Користувацький вхід

Останні публікації

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОРІВНЕВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОРІВНЕВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Анотація. У статті наведено прикяаси використання різнорівневих завдань із математики для форму¬вання обчислювальних навичок учнів.
У методології початкової школи все вир ізшше утверджуються цінність особистісною розвитку й вихован¬ня. Інформатизація, інноваційні технології, інтеграція в Європу - всі ці обставини диктують свої умови і суспіль¬ству і освіті.
Необхідно трансформувати зміст освітк, будувати його на основі компетентнісного підходу. У цьому сенсі є актуальним особистісно-оріснтований підхід до навчання. Це цілісна пснхолоіо-педашгічна концепція, яка охоп¬лює різні сторони навчального процесу в соціально-психологічному і методологічному аспектах.
Дитина розвивається як цілісна, унікал зна індивідуальність, з усіма її природженими властивостями, не¬повторним життєвим досвідом і, як наслідок складної взаємодії цих чинників, різними індивідуально-психологіч¬ними особливостями.
Процес оволодіння знаннями, вміннями та навичками у дітей проходить неоднаково, тому, щоб підвести всіх дітей до встановленого програмою рівня сл ід застосовувати індивідуальний підхід, проводити диференційова¬ну роботу, використовувати різнорівневі завдання.
Різнорівневі завдання - давно відомий і ефективний засіб здійснення індивідуального підходу до організації навчальної діяльності учнів. Різнорівневі завдання і вправи мають спільну дидактичну мету, але відрізняються за складністю.
Використовувати різнорівневі завдання помагає дидактичний матеріал, який являє собою картки з індиві¬дуальними завданнями. Такі картки дають змогу кожній дитині виконувати посильні для неї завдання, раціонально використовувати час на уроці.
У загальній системі навчання математики формування обчислювальних навичок є одним з провідних завдань. Вивчення арифметичних дій має дуже велике значення насамперед для формування у дітей повноцінних математичних понять, для засвоєння ними теоретичних знань, визначених програмою.
Саме змістова лінія “Числа і дії над ними” проходить наскрізь через увесь початковий курс математики, і є стрижнем, навколо якого об’єднуються усі інші змістові лінії курсу. Опрацювання понять про натуральне число і десяткову систему числення, усвідомлення математичних понять і арифметичних дій, знання таблиць кожної дії та прийомів усного і письмового виконання дій, вироблення міцних обчислювальних навичок - ось основні питання цього розділу програми.
На основі правил порядку виконання дій та. властивостей арифметичних дій учні мають вміти знаходити значення числових виразів, в тому числі виразів з дужками на три - чотири дії.
Завданням початкової школи є навчити дітей однаково правильно і швидко виконувати як усні, так і письмові обчислення.
Усні обчислення мають велике практичне значення, оскільки їх можна виконувати без допоміжних засобів, швидко і в умі, а також вони використовуються при письмових обчисленнях.
За допомогою усних обчислень, які виконуються над невеликими числами, легко пояснити учням нові поняття: закони і властивості арифметичних дій, склад чисел, залежність між даними і результатами арифметичних дій.
Усні обчислення сприяють розвитку мислення учнів, кмітливості, уваги, пам’яті.
Усні обчислення цінні також і тому, що їх можна виконувати швидко.
Швидкість - необхідна якість усних обчислень, оскільки їх виконують у практичних життєвих ситуаціях: при купівлі і продажі, при технічних розрахунках на виробництві та інше.
Вивчення арифметичних дій має важливе значення у навчанні математики, так як сприяє формуванню вмінь розв’язувати задачі та рівняння, розвитку уявлень про математичні поняття, засвоєнню математичної термінології, дає змогу спостерігати деякі математичні закономірності. Високий рівень обчислювальних умінь і навичок - необхідна умова успішного розвитку вмінь правильно виконувати різноманітні математичні операції. Ось чому вивчення арифметичних дій посідає центральне місце у початковому курсі математики, а їх засвоєння є запорукою подальшого успішного навчання.
Щоб навчити всіх дітей швидко і правильно виконувати обчислення педагоги впроваджують різні методи і прийоми роботи. Один із ефективних методів це різнорівневий підхід при формуванні обчислювальних навичок. Такий підхід підвищить не тільки якість знань з даної теми, а й з математики вцілому.
Розглянемо методику використання різнорівневих завдань при вивченні арифметичних дій у початкових класах на уроках математики. Наведемо приклади фрагментів уроків математики у 1-4 класах з використанням різнорівневих завдань.
Завдання з теми пропонується дітям у чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому.
Перший рівень (початковий) подається у формі тестів. Тут розглядаються всі поняття теми та співвідношен¬ня між ними. Завдання першого рівня є обов’язковими для виконання всіма учнями. Для виконання всіх завдань першого рівня учням потрібно застосувати найелементарніші знання, вміння і навички в межах матеріалу даної теми.
Другий рівень (середній) виявить готовність учнів підтвердити отриману інформацію, діїта засвоєні опе¬рації. Це традиційні обов’язкові результати навчання з теми.
Третій рівень (достатній) містить завдання, які допоможуть виявити вміння учнів самостійно застосовувати отримані знання у стандартних ситуаціях.
Четвертий рівень (творчий, високий) містить завдання підвищеної складності, які розраховані на учнів, ще проявляють підвищений інтерес до математ ики. Разом із тим частина завдань рівня є посильною для всіх учнів, які оволоділи програмовим матеріалом на достатньому рівні.
Щоб дійти до високого рівня учневі необхідно розв’язати завдання всіх нижчих рівнів.
1клас
Тема уроку. Складання та розв’язування прикладів на додавання і віднімання в межах 10.
Мета уроку. Навчити учнів складати і розв’язувати приклади в межах 10; розвивати математичне мислення; виховувати любов до математики.
Обладнання уроку. Лічильний матеріал, таблиці для усних обчислень, різнорівневі завдання.
Хід уроку
III. Робота над новим матеріалом (16 хв.)
Всі учні з учителем складають та розв'язують приклади на додавання і віднімання у межах 10.
2 + 3 8 - 3 3 + 5 4 + 1
2 + 4 8 - 7 6 - 3 5- 2
Перший рівень
Учням пропонуються тестові завдання.
1. Перший доданок 6; другий доданок 2. Знайти суму.
а) 9; 6)8; в) 10; г)7.
2. 9 мінус 4 буде:
а) 6; 6)5; в) 4; г)8.
3. Обчислити 6 + 4 = ?; 8 -3 = ?.
Другий рівень

4. Перший доданок 5; другий доданок 3. Знайти суму.
5. Розв’язати приклад 5 + 4 і скласти до нього два приклади на віднімання.
6. Число 8 зменшити на стільки ж одиниць.
Третій рівень
7. Число 10 двічі зменшити на 4.
8. Зменшуване 9, від’ємник 6. Знайти різницю.
Перевірка всіх завдань. Підсумки роботи учнів.
Отже, для того, щоб правильно додавати, віднімати числа у межах 10 треба знати таблиці додавання і віднімання.
2клас
Тема уроку. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.
Мета уроку. Удосконалювати вміння учнів додавати і віднімати двоцифрові числа без переходу через десяток; розвивати математичні здібності, логічне мислення; виховувати охайність при виконанні записів.
Обладнання уроку. Дидактичні завдання, лічильний матеріал, різнорівневі завдання.
Хід уроку
IV. Закріплення вивченого матеріалу (8 - 10 хв.)
Учні розв'язують колективне завдання:
65 + 5 37 - 16 39 + 11
81 - 8 42 + 18 96 - 24
Перший рівень
Вибрати правильні відповіді.
1. 63 + 14= □
а)77; 6)78; в)95; г)80.
2. Знайти значення виразів: 28 + 40-8; 40 + 46-65
Другий рівень
3. Обчислити різницю 48 - к, якщо к- 36; к = 6.
4. Порівняти 78-34 □ 21+32
5. Добрати таке число, щоб рівність 78 - □ = 32 була правильною.
Третій рівень
6. Від 57 відняли задумане чисто і дістали 35. Знайти задумане число.
7. Вставити таке число, щоб рівність була правильною. 53-25 = 18 +□
Отже, додавати і віднімати двоцифрові числа без переходу через десяток можна різними способами. Використовуючи різнорівневі завдання, всі учні класу досягають успіху.
3 клас
Тема уроку. Таблиці множення чисел 8 і 9 та ділення на 8 і 9.
Мета уроку. Вдосконалити вміння множити числа 8 і 9 та ділити на 8 і 9; закріпити, розширити знання учнів з теми; розвивати математичні здібності; виховувати охайність у роботі.
Обладнання уроку. Різнорівневі завдання, лічильний матеріал, картки.
Хід уроку
ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу (8-10 хв.)
Перший рівень
Вибрати правильні відповіді.
1. 9×(27:3) = □
а) 9; 6)64; в) 72; г)81.
2. 72:8 * 81:9
а) >; б) <; в) =.
3. Обчислити.
(29 + 35):8=□; (43-37)×9 =□
Другий рівень
4. Розв’язати рівняння і виконати перевірку.
а) 72 : х = 8; б) х : 9 = 8.
5. Знайти восьму частину від: а) 40; б) 72
6. Яке число потрібно поділити на 8, щоб дістати 3?
Скласти рівняння і розв’язати його.
7. Порівняти вирази.
а) 3 дм : 5 □ Здм:6; б) 9см * 6 □ 8см • 7.
Третій рівень
8.3найти два таких значення а , щоб нерівність а : 8 < 5 була правильною.
Така організація роботи з даної теми допомагає всім учням класу засвоїти таблиці множення 8 і 9 та ділення на 8 і 9 і працювати відповідно до своїх умінь і можливостей.Відчувати задоволеня від навчання.
4 клас
Тема уроку. Обчислення різниці чисел у випадку, коли зменшуване містить кілька нулів.
Мета уроку. Вчити обчислювати різницю чисел у випадку, коли зменшуване містить кілька нулів, розвивати математичне мислення, увагу; виховувати охайність у записах.
Обладнання уроку. Індивідуальні завдання для груп.
Хід уроку
III. Закріплення вивченого матеріалу (8-10 хв.)
Колективна робота.
_200 _700 _500 _600 _700
124 47 246 136 345

Перший рівень
Вибрати правильні відповіді.
_200
135
а) 65; 6)48; в) 36; г) 100.
2. Який приклад розв'язаний неправильно:
а) _1000 б) _700 _500
345 449 246
655 1851 210
Другий рівень
3. Обчислити.
_300 _4000 _5500 _400 _5100
125 222 100 128 999
4. Знайти значення виразів.
4400 - (1100-250); 1400 - (522+178).

Третій рівень
2. Порівняти вирази. 2200 - (1800 + 245) * 2100 - (1800 - 528);
3400 - (2800 - 196) * 2600 - (1800 + 235).
Висновок: Організовуючи роботу з використанням різнорівневих завдань із даної теми, всі учні навчились обчислювати різницю чисел у випадку, коли зменшуване містить кілька нулів.
Із запропонованих фрагментів уроків можна зрозуміти, що всі учні виконували посильну роботу, застосовували традиційні обов'язкові знання з теми, сильніші учні виконували ускладнені завдання з даної теми. Учні, що проявляють підвищений інтерес до математики виконували завдання підвищеної складності, тобто творчого рівня. В кінцевому результаті всі учні повністю засвоїли програмовий матеріал, одержали міцні та свідомі знання.
Така організація навчання учнів на уроці сприяє їх творчій роботі, активності, підвищує якість знань та інтерес до навчання.

Література
1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики у початкових класах.-Тернопіль: «Навч.книга Богдан», 2001. - 368 с.
2. Бех І. Інваріанти особистісно-оріентованогс підходу до виховання дитини / Початкова школа.-2001.-№2.-С. 3.
3. Педагогічні технології. Досвід. Практика. Довідник. - Полтава: ПОІПОПІК, 1999.

Автор: 

Чернійчук Світлана Миколаївна

Джерело: 

Література

1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики у початкових класах.-Тернопіль: «Навч.книга Богдан», 2001. - 368 с.
2. Бех І. Інваріанти особистісно-оріентованогс підходу до виховання дитини / Початкова школа.-2001.-№2.-С. 3.
3. Педагогічні технології. Досвід. Практика. Довідник. - Полтава: ПОІПОПІК, 1999.

Дякую!

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі