Користувацький вхід

Педагогічна рада "Інтерактивні технології-шлях до формування творчої особистості учня

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

„ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ШЛЯХ
ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ”
Педагогічна рада – форма роботи педагогічного колективу, з допомогою якої
розв’язуються нагальні проблеми розвитку школи, зокрема удосконалення
навчально-виховного процесу та підвищення професійної майстерності вчителя.
Педагогічна рада є вищим колегіальним органом управління школою, виявом
громадської думки педагогічного колективу.
В умовах змін, оновлень і реформи сучасної школи, постає необхідність
використання інновацій в системі підготовки і проведенні педагогічної ради.
Впровадження інтерактивних технологій дає можливість вирішення проблемних
питань демократичним шляхом – внаслідок спільного обговорення, прийняття
колективних рішень, і все це через досвід, надбання колективу, а не через
нав’язливе бачення дирекції. Робота в малих групах, використання різних форм
дискусій, „мозкового штурму”, ситуативного моделювання та інших інновацій, як
при підготовці до педради, так і під час засідання, дає можливість залучення всіх
вчителів до активної творчої діяльності; узгодження думок колективу, на основі
власних досліджень, апробацій, напрацювань; розвиває демократичний стиль
спілкування.
Пропоную одну із розробок педагогічної ради, яка відображає результати
впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій в роботу з
педагогічним колективом.
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
„ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ШЛЯХ
ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ”
Мета:
- обґрунтувати доцільність впровадження інтерактивних
технологій в навчальний процес;
- залучити педагогічний колектив до широкого дискусійного
обговорення питання;
- здійснити презентацію сучасних технологій.
Форма проведення: захист досліджень.
Час і місце проведення: травень , учительська.
Технологічна схема підготовки та
проведення педагогічної ради
І ЕТАП
Розробка плану проведення
педагогічної ради
ІІ ЕТАП
Підготовка
до педагогічної ради
ІІІ ЕТАП
Засідання
педагогічної ради
ІV ЕТАП
Організація виконання
постанови педагогічної ради
Визначення
теми, мети, проблеми
Складання плану
педагогічної ради
Об’єднання
педагогічних
працівників в
проблемні групи
Оголошення загального плану
Питання для обговорення
МЕТОДИЧНА РАДА
І. РОЗРОБКА ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
І. ПІДГОТОВКА ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
Опрацювання
методичних матеріалів
Комплексне
анкетування
педколективу, учнів
Допомога проблемним
групам у
систематизації
матеріалу з обраної
проблеми
Аналіз відвіданих
уроків, позакласних
заходів
Допомога групам у
підготовці
Взаємовідвідування
уроків
Анкетування,
опитування,
дослідження з даної
проблеми
№1
111
Проблемні групи Адміністрація
№ n №2
Аналіз та узагальнення
Оцінка та
самооцінка
роботи
Підготовка
виступу на педраді,
плакату - захисту
висновки
рекомендації
Підготовка пропозицій постанови педради
ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
„ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ”
№ Заходи
Термін
виконання
Відповідальні
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Створити комісію з підготовки педради,
підготовки проекту рішення.
Підібрати літературу за темою
педради.
Сформувати проблемні групи:
І-група ─”Новатори”- прихильники
інтерактивного навчання
Підгрупа №1 „Робота в малих групах”
Підгрупа №2 „Дискусія”
Підгрупа №3 „Ситуативне моделювання”
ІІ група ─ „Індивідуальне навчання”
ІІІ група ─ „Фронтальне навчання”
Розробити питання для анкетування
учнів та вчителів.
Розробити питання „Плакату -захисту”.
Провести спільне засідання комісії з
підготовки педради із керівниками
проблемних груп.
Проведення анкетування вчительського
колективу.
Засідання адміністрації гімназії
„ Аналіз результатів відвіданих уроків
та позакласних заходів”.
Організація виставки ”Сучасний урок”
(література та напрацювання колективу із
впровадження в практику інтерактивних
технологій)
Підсумкова нарада комісії з керівниками
проблемних груп. Аналіз , узагальнення
інформації, розробка плану ходу
педагогічної ради.
15.03.
до 2О.03.
20.03.
20.03.
до 20.03.
до 20.03..
До 1.05
6.05.
з 15.04.
по 15.05.
08.05.
Омеляш Л.М.
(директор)
Пушкарська Л.В.
(бібліотекар)
Кушіль М.В.
Генташ Н.Я.
(заст..дирек.)
Калитовська І.П
(спец. психолог)
Комісія
Генташ Н.Я.
Калитовська І.П
(спец. психолог)
Омеляш Л.М.
Кушіль М.В.
Генташ Н.Я.
Омеляш Л.М.
ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ
з підготовки педагогічної ради
№ Заходи
Термін
виконання
Відповідальні
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Організаційне засідання проблемної
групи.
Опрацювання методичної літератури з
даної проблеми
Складання графіка взаємо відвідування
уроків у колег по групі.
Взаємовідвідування уроків із
заповненням карт – спостережень.
Анкетування учнів, що були задіяні
даною формою роботи (проводиться зразу
після уроку).
Засідання проблемної групи.
Узагальнення і систематизація
отриманої інформації. Підготовка
захисту.
Розробка пам’яток, рекомендацій.
Створення плакату – захисту.
Підготовка пропозицій до постанови
педради.
21.03.
протягом
роботи
групи
21.03.
згідно
графіка
після
відвіданого
уроку
07.05.
з 07.05.
по 14.05.
до 14.03.
Керівник групи
Члени групи
Секретар групи,
Генташ Н.Я.
Члени групи
Керівник групи
Члени групи
Члени групи
„ПЛАКАТ – ЗАХИСТ”
Повинен відображати:
1. Позитивні сторони впровадження та
використання досліджуваної форми навчання
(як з боку вчителя, так і з боку учня).
2. Негативні сторони впровадження та
використання досліджуваної форми навчання
(як з боку вчителя, так і з боку учня).
3. Рекомендації „Як попередити помилки в
застосуванні”
4. Доцільність використання на уроках (з якого
предмету, на яких етапах уроку, яка вікова категорія
учнів, періодичність використання, рівнева орієнтація
вчителя.)
5. Власні доповнення.
Анкета для учнів
з проблеми “ Використання інтерактивних технологій”
( індивідуального, фронтального навчання )
/ анкетування проводиться після проведеного уроку /
1. Чи цікаво було на уроці?
а) так;
б) ні;
в) на деяких етапах уроку так;
г) інше.
2. Що заставляло тебе працювати на
уроці ?
а) інтерес досягти кінцевої мети;
б) вимоги вчителя працювати;
в) бажання отримати високий бал;
г) інше.
3. Протягом уроку вчитель звертав на
мене увагу ?
а) так;
б) ні;
в) не знаю;
г) інше.
4. Чи давав мені вчитель можливість
висловлювати свою думку ?
а) так;
б) ні;
в) не завжди;
г) інше.
5. Я мав можливість на уроці
спілкуватися за темою уроку із :
а) вчителем;
б) товаришем;
в) не спілкувався;
г) інше.
6. Чи мали ви можливість
співпрацювати із своїми
ровесниками ?
а) так;
б) ні;
в) інше.
7. Мій успіх на уроці залежав :
а) тільки від мене;
б) від класу ( від групи);
в) від вчителя.
8. Я ретельно працював над
завданнями :
а) так;
б) частково на різних
етапах;
в) списував з дошки
готові результати;
г) інше.
9. Яке враження на тебе справляють
підняті руки твоїх товаришів ?
а) позитивне;
б) негативне;
в) діють на мене гнітюче;
г) інше.
10. Якщо вчитель проводитиме
наступні уроки в такій формі
роботи, то я
а) втрачатиму інтерес до
навчання;
б) із задоволенням буду
йти на такі уроки ;
в) інше.
11. Я надаю перевагу навчанню, коли:
а) мене вчить вчитель;
б) коли ми працюємо в
групі ;
в) коли ми працюємо в
парах.
Анкета для вчителів
Шановний колего!
Просимо Вас відповісти на поставлені запитання. Обведіть відповідь, яку
вважаєте правильною, або напишіть свій варіант.
(Підписувати анкету не потрібно)
1. Надаю перевагу таким формам навчальної діяльності :
а) фронтальним;
б) індивідуальним;
в) груповим (кооперативним);
г) _____________________________________
2. Практикую роботу в малих групах
а) часто;
б) рідко;
в) не практикую;
г) _____________________________________
3. Не використовую інтерактивні технології, тому що :
а) вважаю недоцільною при вивченні даного предмета, теми;
б) традиційні підходи до навчання є єдино вірними;
в) _____________________________________
4. Вважаю, що дискусію, як елемент уроку, можна використовувати :
а) на уроках суспільно-гуманітарного циклу;
б) на уроках будь-якого предмета;
в) практично всіх, окрім точних наук;
г) ______________________________________
5. Яка з форм сприяє гуманізації стосунків між учнями:
а) індивідуальна;
б) фронтальна;
в) групова ( кооперативна ).
6. Яка з форм , на вашу думку, сприяє формуванню в учнів активної життєвої
позиції:
а) індивідуальна;
б) фронтальна;
в) групова ( кооперативна).
7. Чи сприяють ,на вашу думку, інтерактивні форми роботи розвитку
комунікативних здібностей учнів:
а) так;
б) частково;
в) не сприяють;
г) ___________________________________
8. Заповніть наступну таблицю ”Володіння інтерактивними технологіями “
Технологія Володію,
можу
поділитися
досвідом
Не володію Володію
частково
1. Робота в парах
2. Ротаційні ( змінні ) трійки
3. „Карусель”
4. Робота в малих групах
5. „Мікрофон”
6. Незакінчені речення
7. Мозковий штурм
8. Навчаючи-учусь
9. „Ажурна пилка” („ мозаїка” )
10 Аналіз ситуації “case-метод”
11 Вирішення прблеми. Дерево
рішень
12 Розігрування ситуації за
ролями
13 Метод ПРЕС
14 Займи позицію. Зміни позицію
15 Дискусія
16 Дискусія в стилі телевізійного
ток-шоу
17 Дискусія в балах
18 Дебати
ІІІ. ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
Вступне слово керівника педради
Обрання аналітичної групи
для аналізу роботи проблемних
груп та розробки проекту
постанови
Група
підтримки
Група
критиків
Виступ
проблемної
групи №1
Виступ психолога.
Результати опитувань,
анкетувань.
О Б Г О В О Р Е Н Н Я (дискусія)
Виступ аналітичної групи
Виступ
проблемної
групи №2
О Б Г О В О Р Е Н Н Я (дискусія)
Прийняття постанови
педради
СЦЕНАРІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
В С Т У П Н А Ч А С Т И Н А
Порядок денний: „Інтерактивні технології – шлях до формування творчої
особистості учня”.
Хід і форма проведення: захист дослідження.
Регламент:
вступне слово ведучого-5 хв.,
виступи-захисти проблемних груп – 15 хв.,
обговорення захисту у формі дискусії – 5 хв.
Голосування.
О С Н О В Н А Ч А С Т И Н А
І. Вступне слово ведучого
( заступник директора Генташ Н.Я.)
Сьогодні відбуваються зміни освітньої парадигми: освіті пропонують інші
зміст, підходи, форми, поведінку й педагогічний менталітет у здійсненні
навчально-виховного процесу в школі. Бути педагогічно грамотним
спеціалістом неможливо без вивчення великого арсеналу освітніх технологій та
ідей, без впровадження елементів сучасних систем навчання .
Власна пізнавальна активність школяра, прояв творчого мислення є
важливою умовою ефективності навчання й великою мірою впливає на темп,
глибину, міцність і якість оволодіння навчальним матеріалом, на формування
світогляду, переконань, поглядів.
Сьогоднішньому засіданню педагогічної ради передувала велика творча
робота проблемних груп „Індивідуальне навчання”, „Фронтальне навчання”,
„Новатори”. У склад групи „Новатори” входили прихильники інтерактивних
технологій. Метою роботи цих груп було показати методом дослідження
позитивні та негативні сторони використання даних форм навчання. Наше
завдання – шляхом ділового обговорення представлених результатів
досліджень, прийти до спільного вирішення питання про доцільність
застосування інновацій.
ІІ. Обрання аналітичної групи
Завдання аналітичної групи : аналіз роботи кожної групи та розробка
проекту постанови педради - на основі поданих пропозицій проблемних груп і
пропозицій ,які виникнуть в процесі дискусії.
Вибір груп „підтримки” і „критиків” (перед виступом кожної з
проблемних груп).
ІІІ.1) Виступ проблемної групи „ Фронтальне навчання”
Доповідач проводить захист дослідження, використовуючи плакат-захист.
2) Дискусія – обговорення
У роботу вступають групи „підтримки” і „критиків” .
Резервні запитання: Які перспективи щоденного використання
фронтальних форм роботи? На який рівень навчальних досягнень
спирається вчитель при плануванні навчальної роботи, використовуючи
фронтальне навчання? Чи є вплив на формування творчої особистості
учня?
3) Виступ проблемної групи „ Індивідуальне навчання”
Доповідач проводить захист дослідження, використовуючи плакат-захист.
4) Дискусія – обговорення
До роботи залучаються групи „підтримки” і „критиків” .
Резервні запитання: Які перспективи щоденного використання
індивідуальних форм роботи? Яка виховна ціль таких форм роботи?
5) Виступ проблемної групи „Новаторів”- прихильників
інтерактивного навчання.
Доповідачі підгруп „Робота в малих групах”, „Дискусія”, „Ситуативне
моделювання” по черзі проводить захист дослідження, використовуючи
плакат-захист.
6)Дискусія – обговорення
В роботу вступають групи „підтримки” і „критиків” .
Резервні запитання із проблем, які досліджували всі три підгрупи:
Які фактори впливають на розвиток творчої особистості при
використанні запропонованих інтерактивних технологій? Яка роль
вчителя при такому навчанні?
ІV. Слово ведучого
Сьогодні ми мали можливість вислухати думки багатьох колег, думки
членів груп передали нам доповідачі груп. Думаю, цікавим буде для вас
загальна думка всього колективу, думка, яка вивчалася через анкетування
вчителів нашої гімназії.
Виступ психолога
Представлення результатів анкетування вчителів гімназії.
Слово ведучого
Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи
повинен володіти такими якостями:
ПЛАКАТ:
- гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
- самостійно та критично мислити;
- уміти бачити та формувати проблему ( в особистому та професійному плані),
знаходити шляхи раціонального її вирішення;
- усвідомити , де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в
оточуючій його діяльності;
- бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;
- грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати
їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити потрібні узагальнення,
зіставляти з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання,
встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки,
використовувати їх для вирішення нових проблем);
- бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти
працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та
вміти виходити з будь-якої конфліктної ситуації;
- вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту,
культурного рівня.
Запитання до аудиторії:
1) На основі проведених досліджень групи „Фронтальне навчання” визначити,
розвитку яких із перерахованих якостей сприяє дана форма роботи на
уроці.
(підкреслюємо жовтим маркером, якщо сприяє – суцільною лінією, частково
сприяє – пунктиром)
2) На основі проведених досліджень групи „Індивідуальне навчання” визначити,
розвитку яких із перерахованих якостей сприяє дана форма роботи на
уроці.
(підкреслюємо червоним маркером, якщо сприяє – суцільною лінією, частково
сприяє – пунктиром)
3) На основі проведених досліджень групи „Новаторів” визначити, розвитку
яких із перерахованих якостей сприяють інтерактивні технологія роботи
на уроці.
(підкреслюємо зеленим маркером, якщо сприяє – суцільною лінією, частково
сприяє – пунктиром)
/Результати роботи на плакаті: перевага зеленого кольору/ Інтерактивні
технології – це те зелене світло в процесі подальшої роботи гімназії.
V. Виступ аналітичної групи
Короткий аналіз роботи груп. Ознайомлення з проектом постанови
педагогічної ради.
П І Д С У М К О В А Ч А С Т И Н А
Прийняття постанови педради
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
Наказ директора школи
Організація виконання постанови
Контроль за виконанням постанови

Автор: 

Радченко Ольга Вячеславывна
директор Токівської ЗОШ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі