Користувацький вхід

Кейс-метод як засіб інтерактивної методики та сучасного середовища навчання дорослих

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Використання під час навчального процесу кейс-методу надає можливість готувати фахівців , які легко адаптуються в професійній діяльності, вирішують складні завдання, беруть на себе відповідальність, швидко реагують на зміни у різноманітних ситуаціях, вміють працювати як в групі так і самостійно.

Автор: 

Сорока Вікторія Василівна
викладач
Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Джерело: 

1. Білуха, М.Г. Основи наукових досліджень : підручник [для студ. екон. спец. вузів] / М.Г. Білуха. – К. : Вища школа., 1997. – 271 с.
2. Введенський, В.Н. Моделювання професійної компетентності педагога / В.Н.Введенський // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 51-55.
3. Васильченко, Л.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В.Васильченко, І.В.Гришина. – Харків : Основа, 2006. – 208 с.
4. Горкуненко, П.В. Формування професійної компетентності викладача педагогічного вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації в контексті загальноєвропейської інтеграції [Електронний ресурс] / П.В. Горкуненко // Нова педагогічна думка. – 2010. – №1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc_Gum/Npd/2010_1/Gorkunen.pdf.
5. Даниленко, Л.І. Менеджмент інновацій в освіті / Л.І.Даниленко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 120 с.
6. Дафт, Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2007. – 387 с.
7. Запалацкая, В.С. Формирование профессиональной компетентности руководителей в области стратегического управления развитием муниципальных образовательных систем : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 [Электронный ресурс] / В.С.Запалацкая. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalnoi-kompetentnosti-ruk ovoditelei-v-oblasti-strategicheskogo-upravle.
8. Зязюн, І.А. Світоглядні пріоритети педагогіки / І.А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. У 2-х ч. / редкол. : І.А.Зязюн та ін. – К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2002. – Ч 1. – С. 34-42.
9. Креденець, Н.Д. Модель формування професійної компетентності майбутнього фахівця легкої промисловості [Електронний ресурс] / Н.Д.Креденець. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N157/N157p095-100.pdf.
10. Линьова, І.О. Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І.О. Линьова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 4. – Режим доступу : http://tme.umo.edu. ua/docs/4/10lineia.pdf.
11. Лозниця, В.С. Психологія менеджменту / В.С.Лозниця. – К. : ТОВ "УВПК", 2001. – 227 с.
12. Маслов, В.І. Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців [Електронний ресурс] / В.І.Маслов // Освітологічний дискурс. – 2010. – № 2. – Режим доступу : http://innovations.kmpu.edu.ua/ ENFV /2011_2/11mvizkf.pdf.
13. Мескон, М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М. : АНХ, 1997. – 702 с.
14. Носков, В. Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В.Носков, А.Кальянов, О.Єфросініна // Український центр політичного менеджменту. – Режим доступу : http://www.politik. org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=62&c=1376&setcss=1&ncss=big.
15. Олійник, В.В. Професійне зростання педагогічних працівників : організаційно-педагогічний аспект / В.В. Олійник, Л.І. Даниленко // Методист. – 2003. – № 3. – С. 2-5.
16. Покроєва, Л.Д. Моделювання процесу професійного зростання керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л.Д. Покроєва, Г.Ю. Кравченко // Народна освіта. – 2012. – Випуск 2 (17). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/17/statti/pokroeva.htm.
17. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе [Электронный ресурс] / Дж. Равен. – М. : Коги-то-Центр, 2002. – 341 с. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/4_SWMN_ 2010 /Pedagogica/.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі