Користувацький вхід

Останні публікації

Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Мета: познайомити учнів із галузевою структурою та основними завданнями сільського госпо¬дарства; показати переваги природно-ресурсного потенціалу країни для успішного розвитку сільсько¬го господарства; продовжити формування навичок самостійної роботи з додатковими джерелами географічних знань, картографічними та статистичними матеріалами.
Обладнання: підручник, шкільний навчальний атлас, контурна карта, стінна карта «Агропромис¬ловий комплекс України», роздавальний матеріал (схема «Сільське господарство»).
Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).
Опорні поняття: рослинництво, тваринництво.

I. Організаційний момент
Оголосити тему та основні етапи роботи на уроці, назвати опорні поняття й терміни, з якими учні працюватимуть на уроці. Спільно з учнями визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь
 Прийом «П'ять запитань для сусіда»
Методика проведення — див. урок № 25.
 Прийом «Слово вчителя»
Сільське господарство є однією з основних галузей господар¬ства України, адже виробництво продуктів харчування — перша умова життя населення держави. Саме сільське господарство за¬безпечує сировинну базу легкої та харчової промисловості. Головним чинником розвитку сільського господарства в Україні є земля, природна родючість якої дуже висока. Упродовж три¬валого історичного часу в Україні переважало сільське населення, загалом зайняте хліборобською працею, допоміжними промислами, виготовленням простих селянських знарядь.

III. Вивчення нового матеріалу
 План вивчення нового матеріалу
1.Сільське господарство України (прийом «Географічний кінозал», прийом «Домашня заготовка» (повідомлення учня)).
2.Галузева структура сільського господарства (прийом «Слово вчителя», прийом «Географічна лабораторія»).
3.Проблеми та перспективи сільського господарства (при¬йом «Домашня заготовка» (повідомлення учнів)).
 Прийом «Географічний кінозал»
Організувати перегляд відеоматеріалів з їх подальшим обгово-ренням: http://1tv.com.ua/uk/video/program/silrada/2012/07/24/5211 - агроновини.
 Прийом «Слово вчителя»
Розповідь супроводжується запитаннями до учнів, завдан¬нями для роботи з географічною картою.
Земельні ресурси 41,8млн.га (69,3%S України)

Меліорація – заходи з якісного поліпшення земель з метою підвищення їх родючості.
Види:
Водна – зрошування, осушення.
Хімічна – внесення мінеральних і органічних добрив.
Лісова – насадження лісосмуг, боротьба з ростом ярів.
Селекція – виведення нових сортів рослин і порід тварин.

Міжгалузеві зв’язки сільського господарства

Особливості сільськогосподарського виробництва:
 Залежить від природно-географічних факторів;
 Ведеться на значних територіях, які мають різний рельєф, клімат, ґрунти;
 Виробничі процеси мають сезонний характер;
 Природні умови впливають на процес і результат сільськогосподарської праці.
Агрокліматичні ресурси – оптимальне поєднання температури повітря, ґрунту, опадів, вологи в ґрунті.
Земельні ресурси. Водні ресурси. Сільськогосподарські угіддя.
Узагальнення та систематизація знань
 Прийом - «Експрес-тест»
Виберіть три правильні відповіді з шести можливих.
1)Назвіть основні галузі рільництва України.
А виноградарство Б садівництво
В картоплярство Г технічні культури
Д кормові культури Е ягідництво
2)Визначте шляхи інтенсифікації сільського господарства України.
А збільшення кількості поголів'я великої рогатої худоби
Б механізація та електрифікація сільськогосподарського
виробництва
В запровадження досягнень науки та передового досвіду
Г розширення площі сільськогосподарських угідь
Д хімізація, меліорація, агротехнічні та гідротехнічні заходи
Е збільшення кількості трудових ресурсів, зайнятих у га¬лузях
сільськогосподарського виробництва.
3)Виберіть чинники, від яких найбільше залежить розвиток і розміщення галузей сільського господарства.
А транспортні магістралі
Б соціально-економічні передумови
В природно-географічний
Г міжнародні зв'язки
Д потреби в сировині
Е кваліфіковані кадри
4)Назвіть основні галузі тваринництва в Україні.
А скотарство Б вівчарство
В птахівництво Г свинарство
Д звірівництво Е бджільництво
 Прийом «Бліцопитування»
1)Якими показниками характеризуються агрокліматичні ресурси на території України?
2) Які типи ґрунтів поширені в Україні? Які з них найбільш родючі?
3) Схарактеризуйте галузеву структуру сільського госпо¬дарства.
4)Назвіть соціально-економічні передумови розвитку сіль¬ського господарства України.
5)Поясніть, чим відрізняються екстенсивний і інтенсивний шляхи розвитку сільського господарства. Який із них є більш перспективним?
Підсумки уроку
 Прийом «Аукціон»
Методика проведення — див. урок № 1.
Домашнє завдання
1) Опрацюйте відповідний матеріал підручника.
2)Підготуйте повідомлення про галузі рослинництва, які набули розвитку в нашій області.

Автор: 

Богуславська Раїса Тимофіївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі