Користувацький вхід

РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Анотація:Даний посібник підготовлений на основі узагальнення досвіду вчителя з використанням інтерактивних методів навчання на уроках та позакласних заходах з фізики.
В посібнику розкрито поняття креативності, креативної особистості та креативних здібностей учнів, запропоновані методи організації роботи з формування креативних здібностей на уроках фізики та позакласних заходах, наведені приклади застосування елементів інтерактивних технологій на уроках фізики з метою розвитку пізнавальних інтересів, інформаційної культури та творчих здібностей учнів.
Матеріали посібника можуть використовуватись вчителями фізики для проведення уроків та позакласних заходів.

Автор: 

Слонімська Лариса Юхимівна, вчитель, КЗШ

Джерело: 

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой лич-ности / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. – 238 с.
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. – 567 с.
3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. Богоявленская. – Ростов-н/Дону: Изд-во Ростов, ун-та, 1983. -173 с.
4. Богоявленская Д.Б. О предмете исследования творческих способностей / Д.Б. Богоявленская // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16, № 5. – С. 49-58.
5. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству / Д.Б. Богоявленская. – М.: Знание, 1981. – 96 с.
6. Ващенко Г. Загальні методи навчання [підручник для педагогів] / Г. Ващенко. – Видання перше. – К.: Українська видавнича Спілка, 1997. – 441 с.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк [Кн. для учителя] / Л.С. Выготский / Послесл. В.В. Давыдова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
8. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1968. – С. 433-456.
9. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
10. Грановская Р.М. Творчество и преодоление стереотипов / Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская. – СПб., 1994. – 192 с.
11. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
12. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – М.: Лантерна Вита, 1995. – 150 с.
13. Енциклопедія освіти [за ред. В. Кременя]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
14. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с. – (Мастера психологии).
15. Калініна Л.А. Технології формування творчої особистості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Nvmdu/Ped/2008_23_1/tom1/1_13.pdf.
16. Касянова Г.В. Формування здатності до креативності під час уроків здобуття нових знань з фізики шляхом їх "відкриття" / Г.В. Касянова // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. – С. 121-127.
17. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 392 с.
18. Моляко В.О. Психологічна теорія творчості / В.О. Моляко // Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2004. - №6. – С. 2-9.
19. Моляко В.О. Психологія творчості та обдарованості: нові рубежі теорії і практики / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 2-3.
20. Педагогічний словник [за ред. М. Ярмаченка]. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
21. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика / Я.А. Пономарев. – М.: Наука, 1976. – 304 с.
22. Психологічна енциклопедія [автор-упорядник О. Степанов]. – К.: Ака-демвидав, 2006. – 424 с.
23. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина. – М.: МГУ, 1984. – 344 с.
24. Цатурян П.С. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / П.С. Цатурян, С.М. Новиков, М.Я. Павлов и др. // Физика в школе. – 1990. – № 3. – С. 23-33.
25. Цатурян П.С. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / П.С. Цатурян, С.М. Новиков, М.Я. Павлов и др. // Физика в школе. – 1990. – № 5. – С. 38-39.
26. Черных Г. Развитие творческих способностей учащихся и их интереса к физике / Г. Черных, В. Неровский // Физика в школе. – 1990. – № 5. – С. 38 42.
27. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста / Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 37-42.
28. Barron F., Harrington D.M. Creativity, intelligence and personality // Annual Reviews of Psychology. – 1981. – № 32. – P.439-476.
29. Guilford J. P. Creativity // American Psychologist. – 1950. - № 15. – Р. 444-454.
30. Renzulli J. The enrichment triad model. – Mansfield Centre: Creative Learning Ass., 1977.
31. Sternberg R. A three-facet model of creativity // R.Stemberg. The nature of creativity/ Cambridge: Cambr. Press, 1988. – P.125-147.
32. Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing // R.Sternberg. The nature of creativity/ Cambridge: Cambr. Press, 1988. – P. 43-75.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі