Користувацький вхід

«Електронна база даних: новий підхід до методичного забезпечення навчально-виховного процесу»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Питання впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес актуальне, адже останнім часом виникло інформаційне середовище досить складне за своєю структурою, а інформаційні процеси і технології, умови їх появи та застосування, джерела та носії інформації, споживачі та користувачі – все це важливі складові сучасного освітнього середовища. Обмежувальним чинником даного процесу може бути тільки знання чи незнання цих технологій.

«Електронна база даних: новий підхід до методичного забезпечення навчально-виховного процесу»
Питання впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес актуальне, адже останнім часом виникло інформаційне середовище досить складне за своєю структурою, а інформаційні процеси і технології, умови їх появи та застосування, джерела та носії інформації, споживачі та користувачі – все це важливі складові сучасного освітнього середовища. Обмежувальним чинником даного процесу може бути тільки знання чи незнання цих технологій.

1. Трудова діяльність заступника директора ВПУ, її особливість.
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні здійснюються складні процеси, пов'язані з реформуванням усіх ланок педагогічної діяльності, що відбуваються в навчальних закладах різних типів і форм власності. Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності.

Сучасний розвиток суспільства показує, що успішна діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від вмілого і грамотного керівництва.
Заступник директора як керівник є важливою складовою частиною колективу. Колектив тільки тоді досягне мети, якщо усі будуть працювати в дусі співробітництва і взаєморозуміння. Але коли керівник не може правильно організувати роботу, то всі зусилля інших членів колективу будуть даремні.
В цілому трудову діяльність керівника можна розділити на 4 функції. Це: планування, організація, мотивація, контроль. Але не слід думати, що тільки керівник виконує ці функції. Йому активно допомагають інші працівники. Ціль роботи керівника - виробити напрямок розвитку і правильно організувати роботу.
Керівник у ВПУ - особливий працівник і йому властиві деякі особливості, що відрізняють його від інших членів колективу. Можна виділити наступні особливості:
- Ненормований робочий день;
- Підвищені нервово-психічні зусилля, зв'язані з керуванням людьми і прийняттям відповідальних рішень;
- Необхідність прийняття великої кількості рішень за короткий період;
- Виконання протягом робочого дня безлічі всіляких операцій;
- Робота керівника в основному не має чіткого завершення.
Усі ці особливості необхідно враховувати при науковій організації праці заступника директора і розглядати їх усі разом і взаємозалежно одну з одного.

2. Зміст праці заступника директора ВПУ.
Для ефективної організації праці необхідно з'ясувати, чим займається керівник протягом робочого дня. Якщо представити це у загальному вигляді, то можна сказати, що заступник директора ВПУ протягом свого робочого дня виконує наступні види робіт:
Заплановані засідання, зустрічі - 60 – 65 % ;
Розмови по телефону - 3 – 6 % ;
Робота з документами - 17 – 22 % ;
Поїздки, огляди - 3 – 7 % ;
Незаплановані зустрічі – 7 % ;
Відпочинок – 2 % ;
Утрати часу – 2 %.
Звичайно ж, приведені дані можуть варіюватися.

3. Поняття наукової організації праці.
Нашому училищу запропонували взяти участь в експерименті з впровадження моделі наукової організації праці заступника директора ВПУ, ми зрозуміли, що це - той шлях, яким необхідно пройти, щоб через здобутки і помилки, успіхи та невдачі, загартуватися та зрости інтелектуально. Так почався експеримент, мета якого: на базі МВМПУ проаналізувати основні функції діяльності заступника директора та створити нову модель освітнього середовища у ВПУ, підвищеної ефективності управління навчальним закладом за умовами реалізації принципу науковості.
Поняття наукової організації праці – це протиставлення всьому стихійному, випадковому в організації праці. Слово «наукова» дає якісну характеристику організації праці.
У НОП виявлено три фундаментальних закони, що виявляються в будь-якій діяльності, у тому числі і при науковій організації праці заступника директора ВПУ. Перший з них говорить: максимальна економія й ефективне використання часу. Час розглядають як основну міру процесу праці. Створення й ефективне використання сприятливих умов праці і відпочинку – другий фундаментальний закон НОП. Наукова організація праці — (НОП) процес удосконалювання організації праці на основі досягнень науки і передового досвіду.
Забезпечити максимальну ефективність при найкращому використанні часу, сил і засобів всіх учасників процесу – головна задача.
У цілому НОП є наслідком визначених якостей і ступеня організованості особистості кожного окремо взятого викладача і кожного керівника вищого професійного училища.

Облік та контроль методичної роботи в МВМПУ

Колектив МВМПУ ось уже кілька років поспіль працює над проблемою «Формування загальнолюдських та професійних компетенцій учнів шляхом використання сучасних педагогічних технологій та співпраці з підприємством-замовником кадрів ».
Вирішують цю проблему викладачі та майстри виробничого навчання, застосовуючи традиційні та нетрадиційні методи і форми навчання та виховання, сучасні засоби навчання. Це і уроки з опорними конспектами й таблицями, уроки проблемного, розвиваючого навчання, це і проектна , дослідницька діяльність учнів, предметні тижні та декади спеціальної технології, конкурси за професіями, конференції, технічні вечори та ін.
В училищі затверджено план комп’ютеризації та інформатизації, згідно з яким проводиться робота:
 по інформатизації управлінської діяльності;
 по інформатизації діяльності соціально-психологічної служби;
 по впровадженню інформаційних технологія (ІТ) у навчально-виховний процес.
Зупинимося на питанні інформатизації управлінської діяльності.
По-перше, в училищі багата комп’ютерна база (65 ПК), по-друге, сучасні комп’ютери мають унікальну можливість, по – третє, ІТ дозволяють більш ефективно застосувати інтерактивні , активні методи навчання, по-четверте, як показала практика, впровадження ІТ – це не данина моді, а реальна необхідність.
Була створена рейтингова система оцінювання діяльності педагогічних працівників, завдяки якій заступник директора ВПУ може дати об’єктивну оцінку роботи педпрацівників під час навчально-виховного процесу, своєчасно усувати труднощі в роботі викладачів та майстрів виробничого навчання та суттєво впливати на якість освіти. Заступник директора ВПУ має інформацію про ритм роботи кожного члену колективу, що може використовуватися для прийняття рішення про моральне та матеріальне заохочення педагогічних працівників.
Для підвищення ефективності управлінської діяльності заступника керівника ВПУ розроблені в училищі та використовуються:
 Комп’ютерна база даних «Кадри» (підмодулі: «Адміністрація», «Викладачі», «Майстри виробничого навчання», «Допоміжний персонал»), яка містить анкетні дані, дані про освіту, педстаж, атестацію, підвищення кваліфікації, кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, нагороди тощо.
 Комп’ютерна база даних «Учні» призначена для обліку учнів. Складається з анкетних даних учнів, відомостей про їхніх батьків, їхній соціальний статус, даних про освіту, дані випуску учнів та їх працевлаштування.
 Комп’ютерна база даних «Навчально-матеріальна база» для ведення обліку матеріального, комплексно-методичного і технічного забезпечення навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій.
 Звіти і таблиці, які потрібні заступнику директора ВПУ в щоденній роботі.
 Комп’ютерна база даних «Облік годин викладачів» веде облік годин викладачів по групах за певний період (автоматизована).
 Комп’ютерна програма “Тарифікація” (автоматизована).
 База даних «Розклад»
 Цифрові звіти роботи методичних секцій в електронному вигляді.
 База даних «Облік та контроль методичної роботи в МВМПУ».
Викладач повинен знати про нові досягнення педагогіки, нові технології навчання. У зв’язку з цим велике значення приділяється методичній роботі.
Методична робота в МВМПУ проводиться з метою підвищення педагогічного та культурного рівня педпрацівників, їх професійної майстерності, готовності до самоосвіти та саморозвитку. Методичний кабінет – це банк педагогічної, методичної, нормативної літератури. В ньому зібрані матеріали всіх колективних, індивідуальних форм методичної роботи.
Методкабінет МВМПУ оснащений шістьома сучасними ПК. Робота викладачів по вдосконаленню комплексно-методичного забезпечення предметів та професій відповідає рівню сучасних вимог. Використовуються сучасні інформаційні технології, програмні засоби та мережа Інтернет як для підготовки методичних матеріалів, так і в процесі навчання.

Основні завдання методичного кабінету МВМПУ:
 Надання методичної допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання
в повсякденній підготовці до уроків та позаурочних заходів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку системи професійно-технічної освіти;
 Надання консультативної допомоги педагогічним працівникам у використанні комп’ютерної техніки при створенні методичних посібників, розробок;
 Надання допомоги в проведенні відкритих заходів, предметних тижнів, тижня спецтехнології з наступним їх обговоренням;
 Надання допомоги у реалізації програм з інформатизації, розвитку ділової активності;
 Ведення бази даних методичних розробок педагогічних працівників училища у програмі Excel;
 Впровадження новітніх технологій.
Автоматизація обліку та контролю методичної роботи полегшує аналіз ситуацій, що відбуваються при оцінюванні рівня професійної компетентності викладача.

Зупинимося на впровадженні бази даних (БД) «Облік і контроль методичних розробок».
Для створення цієї БД була використана прикладна програма MS Excel .
Електрона таблиця –популярний засіб інформаційних технологій. Нами була використана можливість роботи з таблицею як з базою даних.
У електронній формі створені та постійно поповнюються 4 розділи:
1. Методрозробки;
2. Предметні декади;
3. Довгостроковий графік;
4. Методисти та викладачі вищої категорії

Основна БД – це методрозробки. Уся інформація з методроботи кожного викладача та кожної методсекції оформлюється в електронну таблицю з розділами: ПІпоБ, навчальна дисципліна, спеціальність, вид роботи тощо.
Для перегляду та коригування записів даних у прикладній MS Excel передбачена фільтрація даних таблиці.
Фільтр – це набір умов, що застосовується для відбору багатьох записів з таблиці (для вибірки інформації, що нас цікавить).
Наприклад, нам необхідні всі методичні розробки по фаху «Машиніст крана металургійного виробництва»

Зробимо вибірку по викладачу.
Зробимо вибірку по назві роботи.
Окрема БД створена по предметних декадах спецтехнології та загальноосвітніх дисциплін. Тут можна відібрати та фільтрувати інформацію по проведених конкурсах, методичних майданчиках, конференціях, відкритих уроках.
Заслуговує на увагу БД по довгостроковому графіку атестацій викладачів та майстрів в/н, де можна відібрати і вибрати інформацію по термінах проходження атестації, по присвоєнню категорії, по спеціальності.
В одному з розділів бази вказані викладачі - методисти і викладачі вищої категорії. Будь-якому молодому спеціалісту, викладачу, адміністратору легко і доступно ознайомитися з переліком робіт цих викладачів. Це, в свою чергу, допомагає роботі школи «Молодого викладача та майстра».
БД, що була створена у прикладній програмі MS Excel, знаходиться у методичному кабінеті, який оснащений комп’ютерною технікою у достатній кількості. Таким чином, БД доступна кожному адміністратору, викладачу, майстру в/н. Вона потребує щорічного коригування.
Відзначимо основні переваги ведення обліку і контролю методичної роботи в училищі за допомогою БД:
- значно економить час на підготовчому етапі атестації;
- полегшує аналіз ситуацій, що відбуваються при оцінюванні рівня професійної компетентності викладача;
- допомагає поширювати педагогічний досвід, створювати БД про досягнення та знахідки;
- допомагає систематизувати всю методичну роботу викладача за 5 років;
- незамінне для адміністрації, атестаційної комісії при обліку і контролі методичної роботи.
Створення бази даних «Облік і контроль методичної роботи МВМПУ» - це одне з питань експерименту по впровадженню моделі наукової організації праці заступника директора ВПУ в нашому училищі.
Найважливішою складовою інформаційної культури фахівця вважається розуміння принципів, покладених в основу функціону¬вання інформаційних процесів, оволодіння навичками кваліфіко¬ваного використання комп'ютер¬них операційних систем і пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення для розв'язання практичних професійних завдань. Головним завдан-ням навчання стає підготовка ко¬ристувача програмних засобів, призначених передусім для опра¬цювання інформації (текстів, електронних таблиць, баз даних, графічних і відео зображень тощо).
Враховуючи переваги комп'ю¬терних технологій, ключовим пи¬танням інформатизації навчаль¬них закладів стає розробка і впро¬вадження у практику комп'ютер¬них версій курсів окремих дис¬циплін і баз даних (банків) візу¬ального супроводу навчаль¬ного процесу. Дидактичні засоби у вигляді автоматизованих на¬вчальних систем (електронних підручників, мультимедійних па¬кетів) становлять невід'ємну скла¬дову освітніх технологій розвине¬них країн. Вони підготовлені так, щоб учні, студенти могли самостійно або під непрямим контро¬лем викладача здобувати конкретні загальноосвітні чи профе¬сійно орієнтовані знання.
Уся діяльність нашого педагогічного колективу, зокрема методична робота, націлена на підвищення педагогічного та культурного рівня педпрацівників, їх професійної майстерності, а також підвищення ефективності управління навчальним закладом за умови реалізації принципу науковості.

Аналіз отриманих результатів
Технологізація освітнього процесу та управління ним шляхом експериментальної перевірки вже дала результат.
Поліпшився якісний склад педагогічних кадрів, успішність та якість знань учнів. На початок 2015-2016 навчального року в Маріупольському вищому металургійному училищі працює 15 викладачів вищої категорії, 1 викладач-методист, 2 старших викладачі, 8 майстрів виробничого навчання І категорії, 7 майстрів виробничого навчання ІІ категорії.
В училищі активно поширюється робота по створенню та використанню електронних навчальних засобів для підготовки фахівців: електронні програмно-педагогічні засоби (ЕППЗ), електронні посібники, навчальні комплекси, які дають можливість застосування викладачем активних, інтерактивних форм і методів навчання. Робота з ЕППЗ також підвищує обсяг самостійної роботи учня.
Викладачі спеціальних дисциплін нашого училища брали участь у Всеукраїнському проекті з розробки та апробації електронних підручників нового покоління.
Наші педпрацівники беруть участь у конкурсах «Кращий педпрацівник»:
1. Викладач спецдисциплін Скриниця Т.В. – І місце в обласному конкурсі «Кращий працівник року» у номінації «Кращий викладач спеціальних дисциплін ПТНЗ».
2. Викладач спецдисциплін Дерев`яшкіна М.М. - І місце в обласному конкурсі «Кращий працівник року» в номінації «Кращий викладач ПТНЗ».
3. Методист Бондар Т.В. - лауреат обласного конкурсу “Кращий працівник року” у номінації «Кращий методист ПТНЗ».
4. Заступник директора з НВР Єфименко О.С. – І місце обласного конкурсу «Кращий працівник року в номінації «Кращий заступник директора з НВР ПТНЗ».
Для підготовки кваліфікованих фахівців в МВМПУ впроваджуються інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні технології, ігрові технології; проблемне навчання; розвиток креативного мислення; диференційований підхід до навчання; створення ситуації успіху на уроці та інші.
Діяльність педагогічного колективу училища з використанням новітніх навчально-виховних технологій сприяє тому, що учні отримують знання з навчальних дисциплін та професійної майстерності, активно беруть участь в різноманітних конкурсах, де демонструють свої знання та уміння, нестандартно підходять до розв’язання будь-яких завдань.

Досягнення учнів у професійних конкурсах за останні роки:
• Лях А. - І місце в регіональному та І місце в обласному конкурсах професійної майстерності 2010р. з професії «Електрозварник» серед учнів ПТНЗ;
• Жигарев Д.А. - І місце в обласному та ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Електрозварник ручного зварювання», 2010-2011 н.рік;
• Жигарев Д.А. - І місце у Відкритому обласному конкурсі професійної майстерності з професії «Електрозварник» серед учнів ПТНЗ та ВНЗ І, ІІ рівня акредитації, 2010-2011 н.рік;
• Ковтун Є.М. - ІІІ місце в обласній олімпіаді з охорони праці (2010-2011 н.рік);
• Мацегора С.С. – переможець конкурсу «Майбутнє Маріуполя - 2010» в номінації « Робітнича зміна»;
• Жуков І. - 5 місце у обласному конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ «Верстатник - 2011»;
• Барикіна О. – ІІІ місце в обласному конкурсі рефератів, присвяченому 20-й річниці незалежності України «Національно-культурне та громадське життя греків Приазов’я» (2011р.);
• У обласному конкурсі «Кращий учнівський проект - 2011», який проводився у рамках програми „Інтел. Навчання для майбутнього” учні під керівництвом викладача Дерев’яшкіної М.М. зайняли 2 місце;
• Попов Д. - І місце у ІІ турі та ІІІ місце в обласному турі, ІІІ місце – в загальноукраїнському етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика в системі ПТО (2011-2012н.р.);
• Доценко Є. - у ІІ турі. ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика в системі ПТО (2011-2012н.р.), і ІІІ місце у мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченко.
• Вогниста Т. та Класинський О. - відповідно І та ІІ місця у міському конкурсі «Майбутнє Маріуполя – 2011» в номінації «Краща робоча зміна»;
• Мачикіна А. - ІІ місце у регіональному турі ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка в професійно-технічних навчальних закладах Донецької області (2011-2012н.р.);
• Класинський О. – призер ІІ етапу ХІІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2013»;
• Яхонтова Т. – призер ІІ етапу ХІІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2013»;
• Вогниста Т. – І місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа-людина-виробництво-екологія» з роботою «Про що кричить планета Земля» (2013р.);
• Вогниста Т. – І місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа-людина-виробництво-екологія» з роботою «Віртуальна лабораторія механічної обробки» (2013р.).
• Соколова Г. – І місце «Екософт 2016»
З 2006 по 2011 рік в Україні проводилось навчання педагогів за програмою “Intel - навчання для майбутнього”.
Маріупольське вище металургійне професійне училище є регіональним центром підготування за цією програмою.
У рамках програми “Intel - навчання для майбутнього” щорічно проводилися регіональні тренінги по 2011 рік включно. На жаль подальше навчання припинилося у зв’язку з переходом на дистанційне навчання.
Всього у МВМПУ було проведено 11 тренінгів ;
Пройшли навчання - 105 осіб;
З них майстри і викладачі МВМПУ - 39 осіб
Використання методу проектів стало доброю традицією у нашому навчальному закладі. Щорічно викладачі та майстри училища розробляли та проводили навчальні та виховні проекти за програмою Інтел. Також щорічно проводились внутришньоучилищні конкурси проектів.
Кращі проекти приймали участь у обласних та всеукраїнських конкурсах та ставали їх призерами та лауреатами.
За участь у Всеукраїнському конкурсі ми отримали сертифікат «Успішний проект 2010» та подяку за ефективне використання ІКТ при вивченні предметів навчального циклу і за розробку мультимедійних посібників з навчальних предметів.
На жаль більше обласних та всеукраїнських конкурсів після 2011 року не проводилось. Та в МВМПУ робота над проектами не припиняється і продовжуються училищні конкурси.
Носієм педагогічних інновацій в МВМПУ виступають творчі, енергійні люди, фаховоздатні, зацікавлені щодо проведення інноваційних змін, опанування та реалізації нового. Їхні творчі пошуки спрямовані на впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій, на виконання завдання, яке стоїть перед нашим училищем: забезпечити базове підприємство ПАТ «ММК імені Ілліча» висококваліфікованими, конкурентоспроможними робітниками, які б змогли працювати на новий техніці та самостійно діяти і приймати рішення у динамічних, нестандартних умовах, досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Автор: 

Євангелєєва Наталя Олександрівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі