Користувацький вхід

Інші жанри

Обмежити пошук фільтруванням:Матеріали методичного забезпечення організації і проведення відкритого заняття (лекції) з дисципліни "Охорона праці" на тему: "Електробезпека" для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльн

0

Питання електробезпеки набувають особливої ваги
тому, що з кожним роком зростає виробництво та
споживання електроенергії, а відтак і кількість лю-
дей, які в процесі своєї життєдіяльності використо-
вують електричні пристрої.Форми активізації пізнавальної діяльності студентів.

0

Перехід країни до ринкових відносин вніс суттєві зміни в усі галузі народного господарства. В зв‘язку з цим змінилася й головна мета сучасної системи освіти. На сьогодні головне - підготувати людину до осмисленого й реального життя та професійної діяльності. Це пов‘язано з тим, що на ринку праці затребувані успішні, конкурентоздатні випускники, які добре засвоїли різні спеціальні дисципліни й можуть продемонструвати свої знання та здібності в професійній діяльності.Особистісно орієнтоване навчання з використанням інформаційно – комунікаційних технологій під час вивчення спеціальних дисциплін

0

Сучасна система вищої освіти в умовах ринкової економіки, зорієнтована на розвиток самоосвіти, формування пізнавальної ініціативи студентів. Особистісний підхід, диференціація унікальних особливостей кожного студента, дає змогу організувати навчання студентів в руслі сучасних тенденцій мобільної готовності до навчання та саморозвитку, де пізнавальна діяльність набуває творчого, пошукового характеру, проявляється інтелектуальний та творчий потенціал студентів, реалізуються їх дослідницькі здібності.Поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності, взаємодія із базами практик

0

Метою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є реалізація особистісного потенціалу здобувача освіти, розвитку його наукових, творчих (креативних) та інноваційних здібностей, задоволення потреб економіки та суспільства в компетентних фахівцях, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці.
Основними завданнями організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є:
створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;Музикотерапія на уроках англійської – засіб вивчення мови та подолання стресу під час війни

0

Музикотерапія в контексті CLIL стала засобом досягнення немузичних цілей, а саме – подолання стресу в умовах війни та вивчення англійської мови. Поєднання мови та музики через спів – це дієвий спосіб для учнів вивчити фрази, ознайомитися з структурою та звуками мови, навчитися реагувати на діапазони висоти, тону та експресії голосу.Роль куратора у формуванні особистості студента

0

Роль куратора в формуванні особистості студента
Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через інститут кураторів (лат. curator – опікун). Діяльність куратора спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця.ПОРУШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР

0

Проблема порушення читання у школярів із ЗПР не тільки досить розповсюджена, вона є однією з найактуальніших для шкільного навчання дитини, оскільки порушення писемної мови впливають на засвоєння інших шкільних предметів, для більшості з яких сформованість навичок читання та письма є необхідною умовою. Тому формування правильності читання і подолання проявів дислексії в дітей із ЗПР на всіх етапах потребує систематичної уваги педагогів, логопедів, психологів.Булінг в навчальному закладі

0

Найголовнішою проблемою, що стосується цькування в навчальних закладах, експерти називають розрив між поколіннями. Посилення цінностей індивідуалізму в суспільстві, який витісняє на другий план цінності сім’ї, та розвиток інформаційних технологій, що дозволяє дітям самостійно отримувати необхідну інформацію, призвели до того, що батьки втратили монополію на свій авторитет по відношенню до дитини.«Розвиток компетентностей учнів через впровадження інтерактивних методів та особистісно-орієнтованого навчання»

0

Предмет «Основи здоров’я» є інтегрованим, що передбачає розвиток не лише здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення та відповідального ставлення до особистого здоров’я та здоров’я тих, хто поруч, але й усіх ключових компетентностей, які мають бути сформовані.
Особистісно-орієнтоване навчання на уроках основ здоров’я створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, їхнього всебічного гармонійного розвитку.Вікторина-презентація для учнів 5 класів на тему «Сторінками казок»

0

У презентації подані матеріали про казкових героїв, яких треба вгадати за описом.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі