Користувацький вхід

Методичне казино

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Методичне казино
«Педагогічне проектування в сучасній школі»

Підготувала:
Гавриленко Наталія Володимирівна,
директор Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.
2010 рік
Мета: Дослідити проблеми педагогічного проектування в сучасній школі, критеріальних вимог до сучасного визначення поняття «проект»,реалізацію їх творчого потенціалу. Здійснити колегіальний пошук оптимальних пропозицій щодо шляхів вирішення визначених проблемних питань. Впроваджувати нові методики, нестандартні прийоми активізації діяльності членів творчої групи з метою реалізації їх пізнавальної активності. Сприяти поширенню духу творчості, пошуку, ініціативи.

Завдання:
• залучити внутрішні резерви учасників до педагогічно пошуку та спонукати до його реалізації щодо використання методу проектів,
• шляхом проблемно – пошукового діалогу розглянути оптимальні пропозиції щодо проблемної теми засідання творчої групи
- відобразити основні аспекти оголошеної проблеми, виробити дієві методичні рекомендації щодо її вирішення

Вступ
Ведучий: ХХІ століття називають епохою проектної педагогіки. Метод проектів розглядається сучасною наукою як одна з провідних технологій інтерактивного навчання. Проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до повних знань, розвиток дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності. Усі ви берете участь у роботі МО, творчих груп, експериментальних лабораторій за тим чи тим фахом, маєте певні напрацювання з проектних технологій. Але є питання, проблеми, які потрібно вирішувати, і є досвід, яким потрібно ділитися. І саме з цією метою ми відкриваємо сьогодні «Методичне казино» . «Все наше життя – гра», - казав класик. До казино ідуть, щоб поспілкуватися, зустрітися з добрими знайомим, поговорити щиро і відверто і , найголовніше, звичайно, збагатитися. У нашому казино кожен може отримати найбільший скарб – знання, передовий педагогічний досвід, нові педагогічні ідеї. Заробити його можна , використовуючи свій інтелектуальний потенціал, педагогічний досвід, методичні та дидактичні надбання. Тож, ласкаво просимо до нашого «Методичного казино»

Етапи роботи
І. Кав’ярня « Крепс Фортуни»
Мета: створити творчу невимушену атмосферу спілкування, позитивна мотивація до співробітництва
Гостям пропонуються філіжанки кави, солодощі, «крепс – картки», на яких записані побажання, крилаті вислови. Кожен учасник кидає кубик і витягує відповідну картку, зачитує побажання.
«Крепс – картки» ( картки у вигляді гральних кубиків – крепс):
* Щастя – це звичка й результат позитивного мислення. А.Менегетті
*Думай про успіх, уявляй собі успіх, і ти пустиш у хід силу, що здійснює бажання.
Н.Піл
*Душу треба годувати, так само як ми годуємо тіло, а щоб душа була здорова, її треба годувати гідними, повноцінними ідеями. Н.Піл
* Кожна людина за своєю природою чарівник, здатний творити себе й свою щасливу долю
*Прокидаючись уранці, запитай себе: «Що я повинен зробити?», - увечері, перш, ніж заснути: «Що я зробив?» Піфагор Самоський
* Можливо , у цьому світі ти всього лише людина, але для когось ти – цілий світ.
Габріель Гарсіа Маркес
*Звичайно, обдумуй «Що», але ще більше обдумуй «Як» І.В.Гете
*Що може дати одна людина іншій, крім тепла? І що може бути більше за це?
У.Хезлітт
ІІ. Педагогічна рулетка
Мета: організувати роботу творчої групи за відповідними напрямами
Обладнання: ігрове поле, фішки - напрями роботи, рулетка.
Розкручуючи рулетку, визначається етап роботи над проблемною темою.
Фішки:
0. Зеро. Банк навчальних проектів школи. Презентація.
1. Доповідь «Педагогічна майстерність та проектна технологія»
2. Зразок оформлення проекту
3. Шляхи формування ключових життєвих компетенцій методом проектів
4. Від навчального проекту до спеціальної реалізації особистості
5. Діагностика та вимірювання ключових компетентностей
6. Конструктор роботи над проектом
Творча група опрацьовує проблемну тему за відповідними напрямами, виробляє методичні рекомендації.
ІІІ. Дидактичні карти
Мета: закріплення отриманих знань у застосуванні проектних технологій, вироблення практичних навичок їх використання
Кожному учаснику видається дидактична карта – визначення основних понять проектного методу (колода №1), необхідно в колоді №2 знайти відповідну (із змістом даного визначення), міняючись втемну по одній карті з іншим гравцем. Виграють усі, хто правильно і швидко підбере відповідні карти.
Колода №1
1.Проблемна технологія
2. Критеріальні вимоги до сучасного визначення методу проектів
3. Функції вчителя під час роботи над проектом
4. Обгрунтування актуальності використання методу проектів у сучасному НВП
5. Специфічні навички проектування, що формує і розвиває навчальний проект
6. Алгоритм проектної діяльності
Колода №2
1. Особ¬ливий вид пізнавальної активності, мотивований проблемним протиставленням відомого й невідо¬мого, що має на меті активізацію процесу пізнан¬ня й осмислення нового; яке не тільки акцен¬товане збуджувати потребу в розвитку аналітич¬них, дослідницьких, комунікативних, організа¬ційних, рефлексивних та інших життєво важли¬вих умінь і навичок, а й обов'язково передбачає їх системне застосування, цілеспрямовано перевіряє рівень надійності й ефективності набутих учнями знань, умінь і навичок.

2
• наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запи¬там і життєвим потребам учнів;
• дослідницький характер пошуку шляхів ви¬рішення проблеми;
• структурування діяльності відповідно до кла¬сичних етапів проектування;
• моделювання умов для виявлення учнями на¬вчальної проблеми:

— її постановка;
— дослідження;
— пошук шляхів вирішення;
— експертиза й апробація версій;
— конструювання підсумкового проекту
(чи його варіантів), його захист;
— корекція й упровадження;
• самодіяльний характер творчої активності учнів;
• практичне або теоретичне (але в будь-якому разі прикладне) значення результату діяльноЬті (проекту) і готовність до застосування (упрова¬дження);
• педагогічна цінність діяльності (учні здобу¬вають знання, розвивають особистісні якості, опа¬новують необхідні способи мислення й дії).

3.
• допомагає учням у пошуку джерел, необхід¬них їм для роботи над проектом;
• сам є джерелом інформації;
• координує весь процес;
• підтримує й заохочує учнів;
• підтримує безупинний зворотний зв'язок, щоб допомагати учням просуватися в роботі над проектом
• підтримує педагогічні завдання в когнітивній, афективній і психомоторній сферах на рівнях знання, розуміння, застосування, аналізу, синтезу;
дозволяє вчитися на власному досвіді й до¬свіді інших у конкретній справі, а не вдавати на¬вчальну діяльність.
4. Зумо¬влюється:
• необхідністю не стільки передавати учням су¬му тих чи інших знань, скільки навчати їх здобува¬ти ці знання самостійно й використовувати для ви¬рішення нових пізнавальних і практичних задач;
• актуальністю розвитку в учнів комунікатив¬них навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, вико¬навця, посередника та ін.), долати конфліктні си¬туації;
• необхідністю широких людських контактів, ознайомлення з різними культурами, відмінними точками зору на одну проблему;
• значущістю для діяльності людини вмінь ко¬ристуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних то¬чок зору, висувати гіпотези, робити висновки.
• Досвід використання методу проектів дає змогу стверджувати: учень, що бере участь у розробці й ре¬алізації проектів, здобуває навички й уміння, які істотно підвищують його адаптованість до сучасного життя.
5. Люди разом можуть здійснити те, що не в змозі зробити само¬тужки. Єднання умів і рук, концент¬рація сил може стати майже все¬могутньою.
Д. Уебстер
• проблематизаціія;
• самоаналіз;
• пошук потрібної інформації;
• проведення презентації;
• практичне застосування знань, умінь і на¬вичок;
• проведення досліджень
6.
• підготовка учнів до роботи;
• вибір проблеми;
• збір інформації;
• пошук учнями особистих способів виконан¬ня завдань;
• розв'язання проблеми;
• складання портфоліо (звіту);
• презентація;
• висновки.
Учитель сам має визначити, чи готовий він і йо¬го учні до такої діяльності, наскільки він обізна¬ний із проектною технологією, що він бачить у цьому методі позитивного, а в чому — пробле¬ми; як визначити тему, яка повинна бути суспільно корисною; наскільки вона може бути близькою, ці¬кавою учням; які існують інформаційні проблеми.
ІУ. Підведення підсумків. Релаксація.
Ведучий: Надіюсь, що перебування у нашому «методичному казино» принесло вам лише радість і задоволення. Мабуть, ви помітили, що весь цей час вас зігрівав символ нашого казино: Усмішка Фортуни .
Кожен з вас сьогодні гарно зіграв і отримує фірмовий приз: чудовий «Діамант пріоритетів творчої особистості» та такі побажання:
Усмішка свідчить про щось хороше.
Усмішка свідчить про турботу.
Усмішка свідчить про розуміння.
Усмішка свідчить про злагоду.
Усмішка свідчить про успіх.
Усмішка свідчить про вдоволення.
Усмішка свідчить про вдячність,
Візьміть із собою усмішку на весь день.
Із нею йдіть на роботу і повер¬нітеся додому.
Нехай усмішка серця відбива¬ється на вашому обличчі.
І ви будете, як сонце, для інших,
Тому що осяяли день кожного,
З ким зустрілися.
Нехай СЕРЦЕ кожного з вас НАПОВНИТЬСЯ ВДЯЧНІСТЮ ТА УСМІХНЕТЬСЯ!
Діамант пріоритетів
Творчої особистості

Автор: 

Гавриленко Наталія, директор Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Червоноармійського району Житомирської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі