Користувацький вхід

Останні публікації

«Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на підприємстві»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Організація обліку оплати праці та пов’язаних з нею розрахунків – є важливим засобом зростання продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва, підвищення якості, асортименту та конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг). Заробітна плата в розрізі соціально-економічної категорії слугує основним способом задоволення існуючих на певний момент часу потреб працівників, економічним важелем, що стимулює до збільшення таких основних показників як: суспільне виробництво, продуктивність праці, конкурентоспроможність виробництва, а також скорочення витрат на виробництво. У зв’язку з цим, заробітна плата займає центральне місце в системі бухгалтерського обліку кожного суб’єкта господарювання.
Заробітна плата є одним з головних джерел прибутку для працівників.
Суб’єкти господарювання, які використовують дешеву робочу силу, не вкладають кошти в підвищення продуктивності праці, в стимулювання працівників, оновлення виробничих фондів, розвиток персоналу, що спричиняє не тільки низький рівень продуктивності праці, а й виробництво неякісних та не конкурентоспроможних товарів (робіт, послуг). Також, роботодавці часто ухиляються від оподаткування оплати праці,практикуючи виплату заробітної плати у «конвертах».
На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання розрахунків за виплатами працівникам, проблему її організації та нормативно-правового забезпечення, документування та відображення в обліку, зокрема Л. Андрущенко, А. Батура, Ф. Бутинець, В. Вишневський, С. Голов, К. Давидова, Н. Жук, А. Загородній, Ю. Іванов, М. Карпенко, М. Огійчук, Г. Семенов, В. Сопко та ін. Питання документування розрахунків з оплати праці підіймали в своїх працях Горицька Н., Карпа М. С., Мудрик М.В., Онищенко Т. та інші.
Саме тому тема курсової роботи «Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на підприємстві», методика її складання є досить актуальною.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є виробничо-фінансова діяльність ПСП «Гейсиське».
Предмет дослідження облік розрахунків з оплати праці на приватному сільськогосподарському підприємстві «Гейсиське».
Метою курсової роботи є вивчення ведення обліку розрахунків по оплаті праці на сільськогосподарському підприємстві ПСП «Гейсиське», закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, вирішення поставлених задач та логічне їх обґрунтування, розробка певних пропозицій, щодо удосконалення методики обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці з врахуванням національних стандартів. Реалізація мети потребує формування завдань дослідження.

Автор: 

Делейчук Зоряна Миколаївна: студентка Таращанського державного технічного та економіко - правового коледжу
Крівник: Корнієнко Антоніна Петрівна викладач

Джерело: 

1. Бутинцець Ф.Ф. Економічний аналіз : практикум / Ф.Ф. Бутинець.- Житомир, 2003.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник /Ф.Ф. Бутинець. - Житомир : ПП «Рута», 2005. – 756 с.
3. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.
4. Журнал «Бухгалтерський тиждень» [Електронний ресурс] // Режим доступу https://i.factor.ua.
5. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»// Відомості Верховної Ради України від 16.07.1999 р., № 996- XV.
6. Закон України «Про оплату праці» вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР
7. Закон України «Про відпустки» вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР
8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV
9. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22.
10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
11. Конституція України від 26. 06. 1996 р.
12. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально – ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 04.06.09 р. № 390.
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73.
14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
15. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88.
16. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879.
17. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 26 "Виплати працівни¬кам", затверджене наказом МінфінуУк¬раїнивід 28.10.2003 р. № 601.
18. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений постановою КМУ від 26.06.2015 № 440.
19. Порядок № 100 «Порядок обчислення середньої заробітної плати» затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р.
20. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. /
І.В. Сіменко, Т.Д. Косова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. –384 с.
21. Сук Л. К. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Л. К. Сук, П.Л. Сук - К.: Каравела, 2009.- 624 с.
22. Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. - К.: Знання, 2012. - 647 с
23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : Підручник. - 6-те вид. допов. і перероб. / Н.М.Ткаченко. - К. : Алерта, 2013. - 982 с.
24. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / [М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін.]; за ред. проф. М.Ф. Огійчука. - [5-те вид., перероб. і допов.]. - К.: Алерта, 2009. - 1056 с.
25. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі