Користувацький вхід

Технологічна культура вчителя - індикатор якості креативної освіти.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

« В умовах формування інформаційно-технологічного суспільства та підготовки вчителя нової генерації особливого значення набуває проблема технологічної культури вчителя …»

Питання технологічної культури вчителя не випадковість. Без володіння вчителем технологічною культурою неможливий ефективний розвиток креативної освіти, інноваційної особистості. Для вчи-теля сучасної школи це питання є нагальним. Спитаєте: «Чому?». Відповідь знаходиться плануванні діяльності кожного вчителя, у визначенні основних пріоритетів в його роботі для досягнення позитивного результату як у навчанні, так і у вихованні. Звернемося до кола понять даної теми, а саме:
Технологічна культура - складник професійності вчителя, який віддзеркалює його здатність приймати рішення та діяти відповідно до особливостей застосування сучасних педагогічних та інформацій-них технологій.
Технологічна компетентність - це система креативно-техноло-гічних знань і умінь, застосування стереотипів інструменталі-зованої діяльності з перетворення об'єктів педагогічної діяль-ності.
Технологічна освіта - засіб технологічного розвитку та ста-новлення особистості, що сприймається як результат розвитку лю-дини як суб’єкта продуктивної та безпечної перетворювальної діяльності з використанням новітніх технологій.
Креативно-технологічне мислення - це динамічна система педа-гогічних цінностей, технологічних умінь (педагогічної техніки та освітньої технології) і творчої індивідуальності вчителя.
Технологічно організований навчальний процес -
Компоненти:
- загальні цілі і зміст навчання;
- діагностично посталені цілі навчання, виражені через реальні дії учнів;
- процес навчання;
- діагностика;
- у випадку розбіжності результатів і діагностично сформульованих цілей упроваджується корекція процедур навчання;
- повторна діагностика.
Технологічно креативна особистість, яка
уміє оперативно розв’язувати проблеми із урахуванням різних точок зору, у різних ситуаціях;
- мислить конструктивно і логічно, активно використовує системний підхід у своїй діяльності, прагне до неперервної професійної самоосвіти і саморозвитку;
- володіє пізнавальними здібностями, адаптивністю, гнучкістю і мобільністю;
- активно реалізує свої творчі здібності, багатий особистісний потенціал, необхідні для успішного оволодіння перетворювальною діяльністю.
Технологічна освіта на порозі третього тисячоліття стала необхідною складо-вою загальної середньої освіти, необхідною умовою цілісного й гармонійного розвитку особистості школяра і спрямована на творче становлення учнів, включення їх у творчу діяльність.
Технологічна культура вчителя усвідомлюється як особистісне утворення, що динамічно поєднує в собі :
- технологічні знання, уміння й навички, професійно значущі особистісні якості, необхідні для успішного оволодіння продук-тивною перетворювальною діяльністю, що дозволить особистості адаптуватися в існуючому інформаційному та технологічно насиче-ному світі;
- рівень сформованості індивідуально-творчої готовності особистості до проектування і реалізації педагогічної діяльнос-ті;
- прагнення до професійної самоосвіти і саморозвитку;
- неперервний інноваційний пошук.
Рівень володіння вчителем технологічної культурою можна дослідити за показниками-критеріями, а саме: визначеними компо-нентами технологічної культури:
 когнітивно-операційному;
 мотиваційно-ціннісному;
 практично-діяльнісному;
 індивідуально-креативному.
Когнітивно- операційний компонент визначається як загальні уявлення вчителя про сукупність наукових і технологічних знань, способи, методи і прийоми педагогічної діяльності; систе-ми умінь, що відображають переведення її на мобільно-технологіч-ний рівень. Передбачає наявність у вчителя гнучкого, технологі-чного мислення і вироблення нестандартних рішень.
Мотиваційно-ціннісний компонент розглядається як система ціннісних орієнтацій, мотивів цілей, інтересів, стилів стосун-ків, етично-вольових якостей, що властиві особистості і впли-вають на перетворювальну діяльність. При цьому ціннісні орієн-тації визначають здатність особистості до саморегуляції, само-визначення, творчості, самоствердження у професійному середо-вищі.
Практично-діяльнісний компонент виявляється в готовності вчителя до ефективної організації освітнього процесу, застосу-вання різноманітних форм і методів на основі вже набутих знань, умінь і навичок, з метою надання творчого характеру своїй дія-льності, мобільності, гнучкості й адаптивності в освітньому середовищі.
Індивідуально-креативний компонент розкриває механізми оволодіння і втілення технологічної культури як творчої діяль-ності, тому, що саме в процесі творчої діяльності особистість здатна змінювати та інтерпретувати педагогічні цінності, а про-цес "присвоєння " вчителем вироблених педагогічних цінностей відбувається на індивідуально - креативному рівні. Важливими умовами розвитку творчої індивідуальності вчителя є орієнта-ція на самоактуалізацію, самоосвіту і саморозвиток, творчість та організація самопізнання особистісно-професійних якостей.
Рівень технологічної культури вчителя залежить від ступеня сформованості її компонентів. Відмінність одного рівня від ін-шого в індивідуально-особистісному плані виражається у різному ступені усвідомленості вчителем своєї педагогічної позиції, творчої індивідуальності, у ступені освоєння педагогічної тех-ніки і технологій, адекватних, перш за все, своїй творчій інди-відуальності.
В основі педагогічної технології лежать механізми управління навчальним процесом, що забезпечує гарантоване отримання запла-нованих освітніх результатів, проектування і відтворення навча-льного циклу. Ці специфічні риси педагогічної технології (діаг-ностично поставлені цілі, орієнтація усіх навчальних процедур на гарантоване досягнення цілей, постійний зворотній зв’язок у вигляді біжучої і підсумкової оцінки проміжних і кінцевих резу-льтатів, відтворюваність навчального циклу, тобто його інваріа-нтність стосовно суб’єктів освітнього процесу) дозволили визна-чити критерії технологічності навчання як виду соціальної взає-модії: концептуальність, системність, керованість, ефективніс-ть,відтворюваність.
Необхідність володіння вчителем технологічною культурою має великий вплив на якість освіти: доцільно вибрані технології, розуміння як їх необхідно застосовувати в навчальному про-цесі; уміле прогнозування очікуваних результатів; моделювання творчих ситуацій для розкриття здібностей учнів призводить ще до якості креативної освіти.
Технологічна культура вчителя є індикатором якості креативної світи. І підвищення якості креативної освіти відбувається згід-но стратегіям креативної освіти, які спрямовані на розвиток інноваційної особистості, а саме:
 відкритість новому досвіду;
 внутрішня свобода;
 емоційна стабільність і стресостійкість;
 адекватна самооцінка;
 рефлективність; спонтанність;
 позитивне мислення;
 креативність.
Педагогам відомо, що тільки завдяки синтезу технологій можливо досягти бажаного результату – це значить, що під час уроку вчитель застосовує не одну, а декілька технологій або їх елементи.
Технологічна єдність педагогічного процесу має бути дина-мічною – володіти внутрішньою здатністю оновлюватись і само-розвиватися відповідно до змін у суспільному житті.
Технологічний підхід в освіті має на меті сконструювати навчальний процес на основі освітніх орієнтирів, цілей та змісту навчання.

Автор: 

Андрушко Ірина Анатоліївна, заступник директора з науково-методичної роботи Дніпродзержинського академічного ліцею № 15.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі