Користувацький вхід

Останні публікації

Особливості використання ІКТ на уроках математики

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній, ігровій формі учні опановують комп’ютерні засоби, набувають первинних навичок користування пристроями введення-виведення, початковими уміннями й навичками управління комп’ютером та одночасно удосконалюють свої знання з предмету, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.
Тож, завданнями застосування комп’ютера на уроках математики є:
- забезпечення зворотнього зв’язоку в процесі навчання;
- підвищення наочності навчального процесу;
- пошук інформації із різноманітних джерел;
- індивідуалізація навчання;
- моделювання досліджуваних процесів або явищ;
- організація колективної й групової роботи;
- здійснення контролю за навчальними досягненнями.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватись основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиво таке:
1. Адаптивність: пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей дитини;
2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання;
4. ІКТ мають здатність «відгукуватися» на дії учня і вчителя; вступати з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп’ютерного навчання;
5. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
6. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп’ютером;
7. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі;
8. Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:
- джерело навчальної інформації;
- наочний посібник;
- тренажер;
- засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту:
- засіб підготовки текстів, їх зберігання;
- графічний редактор;
- засіб підготовки виступів;
- обчислювальна машина великих можливостей.
Використання інформаційних технологій на уроках математики, як і на інших уроках в школі підвищує ефективність навчально-виховного процесу завдяки наступним показникам:
• активізації сприйняття учнями за рахунок використання звукових і зорових демонстрацій, виділення головної думки;
• під час виступу вчитель не обертається до дошки, таким чином, не втрачає контакту з класом, не витрачає час на виписування тексту на дошці;
• великий об’єм інформації може бути отриманий з Інтернету, з компакт-дисків і відтворений на екрані, у форматі, який можуть бачити всі учні класу;
• вивчення нового матеріалу відбувається у цікавій формі для дітей;
• узагальнення отриманих знань завдяки використанню тренажерів, тестування, ігрових ситуацій.
Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера на уроках математики
Останнім часом поширюються дискусії щодо проблеми використання комп’ютера в школі. Застосування комп’ютерних навчальних систем має доповнювати, а не заперечувати інші форми навчання.
Є багато повідомлень про небезпечний вплив комп’ютера в цілому і комп’ютерних ігор зокрема на психіку дитини. Деякі автори вважають, що заняття з комп’ютером – це свого роду залежність, що виражається в таких психопатичних симптомах, як нездатність переключатися на інші розваги, почуття уявної переваги над навколишніми, збідніння емоційної сфери, агресивне поводження, звуження кола інтересів, прагнення для створення власного світу, відхід од реальності і т. ін. Негативну картину доповнюють соматичні порушення – зниження гостроти зору, швидка стомлюваність тощо. Наведенні вище твердження знаходять підтримку і в науковців.
Відомі аргументи про необхідність захисту дітей від небезпечного впливу медіа свого часу не мали належного впливу на тлі активної пропаганди комп’ютерів у навчанні. Тому нині особливої актуальності набула проблема негативного впливу надмірного застосування комп’ютерних технологій на фізичне і психічне здоров’я дітей аж до появи психопатологічних симптомів.
Як показує світовий досвід, інформатизація справляє дедалі активніший вплив на формування психічних процесів. Заняття на комп’ютерах, безумовно, мають і позитивний ефект: підвищують когнітивні здібності, кмітливість і уяву, у дітей спостерігаються більш високі показники мотивації досягнень і саморозвитку. Прямий вплив інформатизації виражається в перетворенні діяльності й появі її нових форм. Крім того непрямий вплив відбувається на не комп’ютеризовані види діяльності і на особистість в цілому.
Доступ дітей до комп’ютера прискорює розвиток інтелектуальних здібностей і навчальних умінь. Персональний комп’ютер впливає на емоції молодших школярів. Тому програми доповнюються різними ігровими елементами, які посилюють емоційність спілкування дитини з машиною, впливають на підсвідомість і тим самим сприяють мимовільному запам’ятовуванню навчального матеріалу.
Отже, для максимального позитивного впливу на формування дитячої психіки при розробці різних вправ на комп’ютері варто було б додержуватися таких принципів:
• гуманістичність;
• функціональність;
• мотиваційна віднесеність;
• когнітивне наповнення;
• емоційна включеність;
• контролеємність;
• прозорість;
• супроводженість дій і результату.
Обґрунтоване використання комп’ютера сприяє розвитку розумових здібностей дітей, їхньому творчому мисленню в розв’язанні завдань з математики, підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю знань і вмінь.
Однак, щоб комп’ютер дійсно був корисним необхідне виконання деяких умов. До цих умов, перш за все, треба віднести: професійну готовність учителя до використання комп’ютерних технологій, наявність якісного технічного й програмного забезпечення, розуміння цієї проблеми й підтримка керівництва школи. Крім того, потрібно визначити головну мету і стратегічні напрямки розв’язання цієї проблеми.
Комп’ютер на уроках математики розглядається як потужний дидактичний засіб, який включає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність навчання.
Таким чином, комп’ютер потрібно використовувати тільки тоді, коли він вносить щось нове у вирішення проблеми. Комп’ютер повинен стати не тільки об’єктом вивчення, а помічником, ще одним засобом для вирішення різноманітних питань. Перед тим як увійти з дітьми в комп’ютерний клас краще ще раз зважити, наскільки це вчасно, необхідно і доцільно робити саме зараз. Можливо, якщо немає якісних комп’ютерів, належного програмного забезпечення і фахівців, краще відкласти урок у комп’ютерному класі. Головне, дотримуватись принципу “не нашкодь ”, використовувати окремі методики, які дозволяли б у разі дотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог, визначати та аналізувати динаміку розумової працездатності учнів. Тобто, вчасно запобігати можливому надмірному стомленню.
Вітчизняний досвід роботи у співробітництві з Інститутами педагогіки, психології, гігієни дітей і підлітків, дозволяє зробити такі висновки:
1. Застосування сучасних інформаційних технологій і сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу.
2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.
3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності учні допомагають, як правило, несвідомо один одному, шукають раціональні способи організації сумісних дій.
4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.
5. Використання інформаційних технологій на урокахі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості школяра, формування інформаційної культури.
Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:
- гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;
- обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;
- гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;
- нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;
- психогігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;
- виховання дітей у напрямку засвоєння гігієнічної культури користування комп’ютерною технікою.
Для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно дотримуватись певних рекомендацій:
- оптимальна тривалість безперервного заняття на комп'ютері для дітей 6-річного віку – 8 - 10 хв, 7 - 10-річних – 10 - 15 хв, не більше чотирьох разів на тиждень.
З метою профілактики зорового стомлення дітей після роботи на персональних комп’ютерах рекомендується проводити комплекс вправ для очей, які виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від монітора з максимальною амплітудою руху очей. Для зацікавлення ці вправи потрібно проводити в ігровій формі.

Автор: 

Губенко О.В.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі