Користувацький вхід

Останні публікації

Доповідь на тему: "Психолого - педагогічні аспекти організації уроку"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ
Що таке урок? У психолого-педагогічній літературі існує досить багато трактувань цього поняття. Проаналізуємо деякі з них.
З погляду М. Н. Скаткіна урок — це форма діяльності постійного складу вчителів і учнів, яка систематично застосовується для вирішення завдань навчання, виховання та розвитку організації учнів у певний відрізок часу. Цікавий підхід до даної теми запропонував Н. М. Верзилін, який розглядав урок як Сонце, навколо якого, як планети, обертаються всі інші форми навчальних занять. Дійсно, в уроці представлені всі компоненти навчально-виховного процесу: мета, зміст, засоби, методи, діяльність щодо організації та керування і всі його дидактичні елементи. Крім того, урок відображає цілісний процес навчання в органічному поєднанні з іншими формами організації навчально-виховної роботи: виконання домашніх завдань, факультативними заняттями і т. д. Але такі визначення недостатньо виражають сутність процесу навчання на уроці.
У зв’язку із цим найбільш точним є визначення, подане М. І. Махмутовим, відповідно до якого урок — це динамічна та варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії(діяльностей і спілкування) певного складу вчителів і учнів, що включає зміст, форми, методи та засоби навчання і виховання у процесі навчання.
Як відомо, будь-який урок закладається задовго від його проведення. Безумовно, однією з умов успішності проведення уроку є ЯКІСТЬ підготовки вчителя до уроку. При підготовці до уроку вчитель має пам’ятати, що на кожному уроці потрібці інтерес і захопленість самого вчителя, готовність самому дивувати і дивуватися. Адже перед педагогом діти, які все сприймають реально, без взаємодії з якими неодмінно виникає психологічний бар’єр,що перетворює урок на важке взаємотерпіння. Учитель може дати блискучий урок, а результату цього уроку для конкретного учня ніякого немає. Ю. Л. Львова підкреслює, що професійна закономірність учителя з підготовки до уроку полягає в словах «щоб запалити, треба горіти». Запалює сумлінна і всебічна підготовленість до уроку, емоційна щедрість учителя, його захопленість. Часто у вчителя буває такий настрій, при якому майже неможливо проводити урок, але ж іти треба. І в лічені хвилини треба налаштувати себе на робочий лад і не дати відчути дітям свою слабкість. Дуже багато педагогів, особливо молодих, вважають, що головним недоліком у своїй професійній підготовці є невміння управляти власним психічним станом. Психологами доведено, що будь-яка людина здатна досить точно себе оцінити, а отже визначити, що необхідно в собі змінити, перебороти, розвити. Треба відзначити,що це можливо тільки в тому випадку, якщо педагог здатний до
певного самоаналізу свого стану, вчинків і т. д. на уроці. Саме самоаналіз с одним зі способів педагогічного самовдосконалення. Адже аналізуючи використані методи навчання, зіставляючи їх, педагог вибирає найбільш ефективні, які далі вдосконалює.
Чи здатні до самоаналізу ви? Дайте відповіді на запропоновані нижче запитання «так» чи «ні»:
1. Чи відзначаєте ви успіхи і невдачі своїх уроків?
2. Чи аналізуєте ви, що вдалося на уроці, а що ні одразу після закінчення уроку?
3. Чи трапляється, що свою погрішність ви усвідомлюєте одразу?
4. Ви однаково ретельно аналізуєте як вдалий, так і невдалий урок?
5. Причини невдалих уроків найчастіше ви пояснюєте власними помилками?
6. Чи робите ви висновки після закінчення невдалих уроків?
7. Чи пригадуєте ви вдалий або невдалий моменти якого-небудь уроку через певний час?
8. Чи ділитеся ви своїм аналізом з колегами (радитеся, передаєте досвід і т. д.)?
9. Чи фіксуєте ви результати самоаналізу в письмовому вигляді?
10. Чи є у вас свої секрети щодо підготовки та проведення вдалого уроку?
Якщо ви відповіли 8-10 разів «так», то все можна віднести до вчителя, який дуже серйозно ставиться до проблеми самоаналізу.
Швидше за все, вдалі уроки викликають у вас піднятий настрій і стимулюють до подальшої роботи, а невдалі уроки дозволяють зробити правильні висновки для майбутньої роботи.
5-7 відповідей «так» свідчать про те, що ви не завжди відзначаєте (або зауважуєте) свої вдачі або промахи. Вам необхідно повчитися самоаналізу.
Відповідей «так» 4 і менше дозволяють стверджувати, що
швидше за все ваша оцінка уроку найчастіше не збігається з оцінкою, яку дають присутні на уроці колеги або самі учні. Це свідчить про низький рівень розвитку вашого самоаналізу.
Таким чином, урок — це видима частина роботи вчителя, якій передує велика підготовча діяльність.
Педагог зобов'язаний па уроці дотримуватися цілого ряду вимог. Треба відзначити, що вимог до сучасного уроку так багато, що вони підрозділяються на кілька груп:
• вимоги до структури уроку;
• вимоги до підготовки та організації уроку;
• вимоги до змісту уроку та процесу навчання;
• вимоги до техніки проведення уроку.
Проаналізуємо основні вимоги кожної групи.
Вимоги до структури уроки включають:
1) чітко визначені цілі та завдання уроку;
2)визначення типу уроку, органічний зв'язок всіх частин уроку;
3) зв’язок уроку з попереднім уроком і закласти перспективу на наступний урок;
4) вибір оптимальних, виходячи із цілей і завдань уроку, методів вивчення і закріплення нового матеріалу;
б) оптимальність домашнього завдання (форма, обсяг, запис у щоденнику, облік індивідуальних особливостей і т.д.).
Вимоги до підготовки та організації уроку припускають:
1) підготовку та використання демонстраційного і роздавального матеріалу;
2) можливість для учнів одержувати частину знань самостійно під керівництвом педагога;
3) використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі виконання навчальних завдань; перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання;
4) при підготовці виділити складні моменти нової теми, продумати методику їхнього пояснення.
Вимоги до змісту уроку і процесу навчання включають:
1)урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів (сприйняттю, пам’яті, уваги, мислення, мовлення);
2) формувати якості особистості школярів (дисциплінованість,акуратність, ініціативність і т. д.);
3) урок повинен сприяти мотиву позитивного відношення учнів до навчання.
Вимоги до техніки проведення уроку припускають:
1) певний ритм і темп уроку оптимальний для учнів класу;
2) сприятливий психологічний клімат па уроці (взаємна доброзичливість, готовність учителя прийти на допомогу учневі і т. д.);
3) взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт;
4) використання різних видів діяльності учнів, підтримувати інтерес до уроку.
Урахування всіх вимог забезпечить успіх уроку.
Причини невдалого уроку:
1. Погане самопочуття вчителя.
2. Невміння педагога втілити задумане в практичних діях.
3. Недостатня продуманість якихось моментів уроку (або уроку в цілому).
4. Перевантаження учнів інформацією, яку вони не в змозі обробити.
5. Відсутність системи роботи вчителя на уроці й в уроках.
6. Непідготовленість до уроку учнів.
7. Дратівливість учителя, викликана попередніми уроками.
8. Нелюбов до певної теми уроку.
9. Невдоволення якогось учня класу, який зривається на інших учнів.
Безумовно, кожний учитель виводить свої критерії, за якими визначає причини, що пояснюють невдачу уроку. Цікаво відзначити, що причини невдалого уроку, з погляду педагогів, змінюються залежно від їхнього педагогічного стажу. Результати опитування педагогів з різним стажем педагогічної роботи з цього питання показані в таблиці 1.
Причини невдалого уроку Таблиця 1
Причини невдалого уроку Стаж роботи
до 5-ти
років від 5 до
10 років від 10 до
15 років більше
10-ти років
1. Погане самопочуття
вчителя 6% 10% 13% 16%
2. Невміння педагога втілити задумане в практичних діях 46% 18% 9% 4%
3. Недостатня продуманість якихось моментів уроку (або уроку в цілому) 54% 36% 17% 6%
4. Перевантаження учнів інформацією, яку вони не в змозі обробити 24% 18% 15% 14%
5. Відсутність системи
роботи вчителя на уроці й на уроках 48% 18% 5% —
6. Непідготовленість до
уроку учнів 14% 8% — —
7. Дратівливість учителя, викликана попередніми уроками 6% 10% 9% 6%
8. Нелюбов до певної
теми уроку 18% 14% 5% —
Яких же правил має дотримуватися вчитель, щоб урок можна було вважати успішним? В. Г. Онушкіна, Ю.Н.Кулюткіна сформулювали загальні правила, які забезпечують успішність уроку:
1. Бути зібраним, чітко і зрозуміло ставити завдання перед учнями, послідовно вести їх до намічених цілей.
2. Проявляти доброзичливість стосовно учнів. Не перебивати учня, дати можливість йому договорити, оскільки нечітка відповідь може бути наслідком незрозумілого запитання.
3. Завдання для учнів повинні даватися ясно, коротко.
4. Економити час: вчасно починати і закінчувати урок.
5. Пред’явлена вимога до учнів мас бути обов'язково реалізованою.
6. Темп уроку — інтенсивний, але посильний для засвоєння навчального матеріалу більшістю учнів.
7. Підгримувати ініціативу та активність учнів.

Автор: 

Чергинець Неля Володимирівна
учитель географії
Токівська ЗШ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі