Користувацький вхід

Розвиток творчих здібностей особистості шляхом впровадження інтерактивних форм і методів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Розвиток творчих здібностей особистості шляхом впровадження інтерактивних форм і методів

На сучасному етапі школа має дати кожному учню основу для творчого розвитку й підготувати його до самостійного життя. Тому одним із найважливіших етапів у розвитку дитини є школа.
В. Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.
Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін мети та призначення сучасної освіти. Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної організації навчання, передача «готових знань» від викладача до слухача перестає бути основним завданням навчального процесу.
Використання інтерактивних освітніх технологій є одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів спеціальної школи. У цьому полягає практична значимість досвіду.
Тож з метою розвитку особистості дитини використовують інтерактивні методи та форми у навчально-виховній діяльності. Ці форми і методи набули поширення в практиці американської школи наприкінці ХХ ст. Дослідження, проведені Національним тренінговим центром США показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не тільки на свідомість, а й на почуття.
Сутність інтерактивних форм та методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії учнів. Це – спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.
На заняттях вчителі мають бути організаторами процесу навчання.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.
У шкільному середовищі особистість має зберегти свою індивідуальність, обирати нестандартні рішення, розвинути здатність творчо мислити. Тому під час інтерактивного навчання учні спеціальної школи вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховувати почуття толерантності.
Інтерактивне навчання суттєво впливає на свідомість і почуття особистості з метою виховання компетентного і відповідального учня, який є вільною і водночас законослухняною, високоморальною, соціально і політично активною особистістю, повноправним членом шкільного колективу; на формування в учнів спеціальної школи громадських поглядів, почуттів та переконань, належної поведінки, єдності слова і діла.
Тому проблему формування творчих здібностей учнів вирішують, успішно спираючись на засади дидактики освіти, шляхом використання інноваційних технологій.
Використання інтерактивної стратегії змінює і роль та функції вчителя, вихователя – він перестає бути центральною фігурою і лише регулює навчальний процес, займається його загальною організацією, визначає загальний напрям (готує до уроку необхідні завдання, формулює питання для обговорення у групах, контролює час і порядок виконання наміченого завдання, дає консультації, допомагає в разі серйозних утруднень). Дотримання у своїй роботі порядку застосування активних методик дозволяє спланувати своє заняття більш ефективним і цікавим для учнів.
Тож, активно використовуючи в своїй роботі технології інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні технології, проектні технології, які допомагають розвивати творчі здібності учнів. Методику кожної з освітніх технологій застосовують залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, типу уроку та навчального предмету.
Розвиток особистості дитини відбувається в різних видах діяльності.
Насамперед це передбачає залучення учнів до доступних їм видів діяльності. При цьому дуже важливо, щоб забезпечувалась активна позиція учня, потреба в засвоєнні нових знань і способів дій, стимулювалась його творчість.
Саме таке навчання та виховання має на меті розвиток дитини як особистості.
Важливим є той аспект навчання, який створює умови для переходу від дій у співробітництві з учителем та учнями до самостійності. Результатом такого навчання має бути здобуття учнями досвіду творчої праці.
Щоб розвинути творчу особистість, необхідно вирішити такі завдання, як:
 організація навчальної взаємодії вчителя і учнів на основі діалогу;
 організація на посильну самостійну пошуково-творчу працю учнів спеціальної школи, набуття досвіду роботи з різними джерелами інформації;
 оволодіння учнями спеціальної школи дослідницькими та проектними уміннями;
 комплексне застосування вчителем інтерактивних технологій.
Розв’язання цих завдань можливе на основі лише широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток творчої особистості.
Впровадження інтерактивних форм і методів навчання – це один із шляхів розвитку творчої активності учня.
Інтерактивне навчання – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учня, для його саморозкриття, самоствердження.
Інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання, розвивають критичне мислення, уміння розв’язувати проблеми.
При проведенні занять з учнями ефективно застосовуються такі інтерактивні форми навчання: «Мікрофон», «робота в парах» і «малих групах», «метод Пресс», «пошук інформації», «Асоціативний кущ», «Очікування», «Інтрига», «дерево рішень», «Фантазуй», «незакінчене речення», «Крісло автора», «Сніговий ком» і т.д.
Розвивати творчу особистість допомагає застосування методик критичного мислення «Мозковий штурм», «Кубування», «Читання з передбаченням».
В роботі з учнями спеціальної школи дуже важливо використовувати також інсценізацію, що розвиває пам’ять, творчу уяву, креативне мислення, вміння спілкуватися, самостійність.
Треба будувати заняття так, щоб кожен учень почувався дослідником, який самостійно здобуває знання, мав змогу порівняти, зіставляти, шукати і знаходити, доводити свою точку зору під час спілкування з однолітками та вчителем.
Вчити дітей користуватися додатковою літературою, залучати до посильного пошуку і використання набутих знань на практиці.
Такий підхід забезпечує позитивну мотивацію з набуття знань, сприяє розвитку творчої особистості.
На запитання дітей ми відповідаємо так: «Подумай, порівняй, відгадай, зроби висновок».
Щодо результативності роботи, то слід зазначити, що учні почали більш вільно і легко висловлюватися, бути самостійними та відповідальними.
Таким чином учні здобувають власний досвід, розвивають свої творчі здібності. Також ефективним є використання інтерактивних технологій. Саме використання сучасних методів та прийомів роботи допомагає раціонально використовувати час. Бути на одній хвилі із сучасним світом.

Автор: 

Солонуха Антоніна Олегівна вчитель української мови та літератури Миколаївської спеціальної школи - інтернат №3
Борейко Анжеліка Василівна вихователь Миколаївської спеціальної школи - інтернат №3

Джерело: 

Використана література.
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології.- К.: Академвидав,2004.
2. Інтерактивні методи навчання : навч. посібник / (П. Шевчук, П.Фенрих). – Щецін : WSAP, 2005. – С. 7 – 23
3.Караяни А.Г. Активне методы социально-психологического обучения А.Г.Караяни. – М. : [Без изд.], 2003. – С. 2 – 10.
4.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – С. 8 – 24
5.Технології навчання дорослих / [упор. О. Главник, Г. Бевз]. – К. : Главник, 2006. – С. 4 – 7, 106 – 111
6.С.І. Осипенко, А. В. Іванов організація функціонального навчання у мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Київ – 2007.
7.Придатко О.В., Ренкас А.Г. Дослідження ефективності та аспекти впровадження інтерактивних засобів навчання в організацію навчального процесу ЛДУБЖД. Збірник наукових праць Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів – 2010.
8.Пометун Н.О., ПироженкоЛ.В.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – Київ, 2005
9.Стребна О.В., Сошенко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. – Харків, 2004.
10.Герега Т. Інтерактивні методи на уроках// Завуч.-№7, 2004
11.Навчання в дії. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. Посіб. А.Панченков, О. Пометун – К. А.П.Н.,2003
12. Пометун О.,Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика,досвід.-Київ., 2002
13. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин//Початкова школа. – 2004, №5
14. Науково-методичний журнал «Початкове навчання і виховання» №17 (93), 2006

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі