Користувацький вхід

Останні публікації

Громадянство України

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Тема: Громадянство України.

Мета: – з’ясувати співвідношення понять «людина – особа – громадянин» і громадянство;
– ознайомлення учнів із основними нормами Закону України «Про громадянство України»;
– формувати вміння працювати з нормативними актами та практичного їх використання;
– виховання в учнів розуміння важливості належності до громадянства та гордості за належність до українського громадянства

Основні поняття: людина, особа, громадянин, громадянство.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Вивчення нового матеріалу

1. Людина — особа — громадянин.
2. Поняття громадянства.
3. Громадянство в українському законодавстві.

III. Закріплення нових знань і вмінь учнів
IV. Підсумки уроку
V. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ
Епіграф до уроку:
Я зрозумів, що не один
Існую я в людському морі
В громаді, наче в добрім хорі
Почесне місце є для всіх
І для дорослих і малих
Для бідняків і багачів
У світі є закон один
Людина – це громадянин
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ І. Кушнірчук.
II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Людина — особа — громадянин.

Бесіда.

1. Хто з вас має молодших братів чи сестер?
2. Чи пам'ятаєте ви, якими вони були, коли народилися?

Розповідь вчителя.

Дитина, тільки-но з'явившись на світ, вже має всі фізичні ознаки людської істоти: певну будову тіла, внутрішні органи тощо. Але вона ще не відкликається на своє ім'я, не відрізняє своїх родичів (навіть батьків) від інших людей. Тобто дитина вже фізично існує як людська істота, з точки зору біології вона вже є людиною. Якщо пригадати курс біології, людська істота латинською мовою називається homo sapiens. Поняття «людина» є суто біологічним, воно супроводжує особу на протязі всього життя, незважаючи на стан здоров'я, психічний стан тощо. Отже, фактично поняття людина співпадає з поняттям homo sapiens.
Що ж собою являє поняття «особа»? Поступово дитина росте, розвивається, починає реагувати на своє ім'я, розмовляти, вирізняти себе з навколишнього світу та оточення, у неї з'являються певні погляди.

Запитання.
Чи можливі ці зміни без людського оточення, без людського суспільства?
(Учитель організує обговорення відповідей учнів, навівши приклад з книги Р. Кіплінґа «Мауглі» або іншу ситуацію.)

Зміни у розвитку людини, її поведінці значною мірою залежать від навколишнього оточення. Тобто вони можливі лише в людському суспільстві. Поняття «особа» є поняттям соціальним, воно означає людську істоту, яка досягла певного рівня свого розвитку. Досягнення цього рівня можливе лише в людському суспільстві, отже це поняття —соціальне.

Завдання.
Поясніть, як ви розумієте поняття «соціальне».
Більшість людей живе не лише в своїй родині, серед друзів і знайомих, але й має зв'язки з певною державою, права та обов'язки, які суттєво різняться в залежності від країни проживання. Саме цей зв'язок і визначає поняття «громадянин». Отже, (учитель звертає увагу учнів на третій рядок таблиці) громадянин — це поняття політико-правове і визначає зв'язок людини з певною державою.

Проміжний підсумок.

Користуючись таблицею, учитель підкреслює різницю вивчених понять: людина — поняття біологічне, особа — соціальне, громадянин — політико-правове
Людина - це жива розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо користуватися ними.
Особа - це суб’єкт правовідносин
Індивід - це конкретна людина, що біологічно і соціально вирізняється з-поміж інших людей, має індивіду¬ально виражені психофізичні якості.
Громадянин - людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.
Правовий статус особи - це її юридично закріплене становище в державі й суспільстві, що становить важливу складову частину суспільного статусу особистості, належить до її якості як людини і громадянина, характеризує зв’язки особи з державою та державно організованим суспільством.
Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві держави, на території якої знаходиться в конкретний час, і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

2. Поняття громадянства.

Поняття «громадянство» означає стійкий, юридично визначений, необмежений в часі та просторі зв'язок людини з певною державою. Юридична визначеність — це регулювання відносин людини і держави відповідними нормативно-правовими актами. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за ЇЇ межами, на протязі всього життя людини. Запитання.

Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, що не пов'язана ' з жодною країною.

У разі потреби учитель допомагає учням навідними запитаннями: «З якою державою пов'язані члени племені, що раптово виявили в джунглях Африки і яке не спілкувалося з навколишнім людським світом сотні років? Чи всі жителі України пов'язані з нашою державою або іншими країнами?».

Учитель узагальнює відповіді учнів і робить висновок про існування людей, які не відносяться до жодної країни.

Розповідь вчителя.

Для позначення людей, про яких йшлося вище, з'явився спеціальний термін «апатрид», який складається із частки заперечення «а» і слова громадянин («патрид»). Тобто означає «не громадянин», «без громадянства». Але існують випадки, коли окремі особи мають громадянство двох країн одночасно. Таких людей називають «біпатриди»: «бі» — два, «патрид» — громадянин. Отже, «громадянин двічі», «подвійний громадянин».

Слід розпізнавати ці поняття: апатрид — це особа, яка не належить до громадянства жодної країни, біпатрид — особа, яка одночасно має громадянства двох країн.

У теперішній час більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів та біпатридів і намагаються забезпечити це своїм законодавством.

Крім того існує різниця між поняттями «громадянство» і «підданство».

Згадайте форми правління держави.

Монархії— Велика Британія, Японія, Швеція, Саудівська Аравія тощо; республіки — СІІІА, Німеччина, Франція, Росія тощо.)

В монархії прийнято казати— людина живе «під королем», «під імператором», «під царем», тому це «піддані» відповідного монарха, у республіці ж прийнята форма— «громадянин держави». Отже, підданство — поняття, притаманне для монархії, громадянство — для республіки.
Система конституційно-правових норм, що регулюють питання громадянства складає головний конституційно-правовий інститут - інститут громадянства. Джерелами цього інституту є:

1. Конституція України.
2. Закон України «Про громадянство України».
3. Чинні міжнародні договори України з питань громадянства.
4. Підзаконні акти.

3. Громадянство в українському законодавстві. (Учитель зазначає, що основні положення щодо громадянства закріплено в Конституції України, і пропонує учням згадати дату її прийняття.)

Робота з правовим документом.

Опрацювати Ст. 4 і Ст. 25 Конституції України та визначити основні положення щодо громадянства, які містяться в цих статтях.

Конституція України

Стаття 4
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. У ході спільної роботи з учнями учитель визначає основні положення конституційного статусу громадянина: єдине громадянство, неможливість позбавлення громадянства, вигнання з країни чи видачі іншій країні, захист громадян України за її межами.
Кожне положення учитель коментує. Доцільно звернути увагу на положення про єдине громадянство (слід наголосити на вже відомому учням понятті «біпатрид»). При розгляді положення про неможливість видачі громадянина потрібно підкреслити, що це означає не звільнення громадянина від юридичної відповідальності, а лише те, що він відповідатиме в нашій країні, за українськими законами.

Розповідь вчителя.

Конституція України визначає основні положення, пов'язані з громадянством, більш докладно ці питання регулюються Законом України «Про громадянство України». Уперше цей закон було прийнято в 1991 р. Закон, що діє у теперішній час, прийнятий в 2001 р. і досить суттєво змінений порівняно з попереднім.

Розподіл учнів по групах. Постановка завдання.

Учитель об'єднує учнів у малі групи (2осіб) і пропонує уявивши себе юридичною консультацією, на підставі витягів із Закону України «Про громадянство України» надати аргументовану відповідь на запитання щодо громадянства.

Група 1. У родині Марії С. і Андрія В. народився син. Обидва вони громадяни України, син народився в Москві, де вони гостювали у родичів. Батьків цікавить, чи отримає їх дитина громадянство України, адже народилася вона за межами нашої країни.

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України», тому що обоє батьків є громадянами України.

Група 2. У пологовому будинку №9 м. Києва народилася дівчинка. Мати дитини — громадянка України, батько — студент з Йорданії, громадянин цієї країни, який навчається у Київському політехнічному інституті. Батько вважає, що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб донька отримала українське громадянство. Мати звернулася з проханням пояснити, яке громадянство матиме її дитина.

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України», тому що громадянство України отримує дитина, в якої хоча б один з батьків є громадянином України.

Група 3. Під час навчання в університеті Ганна П. одружилася з громадянином Лівану Ахмедом Р. Після закінчення навчання вони виїхали жити до Лівану. Через рік в них народилася дівчинка. Мати хвилюється, чи має її донька право на українське громадянство.

Зразок відповіді. Мати зберігає громадянство України незалежно від укладання шлюбу з іноземцем і виїзду на постійне проживання до Лівану, тому дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України».

Група 4. До дверей лікарні в м. Одесі було підкинуто новонароджену дитину. Незважаючи на намагання співробітників лікарні і працівників міліції, встановити батьків дитини не вдалося. Головний лікар звернувся до юридичної консультації з питанням, як визначити громадянство дитини в цьому випадку, адже батьки хлопчика невідомі.

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України».

Група 5. Батьки 17-річного Андрія прийняли рішення виїхати на постійне місце проживання до Молдови, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства та прийом до молдавського громадянства. Хлопець не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Молдови, але не хоче втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи можна вирішити це питання згідно з його бажанням.

Зразок відповіді. Згідно із Ст. 18 Закону України «Про громадянство України» виїзд за кордон для постійного проживання не тягне за собою втрати громадянства, крім того зміна громадянства у віці з 15 до 18 років можлива лише за згодою неповнолітнього. Отже Андрій має право на збереження українського громадянства.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА ДИТИНИ

Робота з підручником с.62
Громадянство України припиняється внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами. Вихід з громадянства України можливий лише внаслідок свідомих дій громадянина: власна заява про вихід з громадянства, набуття громадянства іншої держави, вступ на службу до іноземної армії або державну службу іншої держави.

Документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт, а для тих, хто не досяг 16-річного віку,— свідоцтво про народження.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ Колективна робота за завданнями.

1. Дайте визначення понять «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «апатрид», «біпатрид».

2. Назвіть конституційні принципи громадянства в Україні.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель відзначає важливість поняття громадянства для кожного з жителів держави, нагадує, що громадянство визначає взаємні права і обов'язки громадянина та держави; аналізує роботу учнів у групах.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати текст підручника §9

Автор: 

Ліннік Ірина Володимирівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі