Користувацький вхід

Художнє моделювання війни на Сході України у романі В.Шкляра "Чорне сонце"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Потреба духовного і культурного відродження української нації в умовах війни на Сході України, невизначеність суспільних ідеалів та пріоритетів викликали в гуманітарних науках, мистецтві й публіцистиці посилений інтерес до національного героя та його пріоритету. Проблема військових дій, закономірно, стала центральною в українській літературі сьогодення. Звертаючись до героїзму та самовідданості художні твори стають потужним духовним генератором історичної пам’яті, сприяють розумінню подій як діалектичного процесу, в якому тісно взаємопов’язані доля окремої людини та тяжкі обставини.
Актуальність дослідження обумовлюється величезним значенням трагічних подій сьогодення на Сході України, творчості Василя Шкляра в умовах відвертої агресії щодо нашої держави та розумінням патріотизму в самосвідомості кожного українця. Дослідження відображення означеної проблеми, яка в різних творчих втіленнях присутня у художньому світі автора, сприяє осмисленню сучасності та самоідентифікації себе .
Стан наукового вивчення проблеми. Аналізуючи ступінь осмислення запропонованої проблеми, автор дослідження приходить до висновку про обов’язкове літературознавче вивчення відображення проблеми художнього моделювання війни в українській літературі. В умовах демократичної системи відверте обговорення проблеми війни на Сході України, яка включає національну історію, національні інтереси, цінності українського народу, є обов’язковим.
Мета роботи визначити художнє моделювання війни на Сході України в умовах сьогодення, дослідити еволюцію головного героя при руйнуванні історичного кодування.
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
- дослідити проблему художнього моделювання війни як важливу частину художнього часопростору;
– визначити художні принципи еволюції героїв роману, виявити архетипну природу їх художніх образів та мотивів;
– дослідити особливості художнього осмислення історичних осіб та подій в Україні 2014-2015 рр. на основі аналізу роману В. Шкляра “Чорне Сонце”;
– простежити проблематику зв’язку часів та інтертекстуальності в художньому трактуванні проблеми пам’яті про військові дії у Донецьку та Луганську;
– охарактеризувати своєрідність художнього відтворення подій у свідомості української нації.
Об’єктом дослідження є сучасний роман В. Шкляра “Чорне Сонце” про батальйон спеціального призначення “Азов”.
Предмет дослідження – вивчення художнього моделювання війни на Сході України.
Методи роботи. Специфіка мети й об’єкта дослідження зумовила застосування описового, порівняльно-історичного та компаративного методів.
Джерельну базу роботи становлять події, що відбувалися у зоні АТО у 2014-2015 рр. Свідчення офіцерів та бійців батальйону спеціального призначення “Азов”, які систематизовано описано у романі В. Шкляра “Чорне Сонце”.
Наукова новизна. У роботі вперше в українському літературознавстві здійснено спробу об’єктивно оцінити події, що кривавими літерами викарбувалися у свідомості кожного українця. Комплексний опис художнього моделювання війни дає можливість визначити еволюцію головних героїв у боротьбі за свою незалежність, пробудження потужної національної ідеї.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що здобуті результати є нівід’ємною частиною історичної пам’яті українського народу про непоборне бажання бути незалежними та свідомими громадянами своєї держави. Патріотизм, що тече у крові кожного з нас. Використання отриманих результатів на уроках з будь-яких предметів як прикладу героїзму та самопожертви заради щасливого майбутнього.

Автор: 

Скоробагатько Катерина Вікторівна, вчитель української мови та літератури, КЗ ЗОЛ "Захисник" ЗОР

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Базилевський В. Холодний душ історії / В. Базилевський // Дніпро. –1996. –№ 1-2. –С. 66-100.
2. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Художественная литература, 1972. – 469 с.
3. Бондаренко Я. О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі): Автореф. дис. … канд. філол. наук:
10.02.04 / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2002. – 19 с.
4. Воробйова О. П. Когнітивна поетика в Україні: напрями досліджень // Матеріали міжнародної наукової конфе-ренції “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”. – Чернівці: Рута. – 2004. – С. 37-38.
5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За ред. О.Галича. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
6. Глазнюк Л. М. Естетика: навч. посіб. для гуманітар. спец. / Л. М. Глазнюк, С. В. Могильова, Н. О. М’яснікова, Н. М. Салтан; за ред. Л. М. Глазнюк. –К. : Кондор, 2011. –124 с.
7. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11-ти т., 12-ти кн. / М. С. Грушевський. –К.: Наук. думка, 1995. –Т. 8: роки 1626–1650. –Репринт. вид. –856 с.
8. Гуменний М. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект, монографія. – К.: Євшан-зілля, 2009. – 320 с.
9. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с.
10. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
11. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
12. Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. –К. : Дніпро, 1989. –559 с.
13. Лановик М. Українська народна словесність / М. Лановик. –Л., 2000. –614 с.
14. Мурадханян І. С. Концепція психологічного двійництва особистості в літературах Заходу XVIII – XIXстоліття: Ав-тореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.04 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.
15. Охріменко П.Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків /П. Охріменко, О. Охріменко // Народна творчість та етнографія. –1992. − № 3. –С. 3-8.
16. Положій Є.В. Іловайськ: розповіді про справжній людей. – Харків: Фоліо, 2015. – 378 с.
17. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. –2-е вид. –К.: АртЕк, 2001. –728 с.
18. Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход / А. И. Ракитов. –М. : Изд -во полит. лит-ры, 1982. –304 с.
19. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К, 2006. – 716 с.
20. Тартаковский М. Историософия: Мировая история и мистика духа как эксперимент и загадка / М. Тартаковский. –М., 1993. –243 с.
21. Труханова Е. О. Идентичность и “Я” / Е. О. Труфанова // Вопросы философии. – 2008. – № 6. – С. 95-105.
22. Українські народні думи. У 2 т. Історична секція ВУАН / Вступна стаття К. Грушевської . – К. : Держвидав України, 1927. –С. I-XXX. –Т. 1. –175 с.
23. Художні пошуки Ліни Костенко в жанрі історичного віршованого роману // Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. Наукові студії. – К.: “Київський університет”, 2000. – С.204-212.
24. Шкляр В. Чорне сонце. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі