Користувацький вхід

Розвиток управлінської керівника закладу загальної середньої освіти

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

У роботі розкрите питання змін,які відбуваються в системі освіти,висвітлені вимоги до управління закладом загальної середньої освіти Дається визначення таким поняттям як «управлінська культура», «компетентність», «професійна компетентність». Визначені головні індивідуальні, особистісні якості, які дають можливість на висо¬кому рівні вирішувати типові для управлінської діяльності завдання, й розглядаються як сутнісна характеристика керівника закладом освіти. Зазначається, що між поняттями «компе¬тентність», «професійна компетентність», «управлінська компетентність» існує об’єктивна залежність, що відображає їх взаємозв’язок як системо утворюючих елементів управлінської культури керівника. Доводиться, що управлінська культура керівника прямим чином залежить від його управлінської кваліфікації.
Глобальні зміни, що відбуваються в системі загальної середньої системи України вимагають нових вимог до управління загальноосвітнім навчальним закладом, які, у свою чергу, потребують високої сфор¬мованості управлінської компетенції керівника.
Управлінська компетентність керівника закладу загальної середньої освіти являєть¬ся складною компетентністю, яка розпадається на більш дрібні, специфічні компоненти. З урахуванням сучасних наукових надбань управ-лінська компетентність керівника школи розуміється як здібність особистості будувати свій поступальний професійний розвиток з постійним ускладненням завдань і зростанням рівня досягнень. Директор школи повинеи володіти навичками нового мислення, пов’язаного із проникненням менеджменту в управлінську діяльність керівників навчаль¬них закладів. Директор школи сьогодні – це не просто посада, а й велике педагогічне мис¬тецтво. Діяльність керівника будь-якого колективу складна та відповідальна, особливо коли йде мова про керівника педагогічного колективу школи. Сьогодні він покликаний поєднувати в одній особі вчителя, методиста, державного інспектора, менеджера, орга¬нізатора навчально-виховного процесу, чуйного та уважного наставника колективу. Це вимагає не тільки всебічних теоретичних знань та педагогічних умінь, досконалого воло¬діння наукою управління, високого рівня управлінської компетентності, а й високого рівня сформованості управлінської культури керівника в цілому.

Автор: 

Козоріз А.В., директор Люботинського навчально-виховного комплексу № 2

Джерело: 

1. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л. В. Васильченко. – Х. : Основа, 2007. – 40 с.
2. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора школи : Монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 1990. – 140 с.
3. Дрожжина Т.В., Татаринов М.В. Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу. – Х.: Основа, 2013. – 192с.
4. Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління / Г. В. Єльникова // Тексти лекцій. – Х. : Осно¬ва, 2004. – 124 с.
5. Зязюн І. А. Технологізація освіти як історична неперервність / І. А. Зязюн // Неперервна педагогічна освіта : теорія і практика : Наук.-метод. Журнал. – 2001. – Вип. 1. – С. 73–85.
6. Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент / Ю. А. Корнажевский. – М., 1996. – С. 120–126.
7. Королюк С. В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчаль¬ного закладу в процесі підвищення кваліфікації : Дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / АПН України ; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. – К., 2005. – 238 арк. : табл. – Бібліогр. : арк. 175–197.
8. Кричевский Р. Л. Динамика группового лидерства / Р. Л. Кричевский // Вопросы психоло¬гии. – 1980. – № 2. – С. 42–52.
9. Локшин В. С. Професійна компетентність майбутніх менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої освіти : автореф.дис. д-ра пед.наук / В. С. Локшин. – К., 2015. – 42 с.
10. Лунячек В.Є., М.Є. Смирнова.Формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадахандрагоггіки.// Теорія та методика управління освітою : [електрон. наук. фах. вид.]. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http: //www.tme.umo.edu.ua/
11. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. - X. : Видавнича Група “Основа”, 2004. - 240 с.
12. Маслов В. І. Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки ке¬рівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 63–66.ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 437
13. Несин Н. Г. Професійна компетентність керівника навчального закладу / Н. Г. Несин // Відкритий урок. – 2010. – № 11. – С. 12–13.
14. Освітній менеджмент : Навч. посібник / [за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки]. – К. : Iкільний світ, 2003. – 400 с.
15. Смирнова М.Є. Андрогогічні основи професійного розвитку керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації. Х. Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 144с.
16. Державний стандарт початкової освіти. К.: Постанова КМУ від 21.02.2018 № 87.
17. Закон України «Про освіту» - Верховна Рада України; Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII.
18. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2019 року. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.2016.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі