Користувацький вхід

Методичні механізми розвитку мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови за НМК британського видавництва Oxford University Presss

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Аналіз методичних аспектів та диференціація комунікативної методики щодо традиційних методик.
Методологічне обґрунтування методичних засад НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
Сучасна парадигма освіти орієнтується на збереження фундаментальності освіти і водночас прагне посилення практичної, діяльнісної направленості.
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними векторами спрямованості оновленої педагогічної діяльності є: особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень науки, культури і соціального досвіду.
У засадах Державного стандарту зазначено, що вся система шкільної освіти у галузі іноземних мов має формувати в у учнів вміння іншомовного спілкування, що сприятиме інтеграції українського суспільства до світової спільноти.
Основна мета, що стоїть перед вчителем будь-якої мови, навчити говорити. Важко переоцінити значення аспекту говоріння.
Language is a means of forming and storing ideas as reflections of reality and exchanging them in the process of human intercourse. Language is social by nature; it is inseparably connected with the people who are its creators and users; it grows and develops together with the developments of society.
Правильний вибір літератури, що є основним компонентом процесу навчання іноземній мові, це перший крок до здійснення мети.
Загалом під поняттям «опановувати мову» розуміють здатність використовувати вміння читати, писати, слухати і говорити. Це 4 основні вміння «skills», на розвиток яких спрямовані зусилля викладачів.
Language incorporates the three constituent parts (“sides”), each being inherent in it by virtue of its social nature. Only the unity of the phonological, lexical and grammatical systems forms a language, without any of one of them there no human language in the above sense.
Процес опановування мови складний і завжди поетапний. Тут важливу роль відіграють і підбір НМК, і викладач, який спрямовує та допомагає в навчанні, і моральна установка та певний емоційний настрій людини, яка опановує мову.
Вивчення мови - це послідовне та систематичне оволодіння певними аспектами, яке вимагає часу і терпіння.
Palmer distinguished four stages in teaching and learning a foreign language: elementary, intermediate, advanced and subsequent life, as H. Palmer said: “Learning a language has a beginning, but no end.” [p. 69]
H. Palmer gave much attention to methods of teaching in the first two stages.
He said:
“Take care of the initial stage, and the rest will take care of themselves.” [ p. 69].
Кожен день практики і наполегливої роботи є важливою сходинкою до успішного опанування мовою..
Сучасне реформування освітньої галузі зумовлює оновлення змісту навчання іноземним мовам і змісту виховання засобами іноземних мов. Створюються авторські програми та альтернативні підручники, реалізується інтеграція у світові заклади освіти. З цією метою потребує переорієнтування і навчальний процес, адже як показала практика попередніх років, спрямованість навчального процесу лише на те, щоб учень механічно засвоював визначену суму знань, нажаль, не привів до ефективного результату. Безумовно функція засвоєння знань із творчим підходом завжди актуальна, нам потрібно зберегти її високий рівень.
Але сьогодні не менш актуальна й інша функція – потреба в самостійному опануванні знаннями та інформацією.
Як учитель англійської мови ще на початку 90-х років розпочала вивчати та запроваджувати методичні аспекти НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS: Get Ready, Hotline.
Метою даного дослідження є аналіз методичних механізмів розвитку мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови за НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
1) аналіз методичних аспектів ;
2) диференціація комунікативної методики щодо традиційних методик;
3) методологічне обґрунтування методичних засад НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Комунікативний підхід НМК даного видавництва значною мірою направлений на учня. Його мета полягає в тому, щоб зацікавити учнів вивчати мову через накопичення та розширення знань і досвіду. Комунікативна здатність учнів розвивається через їх залучення у вирішення широкого кола значимих реалістичних, змістових і досягнутих завдань, успішне виконання яких дає задоволення і підвищує впевненість у собі. Комунікативне навчання підкреслює важливість розвитку здібностей учнів і їхнє бажання вірно і змістовно використовувати мову для ефективного спілкування.
Аналіз методичних аспектів НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS Get Ready складає актуальність представленої роботи.
Матеріалом дослідження послужили НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS, науково-методична література, інформаційний вісник британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS ‘Oxford News’, періодичні видання, власний досвід роботи з НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY, матеріали двох обласних семінарів на базі Михайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів Апостолівського району Дніпропетровської області 2001 та 2003 рр. з даної проблеми за темами:
“Роль психологічного моніторингу та психолого – педагогічного діагностування при підготовці та проведенні уроків англійської мови” ,2001р.
“Методичні механізми розвитку мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови за НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS”,2003р.( за участю Анни Моріс ).
Теоретичне значення статті полягає у розкритті методичних аспектів формування комунікативної компетенції за НМК британського видавництва OUP з опорою на психологічні характеристики видів мовленнєвої діяльності.
Практичне значення статті визначається актуальністю використання методичних механізмів формування комунікативної компетенції за НМК британського видавництва OUP відповідно до концептуальних засад інтерактивних методик навчання іноземним мовам, що відповідає основним завданням науково –методичного проекту ДОІППО “ Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.
Тісна співпраця з представництвом “ Оксфорд Юніверсіті Прес” в Україні, доступ до найсучаснішої інформації щодо НМК даного видавництва, членство в “ OXFORD TEACHERS’ CLUB”, яке надає можливість вільного доступу до навчальних матеріалів, нових педагогічних ідей та методичних порад, обмін педагогічними надбаннями з іншими членами клубу, доступ до особливих сайтів та можливість брати участь у різного роду конкурсах послужили фундаментальними чинниками для аналізування останніх досліджень, публікацій та використання їх результатів у статті.Новизна визначається методологічним обґрунтування методичних засад НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS з опорою на власний педагогічний досвід ( 16 років ) з даного питання.
Розділ І Аналіз методичних аспектів та диференціація комунікативної методики щодо традиційних методик.
Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом між культурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.
Ця мета передбачає досягнення школярами такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній (говоріння, слухання) та писемній (читання, письмо) формах у межах визначених комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення та на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу.
У чому ж відмінність комунікативної методики від традиційних? Саме це питання повинно постати перед учителем з метою усвідомлення методичних засад формування комунікативної компетенції.
Звернемо увагу на таблицю, у якій диференціюються методичні аспекти традиційних і комунікативних методик:
Approaches and Methods in Language Teaching
Focus on Communication
Methods

GRAMMAR-TRANSLATION METHOD AUDIO-LINGUAL METHOD COMMUNICATIVE APPROACH
Theory of Language Language as a system of rules Structuralism Sociological view of language as a means of communication, notion and functions
Theory of Learning Didactic, ‘jug and mug’ theory Behaviorism, ‘stimulus-response’, learning through repetition and reinforcement Cognitive code theory. Learning by doing (using language communicatively)
Goals Academic knowledge To master the whole language, to present with an accurate model of the language Communicative competence, social appropriacy, acceptability
Main Skills Focus Reading, writing, translating Speaking and listening, grammatically correct sentences Integrated approach to all the four development
Typical Exercise Types Translation of unconnected sentences. Memorizing paradigms Drills. Substitution tables, imitation, transformation, sound discrimination, memorization of dialogues Information-gap activities, problem-solving tasks, role play, simulation
Role of Teacher - Dominant, source of information, ultimate authority Prover of stimuli and reinforcement, drill-master Facilitator, informant, consultant, manager
Typical Forms of Interaction T- S, T- Cl Cl, T – S, S - S
Group and pair work
Attitude to Errors Negative, appear through St’s carelessness, must be immediately corrected All attempts to avoid mistakes (Ss may learn their mistakes and form wrong linguistic habits) Learners are encouraged to take risks, errors are inevitable, they are learning steps
Attitude to use of Mother Tongue Ample use of mother tongue for instruction, explanation, comparison, translation Use of mother tongue avoided at the lesson but possible difficulties predicted through comparative analysis Occasional use of mother tongue when it is necessary, cost-effective
Criticism of the Method Little, if any experience in speaking, lack of communicative skills Meaning is often irrelevant, lack of flexibility, overestimated role of drilling Difficulties in course and syllabus design because of the variety of learners’ needs; lack of accuracy due to the focus of fluency

Успішне формування комунікативної компетенції здійснюється з урахуванням видів мовленнєвої діяльності на фундації психологічних особливостей та диференціації способів формування та формулювання думок та ідей. Наведений вище диференційований аналіз методичних механізмів формування комунікативної компетенції сприяє усвідомленню педагогами фундацій інноваційного навчання іноземних мов.
Слід акцентувати увагу на психологічній характеристиці видів мовленнєвої діяльності ( МД ).
TYPOLOGY OF ACTIVITIES FOR LISTENING LESSON
Види МД

Параметри
визначення Аудію-вання Читання Говоріння Письмо Мислення
Характер
спілкування Усний безпосе-
редній Письмовий
опосеред-
кований
Усний безпосе-
редній Письмовий
опосеред-
кований
Усний безпосе-
редній
Роль у
спілкуванні Реактивна Реактивна Ініціативна Ініціа-
тивна Ініціа-
тивна
Спрямова-
ність
МД Рецептивна Рецеп-
тивна Продук-тивна Продук-тивна Продук-тивна
Зовнішнє
виявлення Невиразне Виявлення Виявлення Виявлення Невиразне
Визначена
форма мовлення як виду МД Внутрішнє
мовлення Внутрішнє
мовлення Зовнішнє
усне
мовлення Зовнішнє
усне
мовлення Внутріш-нє
мовлення
Характер зворотнього зв’язку Внутрішній (змістовий)
Внутріш-ній (змістовий та зоровий) Внутріш-ній м’язовий та зовнішній слуховий Внутріш-ній м’язовий та зовнішній зоровий _

Розділ ІІ Методологічне обґрунтування методичних засад НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
НМК британського видавництва OUP формують комунікативні мовні компетенції на основі взаємопов’язаного мовленнєвого , соціокультурного, соціолінгвістичного і мовного розвитку учнів відповідно до їх вікових особливостей та інтересів.
Логарифм формування та розвитку мовленнєвої компетенції з використанням сучасних НМК передбачає наступні вектори:
• A loopback syllabus. Актуалізація та активація мовленнєвого та мовного матеріалу шляхом його постійного залучення до евристичних завдань, повторюваність забезпечує міцність знань, що веде до спонтанного мовлення.
• A grammar – based analytical approach. Аналітичний підхід до засвоєння граматики, за якого учні через вирішення проблемних завдань формулюють правила самостійно.
• Skills work. Інтегрований підхід до формування мовленнєвої та мовної компетенції.
• Project work. Створення проекту та його захист надає учням можливість говорити та писати про власне життя, наблизивши, таким чином, мову до їхніх прагнень та досвіду.
• Cross - cultural and cross – curricular studies. Порівняння учнями на засадах аналізу, синтезу та співставленні ключових особливостей рідної мови та культури з ключовими особливостями мови , яку вони опановують. Інтегрований підхід до міждисциплінарних зв’язків в освітньому просторі.
• Learner training. Залучення учнів до виконання різноманітних комунікативно – орієнтованих завдань таких як: збагачення словникового запасу, самоперевірка та проектна діяльність,це методичні чинники спрямування учнів через успішні мовленнєві стратегії до самореалізації, самовдосконалення та саморозвитку; формування почуття відповідальності за досягнення освітньої мети.
Фундаментальними принципами НМК британського видавництва OUP є:
 Комунікативна спрямованість;
 Особистісна орієнтація;
 Автономія учня;
 Інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності.
Розглянемо логарифм формування та розвитку мовленнєвої компетенції за НМК у межах основного модуля та його складових. Кожна складова основного модуля містить наступні елементи:
 Learning how to learn;
 Victoria Road;
 Language work;
 Reading;
 Listening;
 Interaction;
 Project;
 Learning diary.
1 Learning How to Learn. Процес набуття комунікативної компетенції векторами успішних, тобто ефективних стратегій.
Даному елементу характерне ознайомлення учня зі змістом складової модуля, випереджуючі завдання, які спонукають учнів до загального ознайомлення та актуалізації раніше засвоєного мовленнєвого матеріалу щодо визначеної мовленнєвої площини. Даний аспект передбачає користування словником, проблемні площини, такі як опановування граматики, мовленнєві вміння, наприклад у роботі з новою лексикою.
Цілями даного етапу є:
o Перенесення акцентів з процесу вивчення на опановування мови як засобу спілкування.
o Сформувати здатність учнів до аналітичного підходу щодо ефективних стратегій опановування мовою.
o Спонукати їх до використання цих стратегій.
2. Victoria Road. Супровід НМК історією життя людей протягом всього курсу. Навчання побудоване на сюжетній основі – фото розповіді про компанію підлітків, які живуть на одній вулиці (Victoria Road ). Такий підхід ( story – telling ) є розважальним з точки зору реалістичної “soap opera ”. Принцип “мильної опери” дозволяє суттєво підвищити мотивацію підлітків до навчання. Основними функціями є введення мовленнєвого матеріалу для його детального аналізу.
Мова НМК Hotline - сучасна англійська.
У розділі ‘ Useful expressions’ учні опрацьовують значення ідіоматичних виразів, які зустрічаються в розповіді. Вони надають еквівалентні значення рідною мовою. Цей вид навчальної діяльності має певні цілі, а саме:
• Він спонукає учнів до визначення значення з контексту.
• Забезпечує збагачення словникового запасу учнів життєво – необхідними фразами повсякденного вжитку.
• Розвиває почуття лінгвістичного порівняння, веде учнів до усвідомлення неможливості перекладу в режимі “слово в слово”.
Розділ “Victoria Road” спонукає учнів до використання функціональних та дискурсивних аспектів мовлення.
Даний розділ ілюструє віхи щоденного життя британців.
3. Language Work. Стрижнем НМК є неможливість невикористання учнями мови. Проте важливо на даному етапі допомогти їм усвідомити функціональність основних мовленнєвих структур англійської мови, одночасно забезпечивши комфортність щодо їх використання. Це формує почуття впевненості та заохочує більш активно вивчати мову.
Сектор ‘Language Work’ передбачає вивчення мовленнєвих структур, представлених у Victoria Road. Його основний аспект – когнітивний підхід до вивчення граматики за наступними векторами:
 Учні знаходять та доповнюють приклади мовленнєвих структур у Victoria Road.
 Учні виводять граматичне правило самостійно. Вони доповнюють substitution tables та граматичні правила.
 Учні націлюються на порівняльний аналіз мовленнєвих структур англійської та рідної мови. Це допомагає усвідомити лінгвістичні норми щодо відмінностей формування та формулювання думки на іноземній та українській мовах.
 Детальний аналіз мовленнєвих структур веде до контролю практичної діяльності.
4 Reading. Даний розділ передбачає розвиток вмінь читання через низку запропонованих цікавих текстів на різноманітну тематику. Навчальна діяльність заохочує учнів розвивати успішні та ефективні стратегії, такі як поверхове ознайомлення, сканування, пошук інформації, визначення тексту відповідно до малюнків або тверджень тощо. При цьому немає потреби розуміти кожне слово.
Здійснюється поетапний підхід до кожного тексту:
 Pre – reading.
 While – reading.
 Post – reading.
Вкрай важливо чітко дотримуватися наданих інструкцій щодо опрацювання тексту.
Навчальна діяльність у секторах ‘Word work’ та ‘Discussion points’ допомагає учням зміцнити та збагатити словниковий запас, надає можливість обговорити наявні ідеї в тексті та наблизити їх до власного життя і досвіду.
5 Listening. Розділ містить матеріал для розвитку вміння сприйняття мови на слух. Різноманітні тексти такі як спілкування, оповідання, наданням фактів, інтерв’ю і т. д.
Цей етап спрямовує учнів до вмотивованого прослуховування матеріалу, а тому передбачає pre-listening, while-listening and post-listening елементи.
TYPOLOGY OF ACTIVITIES FOR LISTENING LESSON
STAGES ACTIVITIES EXPLANATION / DEMONSTRATION
Warm-up exercise

I PRE - LISTENING 1 Elicitation / discussion about the topics (perhaps based on visuals, titles) A to elicit something associated with the topics
B to encourage students to exchange ideas/opinions about the topic
2 brain-storming A word- start ask student to predict the words and expressions likely to appear in the passage. Teacher write them on the blackboard
B expressing hypotheses about the content of the passage, based on previous knowledge, by writing notes down
3 games A for warming-up relaxation
B for training in basic listening skills, e.g., miming words and expressions heard, etc.
4 guided questions Teacher asks / write question that help students exploit passage

II WHILE LISTENING

1 Comparing To compare passage with prediction in the listening
2 obeying instruction Students are given instructions and show comprehension by physical movements, finishing a task, etc.
3 filling in gaps e. g. students hear the utterances of only one of the participant and are asked to reconstruct those of the others; filling in missing phrases or sentences using hints given both before and after the gap
4 repetition Students are asked to repeat short phrases or sentences
5 detecting differences or mistakes Students listen to passages, responding only they come across something different or wrong
6 ticking off items
(“ Lotto”) Students listen to a list of words and tick off or categorize them as they hear them, cover board with pictures as they hear them called out
7 information transfer Maps, plans, grids, forms, lists, pictures graphs, etc.
8 paraphrase Students are asked to focus on certain sentences and paraphrase them
9 sequencing e. g. Students are asked to give the right order for a series of pictures
10 information search Students listen to a passage and take notes on the segments that answer a particular question
11 filling in blanks= aural cloze Students are given a passage with some words missing and must fill in the blanks while listening
12 mathing e. g. Students are asked to match item that have the same meaning as those they hear or to match different items having some connection
13 dictation Students write what that hear

III POST-LISTENING 1 paraphrase Reproduction of the heard material using different words of the same language to express the same idea,
e. g. oral or written retelling of the whole passage or text
2 answering to show comprehension of messages e. g. multiple – choice or true / false questions
3 translation A kind of paraphrase but in the native language ( oral or written retelling )
4 problem solving Students hear all the information relevant to a particular problem and then set themselves to solve it
5 summarizing Students are given several possible summery sentences and asked to say which of them fit a record text or give titles, define in one sentence the meaning of the whole passage, take notes, etc.
6 jigsaw listening Different groups of students listen to different but connected passages, each of which supplies some part of what they need to know. Then they come together to exchange information in order to complete a story or perform a task
7 writing as a follow-up to listening activities e. g., letters, programs, postcards, messages, etc, related to passages
8 speaking as a follow-up to listening activities e. g., debate, interview, discussion, role - play, dramatization, etc., associated with the passages heard

6 Interaction. Етап взаємодії гарантує можливість розвитку speaking skills. Ефективними стратегіями є:
 Рольова гра у структурованих мовленнєвих ситуаціях.
 Театралізована рольова гра, учні створюють власні версії.
 Вільна дискусія, під час якої учні говорять про власний досвід та почуття.
 Інтерв’ю.
7 Project. Принципово новий проблемний підхід до навчання англійської мови. Виконуючи завдання, учні самостійно розвивають уявлення про мовні закономірності й формулюють правила. Граматичний і аналітичний вектор є гарантом досягнення учнями прогресу. Завдання проекту максимально наближені до тем кожного уроку. Це вмотивовує учнів щодо активної участі у навчальному процесі, їх прагнення до найефективнішого використання засвоєного мовленнєвого матеріалу та прагнення набути комунікативної компетенції через ефективні стратегії.
8 Learning Diarу. Етап ‘зав’язування петлі’- ‘complete the loop’. Учні повертаються до сектору ‘Introduction’ з метою визначення рівня власної сформованої комунікативної компетентності в межах модуля. Самоперевірка та самоконтроль націлені на формування прагнення учнів до відповідальності за результати навчальних досягнень. Учитель отримує чітку картину про рівні досягнення, тобто, що засвоєно успішно, а що потребує доопрацювання. Учні вмотивовуються до перегляду модуля та аналізу використаних ефективних стратегій, накреслених ними у секторі 1 Learning How to Learn. Подальша корекція попередньо вибраних стратегій допоможе як учителю так і учневі використати ефективніші стратегії в наступному модулі. Слід зазначити, що психологічною умовою є доброзичливість, толерантність, уникання акцентів на особистостях. Адже учні не братимуть участь в обговоренні, знаючи про можливість піддатися критиці. Найкращий формат - вільна дискусія.
Кожен модуль передбачає письмовий вид діяльності, який забезпечується наявністю текстів на різну тематику з подальшою активізацією через завдання в зошиті для учня та створення проекту, де надаються умови для вільного використання писемного мовлення.
В чому ж успіх проектного підходу?
1. Мотиваційний аспект. Проект базується на принципах комунікативної спрямованості, особистісної орієнтації, автономії учня. Пріоритет надається темам, які найбільш необхідні учням. Вони пишуть про власне життя, уподобання, інтереси тощо. Проект активізує діяльність учнів шляхом пошуку необхідної інформації, демонстраційного матеріалу ( малюнків, фото, різноманітних мап, діаграм ), взяття інтерв’ю і т. д. Окрім цього, створюючи проект, учень демонструє власні навчальні досягнення як для самого себе, так і для інших учасників навчального процесу. Проект не лише багатий досвід щодо використання засвоєної інформації, але й можливість висвітлити яскраво граматичні та лексичні сформованості учнів.
2. Проектна робота допомагає учням самостійно розвивати уявлення про мовні закономірності й формувати правила. Аналітичний підхід до мови дозволяє їм швидко досягти прогресу. Це не лише неможливість не повторення мовленнєвого матеріалу, але й заохочення до дослідження та демонстрування особливостей власної культури. Розвиваються такі якості особистості, як ініціативність, незалежність, самодисципліна та відкритість до співпраці. Поряд з цим проект є глобальною, інтегрованою формою комунікації. А тому пріоритетність надається змістовній наповнюваності, пошуку, творчому підходу, чіткості та зрозумілості форми презентації. Не потрібно визначати лише лінгвістичні прогалини. Це може відштовхнути учня від прагнення до самовираження, самовдосконалення та самореалізації. Адже ніщо не може бути кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху й власної значущості від результатів своєї праці. Тож проектна діяльність спрямована на стимулювання інтересу учнів до вивчення мови та її практичного використання як засобу ‘of forming and storing ideas as reflections of reality and exchanging them in the process of human intercourse’.
3. Проектна технологія спрямована на оптимізацію навчального процесу, його умов, плекає в учнів бажання поділитися пізнанням, заохочує до подальшого вивчення мови, допомагає долати бар’єри у навчанні, а саме: критично – логічний ( вивчення мови – це нелегка справа, то як можна отримувати радісні відчуття ), інтуїтивно – емоційний ( я дурний і ніколи у процесі вивчення іноземної мови не дам собі ради ), і критично – моральний ( навчання – важка праця, то, може, ліпше й не витрачати зусиль? )
4. Метод проектів розглядається як особливий вид пізнавальної діяльності з опорю на активізацію вивченого.
Проте, необхідно акцентувати увагу на тому, що будь – яка робота над темою чи просто групова робота ще не є методом проектів! Метод проектів передбачає певний логарифм застосування навчальних та пізнавальних механізмів, які є стратегічним вектором самостійної дії учнів у вирішенні тієї чи іншої проблеми з подальшою презентацією ( захистом, викладенням ) отриманих результатів. Необхідно дотримуватися основних вимог до використання методу проектів:
1. Наявність значущої в творчому плані проблемного завдання, яке спонукатиме учнів до використання інтегрованих знань та дослідницький пошук.
2. Практична, теоретична та пізнавальна спрямованість очікуваних результатів на фундації їх значущості.
3. Самостійна ( індивідуальна, парна, групова ) діяльність учнів.
4. Визначення кінцевої мети проекту.
5. Визначення базових знань, необхідних для роботи над проектом.
6. Структурування змістової частини проекту.
7. Використання дослідницьких методів.
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок, вміння самостійно конструювати свої знання.
Перспективи використання.
Перспектива щодо подальшого використання інтерактивних методичних механізмів розвитку мовленнєвої компетенції знаходиться у площині розширення меж творчої діяльності, усвідомлені можливостей ефективного застосування комп’ютерних технологій при навчанні іноземній мові, залученні учасників навчального процесу до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язання практично - спрямованих завдань. Комп’ютерні технології дають змогу розширити можливості навчального процесу, а саме: для спілкування, проведення досліджень, створення публікацій, презентацій, веб – сайтів, пошуку додаткової інформації тощо.
Подальше наповнення європейським змістом підходу до вивчення мови, зокрема, закладання основ багатомовної свідомості в учня, здатності до самореалізації, самоконтролю, самооцінки є перспективним напрямом для подальшого удосконалення і розвитку іншомовної освіти в середній школі, в тому числі й науково – методичного забезпечення.
Слід дотримуватися ряду інструментів у процесі планування і впровадження загальноєвропейської мовної політики:
1 Серія рівнів з описаними дескрипторами для навчання мов
2 Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти ( Common European Framework of Reference for English ): уміння, навчання, оцінювання, що встановлює фундацію для опису рівнів досягнення та визначає термінологію для опису процесів і засобів мовного навчання та процесу опановування.
3 Європейський мовний портфоліо як особистий документ, у якому впорядковується збір матеріалу, підібраних з метою визначення учнем власних успішних досягнень і подальшого планування набуття лінгвістичного та міжкультурного успішного досвіду; подальший розвиток навчальної автономії учня, здатного самовизначення, самоорганізації, самоконтролю та самовдосконаленню.

Отже, в статті на основі наукових досліджень, надбань власного досвіду з опорою на передовий інноваційний досвід представлений аналіз методичних механізмів розвитку мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови за НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Поставлена мета реалізувалася через вирішення наступних завдань:
1) аналіз методичних аспектів ;
2) диференціацію комунікативної методики щодо традиційних методик;
3) методологічне обґрунтування методичних засад НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
НМК підпорядковані головній меті навчання іноземної мови, а саме: формуванню в учнів комунікативної компетенції, фундаментальними стрижнями якої є комунікативні уміння, сформовані на базі мовних знань і навичок, що означає оволодіння мовою як засобом між культурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.
Фундаментальним принципом є принцип комунікативної спрямованості, якому підпорядковується методичні засади розвитку мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови за НМК британського видавництва OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Визначеними базовими методичними чинниками комунікативного підходу НМК даного видавництва є:
 Спрямованість на учня.
 Спонукання учня до вивчення мови протягом усього життя через накопичення та розширення знань і досвіду.
 Розвиток комунікативної здатності учнів вектором їх залучення у вирішення широкого кола значимих реалістичних, змістових і досягнутих завдань, успішне виконання яких дає задоволення і підвищує впевненість у собі.
Комунікативне навчання підкреслює важливість розвитку здібностей учнів і їхнє бажання вірно і змістовно використовувати мову для ефективного спілкування.
Фундаментальними принципами та засадами НМК британського видавництва OUP щодо успішного навчання іноземній мови є:
 Комунікативна спрямованість;
 Особистісна орієнтація;
 Автономія учня;
 Інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності.
 Процес набуття комунікативної компетенції векторами успішних, тобто ефективних стратегій.
 Перенесення акцентів з процесу вивчення на опановування мови як засобу спілкування.
 Формування здатності учнів до аналітичного підходу щодо ефективних стратегій опановування мовою.
 Спонукання їх до використання цих стратегій.
Ефективними стратегіями етапу взаємодії є:
 Рольова гра у структурованих мовленнєвих ситуаціях.
 Театралізована рольова гра, учні створюють власні версії.
 Вільна дискусія, під час якої учні говорять про власний досвід та почуття.
 Інтерв’ю.
Проектний метод розглянутий як принципово новий проблемний підхід до навчання англійської мови.
Він базується на принципах комунікативної спрямованості, особистісної орієнтації, автономії учня.
Проект дає можливість учням самостійно розвивати уявлення про мовні закономірності й формувати правила.
Проектна діяльність спрямована на оптимізацію навчального процесу, його умов.
Проект допомагає долати бар’єри у навчанні.
Це особливий вид пізнавальної діяльності з опорю на активізацію вивченого.
В статті був визначений перспективний логарифм щодо подальшого використання інтерактивних методичних механізмів розвитку мовленнєвої компетенції:
 Застосування комп’ютерних технологій при навчанні іноземній мові.
 Залучення учасників навчального процесу до самостійної дослідницької діяльності.
 Створення учнями портфоліо з метою визначення власних досягнень та подальшого визначення стратегічних векторів процесу опановування мовою.
Перспектива щодо подальшого використання інтерактивних методичних механізмів розвитку мовленнєвої компетенції знаходиться у площині розширення меж творчої діяльності, усвідомлені можливостей ефективного застосування комп’ютерних технологій при навчанні іноземній мові, залученні учасників навчального процесу до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язання практично - спрямованих завдань.
Логістика перспективного вектора базується на фундаментальності плюрингвального підходу, який зосереджує увагу на формуванні комунікативної компетенції, стрижнем якої є усі мовні знання і досвід. Логарифм спрямований на розвиток лінгвістичної платформи з усіма складовими – мовними вміннями на основі фундаментальних принципів та засад НМК британського видавництва OUP щодо успішного навчання іноземній мови:
 Розвиток відчуття належності до Європейської спільноти і міжкультурне спілкування.
 Заохочення до вивчення більше однієї європейської мови.
 Вивчення мови протягом усього життя.
 Заохочення в учнях незалежності і вміння вчитися.
 Керування чіткими стандартами досягнень завдяки серії рівнів.
 Використання дескрипторів для опису досягнень.
НМК британського видавництва OUP відповідають світовим стандартам і забезпечують процес оволодіння мовою в умовах браку автентичного середовища високим рівнем формування комунікативної компетенції, базуючись на специфічних особливостях:
- мова як засіб спілкування;
- вивчення мови через особисту діяльність учнів, відповідальність останніх за свої успіхи і невдачі;
- урок як діяльність у різних видах спілкування, перевага комунікативних та творчих вправ, рольових ігор;
- комплексність та взаємопов’язаність навчання видам мовленнєвої діяльності;
- парна, групова та проектна робота – типові форми інтерактивної методики;
- роль учителя – сприяння спілкуванню, допомога, підтримка;
- зміна ставлення до помилок, їх неминучість та свідчення процесу навчання;
- допустимість використання рідної мови, коли це виправдано.
Автентичність НМК британського видавництва OUP забезпечує використання ефективних стратегій у процесі навчання іноземної мови, гарантуючи особистісний розвиток учнів, їх здібностей та здатності користуватися іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей.
Використана література.
1. Tom Hutchinson. НМК видавництва OUP “Hotline”, levels: starter, 1996; elementary, 1997; pre – intermediate, 1995; intermediate, 1997.
2. Карп'юк О.Д.. English Study. Підручники з англійської мови для 7,8,9,10,11 класів з поглибленим вивченням англійської мови.
3. Журнали: “Іноземні мови”, “Іноземні мови в навчальних закладах”, “Welcome to Ukraine”.
4. Газети: «English», «Day», «Digest», «English Language Teaching Newsletter Oxford News».
5. Васильченко Л.І.. «Do As I Say». Дніпропетровськ. ДОІППО.
6. Крамаренко С.Г., Кротенко В.М., Тарабасова Л.Г.. «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Дніпропетровськ. ДОІППО.
7. Алуєва М.А. «Використання новітніх технологій на уроці іноземних мов Європейський Мовний Портфоліо». ДОІППО.
8. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання. Оцінювання. / Відділ сучасних мов. Страсбург. Видавництво “ Ленвіт”, 2003.
9. Пассов Є. И. Урок иностранного язика. – М.: Просвещение, 1999.
10. Пассов Є. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991.
11. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – К. 2013.
12. Коваленко О., Редько В., Басай Н. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземної мови у 5 класі 12 – річної загальноосвітньої школи. – Київ, 2005.
13. Сучасні шкільні технології./ Бібліотека “ Шкільного світу ”. К., 2004.
14. Гордон Драйден, Джанет Вос. Революція в навчанні. – Видавництво “Літопис” , 2005.
15. Intel. Навчання для майбутнього. – Видавництво “ Нора – прінт ”, 2005.
16. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М., Просвещение, 1985.
17. M. Y. Blokh., Theoretical English Grammar. – М., “ Высшая школа” , 1983.
18. G. V. Rogova., Method of Teaching English. - М.: Просвещение, 1983.
19. H. Palmer. The Oral Method of Teaching. – Cambridge, 1921.

Автор: 

Кухта Надія Олександрівна
вчитель англійської мови, відмінник освіти
Михайлівська ЗШ
Апостолівський р-н
Дніпропетровська обл.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі