Користувацький вхід

Останні публікації

Методи активного навчання на уроках фізики

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

В основній частині рекомендацій висвітлено науково-теоретичні аспекти методики активного навчання, класифікацію МАН та поради щодо їх реалізації на уроках фізики, що сприятиме творчому опануванню знань, застосуванню їх в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях, критичному осмисленню здобутої інформації, розвитку інтересу до предмету, формуванню компетенцій, яких потребує сучасне життя. В додатках описано приклади використання методів активного навчання на уроках фізики та під час проведення позакласних виховних заходів.
Для практичного застосування вчителями фізики, вчителями-предметниками та класними керівниками.

Автор: 

Міщанчук Інна Анатоліївна
вчитель фізики
комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №11 – колегіум»

Джерело: 

1. Ардабьев В. Н. Методологічні основи технології конструювання уроків фізики: дис. кандидата пед. наук. С-Пб./ В. Н Ардабьев, 1993.
2. Атаманчук П. С. Концепція управління навчально-пізнавальною діяльністю в навчанні фізики / П. С. Атаманчук // Фізика та астрономія. - 1999. №3. – С.3-6.
3. Бабансбкий Ю. К. Оптимізація навчально-виховного процесу / Ю. К.Бабансбкий.- М.: Просвіта, 1982.
4. Беспалько В. П. Педагогіка і прогресивні технології навчання / В. П. Беспалько - М., 1995.
5. Бессараб Г. Д. Інноваційні форми організації уроку / Г. Д. Бессараб, 1991.
6. Блонський П.П. Розвиток мислення школярів / П. П. Блонський.- М., 1935.
7. Бордовський Г. А. Нові технології технології навчання: питання термінології / Г. А. Бордовський, В. А. Ізвозчиков // Педагогіка, 1993. № 5.
8. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання/ Г. Г. Ващенко. - К.,1997, с. 116-117.
9. Воробьёв Г. О. Веб-квест технологии в обучении социокультурной компетенции : автореф. дис. на соискание науч. степ. к. пед. наук, спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / Г. О. Воробьёв. – Пятигорск, 2004. – 220 с.
10. Гапеєва О. Л. WEB-QUEST технологія у навчанні студентів за програмою підготовки офіцерів запасу. Науковий центр Сухопутних військ Академії Сухопутних військ Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1 – С. 335–340.
11. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. деальність: посіб. вчит. / А. О. Гін. – [2-ге вид., доп.]. – Луганськ: Рєзников В. С., 2007. – 275 с.
12. Гончаров С. М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: навч.-метод. посіб. / С. М. Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2006. – 172 с.
13. Гончарова С. В. Повышение эффективности наглядности обучения при использовании динамических компьютерных моделей на уроках физики: дис. канд. пед. наук. С-Пб / С. В. Гончарова 1996.
14. Гулд X. Компьютерное моделирование в физике/ Х. Гулд, Я. Тобочник.- М.: Мир, 1990.
15. Делікатний К. Г. Роль запитань вчителя в активізації учнів на уроці / К. Г. Делікатний – К., 1964. – с. 101.
16. Житник Б. О. Методичний порадник: форми і методи навчання / Б. О. Житник. – Х. : Основа, 2005. – 124 с.
17. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти / Л. В. Зазуліна // Хмельницький - Кам’янець-Подільський, «Абетка-Нова», 2004.
18. Заір-Бек О.С., Сорокіна Т.Г. Активні форми навчання: методичні рекомендації для вчителів / О. С. Заір-Бек, Т. Г. Сорокіна // Л. 1991.
19. Зверева Н. М. Активизация мышления на уроках физики. Пособие для учителей / Н. М. Зверева – М.: Просвещение, 1980.
20. Інтерактивні методи навчання // Методичний бюлетень 2007-2008 н. р. Центру професійно-технічної освіти №1 (м. Вінниця -09.03.2010р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cpto1.vn.ua/page.php?id=64
21. Кавтрев А.Ф. Огляд комп’ютерних програм з фізики для середньої школи / А. Ф Кавтрев - Освіта, 1998.
22. Кирик Л. А.Фізика: самостійні та контрольні роботи/ Л. А. Кирик, К. П.Бондаренко - М. Харьків: «Ілекса», Гімназія», 1998.
23. Кисла І. Проект краще, ніж звичайні уроки /І. Кисла // Фізика. -№33, листопад 2003.
24. Коменский Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменский // Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1988.
25. Кунець Т. І. Новий методичний підхід до вивчення теми «Релятивістська механіка»/ Т. І. Кунець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/.../Kunec.pdf‎
26. Курганов С. Ю. Психологія навчального діалогу / С. Ю. Курганов // Питання психології, 1988.- №2.
27. Ланина И. Я. Возможности проявления познавательных интересов на занятиях по физике/ И. Я. Ланина // Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся.- Л. 1984.
28. Ланина И. Я. Дискуссионные технологии на уроках физики/ И. Я. Ланина // Современные проблемы обучения физике: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999.
29. Левчук М. В. Застосування ІКТ на уроках фізики/ М. В. Левчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zelenovka.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
30. Левчук М. В. SMART-технології та комп’ютерне моделювання на уроках фізики / М. В. Левчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/28742/
31. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти / В. Логвін // Завуч. - вересень 2002.- №26.
32. Матохнюк Е. Фізика в запитаннях і відповідях: інтегрований курс / Е. Матохнюк, В. Гудзь.- «Мандрівець», 2003.
33. Методика викладання фізики / [Альбін К.В., Білий М.С., Гончаренко С.І., Розенберг М.Й., Яворський А.М.] – К.: Вища школа, 70с.
34. Наказ Міністерства освіти і науки України 02.12.2004 № 903 «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0044-05
35. Нор Е.Ф. Технологія організації групової навчальної діяльності/ Е. Ф. Нор – Миколаїв; 1998.
36. Одарчук К. М. Навчальний фізичний експеримент як основний видь діяльності при вивченні фізики / К. М. Одарчук // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі: Науково-методичний збірник. - Кіровоград: КДПУ імені В.Винниченка, 1998.
37. Олійник В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках фізики / В. Олійник //Фізика та астрономія. – 1998. №4. – с. 38-40.
38. Перес Г. Несколько слов об активных методах преподавания / Г. Перес // За качество кадров.- №3, С. 14-17.
39. Планов В. Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение/ В. Я. Планов -М., 1991.
40. Полетило С.А. Організація групової навчальної роботи старшокласників на уроках: удосконалення навчально-виховного процесу / С. А. Полетило // Науково-методичний збірник. Вип. 17. - К. : Радянська школа, 1978. - 134 с.
41. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун.– К., 2007. – 144 с.
42. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко.- К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
43. Работюк М. К. Методика проведення домашніх фізичних спостережень та експериментів / М. К. Работюк, А. О. Шарабура [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://fizica.ucoz.ru/load
44. Развитие творческой активности школьников; под редакцией A. M. Матюшина. М., 1991.
45. Рохкес Б.І. Ділові ігри на уроці фізики як засіб інтелектуального розвитку школярів: дис. канд. пед. наук. / Б. І. Рохкес,1997.
46. Хоренко О. Методика роботи з комп’ютерним курсам «Відкрита фізика 1.0» та нові телекомунікаційні засоби вивчення фізики / О. Хоренко, Ю. Мірошниченко // Фізика в школах України. – 2007. – № 2. – С. 18–20.
47. Хорошавин С. А. Демонстрационный эксперимент по физике в школах и классах с углубленным изучением предмета: Механика. Молекулярная физика [кн. для вчит.]. – М.: Просвещение, 1994. – 368 с.
48. Чечель І. Метод проектів: суб'єктивна та об'єктивна оцінка результатів / І. Чечель // Директор школи.- 1998. - № 4. - С. 7-12.
49. Шанаев У. Т. Дидактичні ігри на уроках фізики: дис. кандидата пед. наук./ У. Т. Шанаев, 1993.
50. Шарко В. Літня навчальна практика з фізики. – Херсон: ХДПУ, 2002
51. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект [посібник для вчителів і студентів] / В. Д. Шарко. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі