Користувацький вхід

Урок географії Тема.ТНК

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ТРААЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ (ТНК) ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
ЗА ТЕМАМИ «ВСТУП», «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»,
«СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

Очікувані результати НПД: учні називають ознаки поняття «транснаціональна корпорація», розуміють характер їх діяльності та вплив на світове господарство, наводять приклади найбільших ТНК світу та ТНК в Україні.
Розвивальна та виховна мета: формувати вміння наукового аналізу даних, удосконалювати вміння працювати з навчальною літературою та візуальними джерелами; сприяти розвитку комунікативних властивостей мовлення; виховувати інтерес до економічних процесів, що відбуваються в світі та Україні.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу.
Опорні та базові поняття: світове господарство, економічна інтеграція, інтернаціоналізація, глобалізація, транснаціональні корпорації.

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
- Чим обумовлене встановлення стійких міжнаціональних зв’язків у сучасному світі?
- Що таке економічна інтеграція? Наведіть приклади регіональних інтегра¬ційних об’єднань країн.
- Чим глобалізація відрізняється від економічної інтеграції?
- Назвіть основні тенденції розвитку світового господарства в умовах глоба¬лізації.
- Поясність, чим обумовлений розподіл країн на «центр», «периферію» та «напівпериферію».

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
На минулому уроці ви дізналися про основні тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації. Ще однією характерною ознакою розвитку сучасної світової економічної системи є процес транснаціоналізації, що харак¬теризується посиленням панівної ролі особливих підприємств, які дістали назву транснаціональних корпорацій (ТНК). Про суть та наслідки їх діяльності для світового господарства та економіки України ви дізнаєтеся сьогодні на уроці.
Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Транснаціональні корпорації та їх особливості
Транснаціональні корпорації — великі міжнародні компанії, що мають ви¬робничі потужності в двох чи більше країнах і проводять єдину економічну політику та загальну стратегію. Центром ТНК є материнська компанія, яка розміщена в країні базування і здійснює централізоване планування, управління та контроль за діяльністю своїх закордонних підрозділів — дочірніх підприємств і філій.
Головною метою ТНК є отримання максимального прибутку за рахунок де¬шевших ресурсів виробництва (робочої сили й сировини), зменшення витрат на транспортування, доступу до ринків збуту продукції.

2. Роль ТНК у світовому господарстві
Нині ТНК контролюють більше 57 % світового промислового виробництва, 68 % міжнародної торгівлі.
Провідну роль у світовому господарстві відіграють ТНК, які розташовані в США, Китаї, Японії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Південній Кореї, Швейцарії, Нідерландах, Канаді.
Головну роль у діяльності найбільших ТНК світу відіграють нафтопереробка, електроніка, виробництво продуктів харчування і автомобілебудування.
Найбільші транснаціональні корпорації за обсягами діяльності: Wal-Mart Stores (США, роздрібна торгівля), Royal Dutch Shell (Велика Британія/ Нідерланди, видобуток і переробка нафти та газу), Sinopec (Китай, нафтохімічна промисловість), China Nacional Petroleum (Китай, видобуток і переробка нафти та газу), Exxon Mobil (США, видобуток і переробка нафти та газу), ВР (Велика Британія, видобуток і переробка нафти та газу), State Grid (Китай, електроенергетика), Volkswagen (Німеччина, автомобілебудування), Toyota Motor (Японія, автомобілебудування).
Серед приймаючих країн найбільша кількість ТНК розташована в Китаї, Індії, нових індустріальних країнах Азії та Латинської Америки.

3. Наслідки діяльності ТНК
Завдання 1. (робота в парах). Визначте позитивні та негативні наслідки ді¬яльності ТНК для світового господарства та національних економік.
Позитивні:
- сприяння розвитку науково-технічного прогресу;
- залучення приймаючих країн до світогосподарських відносин;
- створення нових видів продукції та робочих місць;
- стимулювання розвитку світового господарства.
Негативні: монополізація виробництва, тиск на політичну владу, порушення екологічного законодавства.

4. ТНК в Україні
Виступи учнів з повідомлення про діяльність ТНК в Україні.
В Україні ведуть діяльність близько 30 транснаціональних корпорацій, які мають понад 7 тис. представництв та філій. Більшість іноземних ТНК спеціа¬лізуються на харчовій промисловості та торгівлі.
Найбільші іноземні ТНК в Україні: McDonald’s Corporation (США, харчова промисловість), Nestle S.A. (Швейцарія, харчова промисловість), British American Tobacco (Велика Британія, тютюнова промисловість), British Petroleum (Велика Британія, нафтогазова промисловість), Procter&Gamble (США, хімічна промисловість), Shell (Велика Британія, Нідерланди, нафтопе¬реробна промисловість), Coca-Cola (США, харчова промисловість).
Найбільші українські ТНК: корпорація «УкрАВТО» (автомобілебудування та сервісне обслуговування), корпорація «РОШЕН» (кондитерська промисловість), корпорація «Граніт» (будівельна промисловість), група «Приват» (фінансовий сектор, металургія).

5. Міжнародні економічні організації (оглядові виступи учнів)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ «ВСТУП», «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА», «СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Варіант 1
І рівень
1. Яка з названих географічних наук разом з економічною географією нале¬жить до суспільно-географічних?
А Ландшафтознавство; Б політична географія;
В фізична географія; Г картографія.
2. Визначте галузь людської діяльності, яка належить до вторинного
сектору економіки.
А виробництво меблів; Б видобування вугілля;
В вирощування пшениці; Г надання транспортних послуг.
3. Яка економічна система ґрунтується на централізованому (державному) управлінні, плануванні і контролі?
А Традиційна; Б планова;
В командна; Г змішана.
4. Укажіть тип країни з такими характеристиками зайнятості населення: сіль¬ське господарство — 54 %, промисловість — 16 %, сфера послуг — 30 %.
А Індустріально-аграрна; Б постіндустріальна;
В індустріальна; Г аграрна.
5. Оберіть відповідь, у якій всі країни є розвиненими.
А Швейцарія, Бельгія, Австрія; Б Бразилія, Аргентина, Мексика;
В Канада, Бразилія, Венесуела; Г Китай, Росія, США.
6. «Велика двадцятка» — це об’єднання країн за найбільшим значенням…
А загального ВВП; Б ВВП на душу населення;
В ІЛР; Г площі території.
ІІ рівень
1. Установіть відповідність між категорією економічного розвитку та країнами.
1 «Центр»
2 «Напівпериферія»
3 «Периферія» А США, Нігерія, Білорусь
Б Росія, Китай, Індія
В Велика Британія, Швейцарія, Фінляндія
Г Сомалі, Ефіопія, Ліберія
2. Установіть відповідність між чинниками розміщення виробництва та галузями
1 Сировинний
2 Водний
3 Науковий А кондитерська
Б гідроенергетика
В електроніка
Г лісопильна
ІІІ рівень
1. Оберіть три галузі, які входять до складу первинного сектора національної економіки.
1) Машинобудування; 2) будівництво; 3) транспорт;
4) сільське господарство; 5) добувна промисловість; 6) освіта;
7) рибне господарство.
2. Назвіть три галузі, для яких споживчий чинник є вирішальним при розміщенні підприємств.
ІV рівень
1. Чим секторальна модель національного господарства України відрізняється від моделей розвинених країн? Запропонуйте заходи, які спричинять позитивні зміни в структурі господарства нашої країни.

ІІ варіант
І рівень
1. Яка з названих географічних наук разом з економічною географією нале¬жить до суспільно-географічних?
А Соціальна географія; Б загальне землезнавство;
В кліматологія; Г фізична географія.
2. Визначте галузь людської діяльності, яка належить до третинного сектору економіки.
А вирощування свиней; Б виробництво автомобілів;
В туристично-рекреаційне господарство; Г видобування нафти.
3. Яка економічна система ґрунтується на приватній власності, конкуренції, саморегулюванні та мінімальному державному втручанні?
А Традиційна; Б планова;
В командна; Г змішана.
4. Укажіть тип країни з такими характеристиками зайнятості населення: сільське господарство — 3 %, промисловість — 24 %, сфера послуг — 73 %.
А Аграрно-індустріальна; Б постіндустріальна;
В індустріально-аграрна; Г аграрна.
5. Оберіть відповідь, у якій названі країни — експортери нафти.
А ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія; Б Ангола, Чад, Малі;
В Канада, Німеччина, Японія; Г Індія, Китай, Таїланд.
6. До «Великої сімки» відносять країни, що мають…
А найбільшу кількість населення; Б найбільші обсяги видобутку та експорту нафти;
В найбільшу площу території; Г найбільший вплив на світову економіку.
ІІ рівень
1. Установіть відповідність між категорією економічного розвитку та країнами.
1 «Центр»
2 «Напівпериферія»
3 «Периферія» А Австралія, США, Канада
Б Україна, Білорусь, Росія
В Франція, Казахстан, Єгипет
Г Марокко, Туніс, Алжир
2. Установіть відповідність між чинниками розміщення виробництва та галу¬зями.
1 Споживчий
2 Працересурсний
3 Екологічний А кондитерська
Б цукрова
В автомобілебудування
Г нафтопереробна
ІІІ рівень
1. Оберіть три галузі, які входять до складу третинного сектора національної економіки.
1) Машинобудування; 2) туризм; 3) транспорт;
4) сільське господарство; 5) добувна промисловість; 6) освіта;
7) рибне господарство.
2. Назвіть три галузі, для яких сировинний чинник є вирішальним при розміщенні підприємств.
ІV рівень (3 бали, одне питання на вибір)
1. Назвіть складові ІЛР та місце України в рейтингу країн за цим показником. Запропонуйте шляхи підвищення ІЛР України.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник, опрацювати § 10, повторити §§ 1-9.

Автор: 

Отрошко Ірина Михайлівна.вчитель географіїОЗО"Новозаліський ЗЗСО

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі