Користувацький вхід

Останні публікації

Планування з фізичної культури для 9 класу

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.
Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використан-ня засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоров-чих і виховних завдань:
— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;
— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок жит-тєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;
— розширення функціональних можливостей організму дити-ни через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;
— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізич-них вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;
— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Структура навчального процесу з фізичної культури

Навчальна програма «Фізична культура. 5–9 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної за-гальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію прин-ципу варіативності, який передбачає планування навчального ма-теріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального про-цесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.
Навчальна програма побудована за модульною системою. Во-на складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і де-кількох варіативних модулів. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фі-зичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти екс-пертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки України та бути оприлюдненими для загального користування. Отже, кіль-кість варіативних модулів з часом має зростати.
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчаль-ний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожно-го варіативного модуля. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах — 3–5, у 9 класі — 3–4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так, у 5-му класі з обраними шістьма модулями і 105 годинами фізичної культури на рік на один модуль відво-диться близько 18 навчальних годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості го-дин на вивчення окремих модулів.
Програми варіативних модулів розроблено на п’ять років. Во-ни містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, необхід-ного для освоєння модуля.
Перед початком навчального року протоколом шкільного ме-тодичного об’єднання затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному кла-сі. У плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опанову-ватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчен-ня годин. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією про-грамою розпочинається з 5-го класу.
Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність мате-ріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обо-в’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного мето-дичного об’єднання.
Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.
Наприклад, учні вивчають:
у 5 класі — футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчен-ня), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);
у 6 класі — футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчен-ня), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);
у 7 класі — футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік ви-вчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);
у 8 класі — футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчен-ня);
у 9 класі — футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік ви-вчення) та баскетбол (2 рік вивчення).
За потреби у 6–9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.
У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочи-нається не з 5-го класу, учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

Автор: 

Перетятько Сергій Владиславович, вчитель фізичного виховання Полтавської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №23 Полтавської міської ради Полтавської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі