Користувацький вхід

Останні публікації

Запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

«Нове треба створювати в поті чола, а старе саме продовжує існувати і твердо тримається на милицях звички».
О. Герцен
Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів.
Уточнимо ключові поняття.
Інновації (італ. іnnovatione - новизна, нововведення) - нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.
Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті.
Інноваційний процес в освіті - це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.
Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів» (І. Дичківська).
Проблема інноватики в освітній системі актуалізувалася після набуття Україною незалежності, що було викликано наступними чинниками:
- нові соціально-економічні перетворення обумовили необхідність корінних змін в організації системи освіти, методології і технології організації педагогічного процесу в навчальних закладах різного типу (гімназії, ліцеї, коледжі та ін.) і потребу підготовки нової плеяди науково-педагогічних та педагогічних кадрів;
- посилилася тенденція гуманітаризації змісту освіти, з'явилися нові навчальні дисципліни та стрімко виникла потреба в педагогах, які б могли забезпечити творчий, інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій;
- на відміну від умов жорсткої регламентації змісту і організації навчального процесу у радянський період в оновлюваній національній школі вчитель отримав можливість творення власної педагогічної лабораторії, що, безперечно, вимагає набуття досвіду інноваційної діяльності;
- бурхливі зміни в інформатизації суспільства активізувати потребу оновлення інформаційно-освітнього середовища.
Педагоги кафедри академічної освіти НВК-ДАЛ № 15 особливо чутливі до постійно обновлюваних тенденцій в сучасному суспільстві та освіті. У зв’язку з цим особливої значущості набуває новий інноваційний тип мислення, новий образ педагога в основу якого покладена технологічна культура вчителя. Нове мислення педагогів нашої кафедри стало результатом системних наукових пошуків в царині інноваційних технологій та їх вибору.
Рушійною силою інноваційної діяльності та впровадження інноваційних технологій є педагог, як креативна особистість, оскільки суб’єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, упровадження та поширення нових ідей.
На практиці педагоги кафедри академічної освіти здійснювали дослідження певних інноваційних технологій.
А зараз я хочу запропонувати вам калейдоскоп інноваційних технологій, які успішно впроваджують в практику вчителі нашої кафедри.
• Сачава Н.М. – інформаційно-телекомунікаційні технології
• Тіткова А.М. – інтерактивні технології, технологія продуктивного навчання
• Кучинська Г.І. – технологія проблемного навчання, технологія продуктивного навчання
• Руманова Р.В., Мєдвєдєв О.І. – модульно-розвивальна технологія, технологія повного засвоєння, технологія розвивального навчання.
• Андрушко І.А., Машошина С.В. – художньо-мистецькі технології навчання.
Зрозуміло, що дані технології домінують в практичній діяльності педагогів нашої кафедри, але за останніми дослідженнями педагогічної науки, на уроці мають право існувати декілька технологій. Вчитель має право базувати свій урок не на одній технології. Тому, в рамках поліфонічної парадигми освіти (філософії цілісності ноосферної цивілізації та синергетичного мислення педагога)на сучасному етапі розвитку суспільства науковці виділили поліфонічну технологію, яка може включати в себе всі існуючі педагогічні технології.

Конструктор поліфонічної технології на основі філософії цілісності мислення

Технологія проблемного навчання - проблемне навчання спрямоване на активне одержання учнями знань. Формування прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціально значимих рис особистості. Проблемне навчання засноване на конструюванні творчих навчальних завдань, що стимулюють навчальний процес і підвищують загальну активність учнів.

Модульно-розвиваюча технологія - забезпечення прогресивного психолого-соціального розвитку вчителя і учня в умовах діалектично пов’язаних процесів навчання,виховання й освіти. Основою технології є інша, відмінна від зовнішньої, але співвіднесена з нею внутрішня структура уроку, яка базується на сукупності мікромодулів уроку, які допомагають вчителеві рухатися разом з учнями до реалізації мети. На модульних уроках пропонується широке використання рівневої диференціації, проблемних завдань, поетапного контролю за засвоєнням НДУ, роботи з різноманітними джерелами інформації.

Технологія рівневої диферинціації - диферинційований підхід у навчанні передбачає:
• створення різних умов навчання школярів з метою врахування їх індивідуальних особливостей, інтересів та здібностей;
• комплекс методів і організаційно-управлінських заходів, які забезпечують управління навчальним процесом в гомогенних групах.

Продуктивна технологія - спрямованість навчання на завершений, цілісний результат і практичну самореалізацію кожного учня, орієнтація навчання не на знання як такі, а на продукт, який створюється учнем (індивідуальні програми, власна ініціатива в груповій роботі та ін.).

ІТКТ –технології - комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації тому кого навчають, через комп'ютер.
Однак, при підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку, виходячи з його цілей При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основихі дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Уроку з використанням ІКТ властиво таке:
принцип адаптивності, керованість, інтерактивність, оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи, підтримання в учня стану психологічного комфорту, необмежене навчання.

Ігрові технології - у сучасній школі гру з метою активізації та інтенсифікації навчального процесу викорис-товують як на уроці, так і в позаурочний час. Навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються, вона також має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті результат. Загальними ознаками гри є:умовний характер; добровільна участь; обмеженість часовими і просторовими рамками; невизначеність розвитку та результатів; фіксованість ігрових дій системою пра-вил і обов'язків; зацікавленість грою, що активізує інтелектуальні, духовні та фізичні сили людини.

Проектна технологія - одна із інноваційних технологій навчання і виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня. Побудова навчання на активній основі через доцільну діяльність учня у співвідношенні з його особистим інтересом саме в цих знаннях. Надзвичайно важливо було показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і значуща для дитини. Для її розв’язання дитині необхідно застосувати здобуті знання або ті, що їх належить здобути.

Технологія синтезу креативного та критичного мислення - формування: - системи суджень (аналіз, інтерпретація, оцінка, висновок, пояснення, розмірковування, порівняння, критерії, рефлексія); - здатності до продукування принципово нових ідей; - творчості, яка призводить до практичного результату; - знаходження унікального вирішення проблем

Автор: 

Сачава Ніна Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Дніпродзержинського академічного ліцею № 15
Кучинська Галина Іванівна, керівник кафедри академічної освіти Дніпродзержинського академічного ліцею № 15

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі