Користувацький вхід

Використання компьютерних технологій у викладанні біології

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

XXI століття — час переходу до високотехнологічного інфор¬маційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.
Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої по¬всякденної діяльності, тому важ¬ливим завданням є широке запро¬вадження комп'ютерної техніки в процесі навчання біології.
Досвід організації навчально-виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше засто¬совуються комп'ютери у процесі вивчення різних предметів (зок¬рема й біології) та чим раніше учні починають працювати з ком¬п'ютерами, тим ефективніші ре¬зультати навчання.
Комп'ютер сприяє розвитку самостійності і творчих здібностей учнів, спеціальної або загаль¬ної обдарованості, формуванню політехнічних знань, забезпечує інтенсифікацію діяльності вчите¬ля та учнів на уроці, здійснення диференціації й індивідуалізації навчання, посилює міжпредметні зв'язки, дозволяє змінити саму технологію надання освітніх по¬слуг, зробити урок більш наочним і цікавим. А все це разом дає змо¬гу покращити якість навчання біології — науки XXI ст.
Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати її у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначати залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями.
Ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти поняття, сформувати практичні вміння та навички.
Ефективне використання комп’ютера в навчально – виховному процесі залежить від програмного забезпечення. Комп’ютерні програми з біології поділяються за дидактичними цілями:
Схема 1

На сьогодні ринок навчального програмного забезпечення України пропонує великий перелік програмних засобів різноманітного призначення, але всі вони практично не адаптовані до використання в умовах школи, бо, як правило, російськомовні не відповідають чинній програмі як за обсягом, так і за структурою , є ілюстрованими підручниками, енциклопедіями, довідниками, тобто більшість цих програм за дидактичним призначенням є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.
Проаналізувавши всі позитивні та негативні сторони існуючих програмних продуктів з біології використання інформацій¬них технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння програмами та наявності сертифікованих про¬грам у системі середньої загаль¬ної освіти.
Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних засобах. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедія є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з біології.
Презентація – це набір послідовно змінюючи одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіо фрагменти, анімацію, 3D-графіку, використовуючи при цьому рызны елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.
Аналіз науково-методичної літератури видань показав, що мультимедійні презентації здатні розвязувати багато проблем процессу навчання, а саме:

використовувати передові інформаційні технології;
змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
полегшувати підготовку вчителя до цього процесу учнів;
розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних учених тощо;
реалізувати ігрові методи науроках;
здіснювати роботу в малих группах або індивідуальну роботу;
дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток і коментарів;
проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних звя’зків;
організовувати інтерактивні форми контролю знань, умінь та навичок;
організовувати самостійні, дослідні, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівніз можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.
Ще до появи технології мультимедіа експерти з маркетингу, за результатами численних експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю відтворити набуті знання через якийсь час. Якщо матеріал було подано у звуковому вигляді, то людина запам`ятовувала близько ¼ інформації. Якщо інформація була подана візуально – близько 1/3. При комбінуванні впливу (зорового й слухового) запам`ятовування підвищувалося до ½, а якщо людина долучалася до активних дій у процесі вивчення, то засвоюваність матеріалу підвищувалася до 75%.

У своїй практичній роботі я найчастіше використовую презентації, створені з допомогою програми Microsoft Power Point. При цьому я використовую різні типи презентацій:
комп’ютерні фільми з використанням елементів анімації; http://www.соlltgt.ru/biology%20
презентації для повторювально –узагальнюючих уроків;презентації, 1
класичні комп’ютерні презентації презентації 1;
Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, учні під час підготовки домашнього завдання широко використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.
Основні напрями використан¬ня інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології від¬творено на схемі.

Ефективне використання ком¬п'ютера в навчально-виховному процесі залежить від програмного забезпечення. Комп'ютерні про¬грами з біології поділяються за ди¬дактичними цілями на:

На уроках і факультативах з біології і в позаурочний час я ви¬користовую такі електронні під¬ручники:
1. «Загальна біологія для шко¬лярів» (ілюстрований матеріал з екології, основ цитології, основ генетики та ін.).
2. «Енциклопедія природи» (опис різноманітних видів тварин, птахів, риб, ілюстрована інформа¬ція у поєднанні із звуковим, текс¬товим супроводом та відеофраг-ментами).
3. «Енциклопедія птахів» (фо¬тографії, відеозйомки з життя пта¬хів, опис багатьох видів птахів).
4. «Енциклопедія домашніх тварин» (фотографії, опис тварин, відеозйомки тварин у русі, году¬вання та ветеринарія тощо).
5. «Життя диких тварин» (53 відеосюжети з життя диких тварин).
6. «Енциклопедія кімнатних рослин» (опис кімнатних рослин та практичні поради щодо догля¬ду за ними).
7. «Біологія. 1С Репетитор».
8. «Шкільний курс біології».
9. «Анатомія».
10. Енциклопедія Кирила і Мефодія.
11. «Биознциклопедия» (по¬сібник для вчителів, школярів, абітурієнтів).
12. ІС-репетитор «Біологія».
13. Природознавство.
14. Власні уроки-презентації, тести з біології.
Упродовж 6 років я формую банк даних для занять із біології. У моїй «Методичній папці» містяться: робоча програ¬ма з біології, календарно-те¬матичне планування, критерії оцінювання знань та умінь, тес¬тові завдання, презентації до уроків, каталог відеофільмів…
Ілюстративний матеріал до уроків добираю так:
1) сканую ілюстрації з підруч¬ника, додаткової наукової та ме¬тодичної літератури;
2) використовую матеріали з цифрового фотоапарату та ка¬мери;
3) використовую ресурси Internet, особливо таких популяр¬них освітніх сайтів:
http://www.соlltgt.ru/biology%20— ін¬терактивні моделі з біології, роз¬роблені компанією «Физикон» у рамках проекту «Відкритий ко¬ледж»;
•www.physikon.ru/demo/Open-Biology2.5Demo.exe — демо-версія мультимедійного курсу «Відкрита Біологія 26»;
www.kozlenkoa.narod.ru, ство¬рений учителем біології з м. Києва Козленком А.Г.
Мережа Internet надає можли¬вість знайти відомості про підруч¬ники, додаткову літературу, біо¬графії вчених, новини науки, ме¬тодичні розробки і багато іншої необхідної інформації.

Мультимедійні уроки я будую за такою структурою:

1 Мотивація уроку Короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.
2 Оголошення теми та очікуваних результатів уроку
3

Основна частина уроку Опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію. Часто я об’єдную учнів у малі творчі групи і пропоную певного часу знайти відповіді на поставлене питання. Питання можу пропонувати як усім групам, так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку учні можуть користуватися посібниками або звертатися по допомогу до вчителя, якам надається у вигляді уточнюючих запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час уроку до готового результату – до повного засвоєння
4

Підбиття підсумків уроку Включає рефлексію почуттів ( наприклад, що сподобалось на уроці найбільше), способів діяльності учнів (наприклад, що робили на уроці) та відтворення учнями основних уроку. Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову продемонструвати на дошці.

Мультимедійні технології дозволяють «втиснути» в урок практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.
Може виникнути питання - а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи можна запланувати й для звичайного уроку? Однак, уже перший досвід свідчить, підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікується процес навчання, стимулюється інтерес навчання, стимулюється інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.
Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить, на мою думку, до:
підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;
підвищення продуктивності уроку;
установлення між предметних зв’язків;
появи можливості організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів біології та інформатики;
учитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначаються на рівні знань учнів;
змінюється на краще взаємини з учнями, «далекими» від біології, особливо тих, хто захоплюється інформатикою;
в учнів змінюється ставлення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.
Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки. Учитель повинен уміти користуватися різноманітними програмами6 графічними, flash-анімації, веб-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, в якому вигляді ви вирішили подати анімацію. Це може бути відео, презентація, веб-сторінка з різноманітними роликами. Узагалі, вибір дуже великий.
Готуючись до уроків біології, учні використовують мате¬ріали, опубліковані в Іпtегпеt, для підготовки доповідей і рефератів. Це електронні енциклопедії, текс¬ти художніх та науково-по¬пулярних книг, матеріали періо¬дичних видань. Користуються та¬кож каталогами й замовленнями книг у публічних бібліотеках через Internet .
Оформляючи дослідницькі роботи і реферати, учні застосо¬вують сучасні прикладні ком¬п'ютерні програми (Word, Excel, Microsoft Power Point, електрон¬ні варіанти рефератів), що сприяє розвитку комп'ютерної й інфор¬маційної культури учнів.
Нині особливий акцент у на¬вчанні ставиться на власну діяль¬ність дитини щодо пошуку нових знань. Завдання вчителя — орга¬нізувати роботу школяра так, щоб він захотів знайти і засвоїти необхідну інформацію, підштовх¬нути його до набуття знань, до абсорбції головного матеріалу. Здійснити активізацію без допо¬моги комп'ютера, як одного з основних інструментів, що дає змогу поєднати фізичні й розу¬мові потенціали організму, вва¬жаю, важко, адже в учнів перева¬жає увага розсіяного типу. Інте¬ресу до читання додаткової літе¬ратури, відвідування бібліотек сучасні учні не мають, тому ви¬конання домашніх завдань зали¬шає бажати кращого. Натомість комп'ютер привчає до самона¬вчання і самовиховання.
Яке місце займає комп'ютер у навчанні учнів?
Нині наявні різні види елект¬ронних навчальних видань, адре¬сованих і учням, і вчителям: біб¬ліотеки електронних наочних по¬сібників, практикуми, тренаже¬ри. Інформаційну базу елект¬ронних видань становлять колек¬ції фотографій і малюнків, анімаційні сюжети, добірки відеоматеріалів, інтерактивні модулі, що дають змогу вивчити новий мате¬ріал і перевірити отримані знан¬ня. Тривимірні моделі й віртуаль¬ні лабораторії сприяють ознайом¬ленню з явищами та об'єктами, вивчення яких складно реалізува¬ти під час традиційного навчання біології.
Електронні практикуми на¬дають учням можливість закрі¬пити практичні навички, підго¬туватися до перевірочних і конт¬рольних робіт, підсумкової атес¬тації.
Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед над самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.
Кожен раз, коли створюю черговий проект або урок, я відчуваю неймовірне задоволення від роботи, а ще більше – від результату. Бажаю кожному спробувати хоча б раз використовувати мультимедійні технології, а далі ви вже не зможете інакше.
Вважаю, що основним показником того, що я на правильному шляху, - це очі дітей, які із захопленням і неймовірним бажанням працюють на таких уроках, а також беруть активну участь у їх розробці, підборі матеріалу.
Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках біології набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедія в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.
Застосовуючи на уроках біології мультимедійні технології, вчитель може демонструвати:

Усе це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень:
підвищувати статус учителя;
впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;
розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;
використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
ефективно організовувати контроль знань, умінь та навичок учнів;
полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.
Проведення уроку у разі комплексного застосування традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.
Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології сприяє активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, підвищує ефективність нав¬чально-виховного процесу. Саме за такими технологіями — май¬бутнє сучасної освіти.

ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ
З БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ
МУЛЬТЕМЕДІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ

Сучасна освіта, випереджаючи суспільний розвиток,стрімко опановує інформаційні технології. Головним засобом і символом цих технологій є комп’ютер та його програмне забезпечення, що стали невід’ємною частиною життя учнів.
Використання сучасних комп’ютерних технологій розвиває індивідуальні темпи навчально – пізнавальної діяльності кожного учня, сприяє диференціації освіти. Вони передбачають таку організацію виконання домашніх завдань, за якої учні самі оперують навчальним змістом, вчаться здобувати знання самостійно за допомогою можливостей глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, само організовуються й намагаються застосовувати отримані знання для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.
Домашні завдання – складова частина навчального процесу, що полягає у виконанні самостійної навчальної і практичної роботи після уроків. Вони можуть бути різноманітними:
фронтальні( спостереження за акваріумними рибками, рослинами);
творчі (підготовка повідомлень, рефератів, малюнків, віршів, казок);
активізуючі ( складання ребусів, кросвордів, алгоритмів);
розвивальні ( на формування інтелектуальних умінь, розвиток логічного мислення).
Комп’ютерні технології допомагають у виконанні обов’язкових домашніх завдань: щоб краще засвоїти нову тему, можна закріпити її за допомогою різноманітних електронних навчальних посібників із біології, в яких навчальний матеріал чітко структурований за розділами і темами із самоперевіркою після проходження певної теми чи рівня відповідної складності. Зручність полягає в тому, що існує попередній ознайомлювальний режим, завдяки якому можна зрозуміти структуру того чи іншого навчального посібника й обрати найзручніший для себе. Необхідність у комп’ютері виникає з погляду на нього як на джерело додаткової інформації. Наприклад, за допомогою пошукової системи Yandex учні зазвичай знаходять інформацію для написання рефератів і доповідей.
Використання комп’ютера – спосіб модернізації форм методів навчальної роботи. Наприклад, під час вивчення теми «Структурна складність і впорядкованість організмів» можливість розглянути клітинні структури мені надав сайт науково – дослідницького відділу Київського медичного університету ім.. О.О. Богомольця – www.srlc.nmu.ua, www.nmu.edu.ua.
На сайті http://www.gappletl.html розміщено он-лайн мікроскопів зображенням будови клітин. Також існують інші віртуальні мікроскопи, перевага яких полягає в тому, що можна вивчати мікропрепарати в домашніх умовах. Вони дають змогу розглядати їх під різним збільшенням, а також освоювати техніку їх виготовлення.
Якщо говорити про поглиблене вивчення предмета і можливості застосування своїх знань на практиці, за наявності Інтернет можна брати участь в інтернет – олімпіадах із біології, дізнаватися про нові конкурси, акції, екологічні проекти, рухи тощо.
Такі види роботи, як складання ребусів, кросвордів, алгоритмів, контрольних карток, стають водночас простим і цікавим завданням, які при досконалому володінні відповідними програмами займають мінімальну кількість часу, що розв’язує проблему втоми і незацікавленості. Особливе місце займають програми Windows Movie Maker, Microsoft Power Point, завдяки яким можна наочно у вигляді картинок або відео файлів краще засвоїти і завдяки візуальному сприйняттю та самостійному підбору матеріалів ефективніше опанувати ту чи іншу тему.
Отже, самостійна підготовка домашніх завдань із біології за допомогою комп’ютера розвиває:

Тобто, комп’ютер робить процес виконання домашніх завдань більш захопливим, цікавим і , як на мене, більш плідним.

ВИКОРИСТАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

Нині спостерігається експансія комп’ютерних технологій буквально в усі сфери суспільного життя. На початку свого розвитку, у 50- 70-х р.р. 20 ст., комп'ютери були громіздкими машинами – гігантами, незручними у використанні і зовсім непрактичними. Тоді їх використовували у дуже вузькому колі людей, переважно для військових цілей або у деяких наукових дослідженнях. Але зараз мультимедійні інновації привертають дедалі більше уваги широкого загалу, що пов’язано із значним зменшенням їх вартості і розмаїттям функцій.
Мабуть, усім подобається працювати за комп’ютером. Аудіо-і відеоплеєри, різні графічні та текстові редактори, перекладачі та інші програми значно полегшують навчальний процес, пошук і засвоєння інформації. Крім того, розширення мережі Інтернет, ICQ, поява електронної пошти дали змогу значно прискорити передач у й обмін цією інформацією між однокласниками, колегами і просто знайомими.
Як відомо, шкільне життя полягає не лише у навчання. Нині школярі мають змогу брати участь у найрізноманітніших конкурсах і олімпіадах із різних предметів, наукових семінарах та конференціях, що значно розширює їх кругозір, упевненість у своїх силах та знаннях, збагачує досвідом.
Чи не найпопулярнішим конкурсом є конкурс науково- дослідницьких робіт, у якому можуть брати участь учні 7-11 класів і який включає 3 етапи: районний, міський, всеукраїнський.
Уперше в Україні конкурс робіт МАН з’явився у 60-х р.р. минулого століття, і відтоді його організація зазнала деяких змін, переважно щодо правил оформлення робіт та їх захисту, що також пов’язано з розвитком комп’ютерних технологій.
Перше завдання, що постає перед учасником конкурсу науково – дослідницьких робіт, - вибір теми роботи. Іноді це досить проблематично, адже тема має бути актуальна, цікава і, головне, зрозуміла.
Обравши тему, починаємо пошук і збирання інформації. У цьому можуть допомогти наукова та науково – популярна література, періодика й різноманітні словники. Нині будь-яка література загальнодоступна й безкоштовна, а допомогти її підібрати можуть різні пошукові Інтернет – системи, найвідомішими є Google i Yandex. Також набули популярності програми – перекладачі, що можуть допомогти при використанні іншомовної літератури чи періодики.
Безпосередньо під час написання наукової роботи як текстові редактори можна використовувати Word Pad, Блокнот та ін.., але на мою думку, є Microsoft Word. Адже він дає змогу обробляти не лише текстову інформацію, а й графічну; містить різноманітні функції для редагування і форматування тексту. Один із засобів Microsoft Exel допоможе у складанні графіків, діаграм, таблиць тощо.
Не слід забувати, що одним із найважливіших етапів конкурсу – захисту наукових робіт є написання контрольних робіт із профільного предмета, у нашому випадку з біології. Джерелами біологічних даних можуть бути різні довідники в он-лайн бібліотеках, що надають безкоштовний доступ до будь-якої спеціалізованої літератури з біології і суміжних із нею дисциплін. Для ознайомлення з сучасними відкриттями в сфері освіти і науки, а також із новинками літератури, варто скористатися послугами різноманітних біологічних сайтів:. elementy.ru, macroevolution.ru. Цікавим є біологічний сайт biology.org.ua, присвячений проведенню й організації біологічних олімпіад, турнірів, конкурсу МАН в Україні. На цьому ресурсі можна знайти примірники минулорічних завдань, можливі варіанти відповідей на них та багато іншого.
Крім вище переліченого, надзвичайно популярними стали електронні посібники, зокрема продукції компаній TeachPro, ACD Lab, Maestersoft, IC тощо.
І, нарешті, останнім етапом конкурсу МАН є захист науково-дослідницької роботи. Нині, мабуть, обов’язковим компонентом роботи й водночас запорукою успіху вважається наявність ілюстративного матеріалу до тексту. І не дивно, адже це автоматично робить доповідь зрозумілішою. На мою думку, найбільш зручною і практично програмою для створення презентацій є Microsoft Power Point. Вона дає змогу працювати з таблицями, графіками, діаграмами, зображеннями тощо. Також, залежно від тематики роботи, одним із варіантів наочного матеріалу може бути слайд – шоу або відео – шоу, яке зручно сконструювати за допомогою програми Windows Movie Maker.
Отже, підсумовуючи вищесказане, з’ясуємо, як саме комп’ютерні технології при проектуванні науково – дослідницької роботи:
у пошуку інформації, яка цікавить (Інтернет – ресурси);
при написанні роботи ( текстові та графічні редактори, програми – перекладачі);
при підготовці до контрольної роботи ( відповідні Інтернет – ресурси);
при підготовці до захисту роботи ( текстові редактори, Microsoft Power Point).

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Почну з кінця. Посилаючи учнів в Інтернет, переконайтеся, що це посилання корисне!
Більшість учителів України, на превеликий жаль, не є користувачами Інтернету. Чому на жаль? Тому що Інтернет – простір інтелекту, досвіду, можливостей. А ще, користування Інтернетом дало б учителям змогу знати, що ще бачили і з яким чужим досвідом ознайомилися учні, виконуючи завдання вчителя знайти цікаву інформацію. Цілком можливо, що це може бути більш глибока і цікава наукова інформація, на яку і ви, і ваш учень вийшли випадково. Однак, швидше за все, ви побачите рекламу порнографії і потворних пропозицій, тобто мимоволі станете причетні до бруду і сміття, яким заполонив Інтернет.
Одразу зазначу, що нам, учителям біології, пощастило більше, ніж колегам. Я провела дослідження серед учнів: які запити є найзручнішими в Інтернеті? З’ясувалося, що це програмні твори українських письменників, готові домашні завдання і будь – що зі словом «реферат». Кожен із вас може пройти шляхом наших учнів при підготовці до уроків за допомогою Інтернету. Я пройшла. Сором, жах, відчуття втрати цілого покоління. Проблема величезна, але її аналіз потребує окремої розмови.
Мета моєї статті – ознайомити з роботою, яку провели наші колеги для створення безпечного інформаційного простору в Інтернеті для всіх, хто вчить біологію і навчає біологію.
Відомо, що заклик «За безпечний Інтернет» не є дієвим, тому що всі проекти, спрямовані на його реалізацію, залишаються проектами про проекти і не створюють інформаційного простору для освіти. Тож учителі мали достатню мотивацію, щоб розпочати роботу. Фаховий сайт учителів біології http://www.biology.civicua.org за 2 роки збагатився матеріалами, необхідними вчителю для підготовки і проведення уроків, а також тими, що забезпечують самоосвіту вчителя, його потребу в роздумах над організацією освіти, майбутнє планети, проблемами виховання тощо. Унікальний проект «Мудрість планети» вчительки біології Т.М. Москвічової ( м. Донецьк) допоможе здійснити аналогічну роботу – залишити куточок дикої природи серед промислового міста. Короткі опорні конспекти уроків біології Л.І. Стецюк (м. Вінниця) і структуровані конспекти уроків та різнорівневий контроль знань із робочих зошитів О.В. Князевої( м. Київ), оригінальні розробки уроків Н.В. Трещової ( м. Сімферополь) допоможуть підготуватися до уроків. Чудові уроки – екскурсії у природу В.В. Литовки ( м. Ромни) нагадують про головне у нашій роботі – навчити дітей розуміти і бачити природу. Учнівські проекти з теми «Походження і розвиток життя на планеті» І.П. Упатової ( м. Харків) та досліди з ботаніки Г.М. Потрапович ( м. Надвірне) готові для використання на уроці. Досвід валеологічного спрямування навчального процесу у школі О.І. Ченкова ( м. Нова Каховка ) допоможе і класному керівнику, і заступнику директора з виховної роботи, і директору навчального закладу. Ґрунтовні матеріали з проблем туберкульозу, йододифіциту, СНІДу, наркоманії тощо стануть у нагоді вчителям у підготовці до позакласних заходів.
Фаховий сайт учителів біології http://www.biology.civicua.org постійно поповнюється новими матеріалами наших колег. Останнє надходження, наприклад підручник із зоології В.О. Сердюка (м. Ромни). Що мотивує вчителів і організаторів сайту здійснювати таку роботу? По-перше, ми за своїм фахом покликані примножувати інтелект суспільства. По-друге, досвід і приклад наших колег із Росії, який є водночас і стимулом, і помічником. По-третє, знаючи, яка кількість бруду і сміття супроводжує використання Інтернету для навчання і вчительської роботи, ми просто зобов’язані власноруч створювати безпечний навчальний простір. Чому зобов’язані? Тому що ми – вчителі, «сіячі доброго, розумного й вічного». Тому що ми – вчительська громадська організація. Тому що більшість із нас – батьки, і нам не байдуже, що читають наші діти.
Зупинюся докладніше на другому мотиві. Ті з вас, хто користувався пошуком в Інтернеті, звернули увагу на різноманіття джерел російською мовою і на їх надзвичайне обмеження українською. Аналіз причин такої ситуації також є темою окремої розмови, хоча одразу необхідно зняти з причин першої категорії відсутність фінансування. Тому що є багато освітніх сайтів без реклами, наприклад, http://www.biology.ru, www.chemistry.ru, www.trizland.ru, www.bio.1september.ru та інші вузькоспеціалізовані біологічні сайти, на які є вихід зі сторінок сайту http://www.noosfera.org.uaданий сайт є повноцінним біологічним освітнім сайтом, на якому поряд з оригінальними авторськими матеріалами розмістили російські електронні підручники, відкрилася багатюща бібліотека, почали створюватися окремі учнівські сторінки, зокрема, про домашніх улюбленців. Цікавими є сторінки з білетами для екзамену, розшифровкою аналізу крові, макрофото жителів планети, улюблена книжка, біологічні задачі з відповідями, книгосховище для робіт МАН, справжній електронний підручник з рухомими моделями…
Однак, попр все, ваші учні не будуть користувачами безпечного Інтернету, поки ви особисто не знайдете можливості й часу стати користувачем всесвітньої мережі, поки ви самі не знатимете безпечний і небезпечний адрес, позитиву і негативу Інтернету. Той, хто знає, що таке Інтернет, ніколи не дасть домашнього завдання на кшталт 2Знайдіть в Інтернеті цікаві відомості про…», «Напишіть реферат на тему…». Відповідальний учитель назве точну адресу, перевірену ним самим, і уточнить завдання. Для цього, колего, хочемо чи ні, необхідно опанувати сучасні технології роботи з комп’ютером. Наші учні вже давно мають спотворену Інтернетом уяву про реальність. Роль учителя стає важливою, від того, що тепер учитель повинен не тільки пояснити і розповісти, а й проконтролювати, де саме і з чиїми поясненнями та розповідями ознайомлюються учні. Тобто, ви маєте знати, куди відсилаєте учнів.
Ніколи і ніякої можливості Інтернету не замінять учителя. Маємо високо нести свою місію формувати і примножувати вектор освіти – цінність життя! Недарма ця сентенція є головною ідеєю роботи Всеукраїнської організації «Асоціація вчителів біології України». Якщо не ми, учителі біології, донесемо розуміння цінності життя, то хто?..

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі