Користувацький вхід

Веб-квест як ресурс диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності учнів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

В методичних рекомендаціях висвітлено теоретичні основи технології веб-квестів, проаналізовано ефективність використання веб-квестів у навчальному процесі, подано структурний аналіз та поради щодо їх створення та реалізації на уроках фізики, що сприятиме творчому опануванню знань, застосуванню їх в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях, критичному осмисленню здобутої інформації, розвитку інтересу до предмету, формуванню компетенцій, яких потребує сучасне життя.
На основі власного досвіду обґрунтовано ефективність використання веб-квесту. Також, подано список використаних джерел, які допоможуть вчителям у створенні власних продуктів навчальної діяльності.
Для практичного застосування вчителями фізики, вчителями-предметниками та класними керівниками, які використовують на своїх уроках і в позакласній діяльності рольові ігри, проектну технологію і ІКТ.

Автор: 

Міщанчук Інна Анатоліївна
вчитель фізики
комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №11 – колегіум»

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Впровадження квест-технології в освітній процес: навчальний посібник / І.М.Сокол. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 87с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– https://drive.google.com/file/d/0BLkBKaO5xliWXBNemprZERLNzQ/view
2. Сокол І.М. Рекомендації щодо створення та проведення освітнього квесту// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя:»
досягнення та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –http://media.wix.com/ugd/6719c5_7819ddaf4af34ee3873c2a7e0504fb85.pdf
3. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: [монографія] / В. Ю. Биков // – К.: Атіка, 2008. – 684 с.
4. Быковский Я. С. Образовательные квест-проекты / Я. С. Быковский // Материалы международной конференции «Информационные технологи в образовании. ИТО – 99» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– http: // ito.bitpro.ru / 1999.
5. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: [навч. посіб.] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // – Вінниця: ТОВ «Планер», 2006. – 366 с.
6. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і вузі / М. І. Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: [зб. наук. пр.] – К., 1991. – С. 3-16.
7. Желізняк Л. Д. Технологія «Веб-квест» на уроках інформатики / Л. Д. Желізняк//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
8. Знакомимся с образовательной интернет-технологией: веб-квест [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ikt-ylka.blogspot.com/2009/02/5.html
9. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі / О. В. Ільченко // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_ summary/proftech/32834/
10. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак // – Львів: «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
11. Козлакова Г. О. Використання засобів Інтернет у навчальному процесі / Г. О. Козлакова // Наук. записки вінницького держ. пед. ун-у імені Михайла Коцюбинського: Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2001. – Вип. 5. – С. 39-41.
12. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Н. В. Кононец // Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76-80.
13. Мішагіна О. Д. Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності учнів / О. Д. Мішагіна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/34730/
14. Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся / Н. В. Николаева // Вопросы Интернет-образования. – 2002. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vio.fio.ru/vio_07
15. Петров А. Е. Интернет в гуманитарном образовании [учеб. пособие для студ. высш. уч. завед.] / А. Е. Петров, М. В. Моисеева, Е. С. Полат // – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.
16. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования: [учеб. пос.] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров // – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 272 с.
17. Романцова Ю. В. Веб-квест как способ активизации учебной деятельности учащихся / Ю. В. Романцова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/513088/
18. Таратухина Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе / Т. А. Таратухина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsportal.ru//schola/snostrannye-yazyki/library/ispozovanie-tekhnologii-ve...
19. Технологія Web-Quests в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/111376848/
20. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщение и рекомендации): [учеб. пос.] / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев // – 3е изд. – М.: Изд.-торг. корп. «Дашков и Ко», 2008. – 280 с.
21. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. И. Теплышев, И. В. Трайнев // – М.: Изд. Дашков и К., 2008. – 320 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі