запитання про ефективність впровадження комп'ютера в навчальний процес, Дейв Ф.Съюзел і Девид Р.Ротерей виділяють дві категорії. Перша - з успішності по окремих предметах, тобто забезпечення орієнтованого на результат підходу. Застосування ЕОМ у цьому випадку в основному пов'язане з діючими навчальними програмами й покликано полегшити, прискорити й зробити більше доверешеним процес навчання. Друга - розвиток загальних когнітивних здатностей: вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками (збір, аналіз, синтез інформації), тобто упор на процеси, що лежать в основі формування тієї або іншої навички. Найбільш відомий представник цього підходу Пейперт уважає, що комп'ютери дають можливість розвивати загальні когнітивні навички по широкому колу навчальних дисциплін і розробляти нові й більше зроблені методи навчання [26].
Ряд авторів [25,27] передають думку про те, що тверді методичні установки в сфері комп'ютерного навчання з таких питань, як індивідуалізація й контроль за засвоєнням знань, не підходить для розробки універсальних дидактичних правил. Вибір типу навчального середовища, найбільш відповідному завданню досягнення учнем навчальних цілей, у значній мірі залежить від індивідуальних здатностей того, якого навчають, і характеру самих цілей навчання. Існуючі різні по характеру програми для комп'ютерів прямо або побічно відбивають деякі теоретичні посилання про сутность процесу навчання. Немає необхідності при відборі навчальних матеріалів виходити з оцінки валидности або яких-небудь інших аспектів цих теорій. Набагато вірніше вирішити питання із практичної точки зору, яка парадигма найбільше підходить для даних конкретних умов.В інших випадках, якщо передбачається використання вже наявних автоматизованих прийомів, більше доцільним може виявитися метод навчання, що направлений, через відкриття. Варто також визнати, що індивідуальні розходження в способах засвоєння матеріалу можуть стати вирішальним фактором, деякі учні більше сприйнятливі до певного методу навчання.
Таким чином, стає очевидним - ефективне застосування комп'ютерів у навчальному процесі цілком залежить від якості й концептуальної основи закладеної в ЕОМ програми. Часто в основу систематизації типів програм покладен принцип незалежності, що відповідає педагогічним міркуванням. Незалежність у цьому випадку припускає здатність учнів брати участь у визначенні цілей і змісту своєї діяльності, впливати на процес навчання й управляти застосовуваними засобами, тобто устаткуванням і програмами. Класифікація програм складається по висхідній: від тих, які структурують роботу й навчання, до тих, які дозволяють робити це самим учнем.
Керуючі програми виконують ряд традиційних функцій учителя, зокрема керування в класі. Вони містять команди, що не тільки стосуються роботи на комп'ютері, але й, наприклад, що дають різні вказівки учням для того, щоб щось перевірити й т.д.
Навчальні програми направляють навчання, виходячи з наявних знаньі індивідуальних здатностей. Дані програми припускають засвоєння нової інформації.
Діагностичні (тестові) програми, призначені для діагностування, оцінювання або зі знань, здатностей, умінь.
Тренувальні програми, розраховані на повторення або закріплення пройденого й не утримуючого нового навчального матеріалу.
Імітаційні програми, що представляють той або інший аспект реальності за допомогою обмеженого числа параметрів для вивчення його основних структурних або функционных характеристик.
Моделюючі програми вільної композиції, що надають у розпорядження того, кого навчають, основні елементи й типи функцій для моделювання певної реальності.
Програми типу "мікросвіт", схожі на імітаційно-моделюючі, однак не відбивають реальність; в ідеалі - уявлюване навчальне середовище, створюване при участі викладача.
Інструментальні програмні засоби, що забезпечують виконання конкретних операцій, наприклад, обробку тексту, складання таблиць, редагування графічної інформації.
Мови програмування: системи кодування, що дозволяють управляти комп'ютером.
Приведена класифікаціядозволяє вірніше визначити дидактичну функцію програми при плануванні комплексного й тривалого навчання [10].

1.2. Програмне забезпечення для вивчення іноземної мови
В області викладання іноземних мов існує величезна кількість програмного забезпечення для вивчення безпосередньо мови.
- Програми загального характеру, що припускають навчання всім видам мовної діяльності: читанню, говорінню, аудиюванню та письму.
Таких програм існує величезна безліч. Наведемо як приклад деякі з них.
Навчальний курс Reward зарекомендував себе ще в традиційному виді, але вже кілька років учителя й учні можуть скористатися електронною версією цього курсу Reward Іnteractіve. Користувачам буде доступна система дистанційного навчання через Інтернет. Відмітноюрисою цього курсу від подібних є те, що в нього включаються письмові вправи творчого характеру, перевірити які може тільки живий викладач,можливе спілкування в реальному часі, причому не тільки в текстовому, але й у голосовому режимі (у програмі ця функція називається "Форум"). Крім того, курсом передбачені мережні ігри й одержання учнями останніх новин англійською мовою.
Серія програм по німецьких, англійських, французьких мовах "Швидкий старт".
- Програми, що припускають навчання одному аспекту мови: фонетиці, граматиці.
Найбільш відомими програмами цього пункту є Professor Hіggіns. Англійський без акценту - навчання фонетиці англійської мови. Особливістю даної програми є порівняння власної вимови з еталонним не тільки на слух,але й візуально.
- Програми, що припускають навчання одному-двом видам мовної діяльності. Такі програми з'явилися порівняно недавно. Як приклад можна привести програму серії Englіsh Readіng Club, що включає кілька літературних добутків, які оформлені таким чином, що текст можна читати, слухати (всі тексти озвучені англомовними носіями мови), коректувати вимову за допомогою убудованої відомої методики Re-Wіse. Крім цього, після кожної глави можна знайти спеціальні вправи, спрямовані на розвиток основних мовних навичок - на перевірку розуміння прочитаного, закріплення граматичних конструкцій, активізацію нових слів, прогнозування сюжету й т.п..
- Різні довідкові матеріали в електронному виді.
- Словники. Найбільш відомими є словники сімейства ABBYY Lіngvo й Multіlex.
- Енциклопедії: Brіtannіca Encyclopedіa, Mіcrosoft Encarta Encyclopedіa Standard.
Для орієнтації в такій кількості програмного забезпечення вчитель повинен навчитися аналізувати програми на технічному, ергономічному, психолого-педагогічному й інтерактивному рівнях.
На закінчення необхідно відзначити, що інформаційна культура - це не тільки вміння працювати із прикладним програмним забезпеченням, уміння програмувати, це, крім того, глибоке проникнення в суть процесів обробки інформації. Майбутній учитель іноземної мови одержав доступ до величезного обсягу автентичної інформації різного виду, однак використати неї в освітньому процесі без обробки неможливо. Головне при роботі з автентичним матеріалом не кількість пророблених учнями документів, а якість їхньої дидактичної обробки, тобто використання спеціальної методики, спрямованої на розвиток повноцінного вміння сприймати язиковий і социокультурный матеріал.


Розділ 2 ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1 Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов
Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність створення якісних навчаючих та контролюючих програм, які отримали назву мультимедійні програми.[12]
На сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно використовуються тексти, графіка, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація - все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності студента на іноземній мові. Цей процес має інтерактивний характер завдяки двобічному зв'язку: можливості «спілкування» з комп'ютером, коли студент та комп'ютер можуть ставити питання та отримувати відповіді на них. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіоматеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії CD або DVD, якщо порівнювати з роботою в аудиторії чи лінгафонному кабінеті. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу гру.[6]
За допомогою мультимедійних технологій створені електронні енциклопедії, різноманітні навчальні курси з різних дисциплін та спеціалізовані словники, які містять термінологію пов'язану з різними галузями науки. Деякі багатомовні електронні словники містять загальні, країнознавчі та тематичні словники навіть на декількох мовах з докладним коментарем та перекладом, при цьому не займаючи багато місця на робочому столі. Вони зберігають не тільки переклад для кожного слова та словосполучення, але й транскрипцію з прикладом вимови носіями мови. Їх перевага перед звичайними словниками полягає ще й у тому, що вони значно скорочують час пошуку при перекладі необхідного слова чи словосполучення. Програми цих словників шукають переклади по всьому тексту словникових карток у всіх словниках водночас, а результати видаються у структурованому виді. Такі словники постійно поповнюються новою термінологією, а деякі, навіть не мають друкованих аналогів. Існують електронні словники, які містять додатки з тренувальними уроками, наприклад ABBYY Lingvo Tutor. Використання такого словника на вашому персональному комп'ютері в процесі вивчення іноземної мови поширює словниковий запас та вдосконалює знання.[15]
Автоматизовані системи навчання мають значні переваги, які полягають у можливості реєструвати, зберігати та аналізувати відповіді учнів, надавати їм допомогу у разі необхідності, здійснювати постійну та більш гнучку систему контролю засвоєння знань та оцінки самоконтролю.
Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу, в освіті.
Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та критично читати. Згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.
Голова правління АТ “Diawest”, що є лідером серед національних виробників комп’ютерів, А.Балюк “… завжди стверджував, що саме діти – справжні рушії прогресу. Вони вміють безпомилково визначати, які напрями розвитку науки, техніки та суспільства в цілому є найбільш прогресивними.” Він упевнений, що саме завдяки використанню інформаційних технологій в освіті діти “…зростатимуть по-справжньому сучасними людьми, без комплексу провінційності, властивого старшим поколінням, і, взагалі, повірять у власні сили, що в зрілому віці допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний потенціал на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях – словом, набувати рис справжнього європейця” [7].
В Україні використання інформаційних технологій у навчальному процесі, окрім уроків інформатики, почалося три-чотири роки тому. До цього мало хто використовував інформацію з Інтернету з дидактичною метою. Але за останні роки наше суспільство зробило крок уперед.
Нові інформаційні технології кардинально вплинули на всю систему освіти, зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що призвело до зміни вимог до сучасного учня. Серед усієї різноманітності методичних прийомів використання комп’ютерних технологій Л.Скалій пропонує п’ять найкорисніших для навчання іноземної мови студентів ВНЗ, два з яких, на нашу думку, доцільно використовувати й у школі. 1. Управління навчальним процесом, що дозволяє вчителеві реалізувати диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, використовуючи вправи та завдання, дібрані з великої кількості Інтернет-сторінок. 2. Комп’ютерні технології як джерело інформації. Інтернет дає можливість як учителям, так і учням отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, словників, підручників тощо. На даний момент в Інтернеті накопичено близько трьох мільйонів Web-сторінок, створених професіоналами світу в сфері викладання іноземних мов. Серед них можна виділити наступні: а) власне навчальна інформація: вправи (граматичні, лексичні, фонетичні); плани й конспекти уроків, навчальні плани; лексичні курси; б) науково-методична інформація; в) тексти художньої літератури; г) історико-культурологічна інформація.
Обговорюючи переваги використання новітніх інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, Л.Скалій порівнює традиційне навчання з комп’ютерним. Результати цього порівняння свідчать про значні переваги використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.
Як зазначалося вище, комп’ютеризоване навчання іноземних мов у загальноосвітній школі – порівняно нова форма навчання, що засновується на ширшому використанні в навчальному процесі сучасних комп’ютерних технологій. Незважаючи на свою юність, така форма навчання стала дуже привабливим та перспективним напрямком у навчанні іноземних мов. Так, ще в 1995 році П.Сердюков стверджував, що “… комп’ютеризоване навчання взагалі та іноземних мов зокрема стане в майбутньому формою навчання, що превалює на всіх рівнях (від дитячого садка до університету), а персональний комп’ютер – найбільш популярним та ефективним засобом навчання” [23]. І дійсно, завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій в освітніх закладах сьогодні неможливо уявити собі роботу вчителя іноземної мови без використання персонального комп’ютера.
В останні роки в торговій мережі поряд з підручниками, посібниками та зошитами з’явилося чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних мов (АНК ІМ), які є мультимедійними продуктами. На екран із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відеофрагменти) і звук (мова, музика, функціональні шуми й звуки). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватися фонограмою та звуковими ефектами. Крім мультимедійних АНК ІМ, у процесі навчання можуть використовуватися електронні словники, енциклопедії, ігри-пригоди.
Деякі АНК ІМ пропонують вивчення іноземних мов із самого початку, інші – вдосконалення набутого раніше рівня володіння ІМ, де не виділяється якийсь один вид мовленнєвої діяльності. Серед таких курсів можна назвати “Triple Play English”, “English For Communication”, “Мир слов”, “Мышка Мия учит языки”, “Клиффорд учится читать”, “Занимательный английский”, “Профессор Хиггинс”, “Английский с Винни-Пухом”, “Lingua Land”, “Sing And Learn English” тощо. В АНК ІМ користувачам пропонується дуже широкий набір видів та форм роботи з текстами, граматичним матеріалом, лексикою. Кожен із зазначених курсів заслуговує на увагу й знаходить свого користувача, враховуючи вимоги програми, вік учнів, їх інтереси та кількість годин у школі.

2.2 Сайти для поширення знань з іноземної мови
Поза сумнівом Інтернет може використовуватися як ефективний додаток для розвитку граматичних, лексичних навичок і вмінь, перевірки знань. Сюди входять всілякі тренувальні лексичні, граматичні, фонетичні вправи, тести для контролю рівня сформованості навичок читання, граматичних навичок, IQ-тести і т.д. Викладачі або самі школярі можуть знаходити такі сайти на WWW.
http://denіstutor.narod.ru/ - Головна ідея сайту навчити звичайної людини якомусь рівню англійської мови, що він сам собі встановить. Ви довідаєтеся, як безболісно вивчити англійську граматику, як вимовляти англійські звуки, запам'ятовувати слова, як уиключити помилки.
http://www.englіshtopіc.narod.ru/ наш партнер! - Englіsh Topіcs and Texts - Теми й тексти англійською мовою.
http://www.lang.ru/ - курси, методики, навчання on-lіne і по e-maіl, тут ви знайдете друзів для переписки по e-maіl англійською мовою, є фільми на англійському, програми, посібники й багато чого іншого.
http://esl.report.ru/ - Посилання на тести, матеріали по граматиці, словники, статті й інші ресурси, присвячені вивченню англійської мови.
http://www.englіsh4u.dp.ua/ - Український сайт для вивчаючих англійську мову.
http://www.uk.ru/language.shtml - Історія англійської мови. Опис історії англійської мови по етапах
http://www.englіshclub.narod.ru/ - Study Englіsh Club - Сайт для викладачів англійської мови. Приклади уроків, топіки, вправи, методика викладання.
http://www.englіshbest.ru/ - Інтенсивний курс вивчення мови за методикою А. С. Захарова.
http://lang.by.ru/ - Цей сайт присвячений питанням вивчення англійської мови. На сайті освітлені такі важливі питання як мотивація, курси, самостійне навчання, запам'ятовування слів, а так само безліч методичних посібників, книг, відео й аудио матеріалів.
http://www.russіanseattle.com/ - англійська мова від Віталія Левенталя, автора підручника: "Англійська мова: Просто про складний" і курсу "Цікавий англійський".
http://mega.km.ru/ALPHABYTE/ - повний Англо-російський, російсько-англійський словник на популярному освітньому сервері.
http://www.lіngvo.ru/lіngvo/ - ABBYY Lіngvo-onlіne система безкоштовних словників. Англо-російські російсько-англійські електронні словники.
http://altnet.ru/~mcsmall/іndex.htm - Тести по англійській мові - каталог безкоштовних тестів, програмне забезпечення тестування.
http://www.langust.ru/ - Граматика англійської мови, матеріали по англійській мові.
http://www.englіshtests.narod.ru/ - Тести, вправи по граматиці, гумористичні розповіді й жарти англійською мовою.
http://www.englіshforum.com/00/ - Englіsh Forum & EFL resource - Вправи по англійській мові.
http://www.comaіl.ru:8081/~іdeology/ - Головна причина по який була створена ця сторінка - допомогти тим, хто вивчає Англійську мову.
http://www.novella.ru/ - Сторінка Мнемонічних Новел - розробка прогресивного методу засвоєння англійського лексичного запасу.
http://іnfo.study.ru/ - Форум для вивчаючу англійську мову - тут Ви можете обговорити будь-які питання, що стосуються вивчення англійського. Форум регулярно відвідують професійні викладачі, перекладачі, а також люди, що дуже добре володіють англійським.

ВИСНОВКИ

Останнім часом набуває великої значущості питання про використання новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання іноземних мов – це формування та розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Не можна заперечувати значущість традиційних шляхів оволодіння мовою та культурою, але ХХІ століття вимагає врахування сучасного стану науки та технологій, які дозволяють оптимізувати навчальний процес.
Також важливим завданням є призвичаювання учнів до цінностей народу - носія мови. Для виконання цього завдання велике значення має використання автентичних засобів (малюнок, текст, звукозапис, відеозапис, тощо). Знайомство з життям англомовних країн відбувається через текст та ілюстрації до нього, документальний відеофільм, або навіть краще, повний опис історії та мальовничі зображення відповідних подій на сайтах Інтернету.
Аналіз потенціалу інформаційних технологій в різних аспектах (соціальному, культурному, комунікативному, тощо) свідчать про те, що вони сприяють розв’язанню низки дидактичних завдань. Зміна вимог до рівня володіння англійською мовою школярів спричинила перегляд мети навчання іноземних мов, до того ж їх застосування здатне забезпечити підвищення якості освіти, особливо в умовах пріоритету самостійних видів пізнавальної діяльності.
Щоб досягти максимального виконання та задоволення усіх потреб суспільства та поставлених завдань, необхідно з точністю вивчити всі психолого-педагогічні особливості учнів, риси та вади, які характерні їх віку.
Також треба бути компетентним не тільки стосовно усіх аспектів навчання англійської мови, але й всестороннє розвиненою людиною. Особливу увагу треба звернути на такий незамінний засіб навчання англійської мови як Інтернет, який дуже багатий та забарвлений найрізноманітнішою інформацією.
Існує спеціальне програмне забезпечення та інформаційні технології для навчання іноземних мов, такі як: мультимедіа-лінгофонні класи, програми, окремі інтернет-сторінки тощо.
Особливу увагу треба приділити інтернет-сайтам, поштовим та пошуковим службам, які пропонують завдання, миттєву перевірку та надання результатів, визначаючи рівень знань учня, який виконував завдання. Також велику роль грають інформаційні сайти періодичних англомовних видань, які можуть скоротити час вчителю на підготовку та пояснення матеріалу. Всі ці засоби дозволяють створити реальні та штучні ситуації спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи різні методи та засоби роботи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......
1. Богданов І., Сергєєв О. Школа сідає за комп’ютер (практична можливість та дидактична доцільність інформаційних технологій) // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 18-20.
2. Вєтрова І., Вєрбенко В. Перше слово – “мама”, друге – “комп’ютер” // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 49-51.
3. Грецька О.О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 38-40.
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 3-8.
5. Киршев С.П. Компьютер как средство повышения эффективности учебного процесса / Киршев С.П., Киршева Н.В. // Труды ученых ГЦОЛИФКа: 75 лет: Ежегодник. - М., 1993. - С. 162-167.
6. Китайгородская Г.А.Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. - М.: Наука,1969.-308с.
7. Костюк Т. Діти – справжні рушії прогресу // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 28-29.
8. Крутецкий В.А. Психология.-М.: Просвещение, 1980 – 352с.
9. Кужель О.М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи // Іноземні мови. – 2001. – №2. – С. 8-10.
10. Лаутербах Р., Фрей К. Программное обеспечение процесса образования// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 3. с.70-79.
11. Леклерк М., Дюбок Л., Бегин И. Оценка обеспечения программ в Канаде// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 4. с.97-104.
12. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М.:Просвещение,1981.-144с.
13. Макад Бенджамен М., Рей Б. Микро ЭВМ в образовании: опыт Кении// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 4. с.51-61.
14. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колект. автор. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К., 1999. – с.142 -186, 318с.
15. Современные теории и методики обучения иностранным языкам / Под общ. ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой- М.: Издательство «Экзамен», 2004.-320с.
16. Палій О.А. Методичний огляд мультимедійних комп’ютерних курсів з німецької мови // Іноземні мови. – 2001. – №1. – С. 62-64.
17. Основы методики преподавания иностранных языков. /Под ред.В.А.Бухбиндера, В.Штраусса. – К.: Вища школа, 1986. – с.227-263, 323с.
18. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках. К.: Изд-во при Киевском ун-те, 1980, с.11-32; 68-78; 191-201.
19. Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе.-К.: Рад.шк., 1989.-144с.
20. Пассов С.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1988.-223с.
21. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. – М., 1988.
22. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. с.123-138, 287с.
23. Сердюков П.И. Методические аспекты компьютеризированного обучения иностранным языкам // Іноземні мови. – 1995. – №3-4. – С. 54-57.
24. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – №4. – С. 5-9.
25. Сьюзел Д., Ротерей Д. Основные направления применения ЭВМ// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 3. с.60-69.
26. Papert S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. - Bridhten, 1980. - p. 21-34.
27. Mills C.M. Categories of Educational Microcomputer Programms. - London. - 1985. - p. 55-61.
28. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманизм
29. http://ru.wikipedia.org/wiki/Монтень,_Мишель_Эйкем_де
30. http://1001.vdv.ru/books/pdv/
31. http://komenskiy.narod.ru/p_21.html

Автор: 

Ошийко Яна Юріївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі