Користувацький вхід

Хімія: збірник задач і вправ для учнів 8 класу

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Х І М І Я
Збірник задач і вправ
8 клас

Учителі хімії м. Хмельницького:
Войцеховська С.П., Дашевська Д.М.,
Деліхівська Л.В., Максимчук І.А.,
Олійник Н.Т.,Тоненька О.О.

Хмельницький – 2016

Укладачі -
Войцеховська Світлана Петрівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницького НВК № 10;
Дашевська Діна Миколаївна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницької СЗШ № 18 ім. В.Чорновола;
Деліхівська Лариса Володимирівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Хмельницького НВО № 5 ім. С.Єфремова;
Максимчук Інна Анатоліївна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницької ССЗШ № 1;
Олійник Наталія Тарасівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницької гімназії № 1 ім. Володимира Красицького;
Тоненька Олена Олександрівна, учитель хімії, спеціаліст першої категорії
Хмельницького НВК № 9.

Рецензенти –
Парфенюк А.В., методист НМЦ управління освіти Хмельницької міської ради;
Новченкова К.Д., спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницького ліцею №17.

Войцеховська С.П., Дашевська Д.М., Деліхівська Л.В., Максимчук І.А., Олійник Н.Т., Тоненька О.О. Хімія: збірник задач і вправ для учнів 8 класу. – Хмельницький, 2016. – 47 с.

У збірнику представлено задачі і вправи з хімії для учнів 8 класу за новою програмою.
Призначено для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………….4
ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
1.1. Будова атома. Класифікація хімічних елементів……………………………………………………7
1.2. Періодичний закон Д.І.Менделєєва ……………………………………………………………..8
1.3. Структура періодичної системи хімічних елементів……………………………………………….9
1.4. Будова атома………………………………………………………………………………………….11
1.5. Ізотопи……………………………………………………………………………………………….13
1.6. Сучасна модель атома……………………………………………………………………………… .14
1.7. Будова електронних оболонок атомів………………………………………………………………15
1.8. Періодичний закон і електронна будова атомів……………………………………..16
1.9. Характеристика елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома……………18
1.10. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин……………19
1.11 Періодична система і хімічні властивості сполук…………………………………………………21
ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
2.1. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів………………………………………22
2.2. Ковалентний зв'язок. Полярний і неполярний. Електронні формули речовин…………………..23
2.3. Йони. Йонний зв'язок…………………………………………………………………………………24
2.4. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення за хімічною формулою сполуки…………..25
2.5. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів……………………...26
2.6. Кристалічні ґратки.Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток..27
ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ
3.1. Кількість речовини. Число Авогадро…………………………………………………………………28
3.2. Молярна маса…………………………………………………………………………………………...29
3.3. Молярний об’єм. Закон Авогадро……………………………………………………………………..30
3.4. Відносна густина газу.………………………………………………………………………………...31
ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
4.1. Класифікація оксидів…………………………………………………………………………………..32
4.2. Кислоти. Класифікація кислот ………………………………………………………33
4.3. Класифікація основ…………………………………………………………………………………….34
4.4. Класифікація солей……………………………………………………………………………………..35
4.5. Хімічні властивості основних оксидів………………………………………………………………...36
4.6. Хімічні властивості кислотних оксидів……………………………………………………………….37
4.7. Основи. Хімічні властивості основ.Добування………………………………………………………38
4.8. Кислоти.Хімічні властивості кислот.Добування………………………………….… …………….40
4.9. Солі. Хімічні властивості середніх солей. Добування… ………………………………………….42
4.10. Хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів…………………………………………….44
4.11.Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук………….………………………45
ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………………………………………….47

ВСТУП
Домашня робота є важливою складовою освітнього процесу, оскільки навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчальна діяльність підкріплюється добре організованою самостійною.
Основною метою домашніх завдань є закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо. Саме тому домашні завдання повинні бути проблемного, творчого характеру, містити елемент новизни й відкривати можливість для прояву самостійності, але й бути доступними для самостійного виконання.
Ефективність виконання домашніх завдань залежить від дотримання таких організаційних вимог: 1) розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань, врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, складності матеріалу, характеру завдань та ін.; 2) формування загальнонавчальних умінь і навичок (правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати вивчений матеріал, застосовувати знання тощо).
Представлений збірник – додаткове джерело завдань, різнопланових вправ та задач для закріплення базового матеріалу з хімії для учнів 8 класу за новою програмою.

Повторення.
1.Позначте просту речовину серед переліку формул:
а) Сl2; б) СН4; в) Н2О; г) РН3.
2.Позначте складну речовину серед переліку формул:
а) О2; б) СО2; в) Н2; г) Са.
3. Позначте валентність Оксигену:
а)VІ; б) ІІ; в) ІІІ; г) ІV.
4.Позначте валентність Кальцію:
а) І; б) ІІ; в) ІІІ; г) ІV.
5. Позначте елемент зі змінною валентністю:
а) Al; б) O; в) S; г) H.
6.Для позначення двох молекул кисню використовують запис:
а) О2; б)2О; в) 2О2; г) Н2О2.
7. Для позначення шести атомів Гідрогену використовують запис:
а) 3Н2; б) 2Н3; в) 6Н2; г) 6Н.
8. Установіть відповідність між вказаною валентністю Нітрогену та формулами сполук:
1) N (I); a) NH3;
2) N (III); б) NO2;
3) N (IV); в) NO;
г) N2O3.
9.Установіть відповідність між вказаною валентністю Хлору та формулами ксидів:
1) Cl (I); а) Cl2O5;
2) Cl (V); б) Cl2O;
3) Cl (VII); в) ClO2;
г) Cl2O7.
10. Складіть формули оксидів Силіцію (ІV), Натрію, Фосфору (V), Барію, Сульфуру(VI), Хрому (ІІІ), Мангану (VII). Для кожної речовини знайдіть значення відносної молекулярної ( формульної ) маси.
11. Складіть формули сполук Калію, Кальцію, Алюмінію з
А) Хлором ( І ); Б) Сульфуром ( ІІ); В) Нітрогеном (ІІ).
12. Позначте значення відносної формульної маси сполуки K2SO4:
а) 167; б) 174; в) 87; г) 204.
13. Позначте значення відносної формульної маси сполуки СаСО3:
а) 204; б) 100; в) 200; г) 120.
14. Обчисліть масові частки елементів у сполуці К3РО4.
15. Обчисліть масові частки елементів у сполуці Na2СО3.
16. Перетворіть схеми хімічних реакцій на хімічні рівняння:
а) Na+H2O=NaOH+H2 ;
б) Al + O2 = Al2O3 ;
в) HgO=Hg+O2 ;
г) Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O ;
д) Al + HCl = AlCl3 + H2 ;
е) K2O + H3PO4 = K3PO4 + H2O ;
є) NH3 + O2 = NO + H2O ;
ж) NaOH+CO2=Na2CO3+H2O ;
з) CaO+HCl=CaCl2+H2O ;
и) Ba(OH)2+HCl=BaCl2+H2O ;
і) Fe2O3+CO = Fe + CO2 ;
ї) H2S + O2 = SO2 + H2O.
17.Визначте масову частку солі в розчині, утвореному в результаті розчинення 20г солі в 380г води?
18. Визначте масу солі і води у 150г розчину, масова частка солі в якому становить 6%?
19. Скільки грамів цукру та який об’єм води треба взяти, щоб приготувати 200г розчину з масовою часткою цукру 0,1?
20. У якому об’ємі води потрібно розчинити 5 г цукру, щоб одержати розчин з масовою часткою цукру 2%?

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Будова атома. Класифікація хімічних елементів
1. Серед переліку елементів випишіть символи лужних елементів; знайдіть відносну атомну масу кожного з них і у відповіді вкажіть суму відносних атомних мас цих лужних елементів: Fe, Cu, Na, Li, Ca, K, S, Rb, Cl, Cs, Fr ?
2. У переліку символів елементів Ca, F, Ba, Cl, O, I, He, Br більше
а) інертних елементів; б) галогенів; в) лужноземельних металів?
3. Яку валентність виявляють лужні метали у сполуках з іншими елементами:
а) I ; б) II ; в) III ; г) IV.
4. Укажіть групу споріднених за властивостями елементів, що утворюють прості речовини, які не взаємодіють з воднем і металами:
а) лужні елементи; б) галогени;
в) інертні елементи; г) лужноземельні елементи.
5. Вкажіть формули продуктів взаємодії лужного металу з галогеном :
K2O, LiCl, CaBr2, MgCl2, NaF, Na3N, KBr, CsI.
6. Укажіть назву групи подібних елементів, молекули яких є двохатомними:
а) інертні елементи; б) лужні елементи;
в) лужноземельні елементи; г) галогени.
7. Серед переліку символів виберіть ті, що належать інертним елементам, і з них складіть ряд у порядку зменшення їх атомних мас:
Al, Fe, Ar, Cl, Ne, Br, He, Ag, Mn, Rn.
8. Лужний елемент утворює оксид з відносною формульною масою 186.
Визначте відносну атомну масу цього елемента.
9. Галоген утворює оксид, у якому виявляє валентність V. Відносна молекулярна маса цього оксиду у 120 разів більша за молекулярну масу водню. Знайдіть відносну атомну масу галогену.
10. Галоген утворює оксид, у якому виявляє валентність VII. Встановіть відносну атомну масу галогену, якщо відносна молекулярна маса оксиду у 45,75 разів більша, ніж відносна атомна маса найлегшого інертного елемента.
11. Урівняйте коефіцієнти в рівняннях реакцій і знайдіть суму коефіцієнтів у кожному з них: А) Na2O + H2O → NaOH
Б) KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O
В) Cl2O7 + NaOH → NaClO4 + H2O
Г) CaO + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O
Д) Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O.
Періодичний закон Д.І.Менделєєва
1. Порядкові номери хімічних елементів А, Б і В відповідно n, n + 2 , n + 4. Для кожного випадку знайдіть невідомі елементи.
А. Якщо хімічний елемент А – найлегший галоген, то яким хімічним елементом буде Б?
Б. Якщо хімічний елемент Б – найпоширеніший у природі елемент, то якими хімічними елементами будуть А і В ? Чи можуть А, Б, В у вигляді простих речовин за звичайних умов бути газами ?
В. Елемент А утворює просту речовину, яка здатна намагнічуватись. Якщо хімічні елементи А і Б входять до одної групи, то яким буде елемент В ?
2. Встановіть відповідність між формулою леткої сполуки елемента R з Гідрогеном та формулою його вищого оксиду:
А. RH4 1. R2O5
Б. RH3 2. RO3
В. H2R 3. RO2
Г. HR 4. RO
5. R2O3
3. Назвіть елемент 4 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном HR.
4. Назвіть найактивніший неметалічний елемент VI групи.
5. Назвіть найактивніший металічний елемент 4 періоду.
6. Назвіть елемент, розташований у V групі, відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном якого — 78.
7. Назвіть елемент, розташований у III групі, відносна формульна маса вищого оксиду якого дорівнює 102.
8. Визначте відносну атомну масу елемента, який утворює водневу летку сполуку із загальною формулою RH3. Також цей елемент утворює вищий оксид із відносною молекулярною масою 142.
9. Визначте відносну атомну масу елемента, який утворює вищий оксид із загальною формулою RO2. Цей оксид є основою кварцу. Воднева летка сполука елемента має відносну молекулярну масу у 2 рази більшу, ніж відносна атомна маса найпоширенішого елемента на Землі.
10. Цей елемент потрібен для росту, цвітіння та врожайності рослин, стимулює розвиток грибів. У деяких безхребетних виконує ту саму функцію, що залізо в крові хребетних. У людському організмі накопичується в зубах. Встановіть відносну атомну масу елемента, якщо він розміщений у ІІ групі періодичної системи, а відносна формульна маса його оксиду дорівнює 81.
Структура періодичної системи хімічних елементів
1. Серед переліку символів елементів виберіть окремо ті, що знаходяться в малих і великих періодах: Ca, Na, Hg, Al, Fe, N, He, O, Mn, P.
Розташуйте символи елементів малих періодів у порядку зростання їх відносних атомних мас, а елементи великих періодів – у порядку зменшення їх відносних атомних мас.
2. Дано перелік символів елементів: B, Se, Cr, Zn, Ba, Sc, Hg, Al, S, Mo, V, Ag .
Серед них виберіть:
а) елементи, які знаходяться в одній групі;
б) елементи головних підгруп;
в) елементи побічних підгруп.
3. У кожному ряду знайдіть один хімічний елемент, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі хімічних елементів:
a) H, He, Ne, Ar
б) Fe, Co, Ni, Ar
в) H, Li, Be, B
г) F, Cl, Mn, Br
д) C, Si, Ti, Ge
е) N, P, S, Cl
4. Гра "Хрестики і нолики". Виграшний шлях складають:
а) елементи одного і того ж періоду;
б) елементи однієї і тієї ж головної підгрупи
в) елементи, що знаходяться поряд у періодичній системі.
a) Be N Si б) Zn Cl Al в) Mg As Fe
Al Na C Be Mg Ca Na Se N
Cl Mg Ge Si S Na Cl Br O
5. Вкажіть кількість елементів, які розташовані у 6 періоді :
а) 10; б) 18 ; в) 28 ; г) 32.
6. Вкажіть кількість елементів, які знаходяться у VIII групі, підгрупа В:
а) 6 ; б) 8 ; в) 10 ; г) 12.
7. Один із передбачених Д.І.Менделєєвим елементів, який розташований у 4-му періоді, утворює оксид, у якому масова частка Оксигену становить 34,78%.
Визначте цей елемент.
8. Знайдіть формулу невідомого оксиду Феруму, у якому масова частка Феруму становить 70%, а відносна формульна маса цього оксиду у 10 разів більша, ніж молекулярна маса метану(СН4).
9. Встановіть формулу фосфор оксиду, у якому масова частка фосфору становить 43,66% . Відносна молекулярна маса речовини більна за молекулярну масу хлору у 2 рази.
10. Встановіть формулу нітроген оксиду, у якому масова частка Нітрогену становить 36,64 %. Відносна молекулярна маса оксиду більша за молекулярну масу водню у 38 разів.

Будова атома
1. Виберіть елементи 2 періоду, в атомах яких 6 нейтронів і запишіть їх символи .
2. Розташуйте символи елементів у порядку зростання їх нуклонних чисел : Хром, Силіцій, Калій, Алюміній, Нітроген, Цинк, Магній.
3. Вставте пропущені слова (атом, ядро, протон, нейтрон, електрон, заряд, електронейтральний, додатній, хімічний елемент, ядерні реакції) у відповідному відмінку:
а) вся маса атома зосереджена в ……….., оскільки масою ……мізерно малою, можна знехтувати;
б) заряд ядра атома завжди ………і рівний кількості ……. в ньому;
в) положення хімічного елемента в періодичній системі Д.І.Менделєєва залежить від числа …….. в його атомі, тобто від величини…….. ядра атома.
г) якщо змінити число протонів у ядрі, тобто ……ядра атома, то з початкового хімічного елемента можна одержати інший …….
Такі перетворення називаються ……..
д) якщо зберегти незмінним число протонів в ядрі атома хімічного елемента, а змінити в ньому число ……, то ……. ядра атома не зміниться, оскільки не утворюється новий хімічний елемент.
4. Вкажіть сумарне протонне число атомів :
а) Магнію і Калію;
б) Карбону і Кальцію;
в) Алюмінію і Цинку;
г) Фосфору і Мангану;
д) Хрому і Натрію.
5. Запишіть символи нуклідів Мангану, Цезію, Арсену. Флуору, Кобальту, вказавши значення протонного та нуклонного числа для кожного з них.
6. Визначте хімічний елемент, якщо
а) в його атома на 5 електронів більше, ніж в атома Купруму;
б) в нього заряд ядра атома у 3 рази більший, ніж в атома Магнію;
в) нуклонне число атома у 2 рази більше, ніж в атома Сульфуру;
г) протонне число його атома у 4 рази менше, ніж в атома Кальцію;
д) нуклонне число цього атома рівне протонному числу атома Ванадію.
7. Хімічний елемент, який необхідно визначити, дуже важливий для людини. Він підтримує стійкість серцевих скорочень, а 1% його бере участь у передачі нервових імпульсів.
За нестачі цього елемента в організмі порушуються функції паращитовидної залози, з'являється катаракта, викришуються зуби, випадає волосся. Якщо його надто багато в організмі, тоді затримується ріст, погіршуються пам'ять та апетит.
Кров, позбавлена катіонів цього елемента, не зсідається на повітрі, у такому випадку від найменшої подряпини організм загинув би від повної втрати крові.
Для поповнення запасів в організмі цього елемента потрібно вживати у їжу сир, молоко, курагу, хурму, огірки, салат, баклажани, часник.
Про який хімічний елемент йдеться, якщо це елемент 4 періоду, в атомі якого однакове число протонів та нейтронів.
8. Рекордсменом по відкриттю хімічних елементів (9) був видатний американський вчений Г.Сіборг зі своїми співробітниками: Плутоній, Америцій, Кюрій, Берклій, Каліфорній, Ейнштейній, Фермій, Менделєвій, Резерфордій.
На другому місці по кількості відкритих хімічних елементів є шведський хімік Карл Шеєле (6 елементів): Оксиген, Хлор, Вольфрам, Манган, Молібден, Барій.
Визначте положення кожного з елементів у Періодичній системі та вкажіть кількість протонів, електронів та нейтронів в їх атомах.
9. Ніобій і тантал називають «металами хірургів», оскільки вони добре подразнюють живої тканини, тому їх використовують для скріплення поламаних кісток, черепів. Крім того, з ніобію і танталу виробляють тонкі нитки, якими зшивають сухожилля, кровоносні судини і нерви.
Вкажіть кількість електронів, протонів, нейтронів в атомах Ніобію і Танталу.
10. Метал, про який йдеться, має температуру плавлення понад 30000С. Із сплавів цього металу виготовляють танкову броню, контейнери для зберігання радіоактивних речовин, найбільш важливі деталі літаків і двигунів.
Його використовують для виготовлення розжарювальних спіралей в освітлювальних лампах.
Встановіть металічний елемент, якщо він знаходиться у VI групі періодичної системи і в його атома 110 нейтронів.

Ізотопи
1. Для ізотопів Оксигену з нуклонним числом 16,17,18 визначити кількість нейтронів.
2. Виберіть справедливе твердження:
I. Ізотопи мають однакові фізичні властивості і різні хімічні властивості.
ІІ. Ізотопи мають різні фізичні властивості і однакові хімічні властивості.
ІІІ. Ізотопи мають однакову кількість протонів і різну кількість нейтронів.
ІV. Ізотопи мають однакову кількість протонів і нейтронів.
А. II і IV; Б. III і IV; В. ІІ і ІІІ; Г. І і ІІІ.
3. Якого ізотопу Калію у природі більше: з нуклонним числом 39, 40 чи 41. Відповідь обґрунтуйте.
4. Чи будуть ізотопами нукліди :
40 40 40
Х ; Х ; Х ?
18 19 20
5. Скільки різних видів молекул нітроген (І) оксиду можна отримати з ізотопів ітрогену 14N і 15N та двох ізотопів Оксигену 17O і 18O ?
Складіть відповідні формули.
6. Серед наведених символів виберіть ті, що відповідають:
а) ізотопам; б) ізобарам
40Ar ; 48Ca ; 39K ; 30Si ; 40K ; 32S ; 36Ar ; 40Ca .
7. Деякий елемент складається з 90% ізотопу з нуклонним числом 20 і 10% ізотопу з нуклонним числом 22 . Розрахуйте відносну атомну масу цього елемента з точністю до десятих.
8. В ядрі атома хімічного елемента А міститься 11 протонів и 12 нейтронов, а в ядрі атома хімічного елемента В - 12 протонів и 12 нейтронів.
Визначте, чи є ці нукліди :
а) ізотопами одного елемента;
б) атомами двох хімічних елементів, у яких однакове нуклонне число;
в) атомами двох різних елементів, що знаходяться поряд у периодичній системі.

Сучасна модель атома
1. Вкажіть максимально можливу кількість енергетичних рівнів:
а) вісім, б) сім, в) десять.
2. Встановіть відповідність між видами орбіталей та максимально можливою кількістю електронів на кожній з них:
1. s a) 6 ē,
2. р б) 10 ē,
3. d в) 2 ē.
3. Укажіть кількість електронів, що можуть розміститись на одній електронній орбіталі:
а) лише два електрони з паралельними спінами; б) лише один електрон;
в) два електрони з антипаралельними спінами; г) довільна кількість електронів;
д) лише 4 електрони.
4. Укажіть елемент, з якого починається заповнення електронами 3р-орбіталі:
а) Si; б) Аl; в) Mg; г) Р; д) N.
5. Укажіть максимальну кількість електронів, яка може розміститись на другому енергетичному рівні:
а) 18; б) 2; в) 8; г) 32; д) 6.
6. Укажіть, з яких орбіталей складається перший енергетичний рівень
а) s- і р- орбіталей; б) лише з s-орбіталей;
в) р- і d- орбіталей; г) f- орбіталей;
д) лише з p-орбіталей.
7. Укажіть максимальну кількість електронів, яка може розміститись на p-орбіталі:
а) 10; б) 6; в) 8; г) 14; д) 4.
8. Укажіть групу, що містить елемент, у якого до завершення зовнішнього енергетичного рівня не вистачає двох електронів:
а) II; б) VII; в) VI; г) V; д) І.
9. Укажіть символ елемента, у якого зовнішній енергетичний рівень завершений:
а) Na; б) К; в) Ne; г) Mg; д) F.
10. Укажіть елемент, атом якого має на зовнішньому енергетичному рівні 4 електрони:
а) Сl; б) S; в) Si; г) Аl; д) Не.
11. Назвіть елемент за такими даними: належить до р-елементів, знаходиться в III групі. Відносна формульна маса гідроксиду дорівнює 78.
12. Напишіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами, електронні формули атомів яких мають таке закінчення: ...3s1 і ...2s22p4.

Будова електронних оболонок атомів
1. Серед елементів 1-3 періодів назвіть ті, атоми яких мають заверше¬ний останній енергетичний рівень, і запишіть їх електронні формули.
2. Атоми яких елементів 3-го періоду мають 1, 2, 3 неспарені електрони?
3. Атоми яких елементів 1-3 періодів мають по одному неспареному s-електрону; р-електрону?
4. В атомах яких елементів 1-3 періодів усі електрони спа¬рені?
5. Атоми яких елементів 1-3 періодів мають найбільшу кіль¬кість (яку саме?) неспарених електронів?
6. Чи можуть бути в атомі 2 неспарені s-електрони? Відповідь поясніть.
7. Розташуйте ряд символів елементів у порядку зростання кількості електронів на зовнішньому енергетичному рів¬ні їх атомів: Cl, А1, N, Li, Xe, Si, Ba, Se.
8. Вкажіть елемент, будова зовнішнього енергетичного рівня якого...2s2 2p5 :
а) Cl; б)F; в) Ne; г) О.
9. Вкажіть електронну формулу атома елемента, що розташований у II групі 3 періоду:
a) 1s22s22p63s2; б) 1s22s22p63s23p2 ; в) 1s22s22p63s23p1; г) 1s22s22p63s1.
10. Вкажіть елемент, зовнішній енергетичний рівень якого завершений:
а) Аг; б)S; в) Si; г) Mn.
11. Скільки електронів містить атом Хлору на другому енергетичному рівні:
а) 7; б)8; в) 6; г) 5 ?
12. У якій групі розташований елемент, будова зовнішнього енергетичного рівня атома якого 2s22p2
а) II; 6) III; в) IV; г) V ?
13. Назвіть елемент за такими даними: будова зовнішнього енергетичного рівня атома має вигляд …ns1, він утворює гідроксид з відносною формульною масою 40.
14. Напишіть рівняння реакції між простими речовина¬ми, утвореними елементами, електронні формули атомів яких мають таке закінчення: ...3s2 і ...3s23p4.
15. Напишіть рівняння реакції між простими речовина¬ми, утвореними елементами, електронні формули атомів яких мають таке закінчення: ...3s23p1 і ...3s23p5.
16. Елементи з електронними конфігураціями:
І. 1s22s22p63s23p63d54s1 II. 1s22s22p63s23p63d104s24p64d55s1
А. належать до однієї групи і одного періоду
Б. належать до однієї групи і сусідніх періодів
В. належать до двох сусідніх груп одного періоду
Г. є неметалами, бо мають 6 валентних електронів
Періодичний закон і електронна будова атомів
1. Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче електронні формули:
а) 1s22s22p3; в) 1s22s22p63s2; д) 1s22s22p63s23p1
б) 1s2 2s1; г) 1s22s22p4; е) 1s22s22р63s23p4.
2. Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче елект¬ронні формули зовнішнього рівня:
а) ... 3s23p2; в) ... 2s1; д) ... 2s22p3;
б) ... 2s22p4; г) ... 3s23p5; е) ... 4s2.
3. Установіть відповідність між будовою ЗЕРА елемента та його валентністю:
1. 3s23p4 A. IV
2. 3s13p3 Б. VI
3. 3s23p5 В.VII
4. 3s23p3 Г.II
Д. V
4. Які твердження про будову і властивості атомів, наведені у лівому стовпчику відповідають поняттям з правого стовпчика:

1) радіуси атомів зменшуються а) головна підгрупа;
Зростанням зарядів атомних ядер;
2) однакова кількість електронів; б) група ;
на зовнішніх енергетичних рівнях атомів;
3) металічні властивості послаблюються в) період;
із зростанням зарядів атомних ядер;
4) вища валентність у сполуках з Оксигеном не змінюється?

5. Установіть відповідність між електронною формулою атома елемента та його розміщенням у Періодичній системі:

1. 1s22s22p63s23p63d14s2 А. 3 період, група І
2. 1s22s22p1 Б. 4 період, група VII Б
3. 1s22s22p63s1 В. 4 період, група II А
4. 1s22s22p63s23p63d54s2 Г. 2 період, група ІІІ
Д. 4 період, група III Б

6. Встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів:
Елементи: Електронні формули:
А. К; 1. ls22s22p2;
Б. Si; 2. 1s22s22p63s2;
B. Na; 3. ls22s22p63s23p64s1;
Г. С. 4. ls22s22p63s1;
5. ls22s22p63s23p2.
7. Утворіть з нижченаведених величин вісім чисельно відповідних пар:
1) кількість електронів в атомі;
2) кількість протонів в ядрі атома;
3) кількість нейтронів в ядрі атома;
4) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома;
5) номер періоду;
6) номер групи для хімічних елементів головної підгрупи;
7) заряд ядра атома;
8) порядковий номер;
9) кількість енергетичних рівнів в атомі.
8. Елемент знаходиться в IV групі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Масова частка елемен¬та в його вищому оксиді дорівнює 60%.
Назвіть елемент, запишіть електронну формулу його атома.
9. Елемент знаходиться в V групі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Відносна молекулярна маса вищого оксиду вдвічі більша за відносну молекулярну масу хлору. Назвіть елемент, запишіть електронну формулу його атома.
10. Зовнішній енергетичний рівень атома елемента має будову: ns2np2.
Відносна молекулярна маса леткої водневої сполуки однакова з відносною молекулярною масою газу, що утворюється в процесі фотосинтезу.
Назвіть елемент.
11. Атом з електронною конфігурацією цією 1s2 2s2 3s2 3p6 3d5 4s2 має валентних електронів:
А. 2; Б. 7; В. 5; Г. 10.

Характеристика елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома
1. Цей метал був виділений із галунів у складі чистого оксиду, згодом названим глиноземом. За своєю вартістю він наближався до золота і використовувався лише для виготовлення ювелірних прикрас. А через століття він став одним з найпоширеніших і найважливіших промислових матеріалів. Великому всесвітньо відомому хіміку Д.І. Менделєєву під час перебування у Лондоні в 1889 році на відзнаку його заслуг перед наукою було піднесено особливо цінний подарунок – терези, виготовлені із золота і цього металу. Після відкриття дешевого способу добування і завдяки його найважливішим властивостям – легкості, ковкості, стійкості до корозії – його широко стали впроваджувати в техніку. Це метал, що використовують в літакобудуванні. Назвіть цей металічний елемент, якщо будова ЗЕРА …3s23p1 і охарактеризуйте його за поданим планом.
2. До нас дійшла давня легенда. Один багатий східний володар захотів стати ще багатшим, отримавши з алмазів менших розмірів один величезний алмаз. Він вирішив переплавити їх, як це робили з золотом чи сріблом. І як не вмовляв його придворний мудрець, наказав внести в розжарену піч тигель з алмазами. А коли через певний час дістали тигель з печі, він був порожній. «Де мої алмази?» - закричав оскаженілий володар. Повернути назад їх було неможливо.
Який елемент утворює просту речовину алмаз, якщо протонне число його дорівнює 6. Охарактеризуйте цей елемент за поданим планом.
Хімічна вікторина
1. Як було відкрито благородні гази?
2. Які елементи одержали назву на честь частин світу?
3. Які елементи названі на честь учених?
5. Які елементи одержали назву на честь різних країн світу?
6. Які елементи названі на честь небесних тіл?
7. Хто і коли відкрив передбачені Д. Менделєєвим екаалюміній, екабор; екасиліцій?
8. Який елемент Д. Менделєєв передбачив і вказав спосіб його відкриття?
9. Назвіть вісім елементів, існування яких передбачив Д. Менделєєв.

Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин
1. Вкажіть елемент, у якого найменший радіус атома:
a)N; б)Р; в) As; г) Sb.
2. Вкажіть ряд, у якому неметалічна активність елементів послаблюється:
a) Si, С, Ge; б) Si, Ge, Sn; в) Pb, Sn, Ge; г) Si, C, Sn.
3. Вкажіть елемент, який виявляє металічні властивості:
а) Cl ; б)F; в) О; г) Na.
4. У якій групі атоми елементів найбільше подібні за електронною будовою:
а) Сl, Мn, Мо; б) Mg, Са, Ва; в) Li, Са, Аl; г) N, F, О.
5. У якій групі атоми елементів найменше подібні за електронною будовою:
а) Ва, Ra, Mg; б) Аr, Cu, Rb; в) F, Br, І; г) Хe, Аr, Не.
6. Укажіть елемент 4 періоду, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні є октет електронів.
а) Кальцій; б) Галій; в) Криптон; г) Бром.
7. Розташуйте ряд елементів у порядку зростання їх неметалічних властивостей:
а) Флуор; б) Йод; в) Хлор; г) Астат.
8. Розташуйте ряд елементів у порядку зменшення їх металічних властивостей:
а) Калій; б) Натрій; в) Літій; г) Цезій.
9. Вкажіть, яка з наведених характеристик елементів не змінюється у межах одного періоду періодичної системи елементів:
а) неметалічні властивості;
б) металічні властивості;
в) число енергетичних рівнів;
г) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.
10. Знайдіть спільні ознаки для елементів з протонними числами:
І) 17 і 18; ІІ) 3 і 11; ІІІ) 11 і 19
а) кількість електронів;
б) кількість нейтронів;
в) кількість енергетичних рівнів;
г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні?
11. В елементів однієї групи і підгрупи незмінним залишається:
а) радіус атома,
б) число енергетичних рівнів в атомі,
в) будова зовнішнього енергетичного рівня атома.

12. Яка з наведених характеристик атомів хімічних елементів не змінюється в періодах:
а) будова зовнішнього енергетичного рівня;
б) радіуси атомів;
в) число енергетичних рівнів в атомі?
13. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають незбудженому стану атомів елементів, а які - збудженому? Назвіть елементи.
а) 1s22s22p2 ; б) 1s22s12p3 ; в) 1s22s22p3 .
14. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають незбудженому стану атомів елементів, які - збудженому? Назвіть елементи.
а) 1s22s22p3 ; б) 1s22s22p5 ; в)1s22s12p1 .

Періодична система і хімічні властивості сполук
1. Які хімічні властивості виявляють оксид і гідроксид елемента з порядковим номером 11:
а) основні ; б) кислотні; в) амфотерні.
2. Які хімічні властивості виявляють вищий оксид та гідроксид елемента з порядковим номером 17:
а) основні; б) кислотні; в) амфотерні.
3. Укажіть набір порядкових номерів елементів, атоми яких здатні утворювати вищі оксиди типу RО2:
а) 14 і 16; б) 13 і 14; в) 14 і 32.
4. Укажіть набір порядкових номерів елементів, атоми яких здатні утворювати вищі оксиди типу RO3:
а) 15 і 16; б) 16 і 24; в) 16 і 17.
5. Вкажіть порядкові номери хімічних елементів, вищому оксиду яких відповідає кислота типу Н2RО3:
а) 6 і 16; б) 14 і 16; в) 14 і 22.
6. Вкажіть набір порядкових номерів хімічних елементів, вищі оксиди яких є кислотними:
а) 12 і 14; б) 15 і 24; в) 11 і 19.
7. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду 108.
8. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, відносна молекулярна маса кислоти, яка відповідає вищому оксиду, дорівнює 98.
9. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в І групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 62.
10. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, відносна молекулярна маса кислоти, яка відповідає вищому оксиду, дорівнює 145.
11. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки дорівнює 32.
12. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 34.
13. Вищий оксид елементу має формулу ЕО2. Масова частка Оксигену у ньому - 53,3%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду та його леткої сполуки з Гідрогеном.
14. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О3. Масова частка Оксигену в ньому - 68,57%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду.

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ.
Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів
1. Серед запропонованого переліку виберіть елемент, який має найбільше значення електронегативності:
а) Mg, P, Cl, Na, Si;
б) As, P, Sb, Bi, N;
в) Ca, Be, Sr, Mg, Ba;
г) Br, I, Cl, F, As;
д) Са, As, K, Br, Se.
2. Зобразіть електроні формули атомів елементів і вкажіть, який з них має більше значення електронегативності . Поясніть свій вибір.
а) Мg і S;
б) O і Li;
в) B і Al;
г) N і P;
д) Al і Cl.
3. У наведених нижче формулах підкресліть символ найбільш електронегативного елемента:
а) КCl, Na2O, HI;
б) H2S, AlBr3, NH3;
в) ZnO, H2O, PCl3;
г) Al2S3, PH3, CO2;
д) CuS, CCl4, OF2.
4. Обчисліть відносну молекулярну масу сполуки, утвореної найменш електронегативним елементом 2 періоду і найбільш електронегативним елементом VІ групи головної підгрупи.
5. Обчисліть відносну молекулярну масу сполуки, утвореної найменш електронегативним елементом 3 періоду і найбільш електронегативним елементом 3 періоду.
6. Складіть формулу сполуки, утвореної найменш електронегативним елементом 4 періоду і найбільш електронегативним елементом 2 періоду. Обчисліть масові частки кожного елемента в цій сполуці.
7. Складіть формулу сполуки, утвореної найбільш електронегативними елементами ІV групи головної підгрупи та VІ групи головної підгрупи. Обчисліть масові частки кожного елемента в цій сполуці.
Ковалентний зв'язок. Полярний і неполярний. Електронні формули речовин
1. Визначте формули речовин з ковалентним неполярним типом зв’язку:

а) Na, O2, CO, N2, CaCl2;
б) SO3, MgO, H2, Ca , P4;
в) P2O5, Na2O, F2, Ba, S8;
г) I2, CO2, Mg, CaS, O3;
д) O2, NO, Cl2, KCl, Fe.

2. Визначте формули речовин з ковалентним полярним типом зв’язку:

а) BaO, CO2, NaCl, O2, P2O3;
б) Н2, MgS, H2O, NH3, AlF3;
в) СН4, ZnBr2, N2, PH3, FeO;
г) CBr4, Cl2, AgCl, N2O5, CuS,
д) Br2, MgO, SiO2, K3N, HBr.

3. Напишіть схеми утворення зв’язків у кожній із запропонованих формул і вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у них:

а) СО2 і N2;
б) Cl2 і H2O;
в) NH3 і O2;
г) H2S і F2;
д) Br2 і PH3.

4. Напишіть графічні формули речовин і вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулах:
а)Cl2O7;
б)P2O3;
в)P2O5;
г)НСlO4;
д)H2SiO3.

5. Визначте елемент, який розміщений в 3 періоді, ІV групі. Складіть формулу його вищого оксиду, вкажіть тип хімічного зв’язку у цій речовині. Зобразіть графічну формулу оксиду. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі.
6. Визначте елемент, який розміщений в 4 періоді, VІІ групі, головній підгрупі. Складіть формулу його вищого оксиду, вкажіть тип хімічного зв’язку в цій речовині. Зобразіть графічну формулу оксиду. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі .
7. Складіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном елемента, який розміщений в 3 періоді, VІ групі. Вкажіть тип хімічного зв’язку. Обчисліть масові частки кожного елемента в цій сполуці.
8. Складіть формулу вищого оксиду елемента, який розміщений в 2 періоді, ІV групі. Вкажіть тип хімічного зв’язку. Обчисліть масові частки кожного елемента в цій сполуці.
9. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента V групи дорівнює 142. Визначте елемент, знайшовши його відносну атомну масу. Складіть формулу цього оксиду і зобразіть його графічну формулу.
10. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента ІV групи дорівнює 60. Визначте елемент, знайшовши його відносну атомну масу. Складіть формулу сполуки цього елемента з Гідрогеном і зобразіть схему утворення хімічного зв’язку у ній.

Йони. Йонний зв'язок
1. Визначте форули речовин з йонним типом зв’язку:
а) BaCl2, SO2, O3, N2O3, NaF;
б) H2, SiH4, CaF2, ZnO, HI;
в) СО, FeCl3, N2, PH3, Al2S3;
г) I2O7, Cl2, K2S, FeO, N2O5;
д) CuS, SiH4, Li3N, F2, HI.
2. Зобразіть електронну конфігурацію для таких частинок:

а) Са2+ і S2─;
б) Na+ і N3─;
в) Al3+ і Cl─;
г) Mg2+ і O2─;
д) Li+ і P3─.

3. Визначте число протонів, електронів та нейтронів для атомів та йонів. Поясніть, що є спільним та відмінним для них:
а) атома Аргону та йона S2─;
б) йона К+ та йона Cl─;
в) атома Неону та йона Mg2+;
г) атома Аргону та йона С4+
д) йона Аl3+ та йона О2─.
4. Класифікуйте речовини, подані формулами за типами хімічного зв’язку:
а) NO, H2, CH4, NaBr, P4, BaO;
б) O3, LiCl, P2O5, Al2O3, N2, Cl2O7;
в) Fe2O3, Cl2, N2O5, S, Ca3N2, H2O;
г) O2, PH3, CO, BaS, Br2, K2O;
д) OF2, NaCl, SO2, I2, CuS, N2;
5. Складіть формулу сполуки утвореної йонами Кальцію та Сульфуру. Вкажіть тип хімічного зв’язку в утвореній сполуці. Обчисліть відносну формульну масу цієї сполуки та масові частки елементів у ній.
6. Складіть формулу сполуки утвореної йонами Натрію та Оксигену. Вкажіть тип хімічного зв’язку у цій сполуці, обчисліть відносну формульну масу та масові частки елементів у ній.
7. Відносна формульна маса вищого оксиду елемента ІІІ групи дорівнює 102. Визначте відносну атомну масу елемента. Складіть формулу його вищого оксиду та обчисліть масову частку Оксигену в сполуці.
8. Відносна формульна маса вищого оксиду елемента ІІ групи дорівнює 153. Визначте елемент. Складіть формулу його вищого оксиду та обчисліть масову частку Оксигену в сполуці.

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення за хімічною формулою сполуки.
1. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:
а) CaBr2,O2, SO3, I2O7, HNO3, MgSO4, Al(NO3)3;
б) Cr2O3, PH3, Na, P2O5, BaSO3, Na3PO4, Ca(ClO4)2;
в) K2S, V2O5, N2O3, AlPO4, C, K2SiO3, Ba3(PO4)2;
г) MnO2, MgS, P2O3, K2SO4, N2, H3PO4, Zn(HSO4)2;
д) NH3, Cl2O7, BaI2, O3, H2CO3, NaNO2, Mg(NO3)2.
2. Встановіть послідовність зростання ступеня окиснення Мангану у запропонованих сполуках:
а) Мn2O7; б) MnO2; в) Mn2O; г) MnO.
3. Встановіть послідовність зростання ступеня окиснення Хлору у запропонованих сполуках:
а) НСlO4; б) NaCl; в) KClO3; г) Cl2, д) NaClO.
4. Встановіть послідовність зменшення ступеня окиснення Сульфуру у сполуках:
а) Н2SO4; б) MgS; в) CaSO3; г) S8.
5. Сполука складається з одного атома Калію, одного атома Мангану та чотирьох атомів Оксигену. Запишіть формулу сполуки, визначте ступені окиснення кожного елемента. Обчисліть відносну формульну масу цієї речовини.
6. Сполука складається з двох атомів Натрію, двох атомів Хрому та семи атомів Оксигену. Запишіть формулу сполуки, визначте ступені окиснення кожного елемента. Обчисліть відносну формульну масу даної сполуки.
7. Цю речовину ще у IX ст. китайці використовували для виготовлення пороху. У складі сполуки один атом Калію, один атом Нітрогену та три атоми Оксигену. Запишіть формулу сполуки, визначте ступені окиснення кожного елемента. Обчисліть масову частку Оксигену у ній.
8. Питна сода дію нейтралізує кислот, які потрапили на шкіру (укус комара, опік кропивою). Тому питну соду використовують у випадках м’якого видалення надлишку кислоти (навіть у разі хімічних кислотних опіків). Формульна одиниця питної соди складається з одного атома Натрію, одного атома Гідрогену, одного атома Карбону та трьох атомів Оксигену. Запишіть формулу сполуки, визначте ступені окиснення кожного елемента. Обчисліть масову частку Натрію в ній.
9. Елемент з конфігурацією електронів 1s22s22p63s23p4
А утворює лише йонні сполуки;
Б утворює лише сполуки з ковалентним зв’язком;
В утворює сполуки, виявляючи ступінь окиснення –2, +4, +6;
Г утворює оксиди кислотного і амфотерного характеру.

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
1. Складіть формули сполук за відомими ступенями окиснення елементів:
а) Sn+4O, N+5O, P─3H, CaS─2;
б) Сr+3O, ZnF, P+5O, BaCl─1;
в) Fe+2S─2, NaO, S+6O, Cl+7O;
г) Mn+4O, KN─3, N+3O, CaH;
д) C+4Br─1, N+2O, Mn+7O, AlCl─1.
2. Складіть формулу сполуки, до складу якої входять йони Феруму і Хлору. Ступені окиснення елементів +3 та -1 відповідно. Вкажіть тип хімічного зв’язку в даній сполуці.
3. Складіть формулу сполуки, до складу якої входять йони Хрому і Окигену. Ступінь окиснення Хрому +6. Вкажіть тип хімічного зв’язку в даній сполуці.
4. Цю сполуку називають звеселяючим газом і використовують у медицині для наркозу. До складу формули входять атоми Нітрогену і Оксигену. Ступінь окиснення Нітрогену +1. Складіть формулу газу і обчисліть масову частку Нітрогену.
5. Складіть формулу сполуки, до складу якої входять атоми Сульфуру і Оксигену. Сульфур в сполуці виявляє максимальний ступінь окиснення.
6. Складіть формулу сполуки, до складу якої входять атоми Нітрогену і Гідрогену. Нітроген в сполуці виявляє мінімальний ступінь окиснення.

Кристалічні ґратки.
Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
1. Вкажіть тип хімічного зв’язку і тип кристалічної ґратки для речовин:
а) вуглець і вода;
б) натрій хлорид (NaCl) і метан (СН4);
в) гідроген сульфід (H2S) і кисень;
г) алмаз (С) і магній сульфід (MgS);
д) азот (N2) і амоніак (NH3).
2. Охарактеризуйте фізичні властивості речовин за типом кристалічної ґратки і типом хімічного зв’язку:
а) чадний газ (СО) і калій бромід (КBr);
б) графіт (С) і хлор (Сl2);
в) залізо і озон;
г) гідроген хлорид (НСl) і алмаз (С);
д) барій оксид і кисень.
3. Сполука складається з одного атома Сульфуру і двох атомів Оксигену. Складіть формулу сполуки і вкажіть:
а) тип хімічного зв’язку;
б) тип кристалічної ґратки;
в) ступені окиснення кожного елемента;
г) фізичні властивості речовини;
д) відносну молекулярну масу сполуки;
е) масові частки кожного елемента.
4. Сполука складається з катіона Цинку і хлорид-аніонів. Складіть формулу сполуки і вкажіть:
а) тип хімічного зв’язку;
б) тип кристалічної ґратки;
в) ступені окиснення кожного елемента;
г) фізичні властивості речовини;
д) відносну формульну масу сполуки;
е) масові частки кожного елемента.
5. Сполука складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену. Складіть формулу сполуки і вкажіть:
а) тип хімічного зв’язку;
б) тип кристалічної ґратки;
в) ступені окиснення кожного елемента;
г) фізичні властивості речовини;
д) відносну молекулярну масу сполуки;
е) масові частки кожного елемента.

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ.
Кількість речовини. Число Авогадро.
1. Визначте яка кількість молекул міститься у
а) кисні кількістю речовини 3 моль;
б) водні кількістю речовини 5 моль;
в) бромі кількістю речовини 0,2 моль;
г) карбон ( IV ) оксиді кількістю речовини 0,4 моль;
д) хлор ( І ) оксиді кількістю речовини 10 моль ?
2. Визначте, яка кількість атомів і яких елементів міститься у
а) кисні кількістю речовини 3 моль;
б) водні кількістю речовини 5 моль;
в) бромі кількістю речовини 0,2 моль;
г) карбон ( IV ) оксиді кількістю речовини 0,4 моль;
д) хлор ( І ) оксиді кількістю речовини 10 моль ?
3. Визначте, у якій кількості речовини містяться:
а ) 24,08.1023 атомів Феруму
б) 1,806.1023 молекул нітроген ( ІІ) оксиду;
в) 0,301.1023 молекул сульфур ( IV ) оксиду;
г) 120,4.1023 молекул хлору;
д) 36,12.1023 атомів Магнію ?
4. Визначте кількість речовини кальцію у суміші, що містить 3 моль кальцій оксиду і 5 моль кальцій фосфіду ( Ca3P2) .
5. Визначте кількість речовини Оксигену у суміші, що містить 2 моль фосфор (V) оксиду і 4 моль алюміній оксиду.
6. Визначте, у якому випадку кількість атомів Гідрогену більша: у 10 моль води чи у 15 моль водню.
7. Знайдіть, у якій кількості речовини силіцій ( ІV ) оксиду міститься 6 моль атомів Оксигену?
8. Встановіть відповідність між кількістю речовини сполуки і кількістю атомів Оксигену у ній:
А. 3 моль H2SO4 1. 30,1 .1023
Б. 2 моль HNO3 2. 126,42 .1023
В. 5 моль HClO 3. 72,24 .1023
Г. 7 моль Н2CO3 4. 48,18 .1023
5. 36,12.1023
Молярна маса
1. Складіть формули оксидів за назвами, порахуйте їх молярні маси. Розташуйте формули речовин у порядку зростання їх молярних мас: фосфор (V) оксид, барій оксид, ферум (ІІІ) оксид, купрум (І) оксид , алюміній оксид.
2. Знайдіть відповідність між формулами речовин та їх молярними масами:
А. CrCl3 1. 78
Б.Al(OH)3 2. 158,5
В.Ca3(PO4)2 3. 138
Г.Mg(NO3)2 4. 160
Д.K2CO3 5.310
6.148
3. Визначте масу
а) кисню кількістю речовини 5 моль;
б) водню кількістю речовини 0,4 моль;
в) кальцій оксиду кількістю речовини 0,01 моль;
г) води кількістю речовини 20 моль;
д) сульфур (IV) оксиду кількістю речовини 8 моль.
4. На одну з чаш терезів лаборант поклав порцію міді, що містить 42,14.1023 атомів. Яку кількість речовини (моль) заліза лаборант повинен покласти на іншу чашу терезів, щоб вони перебували у стані рівноваги?
5. Обчисліть число молекул у воді масою 72 г .
6. Визначте масу суміші, що складається з 5 моль азоту і 36,12.1023 молекул вуглекислого газу.
У якому випадку кількість речовини Оксигену більша: у 30,4 г хром (ІІІ) оксиду чи у 46,4 аргентум (І) оксиду ?
7. На одну чашу терезів поклали силіцій (IV) оксид кількістю речовини 0,8 моль. Яку кількість речовини магній оксиду потрібно покласти на іншу чашу терезів, щоб вони перебували у стані рівноваги?
8. Скільки моль заліза у кілограмовій гирі, яка зроблена з чавуну, масова частка заліза у якому 95% ?
9. Визначте, у якій масі води міститься стільки молекул, скільки атомів міститься у 19,5 г калію.
10. У якій кількості речовини сульфур (VІ ) оксиду міститься стільки атомів Оксигену, скільки їх у сульфур (IV) оксиді масою 32 г ?
11. Змішано однакові маси наступних газів: O2 , H2 , CH4 за однакових умов.
Співвідношення їх кількостей речовин дорівнює:
А) 16:1:8; Б) 16:1:2; В) 1:16:2; Г) 1:16:4.
Молярний об’єм. Закон Авогадро.
1. Визначити кількість речовини і об’єм, який займає
а) кисень масою 4,8 г ;
б) азот масою 11,2 г ;
в) нітроген ( ІІ) оксид масою 12 г ;
г) карбон (IV) оксид масою 220 г;
д) хлор масою 58,6 г.
2. Визначити кількість речовини і кількість молекул для
а) водню об’ємом 5,6 л;
б) кисню об’ємом 112 л ;
в) сульфур (IV) оксиду об’ємом 6,72 л;
г) азоту об’ємом 448 л;
д) нітроген ( І ) оксиду об’ємом 224 мл.
3. Знайдіть об’єм суміші, що складається із 4 моль азоту; 64 г кисню і 24,08.1023 молекул вуглекислого газу.
4. Укажіть, де міститься найбільше число молекул
а) у 2 моль кисню;
б) у 16,8 л кисню;
в) у 20 г води;
г) у 20 г водню.
5. Визначте масу газової суміші об’ємом 112 л ( н.у.), що містить 40% карбон ( ІІ ) оксиду, а решта – водень.
6. Визначити масу суміші, що містить за нормальних умов 672 см3 карбон (IV) оксиду і 0,112 м3 азоту.
7. Невідомий газ, об’єм якого 1 л має масу 1,96 г ( за н.у.). Знайдіть молярну масу газу.
8. Невідомий газ, об’єм якого 3 л має масу 4,29 г ( за н.у.). Знайдіть молярну масу газу.
9. Серед поданих тверджень справедливе:
I. 5 моль SO2 містять 5 атомів Сульфуру і 10 атомів Оксигену;
II. 5 моль SO2 містять 5 моль Сульфуру і 10 моль Оксигену;
III. 5 моль SO2 містять 5х6,02х1023 частинок сульфур (IV) оксиду;
IV. 5 моль SO2 містять 5х6,02х1023 атомів Оксигену і Сульфуру;
V. 5 моль SO2 займають за н.у. 112 дм3.

А) I, II, IV; Б) II, III, V; В) I, IV, V; Г)усі.

Відносна густина газу
1. Обчисліть відносну густину
а) кисню за воднем;
б) кисню за повітрям;
в) кисню за карбон (IV) оксидом;
г) сульфур (IV) оксиду за азотом;
д) сульфур (IV) оксиду за воднем;
е) сульфур (IV) оксиду за гелієм.
2. Відносна густина невідомого газу Х за воднем дорівнює 17.
Знайдіть відносну молекулярну масу газу і визначте його відносну густину за повітрям.
3. Відносна густина невідомого газу Х за повітрям дорівнює 1,52.
Знайдіть молярну масу газу.
Який об’єм займе цей газ ( за н.у.), якщо його маса дорівнює 11 г ?
4. Маса 2 л газу (за н.у.) становить 4,286 г.
Розрахуйте його молярну масу та відносну густину за киснем.
5. Маса посудини, з якої видалено повітря, становить 30 г. Ця ж посудина, заповнена азотом (за н.у.) , має масу 37 г, а заповнена невідомим газом Х – 47,75 г.
Знайдіть молярну масу невідомого газу.
6. Укажіть формули газів, якими можна наповнити повітряні кульки, щоб вони у повітрі піднялися вгору, якщо їх відпустити :
O2, He, H2S, CO2, CH4, C4H10.
7. Приготували суміш, що складається з 5,6 л вуглекислого газу і 5,6 л азоту (за н.у.). Обчисліть масу цієї суміші.

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.
Класифікація оксидів.
1. Напишіть хімічні формули:
а) купрум (ІІ) оксиду; б) натрій оксиду
в) алюміній оксиду; г) хлор(VII)оксиду.
2. Вкажіть хімічну формулу найпоширенішого у природі оксиду:
а) К2O; б) А12O3; В) SiO2; г) Н2O.
3. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди:
а) SO2 , K2O, CO2, P2O5; б) P2O5 ,CuO, H2O, CuS;
в) CuCl2, CuO, Na2O, CO2; г) MgO, FeS, Fe2O3, K2O.
4. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:
а) СO2, CaO, SO2; б) Н2O, СO2, SO3;
в) SO2, SO3, Р2O5; г) SO2, Р2O5, ВаО.
5. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:
а) SiО2, К2О, СаО; б) СО2, К2О, MgO;
в) К2О, ВаО, Cu2О; г) FeO, СО2, SО3.
6. Вкажіть групу речовин, яка містить лише несолетворні оксиди:
а) SiО2, К2О, СаО; б) СО2, К2О, MgO;
в) СО, N 2O5, SіО2 ; г) СО, N2O, NO.
7. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди неметалів:
а) К2O, SO2, SіО2; б) Р2О5, NО2, SO3;
в) МgO, СO2, SO2; г) Na2O, К2O, MgO.
8. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди металів:
a) SO2, SiO2, ZnO; б) SO3, CaO, Fe2O3;
в) MgO, K2O, FeO; г) Na2O, P2O5, SiO2.
9. Вкажіть формулу амфотерного оксиду:
а) Cu2O; б) ZnO; в) K2O; г) CaO.
10. Обчисліть масу:
а) цинк оксиду кількістю речовини 2 моль;
б) карбон (IV) оксиду об’ємом 44,8 л ;
11. Запишіть формули оксидів, яким відповідають кислоти в першому стовбчику, основи – в другому, амфотерні гідроксиди – в третьому: хром (ІІІ) оксид, фосфор (V) оксид, кальцій оксид, алюміній оксид, натрій оксид, нітроген (V) оксид, сульфур (IV) оксид, ферум (ІІ) оксид, цинк оксид, сульфур (VI) оксид, хром (VI) оксид, манган (ІІ) оксид.

Класифікація кислот
Кислоти. Склад кислот. Класифікація кислот.
1. Укажіть формулу одноосновної оксигеновмісної кислоти:
а) НClО3; б) Н2СО3; в) НI; г) НBr.
2. Укажіть серед запропонованих речовин формули кислот:
а)Na3PO4 б)Cu(OH)2 в) Н2MnO4 г) H3ВO3
3. Укажіть формулу двоосновної оксигеновмісної кислоти:
а) НClО3; б) Н2SО3; в) НNO2; г) Н2S.
4. Укажіть рядок, який містить лише формули кислот:
а) FeO; CaSO4; CO2; в) HNO2; HMnO4; HPO3;
б) P2O5; CuO; CrO3; г)H2S; KNO3; NaCl.
5. Вкажіть групу речовин, яка містить лише дві безоксигенові одноосновні кислоти:
а) H2S, HCl, HClO3, H2SO4; б) HBr, HNO3, HNO2, H2SO3;
в) HBr, HCN, HNO3, H2S; г) HF, HClO4, H2S, HNO3.
6. Укажіть валентність кислотного залишку ортофосфатної кислоти:
а) ІІ; б) І; в) ІІІ; г) IV
7. Розташуйте формули кислот в порядку зростання їх основності:
а) НClО3; б) H3РO4; в) H4Р2O7 ; г) H2S.
8. Встановіть відповідність між формулою кислоти та її характеристикою:
Формула Класифікація
1. НBr А. двоосновна, оксигеновмісна;
2. Н2SО4 Б. двоосновна, безоксигенова;
3. H3ВO3 В. одноосновна, безоксигенова;
Г. триосновна, оксигеновмісна.
9. Порахуйте молярні маси кислот: хлоридної, метасилікатної, нітратної, ортофосфатної, сульфідної. Складіть ряд з формул кислот, розташовуючи їх у порядку зростання молярних мас.
10. Знайдіть кількість речовини:
а) сульфідної кислоти масою 10,2 г; б) ортофосфатної кислоти масою 49 г ;
в) карбонатної кислоти масою 49,6 г; г) перхлоратної кислоти ( HClO4 ) масою 30,15 г;
д) дифосфатної кислоти ( H4P2O7) масою 71,2 г.
11.Встановіть формулу кислоти, до складу якої входять : атоми Гідрогену – 2,44%, атоми Сульфуру – 39,02% і атоми Оксигену.
12.Встановіть формулу кислоти, до складу якої входять атоми Фосфору – 38,75%, атоми Оксигену – 60% і атоми Гідрогену.
Класифікація основ
1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основи:
а) MgO, KOH, FeO; б) NaOH, LiOH, SiO2.
в) Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2; в) Fe(OH)3, CuO, Zn(OH)2;
2. Вкажіть групу речовин, яка містить лише нерозчинні у воді основи:
а) Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2; б) NaOH, KOH, Ba(OH)2;
в) Fe(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2; г) Cu(OH), г) Ca(OH)2, KOH.
3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише луги:
а) KOH, Cu(OH)2, NaOH; б) KOH, NaOH, Ba(OH)2;
в) Al(OH)3, KOH, Ca(OH)2. г) Fe(OH) 2, Cu(OH)2, Zn(OH)2;
4. Напишіть хімічні формули:
а) барій гідроксиду; б) натрій гідроксиду;
в) ферум (ІІІ) гідроксиду; в) алюміній гідроксид.
5. Вкажіть амфотерну основу:
а) KOH; б) Be(OH)2;
в) Ca(OH)2; г) Mg(OH)2.
6. В який колір забарвлюється фенолфталеїн у лужному середовищі?
а) фіолетовий; б) синій;
в) малиновий; г) червоний.
7. Виберіть фізичні властивості лугів:
а) добре розчиняються у воді; б) нерозчинні у воді;
в) милкі на дотик; г) дуже їдкі.
8. Напишіть структурні формули :
а) натрій гідроксиду; б) кальцій гідроксиду;
в) алюміній гідроксиду; г) купрум (І) гідроксиду.
9. Яка з речовин має більшу масу :
а) калій гідроксид кількістю речовини 3 моль чи магній гідроксид кількістю речовини
2 моль ;
б) хром (ІІІ) гідроксид кількістю речовини 0,5 моль чи купрум (ІІ) гідроксид
кількістю речовини 0,4 моль;
в) барій гідроксид, число формульних одиниць якого 1,204 . 1023 чи літій
гідроксид, число формульних одиниць якого 12,04 . 1023 ?
10.Яке число формульних одиниць містить натрій гідроксид масою 40г?

Класифікація солей
1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише солі:
а) Na2SO4 , К2SO3 , Н2СO3 ; б) К2SO4 , ВаSO3 , Н2SO3 ;
в) МgCl2 , Na2S , CuSO4 : г) K3PO4, HPO3 , NaNO3;
2. Напишіть хімічні формули:
а) калій хлориду; д) барій сульфату;
б) кальцій нітрату; е) алюміній ортофосфату;
в) кальцій хлориду; є) барій йодиду;
г) літій броміду; ж) алюміній сульфіду.
3. Вкажіть сіль, яка не розчиняється у воді:
а ) натрій хлорид; б) барій нітрат; в) кальцій карбонат ; г) магній сульфат.
4. Вкажіть сіль, яка розчинна у воді:
а) магній карбонат; б) алюміній ортофосфат; в) арґентум хлорид; г) барій хлорид.
5. Назвіть речовини:
а) МgCl2 , б ) K3PO4 , в) Fe2 (SO4) 3 , г) NaNO3;
6. Встановіть відповідність:
а) Na2S 1. натрій силікат
б) Na2SO3 2. натрій сульфід
в) Na2SO4 3.натрій сульфат
г) Na2CO3 4.натрій сульфіт
д) Na2SiO3 5. натрій карбонат
7. Встановіть відповідність між класами речовин і формулами:
а. луг 1. Cu(OH) 2
б.малорозчинна основа 2. СаO
в.нерозчинна основа 3. H2SiO3
г. основний оксид 4. NaOH
д. одноосновна кислота 5. SO2
е. двохосновна кислота 6. H3PO4
є. трьохосновна кислота 7. НNO3
ж.кислотний оксид 8. Mg(OH)2
8. На одну з чаш терезів помістили натрій ортофосфат масою 65,6 г. Яку масу ферум (ІІІ) хлориду потрібно помістити на іншу чашу, щоб терези були зрівноваженими?
9. На одну з чаш терезів помістили барій нітрат масою 13,05 г. Яку масу алюміній сульфату потрібно помістити на іншу чашу, щоб терези були зрівноваженими?
10.Обчисліть масові частки елементів у сполуці купрум(ІІ)сульфат.
Хімічні властивості основних оксидів
1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:
а) К2О, SО2, CuO; б) SiО2, SО2. MgO;
в) MgO, K2О, BaO; г) ZnO, K2О, SО3.
2. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди металів:
a)NO2, К2O, СаО; б) WO3, Cr2O3, ZnO;
в)SO3, Cr2O3, MgO; г) К2O, CaO, CO2.
3. Вкажіть оксид, який при взаємодії з водою утворює луг:
а) SiO2; б) ВаО; в) CuO; г) FeO.
4. Луги утворюються при взаємодії води з ...
а) кислотними оксидами; б) оксидами активних металів;
в) кислотами; г) солями.
5. Вкажіть оксид, який не реагує з водою:
а) К2O; б) СаО; в) Сг2O3; г) ВаО.
6. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують із водою:
a) MgO, ВаO, СuO; б) Cu2O, FeO, Ni2O3;
в) К2O, CaO, Li2О; г) С12O7, CuO, MgO.
7. Складіть рівняння реакцій за схемами:
а) ВаО + Н2SО4 →…; б)Na2O + Н2O→ … ;
в) MgO + CO2→… ; г) К2О + HNO3→…;
8. З калій оксидом прореагувала вода масою 2,7 г.
Яка маса калій гідроксиду, що утворився ?
9. Знайдіть масу сульфатної кислоти, яка потрібна для розчинення купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,5 моль.
10. Визначити кількість речовини солі, яка утвориться при взаємодії натрій оксиду масою 18,6 г з ортофосфатною кислотою.
11. Порівяйте, у якому випадку для реакції потрібно більше води ( по масі): якщо з водою реагує літій оксид кількістю речовини 5 моль чи барій оксид кількістю речовини 3 моль ?
12. Аргентум (І) оксид розчинили в нітратній кислоті масою 12,6 г .
Знайти масу оксиду, який розчинили та масу солі, що утворилася.

Хімічні властивості кислотних оксидів
1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:
а) MgO, N2О5, SО2;
б) СО2, SО3, BaO;
в) P2O5, SО2, SО3.
г) CuO, SО2, SО3.
2. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди неметалів:
а) CO2, MgO, SО3;
б) P2О3 , SO2, СO2;
в) ZnO, K2O, BaO;
г) MgO, CuO, SО3.
3. Вкажіть хімічну формулу оксиду, який при взаємодії з водою утворює кислоту :
а) К2О; б) Fe2О3; в) SO3; г) FeO.
4. Вкажіть оксид, який не реагує з водою:
а) BaO; б) SO3; в) SiO2; г) NO2.
5. Вкажіть формулу кислоти, яка утвориться при взаємодії сульфур (VІ) оксиду з водою:
а) H2S;
б) H2SО3;
в) H2SО4;
г) H2S2О7.
6. Складіть рівняння реакцій за схемами:
а) СO2 + Н2O→…;
б) SО3 + Na2O → ….;
в) SO2 +NaOН→…;
г) СO2 + КОН→ ….;
7. Обчисліть масу кислоти, яка утвориться при взаємодії сульфур (ІV) оксиду об’ємом 2,24 л (н.у .) з водою.
8. Карбон ( ІV ) оксид об’ємом 0,672 л пропустили крізь розчин барій гідроксиду.
Визначте масу утвореної солі і масу лугу, що прореагував.
9. Сірку масою 19,2 г спалили у кисні. Знайдіть об’єм сірчистого газу, що утворився.
Яка маса солі утвориться при взаємодії цього оксиду і натрій гідроксиду.
10. У якому випадку маса утвореної кислоти більша: якщо з водою реагує фосфор(V) оксид кількістю речовини 4 моль чи хлор (VІІ) оксид кількістю речовини 2 моль?

Основи. Хімічні властивості основ. Добування.
1. Випишіть формули гідроксидів серед переліку :
Fe(OH)3, CO, Сa(NO3)2, ZnCl2, AlPO4, H2SO4, Cl2O7, Mg(OH)2, Ca(OH)2,
SO2, HNO3, K3PO4, ZnSO3, MnO2, HCl, NO, H2S, KМnO4.
2. Визначте заряди катіонів металічних елементів у формулах основ:
FrOH, Fe(OH)3, Ni(OH)2, Ge(OH)4, Mn(OH)2, Cr(OH)3, CuOH.
3. Напишіть формули речовин: ферум (ІІ) гідроксид, алюміній гідроксид, барій гідроксид, натрій гідроксид, кальцій гідроксид, ферум (ІІІ) гідроксид, цинк гідроксид.
4. Назвіть речовини з такими формулами, вказавши у назві валентність металічного елемента у підкреслених формулах:
Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)3, KOH,
Са(OH)2. Серед даного переліку виберіть формули лугів.
5. Обчисліть відносні формульні маси: натрій гідроксиду, барій гідроксиду, кальцій гідроксиду, нітратної кислоти, сульфатної кислоти, ортофосфатної кислоти.
6. Закінчіть рівняння реакцій:
а) KOH + HCl →
б) Cu(OH)2 + H2SO4 →
в) Ba(OH)2 + Н3РO4 →
г) NaOH + P2O5 →
д) Ca(OH)2 + SiO2 →
е) КОH + SO3 →
є) Cr(OH)3 →
ж) Fe(OH)2 →
7. Допишіть рівняння реакцій:
а) ? + Na2O → NaOH
б) CaO + ? → Ca(OH)2
в) Cu(OH)2 + ? → CuCl2 + H2O
г) Al(NO3)3 + ?→ Al(OH)3 +KNO3
д) HNO3 + ? → KNO3 + H2O
е) CO2 + ? → K2CO3 + H2O
є) NaOH + ZnCl2 → ? + NaCl
ж) Fe(OH)3 → Fe2O3 + ?
8. Яке забарвлення матиме лакмус у сумішах з водою таких речовин:
NaOH, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Ca(OH)2, H3PO4, Ba(OH)2, HCl, Cu(OH)2, HNO3, KOH ?
9. Виберіть з перелічених речовин ті, які беруть участь у реакції нейтралізації з сульфатною кислотою, і напишіть можливі рівняння реакцій:
Na2CO3, KOH, CaO, Pb(OH)2 Cu, BaCl2, Cu(OH)2, NaCl, Al(OH)3, H2O, SO2.
10. Які рівняння ілюструють лабораторні способи добування лугів:
а) Ba + H2O →
б) CaO + H2O →
в) CuCl2 + NaOH →
г) MgSO4 + KOH →
д) Na + H2O →
е) K2O +H2O →
є) Са + О2 →
ж) K + HCl →
11. Складіть рівняння реакцій:
а) натрій гідроксид + сульфатна кислота →
б) ферум (ІІІ) гідроксид + нітратна кислота →
в) фосфор (V) оксид + кальцій гідроксид →
г) сульфур (VI) оксид + калій гідроксид →
д) барій гідроксид + натрій карбонат →
е) цинк нітрат + калій гідроксид →
є) розклад під час нагрівання хром (ІІІ) гідроксиду →
ж) розклад під час нагрівання цинк гідроксиду →
12. Завершіть рівняння реакцій і зазначте, які з добутих речовин забарвлюють метилоранж в жовтий колір:
а) BaO + H2O →
б) K2O + H2O →
в) SO2 + H2O →
г) P2O5 + H2O →
д) Cl2O7 + H2O →
е) Li2O + H2O →
13. Яку масу кальцій гідроксиду можна добути при взаємодії з водою кальцій оксиду масою 2,8 г ?

Кислоти. Хімічні властивості кислот. Добування.
1. Метиловий оранжевий забарвиться у рожевий колір у розчині:
а)NaNO3 б)Ca(OH)2 в)НCl г)К2SiO3
2. Лакмус забарвиться у червоний колір у розчині:
а)Na2SO4 б) Ca(OH)2 в)KCl г)H2SO4
3. Укажіть колір фенолфталеїну у розчині сульфатної кислоти:
а) жовтий; б) синій; в) рожевий; г) безбарвний.
4. Укажіть колір універсального індикаторного паперу у розчині нітратної кислоти:
а) червоний; б) жовтий; в) фіолетовий; г) безбарвний.
5. Укажіть, з яким металом буде взаємодіяти хлоридна кислота:
а)Cu; б)Al; в)Нg; г)Au.
6. Укажіть, з яким металом не взаємодіє хлоридна кислота:
а)Cа; б)Mg; в)Ag; г)Zn.
7. Із запропонованих речовин з розведеною сульфатною кислотою взаємодіє:
а)Cu ; б)CO2 ; в)MgO ; г)Al.
8. Із запропонованих речовин з хлоридною кислотою взаємодіє:
а)CuО; б)Ag ; в)Р2О5 ; г)Са.
9. Закінчіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів:
а)Al2O3 + HNO3 = д) Na2O + H3PO4 =
б) Ва + Н3РО4 = е) BaO + H2S =
в) CuO + HNO3 = є) LiOH + H2SO4 =
г)Fe(OH)3 + HCl = ж) Ca(OH)2 + HBr =
10. Вкажіть речовини, з якими взаємодіє розведена сульфатна кислота:
а) магній оксид; б) натрій гідроксид; в) ртуть; г) калій .
Напишіть рівняння відповідних реакцій.
11. Вкажіть речовини, з якими взаємодіє хлоридна кислота:
а) ферум(ІІІ) оксид; б) карбон (ІІ)оксид; в) барій гідроксид; г) срібло.
Напишіть рівняння відповідних реакцій.
12. Допишіть рівняння можливих реакцій:
а) Mg + H2SO4 =
б) Na + HCl =
в) Ca + H3PO4 =
г) Hg + HBr =
д) Cu + HCl =
е) Al + HBr =
13. Напишіть рівняння реакцій:
а) K2O + H2SO4 =
б) Al2O3 + HCl =
в) Fe2O3 + H2SO4 =
г) Mg(OH)2 + HCl =
д) Fe(OH)3 + HNO3 =
ж) MgO + H2S =
з) Li2O + HBr =
е) KOH + H2S =
є) ZnO + HNO3 =
и) NaOH + H2SO4 =
і) Ca(OH)2 + H3PO4 =
ї) LiOH + HBr =
14. Напишіть рівняння, вкажіть типи хімічних реакцій
а) P  P2O5  H3PO4  Mg3(PO4)2
б) Ba  BaO  Ba(OH)2  Ba(NO3)2
в) K  K2O  KOH  K2SO4
г) S  SO2  H2SO3 Na2SO3
15. Визначити масу хлоридної кислоти, необхідну для нейтралізації кальцій гідроксиду кількістю речовини 5 моль.
16. Який об’єм водню (н.у.) виділиться при взаємодії цинку масою 19,5 г із ортофосфатною кислотою?
17. Яка маса солі утвориться, якщо на магній оксид масою 6,4 г подіяти розчином нітратної кислоти ?
18. У розчині міститься 25,2 г нітратної кислоти. Яка маса кальцій гідроксиду витратиться на нейтралізацію цієї кислоти ?
19. На 20 г суміші цинку та міді подіяли розчином хлоридної кислоти. При цьому виділилось 4,48 л водню (за н.у.). Обчисліть масову частку міді у суміші.
20. На 24 г суміші магнію та магній оксиду подіяли розчином сульфатноїкислоти. При цьому виділилось 11,2 л газу (за н.у.). Обчисліть масову частку магній оксиду у суміші.

Солі. Хімічні властивості середніх солей. Добування.
1. Випишіть формули солей.
KOH, Na2O, PbCO3, NaBr, HNO3, Ag2O, HCl, Na2CO3, CuI2, SO3,
Zn(OH)2, H2O, K2S, Fe2(SO4)3, NO2, CaSiO3, Ba3(PO4)2, Hg(NO3)2,
CO, MgF2, CuSO3, Fe(OH)3, CO, Сa(NO3)2, ZnCl2, AlPO4, H2SO4, Cl2O7,
Mg(OH)2, Ca (OH)2, SO2, HNO3, K3PO4, ZnSO3, MnO2, HCl, NO,
H2S, KМnO4.
2. Вкажіть заряди йонів у формулах солей:
NaNO3, K2S, Na3PO4, CaSO4, BaI2, AlCl3, FeBr2, Na2CO3.
3. Визначте заряди катіонів металічних елементів у формулах солей:
FeCl3, Cu2SO4, Pb3(PO4)2, Cr(NO3)3, MnCl2, CrPO4, Sn(NO3)4.
4. Напишіть формули речовин: алюміній хлорид, барій нітрат, натрій сульфiт, кальцій сульфат, ферум (ІІІ) сульфат, цинк нітрат, алюміній сульфiд.
5. Назвіть речовини, формули яких : СаCl2, Ba3(PO4)2, KNO3, Mg3(PO4)2, Al2(SO4)3, Na2SO4, ZnSO4, BaSO4, MgCl2, K3PO4, K2S, Al(NO3)3, Ca3(PO4)2.
6. Напишіть по 5 формул :
а) карбонатів; б) бромідів; в) сульфітів; г) нітратів; д) сульфідів; е) силікатів; є) хлоридів; ж) ортофосфатів.
7. Складіть формули солей, до складу яких входять:
а) однозарядний катіон металічного елемента;
б) двозарядний катіон металічного елемента;
в) тризарядний катіон металічного елемента.
Відповідь запишіть у таблицю:
Назва групи солей Формули солей
а б в
Хлорид
Сульфід
Нітрат
Сульфат
Ортофосфат
Карбонат
8. Щоб добути сіль безпосередньо взаємодією металу з кислотою, кислота повинна добре розчинятися у воді, метал витісняти водень з кислоти, утворена сіль добре розчинятись, інакше вона осяде на поверхні металу й ізолює його від кислоти. Враховуючи це, назвіть способи добування солей: купрум (ІІ) сульфату, меркурій (ІІ) хлориду, магній сульфату.
9. Які солі можна добути, використовуючи: цинк, калій гідроксид, сульфатну кислоту, сульфур (ІV) оксид, хлоридну кислоту. Назвіть продукти реакцій.
10. Які з наведених солей реагують з сульфатною кислотою:
а) K2S; б) KNO3; в) K2SіО3; г) КСl.
11. Які з металів реагуватимуть з розчином плюмбум (ІІ) нітрату:
а) Cu; б) Na; в) Zn; г) Sn; д) Ag; е) Hg ?
Напишіть можливі рівняння реакцій.
12. Напишіть можливі рівняння реакцій натрій гідроксиду з розчинами солей:
а) калій сульфіду ; б) купрум (ІІ) хлориду;
в) ферум (ІІІ) сульфату; г) цинк броміду .
13. Які з солей реагуватимуть з розчином аргентум нітрату:
а) NaI; б) СаСО3; в) ZnCl2; г) К2S ?
14. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:
а) натрій гідроксидом і алюміній сульфатом;
б) натрій карбонатом і кальцій гідроксидом;
в) купрум (ІІ) сульфатом і магнієм;
г) калій метасилікатом і хлоридною кислотою;
д) хром (ІІІ) йодидом і аргентум нітратом.
15. Напишіть хімічні рівняння. Назвіть речовини, зазначте типи реакцій:
а) AlBr3 + K3PO4 →
б) Mg + H2SO4 →
в) Fe(NO3)3 + Ba(OH)2 →
г) Cr2O3 + HCl →
16. Здійсніть перетворення за схемами:
а) K → KOH → K2CO3 → KCl → KNO3
б) S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → MgSO3
в) Ba → BaO → Ba(OH)2 → Ba3(PO4)2 → H3PO4
г) Mn → MnCl2 → Mn(OH)2 → MnO → MnSO4
17. Який об’єм (н.у.) сульфур (IV) оксиду може прореагувати з кальцій гідроксидом до утворення середньої солі?
18. Яка маса калій гідроксиду здатна прореагувати з карбон (IV) оксидом об’ємом 4,48 л (н.у.) до утворення середньої солі?

Хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів.
1. Визначте символи тих елементів, сполуки яких виявляють амфотерні властивості за будовою зовнішнього енергетичного рівня їх атомів:
а)…3s23p3 ; б) … 3s23p1 ; в)…4s2 ; г) …3d104s2 ; д)… 3s23p4 .
Для цих елементів складіть формули оксидів та гідроксидів.
2. Напишіть рівняння можливих рівнянь реакцій:
а) Fe2O3+ H2SO4 → д) Be(OH)2 + H3PO4 →
б) Fe2O3+ H2O → е) Be(OH)2 + NaOH →
в) Fe2O3 + NaOH → є) Be(OH)2 →
г) Fe(OH)3 → ж) Be(OH)2 + Ca(OH)2 →
3. Здійснити хімічні перетворення: а) Zn →ZnO → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnSO4
б) Al(ОН)3 → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → NaAlO2
4. Берилій оксид прореагував з бромідною кислотою масою 24,3 г. Визначити масу оксиду, який вступив у хімічну реакцію. Яка маса солі може утворитися при сплавлянні такої ж маси берилій оксиду з калій гідроксидом?
5. Залізо нагріли з хлором об’ємом 6,72 л. Знайдіть масу ферум( ІІІ) хлориду, утворився внаслідок реакції. Яку масу осаду можна одержати при взаємодії літій гідроксиду з утвореною сіллю?
6. Хром (ІІІ) гідроксид кількістю речовини 0,6 моль розклали при нагріванні. Твердий залишок розчинили у сульфатній кислоті. Знайдіть масу утвореної солі.
7. Цинк гідроксид розклали при нагріванні. Твердий залишок розчинили у розчині нітратної кислоти. Добули сіль масою 18,9 г. Знайдіть масу цинк гідроксиду, який розклали.
8. До суміші купрум (ІІ) гідроксиду і цинк гідроксиду загальною масою 9 г додали розчину калій гідрксиду. Добули сіль масою 5,25 г . Знайдіть масові частки компонентів суміші.
9. Метал, про який йдеться, є одним з найлегших, проте має високу витривалість, навіть більшу, ніж у конструкційних сталей, а також високу температуру плавлення вищу, ніж у магнію та алюмінію. Таке вдале поєднання властивостей робить його одним з основних авіаційних матеріалів. Деталі літака, виготовлені з цього металу, у півтора рази легші за алюмінієві. Він вважається металом майбутнього.
Визначте молярну масу металу, якщо відомо, що він двовалентний і при взаємодії зразка металу масою 2,7г з розчином хлоридної кислоти виділяється водень об’ємом 6,72 л.
10. Цей елемент потрібен для росту, цвітіння та врожайності рослин, стимулює розвиток грибів. У деяких безхребетних виконує ту саму функцію, що залізо в крові хребетних. У людському організмі накопичується в зубах. У результаті термічного розкладу гідроксиду цього металу масою 247,5 г одержали 45 г водяної пари. Визначте невідомий метал, якщо відомо, що він належить до ІІ групи періодичної системи хімічних елементів.
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних речовин .
1. З зазначеного переліку випишіть формули речовин, які складають генетичний ряд фосфору: Na, H2SO4, P2O5, AlCl3, S, H3PO4, N2, KOH, P, MgO.
Складіть схему взаємозв’язку членів генетичного ряду, дайте їм назви.
Визначте класи, до яких вони належать.
2. Зазначте, з якими класами сполук реагують кислотні оксиди:
а) з кислотами, б) з лугами,
в) з солями, г) з основними оксидами,
д) з кислотними оксидами, е) з амфотерними оксидами.
3. З якими класами сполук реагують основні оксиди:
а) з основами, б) з солями,
в) з кислотними оксидами, г) з кислотами,
д) з амфотерними оксидами, е) з основними оксидами.
4. З якими речовинами реагуватиме натрій гідроксид: KCl, CO2, H2O, CuCl2, SO2, HPO3, P2O5, CaO, Al2O3, N2O5, H2SO3, ZnO. Напишіть можливі рівняння реакцій.
5. Поясніть, що означає поняття “генетичний зв’язок”. Виберіть правильну відповідь:
а) перетворення речовин одного класу у речовини інших класів;
б) взаємозв’язок простих і складних речовин всіх класів неорганічних сполук;
в) хімічні властивості речовин;
г) можливість добування складних речовин з простих.
6. Який з ланцюгів перетворень є генетичним рядом:
а) метал → основний оксид → луг → нерозчинна основа;
б) неметал → сіль → оксид → сіль;
в) C → CO2 → H2CO3 → CO2 ;
г) Na → Na2O → NaOH → Na2SO3 ?
7. Складіть генетичні ряди з хімічних формул:
а) K2CO3, K2O, K, KOH ; б) SO2, H2SO3, MgSO3 ;
в) H2CO3, C, Na2CO3, CO2 ; г) Zn(OH)2, Zn, ZnSO4, ZnO.
8. Розподіліть речовини по класах: метали, неметали, основні, кислотні, амфотерні оксиди, луги, основи, амфотерні гідроксиди, солі з даного переліку:
MgCl2, ZnO, KOH, Al(OH)3, Cu(OH)2, Cr2O3, SiO2, Ag, HgO,
N2, HNO3, Ag2O, Al, CaCO3, Ba(OH)2, N2O5, H3PO4, H2S, Fe(OH)2, Zn(OH)2, KBr, MgO.
9. З якими з перелічених речовин реагуватиме хлоридна кислота: K2CO3, H2SiO3, Mg(OH)2, Fe2O3, Cu, AlCl3, Na2SO4, Cr(OH)3, SO2, Ba(NO3)2, P2O5, AgNO3, SiO2, KOH.
Напишіть рівняння реакцій. Зазначте тип кожної реакції. Назвіть продукти.
10. Зазначте, які речовини реагують між собою: H2SO4, Fe(OH)3, Al2O3, CaCl2, NaOH, Na2CO3. Складіть рівняння реакцій, назвіть продукти реакцій.
11. Визначте речовини Х та Y:
а) P → P2O5 → A
б) S → SO2 → SO3 → B+H2O +HCl
Ca → CaO → Б Ca(OH)2 → CaCО3 → Г
A + Б = X + Н2О В + Г = Y + HCl
Складіть рівняння реакцій.
12. Допишіть рівняння тих реакцій, які відбуваються до кінця:
а) NaOH + HCl → д) CuSO4 + BaCl2 →
б) CuCl2 + KOH → e) Al(OH)3 + KBr →
в) SiO2 + H2O → є) CaCO3 + KCl →
г) MgCl2 + Al(OH)3 → и) Na2SO3 + HNO3 →
13. Дано: Na, BaO, H2O, S , HCl, O2. Добути барій хлорид, натрій гідроксид, барій гідроксид, натрій сульфіт, використовуючи початкові речовини і продукти їх взаємодії. Складіть рівняння реакцій.
14. Як добути цинк хлорид, кальцій карбонат за допомогою реакцій сполучення, заміщення, обміну. Складіть рівняння, назвіть продукти та типи реакцій.
15. Дано барій оксид, купрум (ІІ) оксид, розчин нітратної кислоти, вода.
Добудьте з них не менше 4 нових речовин. Назвіть їх.
Напишіть рівняння реакцій, зазначте їх ознаки.
16. До невідомого прозорого розчину долили розчину калій гідроксиду. Після випаровування реакційної суміші викристалізувався лише калій хлорид. Визначте: а) яка речовина була в розчині; б) з якими з наведених речовин реагуватиме вихідна речовина: Cu, MgO, SiO2 ? Відповідь обгрунтуйте і підтвердіть рівняннями реакцій.
17. Склад оксиду виражається формулою Е2О. Гідроксид, що відповідає йому, забарвлює розчин фенолфталеїну в малиновий колір. З якими речовинами гідроксид реагуватиме: CsOH, H2CrO4, CoCl2, NiO ? Напишіть рівняння реакцій, враховуючи, що в атомі елемента Е три енергетичні рівні.
18. У пробірках змішали розчини:
І. CuSO4 i KOH II. CaS i HCl; III. MgCl2 i Na3PO4;
IV. CaCl2 i HNO3; V. AgNO3 i NaI; VI. Nа2CO3 i H2SO4.
Осад випаде в: А) I, III, V; Б) I,V, VI; В) II, III, IV; Г) I, IV, VI.
19. Літій масою 2,8 г окиснили киснем. Оксид, що утворився розчинили у воді. До утвореного гідроксиду додали розчину сульфатної кислоти. Знайти масу солі, яку добули.
Література
1. Березан О. Хімія: Тест-контроль. Самостійні та контрольні роботи. 8 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 64 с.
2. Березан О.В. Хімія: Тести для школярів і вступників у ВНЗ. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 280 с.
3. Лищук О.М. Хімія: Робочий зошит. 8 клас. – Х.: ФОП Співак Т.К., 2008. – 112 с.
4. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.
8 клас. – Київ: ВЦ « Академія», 2008. – 232 с.
5. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія : Задачі та вправи. 8 кл. – Київ:ВЦ «Академія», 2002. – 232 с.
6. Савчин М.М. Хімія : Тестові завдання. 8 клас. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2009. – 192 с.
7. Тыльдсепп А.А., Корк В.А. Мы изучаем химию: Кн. для учащихся 7-8 кл. сред. шк. – М. Просвещение, 1988. – 96с.

Автор: 

Укладачі -
Войцеховська Світлана Петрівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницького НВК № 10;
Дашевська Діна Миколаївна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницької СЗШ № 18 ім. В.Чорновола;
Деліхівська Лариса Володимирівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Хмельницького НВО № 5 ім. С.Єфремова;
Максимчук Інна Анатоліївна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницької ССЗШ № 1;
Олійник Наталія Тарасівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Хмельницької гімназії № 1 ім. Володимира Красицького;
Тоненька Олена Олександрівна, учитель хімії, спеціаліст першої категорії
Хмельницького НВК № 9.

Джерело: 

1. Березан О. Хімія: Тест-контроль. Самостійні та контрольні роботи. 8 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 64 с.
2. Березан О.В. Хімія: Тести для школярів і вступників у ВНЗ. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 280 с.
3. Лищук О.М. Хімія: Робочий зошит. 8 клас. – Х.: ФОП Співак Т.К., 2008. – 112 с.
4. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.
8 клас. – Київ: ВЦ « Академія», 2008. – 232 с.
5. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія : Задачі та вправи. 8 кл. – Київ:ВЦ «Академія», 2002. – 232 с.
6. Савчин М.М. Хімія : Тестові завдання. 8 клас. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2009. – 192 с.
7. Тыльдсепп А.А., Корк В.А. Мы изучаем химию: Кн. для учащихся 7-8 кл. сред. шк. – М. Просвещение, 1988. – 96с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі