Користувацький вхід

програма дослідно - експрериментальної роботи

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи за темою: «Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи»
на базі Киїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чернігівської районної ради Чернігівської області
на 2014-2018 роки
Пояснювальна записка
Загальна мета – формування в учнів, відповідно до вікових особливостей, цілісності знань екологічної культури, ціннісного ставлення до дійсності, відповідальності перед собою, своїм суспільством і природним оточенням.
Теоретичне визначення принципів екологічного виховання та практичне визначення рівня знань молодших школярів.
Провідні ідеї – розвиток сучасної екології у напрямках її гуманізації, соціологізації, включення уроків у практичну діяльність.
Основні завдання:
- екологічне виховання молодшого покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати та відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу;
- комплексний підхід до вивчення природи, з використанням між предметних зв’язків;
- врахування вікових, індивідуально-психологічних особливостей школярів;
- організація безпосередньої діяльності учнів по охороні та поліпшенню природного середовища своєї місцевості;
- вибір оптимальних норм, методів і прийомів екологічного виховання;
- вплив вчителів на вихованців власним прикладом бережливого, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;
- єдність дій педагогічного колективу початкової школи в екологічному вихованні учнів.
Досліджуючи педагогічну спадщину В. Сухомлинського виділити принципи екологічного виховання молодших школярів:
1. Принцип природо відповідності.
2. Принцип цілісності.
3. Принцип неперервності.
4. Принцип гуманізму.
У програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної екологічної освіти змістові лінії, зазначені у концепції екологічної освіти України.

N Зміст роботи Термін виконання Очікувані результати
I (підготовчий) етап
(січень 2014 р. - вересень 2014 р.)
1. Проведення аналізу теоретичних положень досліджуваної проблеми і досвіду інноваційної практики в системі екологічного виховання. Січень-березень 2014 Підготовка до роботи педагогічного колективу на новому етапі експериментальної діяльності закладу. Розроблення програми науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу за обраною проблемою.
2. Виявлення суперечностей між сучасною потребою розвитку екологічної культури дітей молодшого шкільного віку і засобами класичної педагогіки. Січень-квітень 2014 Систематизація отриманих даних, планування спільної діяльності з Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти з метою подолання виявлених суперечностей.
3. Проведення круглих столів, нарад, інших зібрань управлінців, науковців і вчителів за темою: «Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи». Лютий 2014 Здійснення рефлексії досвіду співпраці керівників, науковців і педагогів щодо науково-методичної організації та забезпечення інноваційних процесів в загальноосвітньому навчальному закладі.
4. Створення нормативно-правового забезпечення експерименту. Січень-вересень 2014 Розроблення:
- Інструкції про порядок організації і проведення дослідно-кспериментальної роботи.
Визначення та уточнення функціональних обов'язків
5. Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють екологічну роботу. Січень-вересень 2014 Розроблення структурно-функціональної моделі взаємодії. Складання угод про співробітництво та спільну науково-дослідну діяльність.
6. Організація роботи теоретико-методологічного семінару для вчителів експериментального навчального закладу за темою дослідження. Січень-вересень 2014 Підвищення професійної майстерності педагогів.
II (концептуально-моделювальний) етап
(жовтень 2014 р. - жовтень 2016 р.)
1. Обґрунтування важливості теми дослідження в умовах сучасного навчального закладу. Жовтень 2014 Наукове обґрунтування проблеми покращення екологічного виховання дітей.
2. Здійснення пошуку організаційно-педагогічних умов підтримки розвиту інноваційної діяльності та організації екологічного виховання учнів. Листопад-грдень 2014 Структурно-змістова, функціонально-діяльнісна, управлінська моделі виховних систем в умовах сучасного навчального закладу.
3. Визначення та обґрунтування науково-методичного супроводження роботи вчителя в умовах експерименту. Вересень - грудень 2014 р. Забезпечення необхідних умов для інноваційної діяльності педагогів.
4. Створення системи дослідження роботи В.Сухомлинського з екологічного виховання. Розроблення концепції екологічної компетентності учнів початкової ланки з використанням принципів педагогіки В.Сухомлинського. Січень-лбтий 2015 Підготовка інструментарію дослідження.
5. Розроблення та впровадження інноваційних технологій, проектів і програм. Жовтень 2014- Жовтень 2016 Покращення особистісно-професійного становлення педагогів. Внесення змін в організацію методичної роботи закладу з метою її вдосконалення.
6. Формування та уточнення категоріального апарату дослідження, наукових підходів, коригування методики експериментального пошуку. Листопад 2014-Вересень 2016 Теоретичне обґрунтування наукових категорій дослідження: "екологічна компетентність", "впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського" тощо. Формулювання наукових та організаційно-педагогічних підходів досліджуваної проблеми.
III (формувальний) етап
(листопад 2016 р. - жовтень 2017 р.)
1. Здійснення експериментальної перевірки висунутої гіпотези, концептуальних положень на різних рівнях організації інноваційної діяльності суб'єктами дослідження. Листопад 2016 Завершення розробки методики експериментального дослідження. Визначення наукових основ експериментальної моделі. Визначення змісту практичної управлінської діяльності на різних рівнях:
- на рівні керівництва закладом;
- на рівні навчально-виховного процесу;
- на рівні самовдосконалення вчителя.
2. Проведення порівняльного аналізу даних вхідної, поточної та підсумкової діагностики ефективності системи екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку у відповідності до розгортання інноваційних процесів у загальноосвітньому навчальному закладі. Грудень 2016-вересень 2017 Визначення чинників, які впливають на ефективність освітнього процесу.
3. Виявлення взаємозалежності між ефективністю екологічної освіти та впровадженням в освітню практику ідей педагогіки В.Сухомлинського. Грудень 2016-вересень 2017 Проведення порівняльного аналізу сучасних методик екологічного виховання та ідеї педагогіки Сухомлинського
4. Підготовка науково-методичних рекомендацій щодо методики використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи. Листопад 2016-жовтень 2017 Методичне забезпечення процесу використання принципів екологічного виховання.
IV (узагальнювальний) етап
(жовтень 2017 р. - жовтень 2018 р.)
1. Визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями. Жовтень 2017-жовтень 2018 Аналітичні висновки про результативність діяльності суб'єктів експерименту.
2. Кількісний та якісний аналіз, системне оцінювання ефективності впровадження принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практику сучасної початкової школи. Березень-вересень 2018 Коригування системи екологічного виховання В.О.Сухомлинського.
3. Визначення характерологічних особливостей динаміки змін інноваційного середовища навчального закладу з огляду на ефективність впровадження ідей В.Сухомлинського. Серпень 2018 Обґрунтування закономірностей впливу педагогічних ідей В.Сухомлинського на удосконалення виховного процесу.
4. Узагальнення діяльності навчального закладу, впровадження інноваційного педагогічного досвіду. Серпень 2018 Позитивні зміни у діяльності навчальних закладів регіону. Надання науково-методичних послуг педагогам регіону. Поширення набутого досвіду в інших регіонах України.
5. Систематизація та оформлення матеріалів педагогічного дослідження у вигляді науково-методичного комплексу: монографії, посібників, методичних рекомендацій тощо. Січень - травень 2018 Інформаційно-методичне супроводження результатів науково-пошукового дослідження.
6. Презентація результатів експерименту на педагогічній конференції . Серпень 2018 Популяризація результатів проведеного експерименту.

Організаційно-методичний супровід:
завідувач відділу дошкільного виховання та початкового навчання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

Координатор, директор Киїнської ЗОШ І-ІІІ ст.

Бурнос В. В.

Дудчина Т.В.

Автор: 

Дудчина Тетяна Василівна, вчитель української мови та літератури

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі