Користувацький вхід

Останні публікації

По Великій Британії та Україні. Національні символи України. Тарас Шевченко.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Овечко Світлана Іванівна – вчитель ІІ категорії,
вчитель Скородистицької ЗОШ І – ІІ ступенів, Школи Життєтворчості
Урок – основа навчально-виховного процесу, до нього найпильніша увага, його часто і гостро критикують, та самою критикою, навіть найгострішою, справі не зарадиш, бо констатація недоліків – лише прелюдія до напруженої праці. Реконструкція уроку передбачає насамперед створення його принципової концепції, висунення й осмислення нових ідей, перевірку і впровадження досконаліших технологій. Отже, змінена структура проведення традиційного уроку на тріади 3х30 хвилин є кроком у майбутнє сучасної освіти.
Урок – тріада – розширений урок, який дає можливість якісно і ефективно вивчити програмовий матеріал на занятті, «зануритись» в предмет, вивільнити час для додаткових (поглиблених) знань, зменшити щоденну підготовку до уроків.
Тріада з англійської мови – це надзвичайно зручно. Це – здійснення між предметних зв’язків, вивільнення часу для широкого застосування комп’ютерних засобів, інтерактивних методів навчання, театралізованих дійств, проектної діяльності (мають місце коротко- та довготривалі проекти) Все це дає можливість вчителю відійти на задній план та наблизити учня до предмету, який має зацікавити його найбільше – опанування англійської мови. Урок – тріада перегукується з заняттями за педагогічною системою М. Монтесорі, півторагодинне заняття дозволяє створити невимушену атмосферу, поринаючи в яку діти підбадьорюються, спостерігають та не відчувають тиску з боку вчителя.
Типологія тріад
• Формувальна (установче заняття, формування предметної компетенції – усвідомлення навчального завдання, сприйняття, осмислення, застосування знань).
• Діяльнісна (розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань, адаптація в соціумі, професійна самореалізація, здатність до колективної діяльності).
• Соціально – комунікативна (формування здатності співпрацювати з партнерами у групі, команді, виконувати різні ролі та функції в колективі, застосовувати знання у конкретному виді спілкування).
• Інтегрована (об’єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприйняття, мислення, почуттів учня. Сприяє інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основ наук, розкриттю наукових законів та умов їх прояву в різних галузях науки та сферах практичної діяльності; виявленню специфіки та можливості прояві закономірностей, законів, ідей, теорій в оточуючій дійсності; формуванню компетентної особистості).
• Компетентісна (реалізація на практиці набутих в процесі навчання знань, умінь, досвіду, цінностей, ставлень, досягнення суспільно-визнаного рівня, формування інтегрованої здатності у певній сфері діяльності).
• Підсумкова (узагальнення, систематизація основних ідей, обмін думками, апробування цих ідей, рефлексія процесу навчання, виявлення особистого ставлення до навчального матеріалу і процесу навчання, результат та його оцінювання, постановка додаткових запитань).

5 клас тріада 34
Тема: По Великій Британії та Україні. Національні символи України.
Тарас Шевченко.
Мета: вивчити нові Л.О. теми; повторити й активізувати Л.О. теми; повторити граматичний матеріал: минулий простий час.; удосконалювати навички аудіювання; формувати навички читання та говоріння; розвивати ерудицію учнів; виховувати почуття патріотизму та національної гідності.
Обладнання: підручник, робочий зошит, портрет Т. Г. Шевченка, картки для самостійної роботи, картини художників.
Тип тріади: формувальна
Хід заняття
І мініада
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. Привітання
Good morning, children. How are you?
We are well, thank you!
2. Повідомлення теми та мети тріади
Today we continue to discover our country. We’ll learn more about our national symbols. We’ll speak about the person who became our national symbol too.
3. Перевірка д.з. (зібрати зошити наприкінці тріади)
4. Уведення в іншомовну атмосферу
Учні виконують завдання на картках та по черзі читають речення.
Complete the sentences with the words from the box.
territory, capital, nationalities, native, language, population

1. My ________________ country is Ukraine.
2. It’s ________________ is 603.700 square kilometers.
3. The _______________ of Ukraine is 46 million people.
4. Ukrainians, Russians and people of other __________________ live in Ukraine.
5. The _______________ of Ukraine is Kyiv.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
1. Подання нових Л.О.
Гра “Clap”
On page 131 of your textbooks you can see the Ukrainian symbols.
Учні повторюють вирази за вчителем. Вчитель пояснює правила гри: коли вчитель плескає в долоні учні називають відповідний символ.
1 clap – The Ukrainian Anthem
2 claps – The National Coat of Arms
3 claps – The National Flag
4 claps – The Trident.
Під час гри вчитель слідкує за правильністю вимови учнями слів та відзначає найуважніших учнів.

N.B. Дітей можна поділити на команди чи організувати відповіді ланцюжком.

Look at the pictures of ex. 1 and say what the national symbols of Ukraine are.
2. Читання.
1). Подання тексту для читання.
Match the words with their transcriptions and read them.
Учні співставляють слова з транскрипцією, читають їх, записуючи, уважно слідкують за вчителем, який читає слово та переклад
word transcription translation
1. mean
2. stand for
3. wheat
4. cross
5. saint
6. patron [krɒs]
['peitrǝn]
[stænd fǝ]
[mi:n]
[wi:t]
[seint]

2). Етап читання
Listen and read the dialogue
1. Учні слідкують за читанням вчителя та читають діалог за ролями.
N.B. Якщо вчителю важко втримати увагу учнів, то можна поставити додаткове завдання: зупинити читання на будь-якому місці, назвавши ім’я учня, який продовжить читання. Після кількох прочитаних учнем слів вчитель знову продовжує.
ІІ мініада
2. Find the mistakes and correct them.
Учні опрацьовують завдання під час читання діалогу вчителем та однокласниками.
1. The British National Flag is blue and yellow. 2. The blue colour stands for the clear blue sky. 3. The Trident is the Ukrainian National Coat of Arms. 4. The Ukrainian Anthem is “God Save the Queen”. 5. Khreshchatyk Street is the main street in London. 6. Every citizen of the country should respect the national symbols.
3). Етап перевірки розуміння змісту тексту.
Open your workbooks on page 73 and do the exercises 12, 13 to check up what you have understood.
Р.З. Впр 12 (ст.73)
Учні розглядають малюнки та заповнюють пропуски в реченнях.
Р.З. Впр 13 (ст.73)
Учні пишуть по два запитання до поданих речень.
(вчитель збирає зошити для перевірки наприкінці тріади)
3. Аудіювання
1). Now guess which person played an important role in Ukrainian culture and became our national symbol.
Учні слухають текст та відгадують про кого йдеться в тексті.
Listen to the text.
He was a man of universal talent. He was the Ukrainian poet, prose writer and a painter. All his life and creative work were dedicated to the people of Ukraine. The poet dreamed about the times when his country would be a free sovereign state, where the Ukrainian language, culture and history would be highly valued, and the people would be happy and free.
(Почувши відгадане ім’я Тараса Григоровича Шевченка, вчитель показує на дошці портрет поета та три репродукції художників: В. Сєров «Дівчина з персиками, П. Пікассо «Дівчина на кулі», Т. Шевченко «Катерина»).

ІІІ мініада
2). Now we’ll speak about Shevchenko’s art. Guess which picture was painted by T.G. Shevchenko.
Учні відгадують картину за підказками вчителя та відповідають на питання.
Taras Grygorovych showed a servant girl, who stood for Ukraine. This girl is beautiful but unhappy.

Why do you think this is the right picture? Is she wearing the national clothes? Does she have any beautiful boots? Why?
1. Повторення граматичного матеріалу: минулий простий час.
To speak about this outstanding person we should recollect Past Simple Tense.
Бесіда: вчитель-учень.
- Яку дію показує Past Simple Tense?
- Які є слова-маркери?
- Які дієслова називаються правильними (regular verbs)?
- Що таке неправильні дієслова (irregular verbs)? Та де можна їх знайти?
- Наведіть приклад речення у минулому часі.
2. Закріплення повтореного граматичного матеріалу.
1). Put the words in brackets into the Past Simple Tense.
Учні заповнюють пропуски дієсловами з дужок у минулому часі та читають по черзі.
Put the words in brackets into the Past Simple Tense.
1). Taras Shevchenko _________ (be) born in the family of a serf in the village of Moryntsy in 1814. 2). Young Taras ___________ (become) an orphan very early. 3). When he __________ (be) fourteen, his master ___________ (take) him as a boy-servant – “kozachok”. 4). Shevchenko ___________ (be) very fond of drawing and his master ___________ (decide) to make a serf painter of him. 5). Karl Brulov _____________ (paint) a portrait of Vasyl Zhukovsky and _________ (buy) out Shevchenko from his master. 6). In 1838 Taras Grygorovych ___________ (write) his first poem in Ukrainian. 7). In 1840 he ___________ (publish) his first book of poems which he ___________ (name) “Kobzar”.

2). We all know Taras Grygorovych Shevchenko as a poet so listen to one of his poems “When I Was Thirteen”, split the lines into the words and find here the Past Simple Tense.
Вчитель двічі читає вірш. Учні уважно слухають вірш «Мені тринадцятий минало», розділяють рядки на слова (під час першого читання) та підкреслюють дієслова минулого часу (під час другого читання).
(За бажанням учень чи двоє читають вірш)

When I Was Thirteen
Translated by John Weir (1847)
Mythirteenthbirthdaysoonwouldcome.
Iherdedlambkinsonthelea.
Wasitthemagicofthesun,
Ohwhatwasitaffectedme?
Ifeltwithjoyallovercome
Asthoughinheaven…
Thetimeforlunchhadlongpassedby,
AndstillamongtheweedsIlay
AndprayedtoGod…Iknownotwhy
Itwassopleasantthentopray

When I Was Thirteen
Translated by John Weir (1847)
My thirteenth birthday soon would come.
I herded lambkins on the lea.
Was it the magic of the sun,
Oh what was it affected me?
I felt with joy all overcome
As though in heaven…
The time for lunch had long passed by,
And still among the weeds I lay
And prayed to God… I know not why
It was so pleasant then to pray.

ІІІ. Підсумок заняття.
1. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
Thank you, children, for your hard work and your attention!
Did you like our lesson? What did you like most of all?
2. Домашнє завдання
1). Впр. 3 (ст..132)
(Дайте усні відповіді на питання до тексту впр. 2 (ст.131).
2). Напишіть 4-5 речень про Т.Г. Шевченка з матеріалу вивченого на занятті.

Використана література:
1. Алла Несвіт. Ми вивчаємо Англійську. – К.: Генеза, 2013. – с. 131 – 132
2. Алла Несвіт. Ми вивчаємо Англійську. Робочий зошит. – К.: Генеза, 2013. – с. 73
3. Тетяна Пахомова. Joy of English 5. Робочий зошит (1-й рік навчання). – К.: «Методика Паблішинг», 2013. – с. 78

Автор: 

Овечко Світлана Іванівна – вчитель ІІ категорії,
вчитель Скородистицької ЗОШ І – ІІ ступенів, Школи Життєтворчості

Урок-тріада при бажанні може бути розділений на 2 уроки

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі