Користувацький вхід

Система роботи викладача щодо формування предметних компетентностей учнів через використання ІКТ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Сьогодні система освіти підпорядкована вирішенню найактуальнішої проблеми – підготовки самостійної, ініціативної, відповідальної, мислячої людини, здатної взаємодіяти з іншими у ситуації, що швидко змінюється, здатної реалізувати себе.

Результатом вивчення природничо-математичних дисциплін в сучасній школі є не тільки засвоєння знань (фактів, понять, законів, зв’язків), а й формування вмінь та навичок критично мислити, творчо розв’язувати проблеми, з’ясовувати сенс вивченого та використовувати набуті знання та навички в життєвих ситуаціях.

Знання, вміння та навички, котрі учні отримують, навчаючись у школі, беззаперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні набуває актуальності поняття компетентності учня оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства.

Предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.

На мою думку, суттєвим фактором у формуванні предметної компетентності учнів з природничо-математичних дисциплін є використання ІКТ та засобів мультимедіа, завдяки яким можливе наукове пізнання світу, проведення спостережень і дослідів, розвиток умінь проводити вимірювання, обробляти і пояснювати результати експериментальних робіт.

Впровадження ІКТ у навчальний процес дозволяє успішно розв’язувати складні педагогічні завдання, застосовувати в роботі проблемно-орієнтоване навчання в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами, забезпечувати розвиток комунікативних, творчих знань, потреб у самоосвіті.

За допомогою ІКТ сучасний урок можна вивести на якісно новий рівень, активізуючи процес навчання, шляхом використання нових привабливих форм викладу навчальної інформації, залучаючи учнів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та не традиційності викладання нового матеріалу.

Я вважаю, що основними напрямками найбільш ефективного використання потенційних можливостей ІКТ у навчальному процесі, в тому числі, при вивченні математики та фізики є:

§ самостійна навчальна робота учнів – енциклопедії, розвиваючі програми;

§ система контролю й перевірки - тестування з оцінюванням, контролюючі програми;

§ тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення);

§ при викладанні нового матеріалу – візуалізація знань;

§ підготовка до лабораторних робіт та проведення віртуальних лабораторних робіт;

§ закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи, лабораторні роботи;

§ проведення інтегрованих уроків за методом проектів.

ІКТ забезпечують інтерактивність навчання, що сприяє врахуванню індивідуальних особливостей учня. Інтерактивне навчання сприяє формуванню атмосфери співробітництва та взаємодії, передбачає моделювання різних ситуацій, подолання проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, тобто учень приймає обґрунтовані рішення з елементами творчості.

Під час навчального процесу, за допомогою презентацій, відео-фрагментів та флеш-анімацій, я маю можливість продемонструвати будь-які математичні моделі, фізичні явища та процеси, в тому числі й ті явища, демонстрація яких або неможлива, або надто ускладнена. Звісно, такі презентації повинні бути заготовлені завчасно, в них слід враховувати, як рівень підготовки учнів, так і можливість використання відповідної техніки, поєднання різних форм та методів навчання.

В значній мірі корисними в навчальному процесі виявились ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 10-11», ППЗ GRAN-2D та GRAN-3D, комп’ютерне середовище схемотехнічного моделювання NI Multisim.

Зокрема, NI Multisim дозволяє створювати та редагувати моделі електричних схем пристроїв, розраховувати режими роботи моделей, проводити їхній аналіз та представляти дані у зручній для подальшої роботи формі. Програма містить велику кількість електричних компонентів.

Подібні симулятори роблять «доступними» такі складні та дорогі прилади, як генератор сигналів, осцилографи, аналізатори спектрів та ін. Причому, окрім безпосередньо комп’ютера та програмного забезпечення жодне додаткове обладнання більше не потрібне. Проте, крім такого переліку позитивів, слід мати на увазі, що модель, створена у найдосконалішій віртуальній лабораторії, – це лише комп’ютерна імітація реальних явищ та об’єктів. Об’єктами ж вивчення мають бути реальні явища, а підміна їх абстрактними поняттями й символами за недостатньої бази спостережень і досвіду нерідко веде до згубного формалізму, коли за удаваними знаннями відсутня їх сутність.

Використання програм-емуляторів вимірювальних приладів, які дозволяють візуалізувати певним чином перебіг реальних процесів формування та перетворення електричних сигналів на екрані монітора, проводити вимірювання параметрів електричних кіл та здійснювати їх аналіз є дещо складнішим з точки зору реалізації, але ефективнішим напрямком розвитку віртуальної лабораторії.

В своїй роботі часто використовую персональний сайт http://formula.kr.ua/ на сторінках якого розміщено додаткові матеріали, посилання на цифрові освітні ресурси, відеоматеріали, інтерактивні презентації конвертовані у флеш-ролики, презентації та доповіді учнів, online тести, інтерактивні вправи та зразки розв’язаних задач. Даний ресурс дозволяє учням засвоїти програму у випадку пропусків уроків, а тренувальні інтерактивні вправи дозволяють ретельно відпрацювати навчальний матеріал.

Персональний сайт – важливий інструмент навчального процесу, підвищення якості освіти, засіб формування інформаційно-комунікаційної культури усіх учасників освітнього процесу. Створення персонального сайту дозволяє викладачу презентувати свій педагогічний досвід, отримати навички дистанційного навчання учнів, підвищити власний рівень ІКТ.

На мою думку корисним для підтримки навчального процесу є сервіс LearningApps.org, що дає можливість використання невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можна використовувати безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створення загальнодоступної бібліотеки незалежних блоків (вправ), придатних для повторного використання та змін.

Досліджуючи відгуками багатьох педагогів, які висловлюють свої думки на освітніх форумах та у блогах, і на основі власних спостережень, можу зазначити, що використання ІКТ на уроках допомагає:

§ раціоналізувати форми подачі інформації (економія часу на уроці);

§ підвищити ступінь наочності;

§ отримати швидкий зворотний зв'язок;

§ відповідати науковим і культурним інтересам і запитам учнів;

§ створити емоційне ставлення до навчальної інформації;

§ активізувати пізнавальну діяльність учнів;

§ реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу;

§ підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями;

§ проводити уроки на сучасному рівні, високотехнологічно;

§ готувати конкурентоспроможну особистість;

§ скоротити терміни освоєння предмета.

Впровадження в навчально-виховний процес ІКТ сприяє підвищенню ефективності уроків, на яких реалізовані на якісно новому рівні принципи наочності, мотивації, забезпечення науково-пізнавальної активності та самостійності учнів.

Таким чином, використання ІКТ на уроках природничо-математичних дисциплін дає можливість більш ефективно формувати та розвивати здатність учнів: визначати та розпізнавати математичні та фізичні поняття й ідеї; проводити досліди й експерименти з фізичними явищами та процесами; розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані з реальними ситуаціями в світі; пояснювати фізичні явища, використовуючи специфічні мову й терміни, шляхом моделювання; переносити й інтегрувати знання та методи з фізики й застосовувати їх в інших науках і технологіях

Можна з впевненістю сказати, що впровадження і широке використання ІКТ під час навчального процесу, дозволяє проводити уроки на більш високому рівні, покращити результати навчальних досягнень учнів та є важливим чинником у формуванні предметних компетентностей учнів.

ДЖЕРЕЛА

1. Офіційний сайт компанії N1. [Електронний ресурс]. http://www.ni.com/multisim/.

2. Андрійчук А.Б. , Шарко В.Д. Розробка інформаційного середовища для учнів як засіб підвищення інформатичної компетентності викладача фізики. http://ite.ksu.ks.ua/en/webfm_send/213

3. Аствацатуров Г. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку. Режим доступу: http://nataliszoh12.blogspot.com/2009/09/blog-post.html

4. Доброштан О.О. Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення її якості / О.О.Доброштан // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 141-146. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/21.pdf

5. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі. Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804

6. Жалдак М.І., Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики // Інформатика, 2004, №42, К.: Шкільний світ. – С.5-9.

7. Персональний сайт http://formula.kr.ua/
Source: https://formula.kr.ua/skarbnichka/sistema-roboti-vikladacha-shchodo-form...

Джерело: 

Доброго вечора. Прошу дотримуватись НАШИХ правил.
Правила публікування на Методичному порталі: http://metodportal.com/node/1658
Усі Ваші публікації, які не відповідають вимогам я видалив і надалі буду видаляти.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі