Користувацький вхід

Різнорівневі тестові завдання з молекулярної біології для 10 класу

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Анотація
Однією з головних цілей вивчення біології є формування в учнів уявлень про практичне значення біологічних знань як наукових основ багатьох сучасних галузей виробництва, сільського господарства, медицини. Достатньо глибоке, осмис¬лене засвоєння ними навчального матеріалу передбачає не лише запам’ятовування фактичних даних і теорій, а й уміння за¬стосовувати їх на практиці. Одним із шляхів до цієї мети є рішення різнорівневих тестових завдань і з біології.
Основна частина задач цього посібника ґрунтується на те¬оретичному матеріалі, викладеному в підручнику, і відповідає розділам шкільної програми з біології. Головними завданнями посібника є: запропонувати тести з основних розділів загаль¬ної біології (необхідний мінімум); розглянути різні варіанти багатьох біологічних проблем.
Посібник призначено для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, а також для абітурієнтів.
МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

І рівень складності
1. Мікроелементи – це елементи, частка яких у клітині сягає…
А.до 0,01%;
Б.до 1,98%;
В.до 0,1%;
Г.до 5%.

2. Макроелементи – це елементи, частка яких у клітині сягає…
А. до 10,9%;
Б.до 1,9%;
В.до 5,9%;
Г.до 0,19%.

3. Вкажіть назву хімічного елемента, йони якого стимулюють дію ферментів:
А.Кальцій;
Б.Натрій;
В.Калій;
Г.Магній.

4. Вкажіть, до складу якої з названих сполук входить Цинк:
А. інсулін;
Б. тіамін;
В. кобаламін;
Г. фенілаланін.

5. Вкажіть групу макроелементів клітини:
А. S, K, Cu, CI, Si, Na;
Б. Mn, K, Ca, Cr, Fe, S;
В. P, Na, CI, Ag, Cr, B;
Г. K, CI, Na, Ca, P, S.

6. Вкажіть назву сполуки, до складу якої входить Ферум:
А. гемоглобін;
Б. нуклеїнова кислота;
В. хлорофіл;
Г. АТФ.

7. Вкажіть, за співвідношенням концентрації у клітині яких йонів можна визначити, жива клітина чи ні:
А. катіонів Ca2+ і Mg2+;
Б. аніонів HPO42- і H2PO4-;
В. катіонів К+ і Na+;
Г. аніонів СI- і HCO3-.

8. Вкажіть групу, що містить символи мікроелементів клітини:
А. K, Co, Zn, Cu, Cr, Br;
Б. Mn, B, I, Zn, Fe, Mg;
В. Zn, Mn, Cu, Cr, Br, I;
Г. Hg, Au, Mg, Ca, Fe, Zn.

9. Вкажіть формулу кислоти, яка обумовлює кисле середовище в шлунку хребетних і людини:
А.HCI;
Б. H2CO3;
В. H2SO4;
Г. H3PO4.

10. Вкажіть назви хімічних елементів, катіони яких зумовлюють зміну електричного потенціалу й транспорт речовин усередину клітини:
А. Калій та Натрій;
Б. Калій і Стронцій;
В. Фосфор і Сульфур;
Г. Цезій і Селен.

ІІ рівень складності
11. Скелети радіолярій побудовані переважно зі сполук…
А. Силіцію та Магнію;
Б. Купруму та Стронцію;
В. Кальцію та Літію;
Г. Калію та Рубідію.
12. Вкажіть, чим пояснити різницю у вмісті води в клітинах ембріона (96%), молодого організму (80%) та організму людини похилого віку (60%):
А. інтенсивністю обміну речовин;
Б . вода – середовище, у якому відбуваються біохімічні реакції;
В. вода – добрий розчинник;
Г. вода визначає розмір клітини.

13. Вода в клітині не…
А. зумовлює активності макромолекул;
Б. обумовлює тургору, осмосу;
В. слугує джерелом кисню в процесі фотосинтезу;
Г. забезпечує висхідної та низхідної течій в рослині.

14. Вкажіть, що визначає хімічні властивості води в організмі:
А. великий вміст її в клітині;
Б. полярність молекул води;
В. малі розміри її молекул;
Г. мала відносна молекулярна маса.

15. Концентрація йонів Калію в червоних кров’яних клітинах є значно вищою, ніж у плазмі крові, проте Калій продовжує надходити в клітину. Вкажіть, який процес забезпечує це надходження:
А. полегшена дифузія;
Б. проста дифузія;
В. піноцитоз;
Г. активний транспорт.

16. Вкажіть назви ультрамікроелементів клітини:
А. Бром і Йод;
Б. Ферум і Нікель;
В. Оксиген і Гідроген;
Г. Селен та Уран.

17. Якщо масова частка хімічного елемента в клітині становить 0,0003%, то він належить до…
А. ультрамікроелементів;
Б. макроелементів;
В. органогенних елементів;
Г. мікроелементів.

18. Вкажіть назви елементів, йони яких забезпечують сприйняття та передачу подразнень клітинами:
А. Фосфор і Магній;
Б. Сульфур і Цинк;
В. Нікол і Ферум;
Г. Натрій, Калій, Кальцій.

19. Вкажіть, яку роль виконує вода в клітині:
А. зв’язує кисень;
Б. утворює сольватні оболонки навколо макромолекул;
В. є універсальним розчинником;
Г. блокує біохімічні реакції;
Д. регулює тепловий режим.

20. Вкажіть гідрофільні речовини клітини:
А. усі ліпіди й ліпоїди;
Б. полісахариди;
В. усі моносахариди й дисахариди;
Г. більшість білків і солей;
Д. деякі вітаміни.

21. Вкажіть гідрофобні речовини клітини:
А. усі ліпіди й ліпоїди;
Б. усі полісахариди;
В. усі моносахариди й дисахариди;
Г. деякі солі й вітаміни;
Д усі білки.

ІІІ рівень складності
22. Установіть відповідність між назвою елемента і його значенням для життєдіяльності організму:
А. Карбон; 1. входить до складу ферментів, гемоглобіну та міоглобіну, бере участь у процесі дихання;
Б. Сульфур; 2. міститься в клітині тільки у вигляді йонів, обумовлює нормальний ритм роботи серця;
В. Натрій; 3. входить до складу деяких амінокислот, вітаміну В1 та деяких ферментів;

Г. Ферум. 4. входить до складу всіх органічних речовин;
5. у великій кількості міститься в кістках скелета.

IV рівень складності

23. Які чинники обумовлюють «гірську хворобу»?

ЛІПІДИ. ВУГЛЕВОДИ
І рівень складності
1. Вкажіть функцію, яку виконують ліпіди в клітині:
А. структурну;
Б. транспортну;
В. каталітичну;
Г. інформаційну.

2. Вкажіть назву групи речовин, під час окислення яких в організмі людини утворюється найбільше енергії:
А. вуглеводи;
Б. жири;
В. білки;
Г. нуклеїнові кислоти.

3. Вкажіть, у якій речовині розчиняються ліпіди:
А. вода;
Б. олія;
В. спирт;
Г. ефір (етер).

4. Вкажіть назву полісахариду, що міститься в стінках рослинних клітин:
А. целюлоза;
Б. глікоген;
В. глюкоза;
Г. хітин.

5. Вкажіть назву полісахариду, що відкладається про запас у рослинних клітинах:
А. крохмаль;
Б. хітин;
В. сахароза;
Г. глікоген.

6. Вкажіть назви полісахаридів, характерних для клітин тварин:
А. глюкоза та декстрин;
Б. глікоген і хітин;
В. крохмаль і геміцелюлоза;
Г. целюлоза та маноза.

7. Вкажіть місце синтезу ліпідів у клітині:
А. лізосоми;
Б. рибосоми;
В. комплекс Гольджі;
Г. гладка ендоплазматична сітка.

8. Вкажіть назву речовин, що є полісахаридом:
А. клітковина;
Б. глюкоза;
В. фруктоза;
Г. сахароза.

9. Вкажіть, що таке глікоген:
А. рослинний полісахарид;
Б. тваринний полісахарид;
В. тваринний жир;
Г. енергетичний резерв клітин усіх організмів.
10. Вкажіть назви речовин, які належать до моносахаридів:
А. глікоген;
Б. фруктоза;
В. лактоза (молочний цукор);
Гсахароза (буряковий цукор).
ІІ рівень складності
11. Вкажіть назви мономерів, з яких складається молекула лактози:
А. галактоза;
Б. рамноза;
В. целюлоза;
Г. мальтоза.

12. Виберіть назви полісахаридів, які не мають солодкого смаку:
А. фруктоза;
Б. целюлоза;
В. глікоген;
Г. крохмаль;
Д. маноза.
13. Вкажіть назви полісахаридів, мономером яких є глюкоза:
А. крохмаль;
Б. лактоза;
В. сахароза;
Г. глікоген;
Д. целюлоза.
14. Вкажіть, де в клітині відбувається розщеплення вуглеводів:
А. у цитоплазмі;
Б. на плазматичних й ендоплазматичних мембранах;
В. у цитозолі;
Г. у мітохондріях;
Д. на мембранах комплексу Гольджі.

15. Вкажіть назви вуглеводів, які належать до полімерних сполук:
А. целюлоза;
Б. глюкоза;
В. рибоза;
Г. крохмаль;
Д. хітин.

16. Вкажіть назви гормонів, під впливом яких регулюється рівень глюкози в крові людини:
А. тироксин;
Б. глюкагон;
В. адреналін;
Г. інсулін;
Д. соматотропін.

17. Виберіть назви вуглеводів, які належать до олігосахаридів:
А. мальтоза;
Б. регалоза;
В. целюлоза;
Г. рибоза;
Д. лактоза.
18. Вкажіть пари, які складаються лише з назв моносахаридів:
А. лактоза та глюкоза;
Б. рибоза й дезоксирибоза;
В. глюкоза й галактоза;
Г. глікоген і мальтоза;
Д. целюлоза й геміцелюлоза.

19. Вкажіть пари, які складаються лише з назв полісахаридів:
А. рибоза й дезоксирибоза;
Б. крохмаль і глікоген;
В. целюлоза й геміцелюлоза;
Г. глюкоза й галактоза;
Д.лактоза й сахароза.
20. Позначте ряди, що містять лише назви гексоз:
А. глюкоза й галактоза;
Б. рибоза й дезоксирибоза;
В. фруктоза;
Г. лактоза;
Д. крохмаль і глікоген.

ІІІ рівень складності
21. Установіть відповідність між назвами тварин та особливостями їхньої фізіології:
А. комахи; 1. тварини, що тривалий час можуть жити без води, бо мають запаси жиру;
Б.бабаки; 2. тварини, у яких запаси жиру містяться в жировому тілі;
В. тюлені. 3. тварини, у яких жир виконує насамперед термоізоляційну функцію;
4. тварини, які завдяки запасам жиру впадають у тривалу зимову сплячку.

22. Установіть відповідність між назвами вуглеводів та їхніми властивостями:
А. целюлоза; 1. вуглевод, що зумовлює солодкий смак ягід, фруктів, меду;
Б. крохмаль; 2. полімер, з якого складається деревина;
В. фруктоза. 3. полісахариди, які не мають солодкого смаку й нерозчинні у воді;
4. полісахарид, що міститься в м’язах і печінці людини.

IV рівень складності
23. Охарактеризуйте на конкретному прикладі процес перетворення вуглеводів у клітинах рослин: глюкоза → крохмаль → глюкоза.
24. Під час переходу через пустелю верблюд масою 300 кг. втратив 5% своєї маси (внаслідок використання жиру). Скільки води утворилось в організмі верблюда, якщо жир окиснився повністю до карбон (IV) оксиду й води? (Під час повного розщеплення 1 кг. жиру утворюється 1,1 г. води).
БІЛКИ
І рівень складності
1. Вкажіть, у яких органелах клітини відбувається синтез білка:
А. ядро;
Б. хромосоми;
В. мітохондрії;
Г. рибосоми.

2. Ген несе інформацію про…
А. структуру клітини;
Б. первинну структуру білка;
В. структуру всього організму;
Г. четвертинну структуру білка.

3. Вкажіть, за допомогою якого хімічного зв’язку з’єднані амінокислоти в молекулі білка первинної структури:
А. водневого;
Б. дисульфідного;
В. пептидного;
Г. сульфідного.

4. Вкажіть, за допомогою якого хімічного зв’язку утворюється вторинна структура білка:
А. йонного;
Б. водневого;
В. гідрофобного;
Г. пептидного.

5. Вкажіть, яка властивість білків лежить в основі подразливості живих організмів:
А. здатність білків до незворотної зміни своєї структури;
Б. здатність білків до зворотної зміни своєї структури;
В. наявність водневих зв’язків у молекулі білка;
Г. наявність вторинної структури в молекулі білка.

6. Вкажіть елемент, який не входить до складу простих білків:
А. Фосфор;
Б. Карбон;
В. Гідроген;
Г. Оксиген.

7. Вкажіть кількість енергії, яка вивільняється під час розщеплення 1г. білка:
А. 17,6 кДж;
Б. 56,8 кДж;
В. 38,9 кДж;
Г. 62,9 кДж.

8. Ферменти відрізняються від інших білків тим, що завжди…
А. містять атоми металічних елементів;
Б. є каталізаторами хімічних реакцій;
В. містять вітаміни;
Г. здатні до денатурації.

9. Ренатурація – це…
А. штучний синтез білкової молекули;
Б. зворотний перехід молекул біополімеру з денатурованого стану в нативний;
В. процес спонтанного утворення вторинної та третинної структури білка після закінчення процесу трансляції;
Г. руйнування четвертинної та третинної структури білка.

10. Захисна функція білків полягає в …
А. захисті внутрішніх органів від механічних пошкоджень;
Б. утворенні антитіл під час імунної відповіді;
В. вибірковій проникності клітинних мембран;
Г. захисті клітин від проникнення води й різних речовин.

ІІ рівень складності
11. Вкажіть, яку кількість амінокислот кодує молекула м-РНК, якщо вона синтезована на ділянці молекули ДНК, що складається з нуклеотидів ААГ-ТЦА-ГЦА-ЦТЦ-ЦАА-АТТ:
А. 18;
Б. 9;
В. 10;
Г. 5.

12. Вкажіть назви простих білків:
А. гістони;
Б. альбуміни й глобуліни;
В. нуклеопротеїди;
Г. ліпопротеїди й глобуліни;
Д. глікопротеїди та ліпопротеїди.
13. Вкажіть назви складних білків:
Ануклеопротеїди;
Б альбуміни й глобуліни;
Вгістони;
Гліпопротеїди й глобуліни;
Д глікопротеїди та ліпопротеїди.

14. Вкажіть властивості білків-ферментів:
А. специфічність дії;
Б. дія за певного рН середовища;
В. відсутність активних центрів;
Г. висока активність за температури 0 С;
Д. висока активність дії за температури +34…+40 С.

15. Вкажіть назви білків, які забезпечують рухову функцію:
А. альбуміни й глобуліни;
Б. гемоглобін;
В. турбулін;
Г. актин і міозин;
Д. гістони й антитіла.

16. Вкажіть назви білків, що виконують захисну функцію:
А. альбуміни й глобуліни;
Б. турбулін і гемоглобін;
В. актин і міозин;
Г. фібриноген;
Д. антитіла (імуноглобуліни).

17. Позначте назви незамінних амінокислот:
А. аланін;
Б. серин;
В. лейцин;
Г. валін;
Д. треонін.

18. Вкажіть назви замінних амінокислот:
А. серин;
Б. лейцин;
В. аланін;
Г. валін;
Д . метіонін.
19. Вкажіть назви ферментів, які беруть участь у травленні:
А РНК - полімераза;
Бтромбокіназа;
Влужна фосфатаза;
Гтрипсин;
Д амілаза.

20. Вкажіть назви структурних білків:
А. колаген;
Б. еластин;
В. склеротин;
Г. мукопротеїн;
Д. муреїн.
ІІІ рівень складності
21. Установіть відповідність між назвою структури білка та її характеристикою:
А. первинна; 1. спірально закручений ланцюжок, витки якого з’єднані водневими зв’язками;
Б. вторинна; 2. формується кількома білковими молекулами в стійку структуру;
В. третинна; 3. амінокислоти, з’єднані пептидним зв’язком, утворюють ланцюжок;

Г. четвертинна. 4. спірально закручений ланцюжок скручується в певному порядку, утворюючи глобулу;
5. триплет амінокислот, розміщених у певному порядку.

22. Установіть відповідність між терміном та його значенням:
А. частина молекули амінокислоти, 1. замінна амінокислота;
що виявляє лужні властивості;
Б. частина молекули амінокислоти, 2. незамінна амінокислота;
що виявляє кислотні властивості;
В.не синтезуються в організмах 3. карбоксильна група;
тварин і людини;
Г. фрагмент амінокислот, яким вони 4. аміногрупа;
відрізняються одна від одної. 5. радикал.

IV рівень складності
23. Поясніть значення водневих зв’язків у забезпеченні властивостей білка.
24. Поясніть біологічну суть просторової будови білкової молекули на різних рівнях її організації.
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ
І рівень складності

1. Вкажіть структуру, яка переносить спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків:
А. ДНК;
Б. р-РНК;
В. і-РНК;
Г. т-РНК.

2. Вкажіть структуру, до складу якої входить тиміновийнуклеотид:
А. т-РНК;
Б. р-РНК;
В. і-РНК;
Г. ДНК.

3. Вкажіть мономер дезоксирибонуклеїнової кислоти:
А. амінокислота;
Б. лактоза;
В. глюкоза;
Г. нуклеотид.

4. Вкажіть, у якій фазі поділу клітини відбувається самоподвоєння ДНК:
А. профаза;
Б. телофаза;
В. метафаза;
Г. інтерфаза.

5. Вкажіть місце, яке займає ген у хромосомі:
А. геном;
Б. локус;
В. мутон;
Г. центромера.

6. Вкажіть функцію, яку не виконують нуклеїнові кислоти в живій клітині:
А. збереження генетичної інформації;
Б. участь у синтезі білків;
В. самовідтворення;
Г. транспортування речовин із клітини.

7. Вкажіть назву азотистої основи, яка входить до складу і-РНК:
А. тимін;
Б. аланін;
В. урацил;
Г. метіонін.

8. Вкажіть, у якій частині ядра містяться молекули ДНК:
А. ядерний сік;
Б. ядерна оболонка;
В. хромосоми;
Г. каріоплазма.

9. Вкажіть, які ядерні структури несуть спадкову інформацію:
А. ядерна оболонка;
Б. хромосоми;
В . ядерний сік;
Г. ядерце.

10. Вкажіть, скільки нуклеотидів входить до складу кодона:
А. один;
Б. три;
В. два;
Г. чотири.
ІІ рівень складності
11. Вкажіть, скільки енергії містить 1 моль АТФ:
А. 40 кДж;
Б. 120 кДж;
В. 80 кДж;
Г. 240 кДж.

12. Вкажіть, скільки енергії містить 1 моль АДФ:
А. 40 кДж;
Б. 120 кДж;
В. 80 кДж;
Г. 160 кДж.
13. АТФ – це…
А. полімер, мономером якого є аденін;
Б. нуклеотид, який складається з аденіну й дезоксирибози;
В. нуклеїнова кислота, яка складається з аденіну й трьох залишків фосфатної кислоти;
Г. нуклеотид, який складається з аденіну, рибози й трьох залишків фосфатної кислоти.

14. Вкажіть повну назву АТФ:
А. аденозин – 5- трифосфат;
Б. аденозин – 3- трифосфат;
В. аденозин – 4- трифосфат;
Г. аденозин – 6- трифосфат.

15. Вкажіть назву речовини, яка містить макроергічні фосфатні зв’язки:
А. аденозинмонофосфат;
Б. аденозинтрифосфат;
В. гуанозинмонофосфат;
Г. натрій фосвід.

16. Вкажіть назву процесу, під час перебігу якого не використовується енергія макроергічнихзв’язків:
А. активний транспорт;
Б. генерація нервового імпульсу;
В. біосинтез речовин;
Г. полегшена дифузія.

17. Вкажіть триплети, які припиняють синтез білка:
А. ГУГ;
Б. УАА;
В. УАГ;
Г. УГА;
Д. УГГ.

18. Вкажіть назви нуклеотидів, до яких комплементарний аденін:
А. тимін;
Б. гуанін;
В. урацил;
Г. цитозин;
Д. аделін.
19. Вкажіть функції ДНК:
А. зберігає генетичну інформацію;
Б. переносить амінокислоти до рибосом;
В. безпосередньо збирає білкові молекули;
Г. передає генетичну інформацію молекулам і-РНК;
Д. передає генетичну інформацію дочірнім молекулам ДНК.
20. Вкажіть назви складових АТФ:
А. азотиста основа аденін;
Б. залишки фосфатної кислоти;
В. вуглевод рибоза;
Г. залишок синільної кислоти;
Д. вуглевод мальтоза.

ІІІ рівень складності
21. Установіть відповідність між назвами процесів та їхнім змістом:
А. реплікація; 1. процес розривання водневих зв’язків між комплементарними азотистими основами молекули ДНК;
Б. доповнення; 2. значення терміну «комплементарність»;
В. денатурація; 3.назва процесу відновлення водневих зв’язків у молекулах ДНК;
Г. ренатурація. 4. назва процесу синтезу дочірніх молекул ДНК;
5. синтез молекулярного ланцюга з мономерів.

22. Установіть відповідність між видом РНК та її функціями в клітині:
А. взаємодіючи з рибосомальними білками,
забезпечує певне просторове розміщення і-РНК
і т-РНК на рибосомі; 1. І-РНК;
Б. це копія певної ділянки ДНК, що переносить
інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептиду; 2. р-РНК;
В. приєднує амінокислоти та переносить їх до місця
синтезу білків; 3. т-РНК.
Груйнує ушкоджені й дефективні сполуки клітини.

IV рівень складності
23. У фрагменті молекули ДНК виявлено 880 нуклеотидів, серед яких частка гуаніну становить 22%. Скільки в цьому фрагменті молекули ДНК нуклеотидів, які містять тимін, аденін, цитозин?

24. Визначте відносну молекулярну масу й довжину гена, який містить інформацію про білок з відносною молекулярною масою 280 000 а.о.м.

Автор: 

Дворецька Світлана Іванівна
вчитель біології, екології
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі