Користувацький вхід

Інформатизація корекційно-педагогічного процесу як механізм стійкого інноваційного розвитку спеціальної школи-інтернату

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Інформатизація корекційно-педагогічного процесу як механізм стійкого інноваційного розвитку спеціальної школи-інтернату
Автор: Кірія Анжела Віталіївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку.
Освіта на сучасному етапі має задовольняти нові потреби та водночас зберігати свої сильні сторони, тобто від освіти вимагається відповідна гнучкість. Інформаційні і телекомунікаційні технології, які містять у своїй основі глобальні телекомунікаційні мережі та інтелектуальні комп’ютерні системи, відкривають нові можливості для педагогів і учнів.
Вітчизняні й зарубіжні вчені В. І. Бондар, М. І. Бурда, С. У. Гончаренко, Л. І. Даниленко, Г. А. Дмитренко, Г. В. Єльнікова, М. І. Кондаков, Ю. А. Конаржевський, В. І. Луговий, В. М. Мадзігон, Ю. І. Мальований, В. І. Маслов, Н. М. Островерхова,
Т. І. Шамова та ін.) додержуються думки, що соціальні зміни й інформаційні збудження найбільше впливають на організацію педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.
Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі певною мірою висвітлено в працях В. Г. Болтянського, В. П. Безпалька, В. Ю. Бикова, Ю. О. Дорошенка, А. П. Єршова, М. І. Жалдака, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, В. Д. Руденка, О. О. Жука та ін. Методичні рекомендації практичного характеру щодо застосування пакету Microsoft Office, комп’ютерної графіки, Інтернет тощо у роботі педагогічних і керівних кадрів надані Волобуєвою Тетяною Борисівною в посібнику «Інформаційні технології в освіті».
Аналіз різних джерел інформації із означеної вище проблеми свідчить, що інформатизація управління загальноосвітнім навчальним закладом у повному обсязі не була предметом спеціального наукового педагогічного дослідження, а розкрито тільки деякі її аспекти. Водночас є велика низка пов’язаних з інформатизацією загальноосвітнього навчального закладу питань, що й нині перебувають на рівні дискусій. Одне з таких питань – інформатизація корекційного навчально-виховного процесу в спеціальному інтернатному закладі, що потребує ґрунтовного вивчення, системного аналізу й розробки з урахуванням сучасних надбань педагогічної науки.
Актуальність даного питання подвоюється під час виховання дітей з вадами розумового розвитку, саме тому адміністрація Костянтинівської допоміжної школи-інтернату вважає інформатизацію корекційно-педагогічного процесу пріоритетним напрямком стратегічного розвитку закладу освіти на найближчі п’ять років. Так, одним із головних завдань спеціальної школи сьогодні є підготовка учнів до сприйняття й опрацювання інформації, озброєння їх простими сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. І це можливо виконати у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де педагог сам повинен володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня.
В межах реалізації регіональної програми «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес» у школі-інтернаті було організовано довгостроковий проект «Удосконалення форм і змісту корекційно-педагогічного процесу». Одним з основних напрямків роботи над даним проектом стало створення і втілення «Моделі сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» як нагальної потреби часу та суспільства.
На першому етапі інформатизації школи-інтернату було проаналізовано потужність наявних ІКТ, готовність педагогів до їх активного використання в педагогічній діяльності, можливості та бажання школярів отримати знання з основ інформатики.
Станом на 1 вересня 2009 року в школі в наявності було 16 комп'ютерів, 20% з них використовувалися в управлінсько-господарській діяльності, решта (80%) - в корекційно-педагогічному процесі. У середньому в школі одним комп’ютером користувалися 16 учнів, що на той момент було непоганим показником. Підключення школи до всесвітньої мережі Інтернет не було.
Аналіз готовності педагогів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі показав наступні результати: 8% педагогів не виявили бажання оволодіти комп’ютерною грамотою (педагоги пенсійного віку). Рівень вміння працювати з комп’ютером визначався опитуванням і виконанням практичних завдань, результати за вищевказаними напрямками вказали на значний відсоток педагогів школи (82%), які не вміли користуватися глобальною мережею Інтернет. 8% взагалі ніколи не користувалися комп’ютером. 24% вчителів і 23% вихователів мали навички роботи з програмами Microsoft Office 2003, цьому сприяли систематичні заняття в «Школі сучасного дефектолога» (керівник – Кірія А.В.) і курси підвищення кваліфікації при Донецькому облІППО. Наявність значного відсотку педпрацівників, які не володіли вміннями набору тексту, створення мультимедійної презентації, вказують на певну долю страху педагогів перед опануванням комп’ютерної грамоти.
Опитування вихованців школи-інтернату (5-9 кл.) щодо можливостей і бажання опанувати основи інформатики виявило 100% -ве бажання, але тільки 5% учнів мали вдома комп'ютери. Можливості вийти у всесвітню інформаційну мережу з власної домівки не мав жоден з учнів школи-інтернату.
Результати вище перелічених аспектів інфомаційно-комунікаційної забезпеченості школи, ставлення учасників навчально-виховного процесу до користування комп’ютерними технологіями в професійній і навчальній діяльності вказали адміністрації закладу на основні напрямки роботи з інформатизації корекційно-педагогічного процесу:

Наступним кроком інформатизації корекційно-педагогічного процесу було поступове вирішення наступних задач:
 На адміністративно-управлінському рівні : придбання мультимедійного обладнання, створення інформаційної бази даних, підключення школи до мережі Інтернет, налагодження зв’язку засобами електронної пошти з різними установами, створення шкільного сайту та ін.
 На методичному рівні: організація навчальних семінарів-тренінгів з використання ІКТ у педагогічній діяльності, створення інформаційно-методичного кабінету як структурного підрозділу інформаційного центру і центру підвищення професійно-педагогічної компетентності педагогічного колективу, створення інформаційно-бібліотечного центру на базі шкільної бібліотеки.
 На рівні педагога: оптимізація, індивідуалізація корекційно-педагогічного процесу, створення надійної системи моніторингу навчальних досягнень учнів, створення власної теки мультимедійних презентацій до уроків, підвищення педагогічної кваліфікації і професійної майстерності педагога.
 На рівні учня: визначення зони актуального і найближчого розвитку кожного вихованця на основі психолого-педагогічного моніторингу, здійснення диференційованого підходу до навчання, активізація пізнавальної діяльності та формування позитивної мотивації до навчання.
З метою підвищення ефективності адміністративно-управлінської діяльності було створено загальношкільну інформаційну базу. Використання бази даних забезпечило мінімізацію надлишковості копій для одних і тих самих даних з урахуванням орієнтації на кілька застосувань, а також вирішило такі проблеми, як економія витрат комп’ютерної пам'яті, потреба виконувати чисельні операції оновлення для кількох надлишкових копій та ін.
Значно підвищило рівень організації методичної роботи в школі-інтернаті перетворення класичного методичного кабінету на інформаційно-методичний кабінет. На даний момент він виконує наступні функції:
• Методичні: створення банку передового педагогічного досвіду; узагальнення методичних матеріалів про результати корекційно-педагогічної діяльності; зберігання збірок матеріалів педрад, про участь у семінарах, професійних конкурсах; надання можливості будь-якому педагогу доступу до інформації про досвід колег.
• Інформаційні:
1) Створення банку інформації, необхідного в процесі управління методичною роботою школи-інтернату: дані про кадри, учнів, батьків, випускників; аналіз успішності, контрольних робіт; дані про наявну навчально-методичну літературу, дані про наявність навчально-виховних відео- і аудіоматеріалів, комп’ютерних навчально-розвивальних програм.
2) Аналіз результатів анкетування батьків на предмет задоволеності організацією корекційно-педагогічного процесу.
3) Поширення дидактичних і методичних матеріалів, необхідних у повсякденній роботі педпрацівників.
4) Допомога вчителю (вихователю) в самостійному створенні методичних матеріалів через індивідуальні консультації.
Для вирішення цих функцій кабінет було обладнано комп’ютерною і множною технікою та забезпечено вільний доступ педагогів до неї протягом усього робочого дня. Підвищення рівня технічного оснащення управлінської діяльності на основі широкого впровадження автоматизації збору, обробки і передачі інформації значно підвищило ефективність управління навчально-виховним процесом у школі.
Для розширення інформаційного простору і підвищення інформаційної компетентності педпрацівників був реалізований методичний середньостроковий проект «З комп’ютером на ТИ» (керівник проекту - Кірія А.В.). Мета даного проекту: сформувати вміння педагогічних працівників школи-інтернату користуватися засобами новітніх інформаційних технологій, підвищити інформаційну компетентність педагогів. Форми роботи: семінари-тренінги, практикуми. Реалізація проекту дозволила сформувати у педагогів здатність ефективно використовувати навчальні інтерактивні технології для розв’язання щоденних завдань ( підготовка текстів, таблиць, збір, обробка і подання інформації, пошук необхідних даних і спілкування з іншими членами «електронного співтовариства»). Результати роботи над вказаним проектом:
• Учитель трудового навчання Леонов О. А. у 2010 році взяв участь в обласному конкурсі мультимедійного контенту до курсу «Донеччинознавство» під назвою «Люби і знай свій рідний край» і одержав сертифікат співавтора.
• Заступник директора з навчально-виховної роботи створила власний сайт «Дефектолог-практик». У жовтні-листопаді 2011р. Кірія А. В. брала участь і стала переможцем Першого Всеукраїнського конкурсу на найкращий авторський освітній інтернет-сайт у номінації «Сайт заступника директора з НВР», який був організований видавництвом «Шкільний світ» і благодійним фондом «Перше вересня».
• Станом на 10 листопада 2011 р. 100% педагогічних працівників школи-інтернату пройшли онлайнове тестування і отримали сертифікати від компанії Microsoft.
За період з 01.09.2009 р. по 01.09.2011 р. значно збагачена база педагогічного програмного забезпечення (рекомендованого Міністерством освіти і науки), що використовується у педагогічному процесі (24 ППЗ з різних предметів). Активне впровадження ІКТ у навчання і виховання дітей з психофізичними вадами розвитку привчає школярів до свідомого використання сучасних комп’ютерних технологій у повсякденному житті та у власній навчальній діяльності.
Одним з видів діяльності з впровадження ІКТ у корекційно-педагогічний процес стала реалізація варіативної складової навчального плану, тобто викладання адаптованих інтегрованих курсів «Сходинки до інформатики» (5-6 класи) та «Основи комп’ютерної грамотності» (7-9 класи), а також щотижнева робота гуртка «Юний інформатик». Саме робота з комплексом навчально-розвивальних ігрових програм підсилює корекційний вплив на розвиток логічного мислення, пам'яті і просторової уяви, уваги, активізує пізнавальну діяльність та сприяє формуванню та розвитку інформаційної культури і соціальної компетентності школяра з психофізичними вадами розвитку. Практика показала, що у діяльності з формування інформаційної культури у дітей з психофізичними вадами розвитку можна виділити наступні напрямки: розуміння ролі інформації в житті суспільства; знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації; вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел; здатність до використання та створення нової інформації.
Шкільна бібліотека виконує роль інформаційного центру із забезпечення навчально-виховного процесу. Функції шкільного інформаційно-бібліотечного центру: забезпечення доступу до інформації шляхом систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах; бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів за всіма напрямками навчально-виховного процесу закладу; забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів - як друкованих, так і інших носіїв інформації; розвиток в учнів умінь орієнтуватись в інформаційному просторі .
З метою реалізації вищевказаних завдань шкільний інформаційно-бібліотечний центр обладнаний одним персональним комп’ютером, який має підключення до Інтернету через мобільну мережу Utel, організована медіатека, в якій зібрано багато фото-аудіо-відеоматеріалів, розвиваючих ігор. Функціональність шкільної бібліотеки значно розширилась за допомогою створення бази даних бібліотечного фонду школи-інтернату, тісному Інтернет-контакту з сайтами Костянтинівської центральної міської публічної бібліотеки ім. М. Горького і Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Н. К. Крупської.
Станом на кінець 2011 р. в школі у наявності 44 комп'ютери (з них 23 – ноутбуки, які, за потребою, використовують педагоги в класах, де немає стаціонарних персональних комп’ютерів.), 13% шкільної комп’ютерної техніки використовується в управлінсько-господарській діяльності, решта (87%) - у корекційно-педагогічному процесі. У шкільному арсеналі технічних засобів маємо 2 комп’ютерних класи з інтерактивними дошками, 3 мультимедійних проектора з екранами. Всі класні кімнати початкових класів обладнані технічними засобами: телевізорами, DVD-програвачами, магнітофонами. У середньому в школі одним комп’ютером користуються 3 учні, що є високим показником ( у Донецькій області цей показник становить 14-28 учнів на 1 комп'ютер). Дані про наявне технічне обладнання в школі свідчать про достатню ІКТ забезпеченість щодо подальшої інформатизації навчально-виховного процесу.
У кінці листопада 2011 року було проведено аналіз результативності роботи щодо впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Аналітичні дані показали, що всі педагоги школи (100% ) вміють користуватися глобальною мережею Інтернет. 62% є активними користувачами Інтернет. 100% вчителів і вихователів мають стійкі навички роботи з програмами Microsoft Office 2003, 2007. Це доводить ефективність проведеної роботи щодо підвищення рівня комп’ютерної грамотності та інформаційної культури педагогів школи.
Опитування, тестування, результати тематичного оцінювання з курсів «Сходинки до інформатики» та «Основи комп’ютерної грамотності» вихованців школи-інтернату (5-9 кл.) з метою з’ясувати рівень опанування основ інформатики виявило, що 62% учнів мають достатній і середній рівні навчальних досягнень, вдало працюють у різних навчально-розвивальних програмах. 100% учнів 7-9 класів володіють стійкими навичками роботи в програмах Microsoft Office 2003 і вдало використовують свої вміння під час реалізації проектів, оформлення класних куточків, стіннівок тощо.
З метою активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, залучення педагогів до подальшої творчої діяльності, популяризації освітнього закладу створено шкільний сайт, в оформлені і поповненні якого беруть участь педагоги та учні старших класів. На сторінках сайту школи-інтернату розміщено інформацію про школу, методичні наробки педагогів школи, матеріали педагогічної ради, спецсемінарів, атестації педпрацівників, методичних і навчально-виховних проектів, інформація для батьків тощо. Школярі, які займаються в гуртку «Юний інформатик», ведуть дитячу сторінку на сайті, де діти вміло розміщують фотоматеріали, роблять короткі повідомлення про цікаві події у школі. Звичайно, ця робота ведеться у тісному співробітництві з дорослими. Дана робота сприяє підвищенню інформаційної компетентності учасників корекційно-педагогічного процесу та іміджу школи-інтернату.
Проведена робота дала змогу зробити висновки про те, що реалізація «Моделі сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» у Костянтинівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті дозволила:
• вивільнити час для реалізації управлінських функцій, зміст яких залежить від безпосередньої творчої діяльності керівників навчального закладу;
• створити відкрите інформаційне навчально-корекційне середовище;
• значно підвищити рівень інформаційної культури педагогів та учнів закладу.
Модель сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Втілення вказаної Моделі можливе в кожному спеціальному навчальному закладі на будь-якому етапі створення шкільного інформаційного освітнього середовища.
Але подальшого дослідження потребують питання щодо особливостей застосування ІКТ у початковій ланці спеціальної освіти та організації дистанційного навчання школярів з вадами розумового розвитку.

Література:
1. Волобуєва Т. Б. Інформаційні технології в освіті. Методичний посібник. – Донецьк: «Каштан», 2007. С. 4-6, 89-114.
2. Волобуєва Т. Б. Формування єдиного цифрового простору – стратегічний вектор розвитку регіональної освіти. // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2011. - №1. – с. 14- 17.
3. Волобуєва Т. Б. Формування інноваційної готовності педагогів. // Управління школою. - 2009.- №6. – с.62-67.
4. Єльникова О. В. Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу. - http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/5/statti/4elnikova.htm
5. Забродська Л. Інформаційні технології навчання та управління. – Л. Шлях, 2001. – 86 с.
6. Забродська Л. М. Проблеми інформатизації освіти  Комп’ютер у школі.
7. Забродська Л. М. Педагогічні основи впровадження інформаційних технологій в ЗНЗ Інноваційні технології Наук. – метод. зб. наук. праць. – К. ЦІППО, 2001. С. 20-27.
8. Забродська Л. М. Інформатизація системи управління НВП – один з пріоритетних напрямів інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів  Наша шк. – 2002. - 2. – С. 75-77.
9. Забродська Л. М. Інформатизація системи управління загальноосвітніми навчальними закладами  Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звіт. наук. конф. 6 берез. 2001 р. – К. Пед. думка, 2001. –С.32-33.
10. Забродська Л.М. Інформатизація закладів освіти як актуальна проблема Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звіт. наук. конф. 28-30 березня 2000 р. – К. Пед. думка, 2000. –С.91-93.
11. Лунячек, В. Використання фактерно-критеріальних моделей для оцінки стану інформатизації загальноосвітнього навчального закладу / В. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №1. – С. 41-43.
12. Лунячек, В. Інформатизація загальної середньої освіти: необхідність зміни пріоритетів / В.Лунячек // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004.– №4. – С. 50-52.
13. Лунячек В. Управління школою в контексті інформатизації / В. Лунячек // Управління школою. – 2004. – №7. – С. 5-15.

Автор: 

Кірія Анжела Віталіївна, заступник директора з НВР Костянтинівської СЗШІ №32 Донецької облради

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі