Користувацький вхід

Останні публікації

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес при підготовці майбутніх фахівців ветеринарної медицини

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Д О П О В І Д Ь
на тему
«Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес при підготовці майбутніх фахівців ветеринарної медицини»

На сучасному етапі становлення освіти особливого значення набуває питання не просто навчання як процесу передачі знань та умінь студентам, а формування всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця.
Тому викладачі змушені шукати та використовувати такі моделі навчально-виховного процесу, які б затвердили якісно нові взаємовідносини між його учасниками. Ці моделі спрямовані на гуманізацію та активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів – з одного боку, а з іншого – поєднуються з якісними оволодіннями ними необхідним комплексом знань, умінь, навичок.
Сучасний рівень навчання вимагає використання в навчальному процесі інноваційних технологій, спрямованих на опанування студентами основ майбутньої професії.
Використання інноваційних технологій викладання побудовано на таких принципах: технологічний та систематичний підхід до навчання; можливість керувати навчальним процесом; індивідуалізація й диференціація навчального процесу з врахуванням рівня засвоєння знань та відповідних професійних навичок і умінь кожної особистості.
За типом організації та управління навчальною діяльністю є різні види інноваційних технологій: комп’ютерні, ігрові, імітаційні, інтеграційні, діалогові, тренінгові. Використання того чи іншого виду педагогічної технології залежить від дисципліни, теми заняття, контингенту студентів, і звичайно від творчості викладача. У своій педагогічній діяльності надаю перевагу технологіям, які сприяють формуванню професійної компетентності майбутнього спеціаліста.
Традиційним способом викладання теоретичної інформації є лекції з використанням дошки та крейди. Такому методу властиві певні недоліки, наприклад, витрати часу на написання певної інформації, частина студентської аудиторії просто автоматично фіксує поданий викладачем матеріал, нехтуючи його логічним зв’язком з поясненням. Це приводить до послаблення зв’язку між викладеною та сприйнятою інформацією. Викладання знань для сучасного покоління студентів потребує нових форм подання навчального матеріалу. Однією з таких форм стає мультимедійна презентація.
Ми створюємо презентації в програмі Microsoft Power Point, що дозволяє досягти таких педагогічних цілей:
- підтримка традиційних та інноваційних технологій навчання при викладанні патологічної анатомії;
- стимуляція групової форми навчання під час вивчення дисципліни в умовах аудиторно-лекційної системи навчального процесу;
- активізація опорних знань;
- створення дидактичних основ комп’ютерної технології індивідуального навчання під час вивчення патологічної анатомії.
Використання мультимедійних презентацій має свої переваги.
По - перше, такі демонстрації забезпечують наочність подання навчального матеріалу, що сприяє його кращому засвоєнню. Презентації дозволяють демонструвати не тільки текстовий матеріал, а й фотографії, малюнки патологоанатомічних процесів і патологоанатомічних змін. З інших навчальних дисциплін можна використовувати аудіовідеофайли, тобто озвучений навчальний матеріал, що забезпечує підвищення ефективності сприйняття інформації.
Другою перевагою презентацій є швидкість та зручність відтворення матеріалу, що економить час викладача.
По-третє, презентації дають можливість структурувати заняття. Наведені на слайдах слова, терміни полегшують їх сприймання, написання та засвоєння.
По-четверте, тільки під час мультимедійних лекцій створюються умови для швидкого і досить якісного контролю рівня сприймання студентами навчального матеріалу.
Звичайно для проведення презентацій повинен бути презентаційний матеріал, а створення його досить таки кропітка праця.
З інноваційних форм навчання також використовую інтеграційні технології.
Впровадження інтеграційних технологій позитивно впливає на процес професійної підготовки фахівців ветеринарної медицини. Інтегрований підхід передбачає широке залучення міждисциплінарних зв’язків, а також зв’язків між темами певної навчальної дисципліни. Починаючи з першого заняття, для активізації розумової діяльності студентів, звертаюсь до аудиторії з питаннями «Давайте згадаємо, що вивчали на анатомії, фармакології, викладаючи на ІІІ курсі – на епізоотології, клінічній діагностиці…».
Активізуючи розумову діяльність студентів під час вивчення негативного впливу на організм чинників зовнішнього середовища, спираюся на розуміння цих явищ з фізики, хімії, проводжу інтеграцію з анатомією, фізіологією, хірургією, фармакологією. Вивчаючи тему «Патологія органів дихання», згадуємо будову, топографію органів дихання, частоту дихальних рухів та інше.
Таким чином міждисциплінарна інтеграція вирішує завдання поєднання нової теми з попередніми, наступними, допомагає вивченню логічних зв’язків між різними дисциплінами і об’єднання їх в єдину систему.
Системний міждисциплінарний метод навчання дозволяє підготувати ветеринарного працівника з якісно новим рівнем мислення, щоб оцінити стан хворої тварини, інтегруючи результати даних: анатомічних, фізіологічних, біологічних, клінічних. Такий підхід відповідає давньому постулату медицини: «Лікувати не хворого, а хворобу». Ми готуємо не терапевтів, хірургів чи акушерів, а фельдшера ветеринарної медицини, який повинен аналізувати одержані результати обстежень за критеріями «норма – патологія» і робити певні висновки.
Реалізація міждисциплінарних зв’язків потребує:
- узгодженості в часі вивчення окремих навчальних дисциплін, тем;
- забезпечення наступності і непереривності в розвитку понять;
- забезпечення єдності в інтерпретації загальнонаукових понять;
- недопущення дублювання під час формування одних і тих самих понять у процесі вивчення різних дисциплін;
- забезпечення єдиного підходу до розкриття однакових понять;
- систематизація і узагальнення понять.
Інтегровані заняття прискорюють процес адаптації студентів до конкретних професійних ситуацій, формують навички використання теоретичних знань з різних дисциплін у взаємозв’язку з набутими практичними навичками.
Також застосовую проблемні ситуації, які розвивають творче мислення, ініціативу студентів, забезпечують зв’язок навчання з майбутньою діяльністю фельдшера. Проблемні ситуації можна використовувати на різних заняттях, як на проблемних лекціях, так і на практичних заняттях, при прийнятті модуля з навчальної практики.
Більшість основних методичних інновацій пов’язано із застосуванням інтерактивних методів навчання.
Слово «інтерактив» означає взаємодія. Таким чином, інтерактивний означає можливість взаємодіяти і знаходитися в режимі бесіди, діалога. Інтерактивне навчання - це перш за все, діалогове навчання, в процесі якого відбувається взаємодія викладача і студента. Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес організований так, що практично всі студенти виявляються втягнутими в процес пізнання, вони мають можливість зрозуміти і самим виразити свою думку з приводу того, що вони знають і думають. Це відбувається в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки одержувати нові знання, а розвивати пізнавальну діяльність.
В цьому навчальному році почала застосовувати метод випереджаючих завдань під час підготовки до лекцій. Пропоную студентам підготувати окремі питання. Цей метод використовувала при проведенні лекцій на ІІІ курсі з таких тем: «Патологія обміну речовин», «Інфекційні хвороби».
Під час підготовки того чи іншого питання студенти опрацьовують відповідний матеріал, користуються Інтернетом, а потім презентують цей матеріал. Така діяльність студентів вчить їх вчитися, розвиває навички самостійної роботи з літературою, вміння аналізувати, вибирати головне в навчальному матеріалі, формує вміння виступати перед аудиторією, відповідати на поставлені питання.
Викладачі постійно шукають нові форми і методи викладання, які б давали найбільший ефект, найвищий коефіцієнт засвоєння студентами навчального матеріалу.
Студенти захоплюються комп’ютерними і мульмедійними технологіями, світогляд сучасної молодої людини з дитинства більш розвинений ніж було колись. А тому не можна навчати майбутніх спеціалістів за допомогою лише книги, живого слова викладача. Викладач повинен бути із студентами, а не над ними, а отже шукати такі інноваційні технології, які б розкрили творчий потенціал і викладача, і студента.

Автор: 

Омельченко Валентина Петрівна
викладач ветеринарних дисциплін
Козелецького коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету

Для отримання сертифікату Ви повинні поставити галку навпроти пункту "Погоджуюсь з правилами. Підтверджую своє авторство на матеріал".

Заходите на сторінку публікації, тисните вкладку "Змінити" нижче під назвою публікації, ставите галку і тисните кнопку "Зберегти".

pravavtor.jpg

А також додати файл з текстом доповіді.

Замовлення сертифіката (докладна інструкція): http://metodportal.com/node/2277

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі