Користувацький вхід

Останні публікації

Інтегровані заняття як форма узагальнення та систематизації знань дошкільників

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ
І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ
Сучасні діти ростуть ерудованими та кмітливими, адже дорослі змалку відкривають їм світ, навчають його досліджувати, експериментувати, пізнавати. Реалії сьогодення потребують від людини вмінь швидко орієнтуватися в будь-яких обставинах, оперативно приймати рішення, постійно розширювати коло своїх навичок.
Завданням дошкільної освіти є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду. Ці вимоги зобов’язують нас, працівників дошкільної освіти до постійного пошуку новітніх продуктивних технологій, зміни принципів навчання дошкільнят. Одним із сучасних підходів у педагогічній практиці є використання інтеграції в освітньому процесі. Інтеграція – від лат integratio – це об’єднання, взаємопроникнення окремих елементів у єдине ціле.
На сьогоднішній день питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі досліджують сучасні науковці Олександра Білан, Алла Богуш, Наталія Гавриш, Катерина Крутій та інші. Вони вважають, що завдяки інтеграційному підходу в організації занять у свідомості дітей формується цілісне уявлення про предмет (об’єкт, явище), об’єктивна картина світу; діти починають активніше використовувати знання на практиці, підвищується якісний рівень їхньої самостійної роботи. Під час інтегрованих занять значно посилюється зацікавленість дітей темою та покращується якість засвоєння знань і вмінь.
Що ж таке інтегроване заняття?
Перш за все інтегровані заняття - це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує блоки знань із різних розділів програми навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає їм змогу пізнавати певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного впровадження таких занять у ДНЗ є формування системного мислення дошкільників, збудження дитячої уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання стверджує Н.Гавриш та переконані наші педагоги.
Хочу зазначити, що зазвичай інтегровані заняття відрізняються від інших типів занять значною інформаційною ємністю, компактністю та логічністю навчального матеріалу. Такі заняття спрямовані на узагальнення та систематизацію знань дітей, тому вимагають практичних дій дошкільнят на занятті та активної розумової праці. Така діяльність викликає у малят найбільше задоволення та високу продуктивність. Залежно від того, які завдання є головними, визначається той чи інший напрям, наприклад: художньо-естетичний (музика, образотворче мистецтво), інтелектуально-мовленнєвий (ознайомлення з довколишнім середовищем, розв'язання соціально-комунікативних проблемних ситуацій), логіко-математичний, природничий тощо.
На думку вихователів нашого закладу інтегровані заняття складніші за структурою, а тому потребують більш ретельної підготовки до них вихователя, аніж до предметного заняття. Структура інтегрованих занять потребує особливої чіткості, продуманого й логічного взаємозв’язку матеріалів з різних розділів програми. Кілька слів про методичну структуру інтегрованого заняття. Воно, так як і кожне заняття має певні складові, зокрема ділиться на 6 етапів.
1). Організаційний етап. На цьому етапі вихователь ставить перед дітьми мету і проводить заходи, що допоможуть їм відібрати необхідні знання, якими дошкільники вже володіють. Важливо націлити малят на самостійне використання знань, вмінь і навичок у нових завданнях, з якими діти ще не зустрічалися.
2). Мотиваційний етап. Вихователь шляхом ігрового прийому стимулює у дітей мотив пізнавального інтересу до світосприймання.
3). Етап новизни. Вихователь вводить елементи нових знань і спрямовує діяльність дітей таким чином, щоб вони самостійно пов’язали нове із знаннями, які були відібрані на початку заняття, систематизували їх та узгодили в єдине ціле. Цей етап дуже складний, тому має бути керований вихователем.
4). Етап узагальнення та закріплення знань. На цьому етапі вихователь пропонує дітям наочність, ігри, практичні змагання з метою узагальнення під час розв’язання практичних завдань.
5). Результативний етап. Вихователь на цьому етапі здійснює інтеграцію з виховною, розвивальною метою. Досягає кінцевого результату – наявності у дітей цілісної системи соціальних вмінь.
6. Підсумковий етап. Вихователь підбиває підсумки, аналізує якість засвоєння змісту заняття. Вчить дошкільнят оцінюванню та само оцінюванню.
Пріоритетним на заняттях інтегрованого типу має бути спілкування, що активізує мовленнєву діяльність малюків. Паралельно із закріпленням знань з різних розділів програми, завдяки такому спілкуванню, активізується, уточнюється та збагачується словник дітей, розвивається їхнє діалогічне й монологічне мовлення, формуються навички спілкування, удосконалюється виразність мовлення, підвищується його загальна культура.
Практика проведення інтегрованих занять нашими педагогами дає можливість стверджувати, що інтегровані заняття можна розпочинати проводити вже з першої молодшої групи. Наприклад, музичні вправи (або ознайомлення з довкіллям, художньою літературою, образотворчим мистецтвом) поєднуються з розвитком мовлення: спочатку дітям читають вірші й малюки разом з дорослим співають пісні, присвячені певній темі, слухають музику, потім виконують певні зображувальні дії чи розглядають картинки (слайди, ілюстрації). Можна комбінувати мовленнєві заняття із заняттями з фізичної культури, музики, ознайомлення з довкіллям, художньої літератури з роз¬витком мовлення. Об'єднавчим моментом є тема заняття, яка й визначає доцільність поєднання завдань з різних розділів програми, а також різних видів діяльності дітей.

У чому ж ми вбачаємо перевагу інтегрованого заняття над іншими типами занять? А перевагу наші педагоги вбачають в тому, що технологія інтегрованого заняття в ДНЗ дозволяє виконати основне завдання дошкільного навчання в принципі - розкрити тему повно і глибоко, але при цьому зробити заняття мінімально тривалим. Це дозволяє не перевантажувати дітей і залишати більше часу для інших заходів, наприклад, прогулянок і рухливих ігор. Крім того, це позитивно позначається на мотивації до навчання, оскільки інтегроване заняття, крім безпосередньої подачі нового матеріалу, передбачає активне включення в нього дітей за допомогою елементів гри, яка, як відомо, є провідним видом діяльності дошкільника.
Практика роботи педагогів нашого закладу показує, що інтегровані заняття більш цікавіші для дошкільників, оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань, дають можливість використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, інші засоби навчання, зокрема, дослідницьку, пізнавально-пошукову діяльність у довкіллі, евристичні та мультисенсорні методи, прийоми ейдотехніки та мнемотехніки, моделювання, трансформування, перевтілення та ін. Інтегровані заняття – це заняття з високим темпом й постійною зміною видів діяльності дітей. Такі заняття вмикають активні дійові сили кожної дитини та розвивають їх внутрішній потенціал. На інтегрованих заняттях наші педагоги ставлять акцент на самостійній пізнавальній діяльності дітей (а не заучуванні готових відповідей та висновків), а також на створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.
Які ж умови, необхідні для ефективного проведення інтегрованих занять?
• Знання педагогом структури проведення інтегрованих занять;
• включення попереднього досвіду дітей у навчальний процесс;
• продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни видів діяльності дошкільників;
• використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової діяльності дітей на всіх етапах заняття;
• наявність високих професійних якостей вихователя, що забезпечить творчу співпрацю та взаємодію;
• наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища, багатоваріативного дидактичного матеріалу;
• обов'язкове врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх творчих здібностей.
Класифікація інтегрованих занять
За характером діяльності заняття інтегрованого типу можуть бути навчально-пізнавальними та навчально - ігровими.
Навчально-пізнавальне інтегроване заняття спрямоване передусім на засвоєння навчального матеріалу, визначеного програмою. У ньому використовуються дидактичні ігри (словесні чи з наочним матеріалом), на основі художніх текстів, описові розповіді тощо.
Навчально-ігрові заняття, здебільшого, передбачають наявність ігрового сюжету, єдиної сюжетної лінії, що є стрижнем усього заняття і визначає його логіку. Ігрові елементи можуть бути представлені театралізацією, ігровими ситуаціями. Водночас усі навчальні, пізнавальні, розвивальні, мовленнєві завдання розв'язуються у процесі розгортання сюжету, в ігровій ситуації, тобто їх дидактичний сенс прихований від дитини, що й дає змогу забезпечити високий рівень пізнавальної активності та інтересу впродовж усього заняття.
Заняття-гра також будується на ігровому сюжеті і має всі інші ознаки гри: ігрові ролі, ігрові правила, ігрові дії, підбиття підсумків гри. Мета такого заняття — закріпити мовленнєві знання, вміння й навички, і воно має тренінговий характер.
Зі старшими дошкільнятами проводять заняття-змагання (літературні й мовленнєві вікторини, турніри знавців, конкурс кращих творчих розповідей, етюдів-мініатюр, описів тощо).
Підсумкові інтегровані заняття можуть мати характер шоу, заняття-шоу, яке проводиться на відповідну тему і за наперед розробленим сценарієм. Це — заняття-розваги, на яких присутні глядачі (діти з інших груп, батьки); нових знань на таких заняттях діти не отримують, натомість вони отримують позитивні емоції та задоволення.
Мета та завдання інтегрованого заняття:
• формування цілісного сприйняття навколишнього світу;
• розвиток навичок самостійного освоєння і застосування нової інформації;
• прилучення дитини до мистецтва, формування естетичного смаку;
• розвиток творчих здібностей.

Оскільки в інтегрованому заняті поєднуються різні види діяльності та розширюється інформаційне поле, воно триваліше в часі за традиційне предметне заняття. Проте, оскільки на такому занятті чергуються різні види діяльності, активність дітей має хвильовий характер і час для дітей минає непомітно. Критерієм визначення тривалості заняття є працездатність дітей та вихователя, їхня зацікавленість, захоплення процесом.
З практики ми бачимо, що інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної дитини. Дошкільнята на інтегрованих заняттях прагнуть пізнавати навколишній світ, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже відомо, діти сприймають навколишні явища по-різному. Хтось через образотворче мистецтво зором, хтось слухає через музику, на іншого магічно діє поетичне слово, для інших – мелодія красномовної прози. Для кожного щось домінує в такому занятті. Те, що ближче йому, рідніше.
Приступаючи до виконання творчої роботи, сильніші відмовляються від міри допомоги, захопившись не помічають нічого навколо себе.
Діти чекають таких занять, довго пам’ятають, черпають із них знання, в яких виникає потреба в майбутньому. Високий рівень навчальної мотивації, що ґрунтується на інтересі, дає прекрасні можливості для розвитку мислення, логіки, комунікативних здібностей. На інтегрованих заняттях діти мають можливість отримувати все нові і нові знання по типу «про все порішки». Причому нові знання систематично розширюють і доповнюють коло тих знань, які дитина вже має.
Такі заняття творяться не один день. Щоб закладені в них ідеї прийшли до маленьких сердець, спершу все повинно пройти через серце вихователя. Тоді тільки воно буде жити в дітях, живити думку і почуття.

Автор: 

Матейчик Надія Макарівна, завідувач, Любешівський ДНЗ №3

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі