Користувацький вхід

Останні публікації

Інтернет як засіб формування стійкої мотивації до участі в навчально-виховному процесі

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Інна Гайдученко

Інтернет як засіб формування стійкої мотивації до участі в навчально-виховному процесі

Зміст

Вступ ...................................................................................................2
Розділ 1
Об’єкт,закономірності, шляхи та засоби формування............ 4
1.1. Що вважати об’єктом формування......................................... 4
1.2. Шляхи та засоби формування мотивації…............................. 6
1.3. Інтернет як засіб формування мотивації................................. 9
Розділ 2.
Використання Інтернету в процесі оволодіння англійською
мовою……………………………….................................................. 12
2.1 Методичні рекомендації щодо використання Інтернету
в процесі вивчення англійської мови…….......................................12
2.2. Вплив Інтернету на формування стійкої мотивації................ 19
Висновки ........................................................................................... 22
Список використаних джерел...........................................................25

Вступ

Проблема мотивації навчання є однією з найважливіших проблем педагогіки та психології, над вирішенням якої працювало та працює багато науковців, зокрема Є.Ільїн, Г.Розенфельд, В.Чирков, З.Шапіро, Ф.Денер, Є.Лонкі, Д.Мак-Маллін, Дж.Стефен, К.Левін , А.Маслоу, Д.К.Маккеланд, г. Мюррей, Х.Хекхаузен, Р.Кеттел, Г.Сковорода та ряд інших.
Існує багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців, у яких висвітлена дана проблема з різних точок зору, що забезпечує ефективне вирішення питання формування стійкої мотивації до предмету вивчення та навчально-виховного процесу. Однак розвиток суспільства та поява альтернативних джерел інформації, зокрема виникнення кіберпростору, створює для вчителя, котрий є помічником у процесі засвоєння знань, формування вмінь та розвитку здібностей учня, додатковий засіб формування мотивації, яка лежить в основі всіх учнівських успіхів та невдач.
Основною метою навчання на уроках англійської мови залишається передовсім формування комунікативної компетенції учня, розвиток навичок практичного застосування лексико-граматичних норм іноземної мови. Першочергове завдання вчителя полягає у створенні умов для практичного засвоєння іноземної мови, які були б оптимальними для кожного учасника процесу навчання, вибір таких методів роботи на уроці та в позаурочний час, які б забезпечили високий пізнавальний інтерес та давали б можливість для самореалізації усіх суб’єктів навчальної діяльності.
Використання Інтернет-ресурсів забезпечує досягнення певних цілей:
- Реалізація особистіснозорієнтованого підходу в навчанні;
- Здійснення диференціації та індивідуалізації навчання;
- Урізноманітнення форм роботи на уроці;
- Забезпечення доступу до англомовних джерел інформації та можливість спілкування безпосередньо з носіями мови;
- Вирішення ряду дидактичних завдань: збагачення активного лексичного запасу, формування та розвиток вмінь та навичок читання, аудіювання, говоріння та письма, формування мотивації до вивчення англійської мови;
- Формування вмінь спілкування та налагодження зв’язків із людьми з різних куточків світу;
- Прискорення надходження інформації , що дозволяє системі навчання крокувати у ногу з часом та вчасно реагувати на зміни в суспільстві.
Із зазначеного вище витікає, що актуальність обраної теми : “Інтернет як засіб формування стійкої мотивації до вивчення англійської мови. ” є очевидною та обумовлена затребуваністю педагогічних знань про використання Інтернету як засобу здійснення навчально-виховного впливу на особистість учня в існуючій системі освіти.
Об’єктом дослідження є процес навчання з використанням Інтернет-технологій.
Предметом дослідженням став вплив використання альтернативних джерел інформації та засобів зіткнення з суспільним досвідом [ Інтернет ] на формування мотиваційного компоненту навчання.
Теоретичне значення роботи визначається її внеском у розвиток таких технологій навчання, що сприяють співвідношенню методики викладання англійської мови в школі з розвитком нових інформаційних технологій.
Її практична цінність полягає у розробці методичних рекомендацій із застосування Інтернету як засобу формування мотиваційного компоненту навчання.
Метою даної роботи є вивчення можливостей використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови як засіб навчання, виховання, комунікації, джерела інформації та дослідження впливу використання Інтернету на формування стійкої мотивації до вивчення англійської мови.
Гіпотеза – за певних умов частота використання Інтернету як засобу навчання прямо пропорційна рівню пізнавальної активності та ефективності досягнення мети навчання.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.
Перший розділ присвячено огляду праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, у яких висвітлено проблему формування мотивації, з метою визначення об’єкта, шляхів, засобів, особливостей та закономірностей даного процесу. В цьому розділі також зроблено спробу встановити дієвість використання Інтернету як засобу формування стійкої мотивації до участі в навчально-виховному процесі.
В другому розділі представлені рекомендації щодо використання Інтернету в процесі оволодіння англійською мовою та спроба встановлення залежності рівня вмотивованості пізнавальної діяльності від частоти використання Інтернету як засобу навчально-виховного впливу.

Розділ І
Об’єкт,закономірності, шляхи та засоби формування.
1.1. Що вважати об’єктом формування?
Мотивація є основою будь-кого виду діяльності, тому важливою умовою ефективної організації пізнавального процесу є формування у школяра стійкої мотивації до участі в ньому.
Розвиток теорій мотивації має багаторічну історію та широкий спектр відкриттів, згідно з твердженням Є. Ільїна, в закордонній психології існує близько п’ятдесяти різних теорій: ціннісні, диспозиційні, ситуаційні тощо.
Існує також ряд досліджень, присвячених проблемі розвитку та формування мотивації - Р.Вайсмана,Л.Фрідмана, А. Маркова, А.Орлова та ін., завдяки яким можна зробити висновки, що:
- мотивація це сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, а мотив є внутрішньою енергією, що спонукає людину до діяльності. На думку Є. Ільїна “Мотив – складне психологічне утворення, яке має вибудувати сам суб’єкт.»;
- мотиви можуть бути усвідомленими та неусвідомленими, зовнішніми та внутрішніми, які своєю чергою поділяються на процесуальні, результативні та саморозвиваючі. У своїх працях Є.Ільїн також зазначає, що мотив навчальної діяльності це “….цілий ряд факторів, що обумовлюють виявлення навчальної активності: мотиви, мета, настанови, почуття обов’язку, інтереси. ”;
- мотиваційна поведінка – це результат дії двох чинників: особистісного та ситуаційного;
- особистісний чинник– це потреби, мотиви, настанови, цінності;
- ситуаційний чинник – зовнішні умови, наприклад: поведінка інших людей, оцінки й реакції оточення;
- стимул – спонукальна причина (звичайно зовнішній вплив), що суб'єктивно сприймається й викликає спрямовану активність людини. У деяких випадках стимул може стати мотивом, для чого людина мусить усвідомити стимул, «переробити» та відбити його у свідомості.
Велику увагу вивченню питання формування мотиваційної сфери людини приділяв американський психолог А. Маслоу, який запропонував відому класифікацію людських потреб за ієрархічно організованими групами, пояснюючи послідовне виникнення основних: фізіологічних, соціальних, пізнавальних, естетичних.
Визначення закономірностей формування мотивації у дітей шкільного віку знаходимо у працях Л. Божовича, котрий з одного боку вказує на фізіологічну основу джерела активності дитини – “…потреба у їжі, теплі, русі тощо, а також потреби функціонального розвитку мозку, наприклад потреба у спілкуванні. ” а з іншого наголошує на необхідності вважати кожну людину “диспозиційно та ситуативно детермінованою ”, що для нашого дослідження має важливе значення, оскільки питання формування ситуативної мотивації для нашого дослідження є визначальним.
У дитини молодшого шкільного віку формується система ставлення до себе, оточуючих, навколишнього середовища, в підлітковий період основними лініями розвитку мотивації стають самопізнання, самоствердження та самовираження, а на етапі ранньої юності, в період завершення розвитку мотиваційної сфери, інтереси, схильності та здібності мають велике значення для професійного та соціального самовизначення.
Отже об’єктом формування слід вважати всі компоненти мотиваційної сфери: диспозиції [мотиви], потреби та цілі - та обирати оптимальні шляхи та засоби формування з урахуванням означених закономірностей.

1.2. Шляхи та засоби формування мотивації.
Шляхи вирішення проблеми формування мотивації можуть бути двох видів.
Перший шлях полягає в тому, що учень отримує спонукання, цілі, ідеали,які потрібно перетворити на реально діючі мотиви. Цей шлях є дієвим за умови високого рівня довіри до вчителя та середовища, в якому здійснюється процес навчання.
Другий шлях це залучення учнів до певної діяльності, спираючись на їхні потреби, а організація діяльності має викликати в учасника позитивні емоції, тим самим породжуючи бажання приймати активну участь у подібній діяльності, що сприятиме формуванню стійкої мотивації.
У науковій літературі поширена думка про те, що спрямованість особистості, її основні та відносно незмінні ставлення до основних аспектів життя (до світу, суспільства, праці, інших людей, до себе) визначаються загальними смисловими утвореннями.
Узагальнюючи результати психологічних досліджень, Б. Братусь наголошує на деяких специфічних особливостях смислових утворень:
• смислові утворення можуть існувати як в усвідомленій формі, так, і (що трапляється дуже часто) у неусвідомленій;
• смислові утворення не піддаються прямому, безпосередньому контролю і суть словесним, вербальним впливам.
Нагадаємо слова О. Леонтьсва про те, що особистість не навчають — а виховують.
Загальні методичні принципи виховання (О. Асмолов, I. Бех):
• включення особистості у значущу діяльність;
• зміни соціальної позиції особистості в референтній групі;
• урахування домінуючої мотивації особистості при конструюванні виховного процесу;
• цілеспрямоване створення емоційно збагачених виховних ситуацій;
• особистісно розвивальне спілкування;
• використання співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості;
• систематичний аналіз вихованцем власних вчинків і вчинків інших, з'ясування їх наслідків для референтної групи.
Г.Розенфельд визначає такі категорії (фактори) мотивації навчання:
1. Навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу до предмета викладання.
2. Навчання без особистих інтересів та користі.
3. Навчання для соціальної ідентифікації.
4. Навчання заради успіху або страху невдач.
5. Навчання з примусу або під тиском.
6. Навчання, що ґрунтується на поняттях і моральних зобов'язаннях або на загальноприйнятих нормах.
7. Навчання для досягнення мети у повсякденному житті.
8. Навчання, що ґрунтується на соціальній меті, вимогах та цінностях.
Найзначущішим, найдієвішим і найефективнішим внутрішнім стимулом є прагнення до пізнання нового, що ґрунтується винятково на інтересі до предмета пізнання.
Визначальним аспектом формування ціннісносмислової сфери особистості є її емоційні переживання. Як стверджують психологи, серед розмаїття людських емоцій величезний виховний потенціал має почуття радості.
При цьому радість має бути передумовою і наслідком певної поведінки особистості. Попередньо пробуджене почуття радості мають продовжувати аналогічні переживання, зумовлені активною пізнавальною діяльністю дитини щодо опанованої моральної вимоги чи норми. Як наслідок виникає первинний особистісний смисл певної норми, вона в такому ціннісному вираженні стає спонукою, мотивом відповідного вчинку.
3 викладеного випливає важливий з погляду педагогіки висновок про необхідність використання у процесі виховання взаємозв'язку, що існує між переживанням радості, пізнавальними процесами і поведінкою особистості.
Далі визначимо можливості різних дидактичних засобів для формування навчально-пізнавальної мотивації учнів. Друковані навчальні матеріали дозволяють, наприклад, підвищити рівень поінформованості, розширити світогляд учнів, дають можливість постійного використання як якихось зберігачів інформації. Натуральні об'єкти дозволяють актуалізувати увагу школярів, викликають їхнє здивування, цікавість, зацікавленість. Макети та моделі задіюють асоціативну пам'ять учнів, викликають замилування твором рук людських, допитливість, інтерес, бажання виготовити що-небудь власними руками. За допомогою лабораторних пристроїв і матеріалів розвиваються практичні вміння, навички, що підсилює значущість дітей у власних очах; формуються їхні творчі здібності та значущість діяльності.
Аудиторні засоби навчання розвивають уміння слухати та чути, формують музичну культуру, інтерес до техніки, дозволяють поглибити почуття прекрасного і зробити доступними твори мистецтва, унікальні малюнки та фотографії. Аудіовізуальні засоби дозволяють формувати всебічну культуру, цілісність світосприймання, розширюють пізнавальні вміння й навички. Дидактичні засоби забезпечують розвиток пізнавальних здібностей учнів, оволодіння конкретними знаннями, самоконтролем і самокорекцією своїх дій, компонентами навчальної діяльності.
Комп'ютери дозволяють підтримувати інтерес учнів до досягнень сучасності, прагнення до оволодіння електронною технікою, за допомогою якої можливі швидкість та якість розрахунків, набір та оформлення текстів, знайомство з розвивальними іграми, програмами; здійснюється певна орієнтація у професійній сфері. Засоби масової інформації підвищують поінформованість школярів, розвивають їхню загальну культуру, знайомлять з різноманітними підходами до ряду проблем.
Ефективність використаних учителем дидактичних методів і засобів для розвитку мотиваційної сфери учнів багато в чому залежить від їх чисельності, а отже, забезпечується умілим вибором організаційних форм.
Отже видається можливим словооформити наступний висновок, що формування мотивації слід здійснювати шляхом залучення учнів до певної діяльності, спираючись на їхні потреби та організовувати процес з метою викликати в учасника позитивні емоції, тим самим породжуючи бажання приймати активну участь у подібній діяльності, що сприятиме формуванню стійкої мотивації. Крім того, обираючи засіб формування мотивації слід враховувати його універсальність та здатність задовольняти пізнавальні, естетичні, соціальні та самоактуалізуючі потреби дитини, тим самим стимулюючи прагнення дитини до пізнання нового.

1.3. Інтернет як засіб формування мотивації
Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп’ютерної мережі, що одержала назву Інтернет, що буквально означає “міжнародна мережа” (англ. international net). Використання кібернетичного простору (cyberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики, тому що зміни, що відбуваються, торкаються всі сторони навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного рівня що навчаються.
Сьогодні при вживанні слова «Інтернет» найчастіше мається на увазі саме веб і доступна через нього інформація, а не сама фізична мережа, що призводить до різноманітних юридичних колізій та правових наслідків.
В англійській мові якщо слово «internet» написано з малої літери, воно означає просто об'єднання мереж (англ. interconnected networks) за допомогою маршрутизації пакетів даних. У такому разі не мається на увазі глобальний інформаційний простір. У вітчизняній технічній літературі також іноді роблять такий розподіл понять.
На сьогоднішній день Інтернет – це практично нескінченний інформаційний ресурс, він є всесвітнім джерелом знань, глобальним і загальнодоступним по своїй суті,саме у такому сенсі ми вживаємо дане слово у дослідженні.
Сучасний Інтернет має також дуже багато соціальних та культурних граней. Він є універсальним середовищем для спілкування, розваг та навчання. А в цілому Інтернет — це віддзеркалення сучасного суспільства та світосприйняття.
Відомий психолог Віктор Франкл вказує на основну відмінність між тваринами та людьми, яка полягає у відсутності соціального аспекту існування перших та його пріоритеті для останніх, що підтверджує нашу думку про виняткову важливість для людини засобів зв’язку як можливості побудови відносин зі світом, в якому вона живе.
Таким чином логічно припустити, що використання подібних засобів в навчально-виховному процесі є доцільним. Що стосується Інтернету, який поєднує в собі комунікативні, інформативні, виховні, освітні та інші функції – за умови правильного використання - то застосування його глобальних можливостей дозволяє значно підвищити пізнавальний інтерес учнів.
Вже не новина, що Інтернет серед учнів є пріоритетним джерелом інформації, позбавляючи цього статусу вчителя та залишаючи йому роль мотивуючу, координуючу та контролюючу, тому дбати про стійку мотивацію, координувати та контролювати процес набуття учнем власного досвіду і засвоєння знань, необхідних з суспільної точки зору, є завданнями, що визначають зміст учительської професійної компетентності.
Навчальна ж діяльність — це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб'єкта навчання. Відповідно до принципу єдності свідомості й діяльності, сформульованого С. Л. Рубінштейном, навчальна дія як цілісність складається з двох компонентів: мотиваційного (спонукання) та виконавського.
Відповідно до психологічної формули «інтерес - стимул - реакція на стимул - мотив дії - сама дія», позбавивши дитину стимулу, не варто чекати від неї успішного вирішення навчальних завдань. Роль стимулу цілком може відігравати Інтернет, з огляду на його популярність, універсальність та функціональність.
Психолого-педагогічні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання достатньо розкрито в роботах багатьох вчених, таких як О.Бахтіна, Ю.Бикова, Б.Гершунського, М. Голованя, М.Жалдака, Ю.Жука, О.Желюка, В.Лапінського, П.Маланюка, І.Мархеля, Н.Морзе, В.Сергієнка та ін. Використання комп’ютерної техніки в професійному навчанні показано в роботах Р.Гуревича, М.Кадемії, І.Петрицина, Г.Рубіної, Б.Яскули та ін.
Використання Інтернету як джерела інформації забезпечує доступ до знань, які іншим шляхом учень не здобуде. Створення інформаційно-освітнього середовища в Інтернеті дозволяє реалізувати один із принципів демократизації освіти – доступність якісної освіти: незалежно від місця проживання чи інших об’єктивних причин учень повинен не тільки отримати суму знань з предмету, а й сформувати достатній рівень компетенції, необхідний для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні освіти. Особливо це стає актуальним сьогодні, коли відчувається різниця у результатах зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів сільських і міських шкіл.
Отож застосування Інтернету з мотивуючою метою відповідає обраному нами шляху формування мотивації учня, дозволяє задовольнити потреби фізіологічні [потреба у враженнях як умова розвитку мозку], соціальні [оскільки Інтернет це засіб комунікації], пізнавальні [адже Інтернет є джерелом інформації], естетичні [ Інтернет-ресурси дають найширші можливість для задоволення цієї потреби, забезпечуючи доступ до культурної спадщини людства] та самоактуалізуючі [ сприяючи самопізнанню, саморозвитку, самореалізації учня].

Розділ 2. Методичні рекомендації щодо використання Інтернету в процесі вивчення англійської мови
2.1 Використання Інтернету в процесі оволодіння англійською мовою.

Викладання іноземних мов повинно відповідати вимогам часу, опиратися на останні досягнення, прогресивні здобутки науки та техніки.
Комп’ютерні навчальні програми в навчанні англійської мови, вважає Е.Л. Носенко , стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Говорилося про те, що автоматизовані навчальні системи (АОС) відносяться до так названих комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації за допомогою комп’ютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по пред’явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп’ютера.
Як же можна оптимально використовувати Інтернет в процесі оволодіння англійською мовою?
Детальні інструкції щодо використання Інтернету в процесі оволодіння іноземною мовою розробили вчителі англійської мови Марк Warschauer, Хайді Shetzer, і Крістін Мелоні [Олександрія, Вірджинія]. Автори описують, яким чином Інтернет може бути використаний для різних типів викладацької діяльності, а ознайомлення з ними значно полегшує процес використання Інтернет-ресурсів в педагогічній діяльності. Широкий набір технологій, в тому числі електрона пошта, дошки обговорення, веб-авторинг, пошукові системи, програмне забезпечення управління курсом, мультимедіа авторинг програмного забезпечення, а також різні інші пов'язані з ними технології: Common Gateway Interface (CGI), графічний Interchange Format (GIF) , (HTML), Об'єднаний Photographics групи експертів (JPEG), Serial Line Internet Protocol (SLIP), і "те, що ви бачите, що ви отримаєте" (WYSIWYG).
Відтак Інтернет є дуже корисним для викладання англійської мови тому, що за його допомогою можна:
- здійснювати збір інформації , в тому числі різного роду матеріалів для використання в класі. Існує величезна кількість матеріалу для аудіювання, читання, письма, граматики, лексики і культури, що дає можливість вибрати відповідні матеріали для учнів з різними інтересами та рівнем володіння англійською мовою;
- підписатися на списки розсилки, пов'язані з TEFL / TESL, і обмінюватися інформацією з іншими вчителями;
- підписатися на електронні журнали та інформаційні бюлетені, або по електронній пошті або за допомогою World Wide Web і йти в ногу з новими тенденціями викладання англійської мови, пошук нових цікавих публікацій;
- проводити консультації з видавцями на щодо навчальних матеріалів;
- організувати "keypal" обмінів, і студенти можуть обмінюватися листами зі своїми keypals і отримати досвід листування з людьми з усього світу;
- здійснювати подорожі в різні куточки світу, відвідувати визначні місця, стати свідками видатних подій.
- отримувати новини з різних джерел в Інтернеті тощо.
В практиці використання Інтернету доцільно послуговуватись інструкціями Дональда Weasenforth, Університет Джорджа Вашингтона, згідно з якими в процесі вивчення курсу фонетики англійської мови слід:

- дивитися і слухати онлайн відео. Сайти, такі як YouTube.com містять відеокліпи з фонетики;
- слухати звуки ігор по Інтернету, використання звукової гри посилює сприйняття звуків англійської мови. Використовуючи пошукові системи, типу "безкоштовні ігри онлайн ",ви зіткнетеся з безліччю сайтів з іграми, доступних для гри онлайн;
- брати участь у звуковий діяльності. Відвідайте веб-сайти, такі як starfall.com, і натисніть на "Вчіться читати" . Натисніть на стрілку з написом "Start", яка включає звучання коротких слів. Є також сайти, такі як kidzone.ws, де ви можете надрукувати безкоштовно звуковий лист.
- читати, роздруковувати і завантажувати навчальні матеріали з таких сайтів як phonictalk.com, де педагог знайде широкий спектр інформації .

вважається, що Інтернет може вивести процес оволодіння англійською мовою на новий рівень завдяки певним видам діяльності.Це комунікація, інформація та публікація. Комунікація здійснюється за допомогою електронної пошти (WORLD WIDE WEB). Завдяки інтернету актуальна і автентична інформація стає доступною. Існують прихильники ідеї навчання мови виключно за допомогою Інтернету. Але більшість викладачів вважають за краще використовувати інтернет поряд з традиційними засобами навчання.
У існуючих працях на тему використання Інтернету з навчальною метою існує думка про те, що Інтернет - це джерело додаткових матеріалів для викладача при підготовці до заняття. Використання Інтернету на уроці не має сенсу на самому початковому етапі навчання мови. У курсах для початківців вправи на закріплення граматики і лексики цілком традиційні (це звичайнісінькі вправи, різниця полягає в тому, що учні бачать їх не на папері, а на моніторі). Позитивний момент лише в тому, що в багатьох випадках можна відразу дізнатися чи правильно виконаний той або інша вправа. Однак на запитання: «чому це не правильно і як буде правильно?» Повинен відповідати вчитель. Існує таке явище в методиці викладання англійської мови за допомогою Інтернету як Інтернет - проект. У ході роботи над проектами (з використанням ресурсів інтернету) учні застосовують і розширюють свої мовні знання, отримують велику країнознавчу інформацію. Інтернет - проект зустрічається в 2-х видах:
- www - Проект.
www - проект розрахований на те, що учень отримує завдання, для виконання якого йому необхідно знайти інформацію в Інтернеті і надати потім результати свого пошуку. Наприклад, при проходженні теми «Квартира» учні отримують завдання «сходити» (в інтернеті) в бюро з продажу нерухомості та «купити» або «зняти» квартиру або будинок. У процесі роботи учні отримують актуальну країнознавчу інформацію про побут американців, економічну сторону досліджуваної країни (курс валют, вартість); легко запам'ятовують лексичний матеріал у ході роботи над проектом.
- e - mail - Проект.
Існують 2 види письмової комунікації в Інтернеті: синхронна (chat) і асинхронна (e-mail). У chat учасники обмінюються письмовими повідомленнями, але роблять це в режимі реального часу. Цей метод ефективний для індивідуального вивчення мови. В аудиторії ж цей вид діяльності важко реалізувати. Крім того, потрібно володіти мовою на досить високому рівні. У синхронній письмовій комунікації існує можливість продумати, виправити, переписати свій текст (це важливо особливо для початківців).
е- mail - Проект проводиться за участю 2х або декількох груп учнів з різних країн, для яких мова є іноземною. Участь носіїв мови не доцільно, тому що мовної, а отже, і змістовний рівень комунікації вони навряд чи може зацікавити. Учням важливо те, що тексти складаються не для вчителя з метою продемонструвати свої знання і отримати за те оцінку, а для партнерів однолітків (а ми знаємо як важлива думка підлітка підлітку), щоб передати їм цікаву інформацію або обговорити актуальні проблеми.
Наприклад, гра «одіссея» У грі беруть участь 5-6 груп з різних країн. Кожна група вибирає кодове ім'я. Учасники гри не знають, де живуть їхні партнери. Мета полягає в тому, щоб учасники як можна швидше вгадали, в якій країні перебуває інші групи, і як можна довше не розкривали своє місцезнаходження.
Навчальні теле - і відео програми. При використанні теле - і відео апаратури знімаються мовні труднощі сприйняття інформації (тому що при незнанні будь - яких слів (іноземних) розкрити зміст можна за допомогою «картинки»). Перед переглядом фільму необхідно ввести і закріпити нові слова. Так само знімаються можливі труднощі розуміння змісту фільму (фільм можна зупинити і переглянути незрозумілий уривок ще раз). Після перегляду ефективні методи: питання - відповідь , за допомогою яких відбувається перевірка розуміння фільму ефективного використання імітаційних діалогів.
Все викладене вище дозволяє нам зробити висновок про те, що використання Інтернету має всі можливості стати визнаною та широко вживаною технологією навчання.
Існує велика кількість пошукових машин, які допомагають у роботі з Інтернетом:
Англомовні пошукові системи
http://www.yahoo.com/ - англомовна пошукова система має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються вручну за 14 основними рубриками, кожна з який має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.
http://www.lycos.com/ - до складу Lycos входять величезна база даних з числом URL вище за 66 млн. Ця пошукова система (англомовна) містить різноманітну цікаву інформацію, у тому числі новини, огляди вузлів, посилання на популярні вузли, карти міст, а також засоби для пошуку адрес різних осіб і пошуку веб-зображень і звукових кліпів.
http://www.altavista.com/- англомовна пошукова система містить близько 550 млн. індексованих сторінок. Аlta Vista відрізняється потужними можливостями пошуку. Наприклад, можна відібрати тільки відеороліки, тільки звукові файли чи зображення. Якщо при написанні ключового слова користувач припустився граматичної помилки, портал підбирає схоже слово і видає за ним посилання.
http://www.hotbot.com/ - це база даних, що містить близько 54 млн. документів, індексованих за новим текстом, і один з найбільш повних (англомовних) пошукових механізмів.
http://www.infoseek.com/- англомовна база даних пошукового механізму Infoseek складається з 1,5 млн. сторінок, індексованих за повним текстом. Відповіді впорядковуються по двох показниках: наскільки часто зустрічається на сторінці слово чи фраза, а також у якому місці.
http://www.webcrawler.com/ - WebCrawler пропонує 15 категорій змісту, і, клацнувши мишею на одній з них, можна знайти кілька підкатегорій з короткими анотаціями англійською мовою безлічі цікавих вузлів. Можна відразу зв'язатися з одним з таких вузлів чи продовжити пошук вузлів, що містять інформацію з потрібної теми.
http://www.excite.com/ - Excite вигідно відрізняється від інших пошукових вузлів тим, що дозволяє вести пошук англійською мовою в службах новин і публікує огляди веб-сторінок. База даних цього вузла складається з більш ніж 50 млн. сторінок з індексацією за повним текстом. GovSpot: http://www.govspot.com/. GovSpot.com. Урядовий інформаційний портал, розроблений, щоб спростити пошук інформації щодо урядової діяльності.Іnfomіne: http://іnfomіne.ucr.edu/. Віртуальна бібліотека й довідка, що містить дуже корисні ресурси Інтернету, включаючи бази даних, електронні журнали, електронні книги, дошки оголошень, поштові реєстри, інтерактивні каталоги, статті тощо.
• Language Tools: http://www.іtools.com/lang/. Включає перекладні словники, тлумачні словники та електронні перекладачі. Електронний перекладач забезпечує переклад окремих слів 188 мовами, а також переклад веб сторінок. Ви можете оперативно перекладати веб сторінки (підтримується сім мов).
• Moreover: http://w.moreover.com. Механізм пошуку, що збирає інформацію з головних, регіональних і міжнародних джерел новин. Всебічно охоплює будь-які теми, видає інформацію протягом 15 хвилин після її публікації або розташування на вихідному веб-сайті.
• Research It!: http://www.іtools.com/research-іt/. Спеціалізований засіб пошуку інформації про людей, цитат, карт, фактів, конвертерів валют, біржових цін, поштових індексів тощо.
• Search Engine Watch: Specialty Search Engines: http://searchengіnewatch.com/lіnks/Specіalty_Search_Engіnes/. Категорії спеціалізованих механізмів пошуку.
Міжнародні спеціалізовані пошукові системи

http://info.studyweb.com – спеціалізована система пошуку ресурсів з питань освіти
http://infomine.ucr.edu – віртуальна бібліотека електронних видань
http://searchenginewatch.com/links/Specialty_Search_Engines – каталог спеціалізованих пошукових машин
http://www.sciseek.com – пошук наукової інформації
Українські спеціалізовані пошукові системи
http://meta-ukraine.com/ Мета - це українська пошукова система з широкою системою пошуку різноманітних тем, в тому числі є підбірка електронних словників.
http://www.slovnyk.org/ Електронний словник. На цьому сайті розміщений електронний варіант Англо - білорусько - польсько - російсько - українського тлумачного словника, а також така інформація: українська мова та її вивчення, художня та публіцистична література, документація, що стосується обчислювальної техніки, підбірка різноманітних гіперпосилань.
http://lingresua.tripod.com/domivka.htm Ресурси українського слова. Сайт присвячений українській мові. Він містить українські он-лайнові словники, що готові допомогти в перекладі слів з англійської на українську мову та навпаки. Наголоси в українських словах. Англо - український он-лайновий словник з українським інтерфейсом. Переклад одразу декількох слів з англійської.
http://mayak.net/catalog/ Каталог "Маяк" містить посилання на різноманітні мовні, країнознавчі словники, також бібліотеку за захопленнями (фото, полювання), художня спеціальна та довідкова література, енциклопедичний юридичний довідник, словники з економіки, фінансів, історії України, телефонні довідники та багато іншої цікавої інформації.
http://www.pautina.net/ Павутина. Сайт містить посилання на словники з культури та мистецтва. Так, наприклад, словник художніх термінів, глосарій термінів та висловів із світу моди та ін.
http://lit.portal.kharkov.ua/catalog/ - Літературний Портал. Список посилань з анотаціями. Мовні словники (латинь та ін.), культурологічні, енциклопедія віршів. Мовні курси в Інтернеті. Посилання на колекцію рефератів та наукових робіт з юриспруденції, політології, психології. Наука і техніка: електронні версії рідкісних книг.

2.2. Вплив Інтернету на формування стійкої мотивації.

Авторами сайту викладачів комісії іноземних мов проведено он-лайн опитування відвідувачів сайту, результати якого свідчать на користь використання засобів Інтернету з метою навчання. Так, 77, 5% респондентів схвалюють ідею Інтернет-комунікації як засобу навчання, 22, 5 % опитаних хотіли б спробувати, прибічників лише традиційних форм і методів навчання не виявилося. Це свідчить про високий рівень зацікавленості в нових освітніх технологіях.
Завдяки програмі комп’ютаризації ЗНЗ вчителі отримали доступ до такого могутнього засобу впливу як Інтернет, тому важливо актуалізувати роботу з впровадження в практику Інтернет-технологій.
Працюючи на уроках та в позаурочний час з різними методами та формами організації навчальної діяльності ми помітили, що особливою популярністю користувались такі види роботи як здійснення подорожей, перегляд фільмів та відеороликів, котрі значно підвищували інтерес до процесу навчання, задовольняючи фізіологічну потребу в нових враженнях.
Завдяки таким засобам доступу до мережі як телефон учні можуть спілкуватись у соціальних мережах та на власному досвіді, а не зі слів вчителя усвідомити потребу в оволодінні англійською мовою як власну. Спілкуючись зі своїми однолітками за допомогою електронної пошти учні намагались задовольнити свої соціальні потреби: спілкування, підвищення свого соціального статусу.
Участь у проектній роботі, зокрема створення публікацій та мультимедійних презентацій, дозволяє учням задовольняти свої естетичні та самоактуалізуючі проблеми. Так під час нашої спільної роботи над темою музика англомовних країн учням було запропоновано створити мультимедійну презентацію музичного явища, що справило на них помітний вплив, або створити публікацію для розміщення на учнівському сайті, де було б відображено їх особисте ставлення до внеску англомовних країн у розвиток музичного мистецтва. Приємно здивував високий рівень зацікавленості учнів у подібній діяльності.
Більшість інформаційних ресурсів мережі Інтернет можна використовувати не тільки на уроках з предметів, але й у позаурочній діяльності. Так при проведенні предметного тижня діти отримували завдання підготуватись до конкурсу Miss English, метою якого було популяризувати вивчення англійської мови серед учнів школи, поглибити їх знання з лінгвокраїнознавства, стимулювати розвиток комунікативних навичок, розвивати пізнавальний інтерес та сприяти спробам учнівської самореалізації. Перемогу отримала учениця, котра використовувала ресурси Інтернет, готуючи презентацію лінгвокраїнознавчого матеріалу.
Спілкуючись у реальному мовному середовищі, що забезпечує Інтернет, учні виявляються в дійсних життєвих ситуаціях. Залучені до вирішення широкого кола значимих, реалістичних, цікавих і досяжних задач, школярі навчаються спонтанно й адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонову маніпуляцію мовними формулами.
Першорядне значення надається розумінню, передачі змісту і вираженню змісту, що мотивує вивчення структури і словника іноземної мови, що служать цієї мето. Увага учнів концентрується на використанні форм, ніж на них самих, і навчання граматиці здійснюється непрямим чином, у безпосередньому спілкуванні,замість повного вивчення граматичних правил.
Для збереження належного рівня мотивації вам необхідно тримати процес навчання "під контролем". Частина проблеми зазвичай вирішується викладачем. Весь курс навчання розбивається на кілька етапів. Вся програма ділиться на кілька рівнів. Природно, ніхто не вчиться на всіх рівнях відразу. Після визначення нашого багажу знань та зарахування на курс навчання ми починаємо працювати з певним матеріалом, за програмою, яка так само ділитися на ряд тем. Таким чином, наше велике завдання ділитися на ряд маленьких.
Вміння відпочивати правильно теж сприятливо впливає на навчальну діяльність. З цього боку теж ніякий засіб не перевершить Інтернет. Навіть здобувати знання та розвивати вміння та навички можна під час відпочинку, просто спілкуючись із друзями.
Таким чином доходимо висновку, що Інтернет та технологія його використання в процесі вивчення англійської мови є ефективним та дієвим засобом формування стійкої мотивації.
Висновки
В літературі визначені загальні категорії засобів, за допомогою яких можна здійснювати формування та підтримку мотивації навчальної діяльності . До них належать: зміст навчального матеріалу; організація навчальної діяльності;форми навчальної діяльності; аналіз та оцінка результатів навчальної діяльності; особистість та стиль педагогічної діяльності викладача. Отже якісно змінюючи зміст навчального матеріалу, організацію навчальної діяльності,урізноманітнюючи форми цієї діяльності, розділивши функцію оцінювання з учнями - тим самим змінюючи свій стиль педагогічної діяльності – ми якісно підвищимо рівень вмотивованості кожного окремого учня.
Використання Інтернету як засобу навчання на уроках англійської мови дозволить відповісти на болючі питання:
- Як зробити процес вивчення англійської мови максимально радісним для учня;
- Як занурити учнів – жителів маленького села - у англомовну атмосферу;
- Як забезпечити умови для отримання доступу до автентичних матеріалів;
- Як унаочнити процес засвоєння лінгвокраїнознавчого матеріалу;
- Як стимулювати бажання учнів спілкуватись англійською мовою;
- Як сприяти дослідницькій та самостійній пізнавальній діяльності;
- Як привести у відповідність існуючу методику навчання з потребами суспільства – а відтак готувати учня до життя в реальному світі;
- Як формувати комунікативні вміння, вміння будувати зв’язки в суспільстві;
- Як досягти основних цілей навчання – навчальної, практичної, освітньої, розвиваючої;
- збільшуючи кількість точок дотику зі світом тощо.
Інтернет – це практично нескінченний інформаційний ресурс, він є всесвітнім джерелом знань, глобальним і загальнодоступним по своїй суті. Нагадаємо, що програма «Безпека дітей в Інтернеті» включає заходи, спрямовані на навчання дітей, вчителів та батьків правилам безпечного користування Інтернетом.

Список використаних джерел
1. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. - М., 1972.
2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256 с.
3. Занюк С. Мотивація та саморегуляція учня. – К.: Главник, 2004. – 96 с.
4. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // http://zakon.rada.gov.ua
5. Карташова Л. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів // http://lkartashova.at.ua
6. Малихіна О.В. Мотивація учіння молодших школярів: – К.: Навч. книга, 2002. – 304 с.
7. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983 – 188 с.
8. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті // http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher/education
9. Освітні Інтернет ресурси / Укл. М.С. Коломоєць.- К.: “Освіта України”, 2005.-202с.
10. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка// ИЯШ № 2, 3 2000 г.
11. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. - M.: Просвещение, 1991.
12. Полякова Т. Ю. «Английский язык для диалога с компьютером» - М.:
Высшая школа, 1997.
13. Романенко Л.В. Використання мультимедійних технологій у вивченні англійської мови // Комп'ютер у школі та сім'ї. 2004. -№5. - с. 40 - 45.
14. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - М. , 1986.
15. Чирков В.И. Мотивация учебной деятельности. - Ярославль, 1991.
16. Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови: його структура і програмне забезпечення // Проблеми сучасного підручника. Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 209-214

Автор: 

Гайдученко Інна Вікторівна, вчитель англійської мови Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі