Користувацький вхід

Останні публікації

урок з географії

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Лежинський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області

Геоекологічна ситуація
в Україні.
(урок з фізичної географії проведений у 8 класі)

Вчитель: Богуславська Раїса Тимофіївна

2013-2014 навчальний рік

Мета: розширити та систематизувати знання про основні за¬бруднювачі навколишнього середовища; сформувати практичні навички роботи з картою «Загальне забруд¬нення довкілля України»; визначити негативний вплив аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища та здоров'я населення; удосконалити практичні вміння: відбору необхідної інформації, аналі¬зу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей, захисту своєї позиції, формулювання проблем¬них запитань.

Обладнання: карта-схема «Загальне забруднення довкілля України», плакати з цифровою інформацією про забруднення деяких регіонів, таблички представників відповідних владних структур (міністрів тощо), гральні атрибути телестудії (мікрофони, камери – можна іграшкові), комп'ютер, мультимедійний проектор.

Тип уроку: розширення знань, умінь та навичок (урок-телеконференція).

Дійові особи
Ведучий (може бути учень із відповідними здібностями чи сам учи¬тель)
Міністр охорони навколишнього природного середовища України
Міністр охорони здоров'я України
Голова Держкомітету з гідрометеорології України
Представник Ґрінпіс
Народний депутат Верховної Ради України
Юрист
Решта учнів — представники засобів масової інформації (радіо-і телеканалів, газет, журналів тощо), саме вони готують запитання до конференції.
Ведучий.
Шановні телеглядачі, учасники та гості нашої телеконференції! Ми зібралися тут, щоб обговорити проблеми незадовільної екологічної ситуації, яка склалася в нашій країні і від якої потерпає населення!, Оскільки геоекологічна ситуація в Україні за багатьма показниками оцінюється як кризова і продовжує погіршуватися в процесі нераціональної господарської діяльності, розв'язувати її треба негайно, тому?! поряд зі мною в студії — наші гості (знайомить).
Окреслимо проблеми:
 високий рівень забруднення атмосферного повітря внаслідок неконтрольованих промислових викидів. Особливо високим рівнем забрудненості повітря характеризуються Донецький та Придніп¬ровський райони;
 усі великі річки України та їх основні притоки забруднені. Наші річки та водосховища за складом хімічних речовин у недалекому майбутньому можуть перетворитися на демонстраційну таблицю елементів Менделєєва;
 порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери через проведення гірничих робіт, промислової та міської забудови призвело до активації несприятливих фізико-географічних процесів — зсувів, карсту, просідання, провалів, підтоплення;
 за останні десятиріччя істотно змінилася якість ґрунтів, змен¬шилася їхня кількість, збільшилося забруднення;
 найбільшої шкоди природному середовищу завдала катастро¬фа на Чорнобильській АЕС. Минуло вже понад двадцять років, але її наслідки настільки порушили екологічну рівновагу, що викликають, хвороби і смерть людей, у тому числі маленьких дітей.
Чи є в Україні території, які хоча б умовно можна було б назвати чистими? Вважаю, що їх дуже небагато.
Шановні друзі, це наші проблеми, проблеми нашої країни, і роз¬в'язати їх можемо тільки ми самі. Більш докладно про екологічний стан території України розповість міністр екології.
Міністр охорони навколишнього природного се¬редовища України.
Шановні телеглядачі! Негативний техногенний вплив на природ¬не середовище нашої країни зумовлений відсутністю геоекологічної політики у розвиткові промисловості, сільського господарства та різ¬них видів будівництва, а також застарілими, неекологічними техно¬логіями природокористування, недосконалою галузевою структурою і деформованою територіальною організацією промисловості.
Що успадкувала Україна після здобуття незалежності? У країні видобувалося від світового обсягу: кам'яного та бурого вугілля — 6 %, залізної руди — 13 % , марганцевої руди — 40 %, каоліну —5 %. На Україну припадало 20 % ресурсного потенціалу колишньо¬го СРСР. Щорічний видобуток вугілля становить 160 млн тонн, що призводить до нагромадження поряд із шахтами величезної кількості відходів. Найбільшими забруднювачами навколишнього середовища в Україні є підприємства металургії, енергетики, вугільної та хіміч¬ної промисловості. Оскільки розташовані вони переважно в містах, то промислові центри страждають найбільше. Конкретну інформа¬цію про забрудненість повітря великих міст має Голова Держкомітету гідрометеорології України.
Голова Держкомітету гідрометеорології України
Шановні друзі! Ми можемо звернутися до цифр, які надані сис¬темою моніторингу. Згідно з ними, у 49 містах України встановлено перевищення концентрації шкідливих речовин у 1,5—5 разів. Основ¬ними забруднювачами атмосфери є підприємства металургії, енерге¬тики, вугільної та нафтохімічної промисловості.
Найбільший внесок у забруднення роблять підприємства Донець¬ка, Горлівки, Єнакієвого, Дзержинська, Макіївки, Маріуполя, Кра¬маторська, Луганська, Запоріжжя, Дніпропетровська.
Крім підприємств, забруднює атмосферу і автотранспорт. Унаслі¬док цього атмосферні опади стали небезпечними, оскільки в них міс¬тяться нітрати і сульфати, що роблять опади «кислотними». Велика повторюваність кислотних опадів спостерігається на Волині, у Кіро¬воградській, Київській, Одеській областях, Криму.
Дуже забруднюють атмосферу теплові електростанції. Наприклад, тільки потужна Бурштинська ТЕС викидає в атмосферне повітря 85 тис. тонн сірчаного ангідриду, 15 тис. тонн окислів азоту. Для порівняння, забруднення промислового Донецька сірчаним ангідри¬дом зі всіма його металургійними, коксохімічними, хімічними під¬приємствами та іншими об'єктами складає 11 тис. тонн, окислами азоту — 5 тис. тонн.
Журналіст.
Скажіть, чи не через це наші продукти небезпечно вживати в їжу, оскільки вміст у них шкідливих речовин дуже високий?
Представник Ґрінпіс.
Не тільки через це. Справа в тому, що забруднені не тільки атмо¬сфера та атмосферні опади. За останні десятиріччя істотно змінилася якість ґрунтів, кількість гумусу знизилася, а мінеральні добрива та отрутохімікати використовували так недосконало, що вміст нітрат¬ного азоту в рослинах став отруйним для людей і тварин. Хімізація землеробства пов'язана з широким застосуванням пестицидів, які є мутагенним чинником.
Крім того, надто забруднені всі річки та водосховища України. До поверхневих водних об'єктів щороку скидається понад 4,3 млрд тонн забруднюючих речовин. Серед них нафтопродукти, біогенні речовини, феноли, отрутохімікати, солі важких металів. Найбільша кількість забруднюючих речовин надходить до річок басейну Дніпра — 28 %, до басейну Сіверського Дінця — понад 16 % від загальної кількості.
Аварії на підприємствах у Румунії постійно призводять до заморів риби в Дунаї. Річки несуть отруєні води до морів, узбережжя яких є важливими рекреаційними зонами. На Чорному морі найбільш забрудненими є води порту Одеса. Представники нашої організації пікетували будинок Верховної Ради України, висловлюючи протест проти спорудження в Одесі нафтового терміналу. Однак на наші за¬стереження не звернули уваги, термінал побудований, екологічна небезпека в цьому регіоні ще більше загострилася. Отже, ми маємо звернути увагу уряду України на потребу нагального розв'язання екологічних проблем.
Представник засобів масової інформації (ЗМІ).
Я знаю, що мої іноземні колеги відмовляються працювати в Ук¬раїні через те, що стан ЇЇ навколишнього середовища не відповідач міжнародним стандартам.. Чи може міністр охорони здоров'я роз¬повісти про вплив забруднення навколишнього середовища на стан здоров'я населення України?
Міністр охорони здоров'я України.
На сьогоднішній день стан здоров'я населення України можна характеризувати як незадовільний. Розрив між Україною і країнами Європейського співтовариства щодо середньої тривалості життя ста¬новить близько дев'яти років і продовжує збільшуватися. За середнь¬ою тривалістю життя Україна посідає 52 місце у світі. Слід зазначити, що територія України є досить забрудненою. Яскравим прикладом є дані Центру нагляду за станом довкілля: щорічно на кожного жи¬теля України припадає понад 200 кг забруднювачів атмосферно¬го повітря, а. в деяких регіонах, наприклад Придніпровському, ця цифра дорівнює 500 кг і більше. Крім того, значна частина населення країни вживає неякісну питну воду.
Різке погіршення екоситуації разом із соціально-економічними чинниками та низьким рівнем медичного обслуговування зумовили
зростання загальної захворюваності на 21,5 %, онкологічних захво¬рювань – на 25,8 %, алергічних захворювань — на 85 %, цукрового діабету — на 45 %.
Приголомшує вплив на природне середовище України катастрофи на Чорнобильській АЕС, який набув глобального характеру. В Ук¬раїні радіоактивними опадами дуже забруднено 5 млн гектарів. На цій території проживає 2,4 млн осіб. Унаслідок радіоактивного за¬бруднення великої площі на території України виник аномальний екогеохімічний регіон, у межах якого є загроза довгострокового над¬ходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію, повер¬хневі й ґрунтові води, загроза вторинного забруднення атмосфери, довгострокового опромінювання населення, яке проживає на забруд¬нених територіях.
Важко очікувати швидких змін у господарських технологіях, ос¬кільки це потребує великих коштів. Але слід пам'ятати, що здоров'я наших громадян – справа державна. Тому на це запитання мають відповісти представники влади, наголошуючи на державних заходах, спрямованих на розв'язання екологічних проблем.
Народний депутат Верховної Ради України. Це питання неодноразово обговорювалося на засіданнях Верховної Ради України. Насамперед здійснювалося оцінювання забрудненості території України за різними сумарними показниками і створено кар¬ту «Забруднення довкілля» (демонструє карту). У результаті виділені такі регіони:
1)відносно екологічно комфортні території з невеликим переви¬щенням нормативів забруднення;
2)екологічно некомфортні території з перевищенням припусти¬мих нормативів (забруднені та дуже забруднені); 3) екологічно дискомфортні території зі значним перевищенням припустимих нормативів (надзвичайно забруднені та регіони екологічної катастрофи).
Таким чином, карта відбиває геоекологічну ситуацію на території України в цілому і в окремих її регіонах. Аналітичний підхід до від¬творення на карті забруднення дозволив виділити інтегральні зони за екологічною ситуацією, а також визначити, чим ця ситуація викли¬кана. А це, у свою чергу, сприяє розробці системи заходів оздоровлен¬ня природного середовища.
За завданням уряду України наукові установи розробили Про¬граму відродження Дніпра на період до 2010 р., яку затвердила Верховна Рада України. Особлива увага звертається на зменшення скидання обсягів забруднюючих речовин із міських очисних споруд промислових об'єктів, тваринницьких комплексів і сільських насе¬лених пунктів.
У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено кате¬горії зон радіоактивно забруднених територій, де категорично заборо¬нені або частково обмежені різні види господарської діяльності.
Інший представник ЗМІ.
Цікаво дізнатися, чи існують ще інші державні документи щодо охорони навколишнього середовища?
Юрист.
Так, ще в перші роки незалежності в Україні було прийнято закони про охорону природних ресурсів та їх раціональне використання.
У той же час геоекологічна ситуація в Україні тісно пов'язана з потребами ресурсів, технологіями їх видобутку, переробки, вико¬ристання, утилізації відходів. Переобладнання промислових гігантів потребує великих коштів. Тому розв'язання екологічних проблем безпосередньо пов'язане з розв'язанням проблем економічних. Окрім того, необхідно виховувати у громадян дбайливе ставлення до навко¬лишнього середовища.
Ведучий.
У мене є пропозиція. Спробуємо запропонувати свої шляхи розв'язання екологічних проблем, у чому нам допоможуть представ¬ники засобів масової інформації, які мають певний досвід відвідуван¬ня країн, що досягли позитивних змін у цьому напрямку.
 Використання нових, досконаліших технологій на небезпеч¬них для навколишнього середовища підприємствах.
 Комплексна переробка сировини (металургійних шлаків, від¬ходів спаленого вугілля тощо), утилізація відходів.
 Удосконалення державного законодавства про відповідаль¬ність підприємств і приватних осіб за завдання шкоди будь-якій частині природного середовища.
 Використання наукових принципів еколого-ландшафтного землеробства.
 Запровадження в навчальних закладах курсу «Раціональне природокористування» та інших екологічних спецкурсів і фа¬культативів, які сприятимуть вихованню людини з новим еко¬логічним світоглядом.
 Державна підтримка тих підприємств, які дбають не тільки про отримання прибутку, а й про охорону природи. Проведення акції «Зробимо своє місто (селище тощо) чистим!» та інше.

Автор: 

Богуславська Раїса Тимофіївна, вчитель географії Лежинського НВК

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі