Користувацький вхід

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

3

Лише добре знаючи свій предмет і постійно удосконалюючи свою майстерність , можна навчити інших .
Певні соціально - економічні і політичні проблеми недавніх часів призвели до того , що не кожен учитель належно готувався до уроків та проводив їх . А в багатьох дітей ( особливо у підлітків ) змінилося коло інтересів , захоплень , посилилось не бажання вчитись , послабився інтерес до шкільних предметів . Учні стали пасивними , неуважними на уроках.
До найбільш поширених причин втраченого інтересу до знань можна віднести :
- невміння вчитися і долати труднощі пізнавальної діяльності;
- складність та великий об”єм матеріалу, який потрібно засвоїти ;
- відсутність в учнів мотивації та бажання навчатися ;
- застарілість засобів навчання ;
- монотонність , одноманітність занять , традиційна структура уроку ;
- відсутність швидкої зміни подій , яскравих вражень ;
- пасивність учнів , які в переважній більшості випадків отримують „ готові завдання” через подачу вчителя , що зрештою призводить до неспроможності учнів аналізувати , самостійно осмислювати інформацію та приймати належні рішення , звикання отримувати все у готовому вигляді.
Сучасний розвиток суспільства , зростаюча проблема у спілкування та співпраці між країнами і народами з різними мовами , історією та культурами вимагає суттєвих змін у підході до навчання та викладання іноземних мов у навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти.
Одним із стратегічних завдань 5 визначених у державній національній Програмі „ Освіта (Україна XXI ст.)” та в Законі України „ Про загальну середню освіту” є створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина , реалізація його природних задатків і можливостей в освітньому процесі.
У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання оновлення змісту освіти та всього навчально - виховного процесу . Він має формуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних особистостей дітей , зростання їх особистості і творчої активності, що з рештою має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства і прискорити його розвиток.
Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні у учнів комунікативної компетентності. базою для якиї є комунікативні вміння , сформовані на основі мовних знань і навичок . Цього потребує сучасний стан міжнародних зв”язків України , вихід її на Європейський та світовий простір осучаснення освіти . Досягнення належних результатів неможливе без застосування та використання інноваційних технологій .
Використання інноваційних технологій забезпечує підвищення ефективності навчального процесу , гарантує досягнення запланованих результатів навчання . Інноваційну технологію слід розглядати як комплекс , що складається з :
- подання планових результатів навчання :
- засобів діагностики стану знань , умінь та навичок ;
- критерії вибору оптимальних моделей для конкретних умов .
У процесі викладення іноземних мов , на мою думку, варті найбільшої уваги технології, засновані на особистісно — орієнтовному навчанні:
- розвивальне навчання;
- інтерактивне навчання ;
- креативне навчання ;
- проектна робота.
Особистісно - орієнтований навчальний процес передбачає певну переорієнтацію свідомості вчителя , погляд на особистість учня та на себе як цінність . В особистісно-орієнтовному навчанні слід пропонувати матеріал , для якого характерна новизна, практична спрямованість , створювати ситуацію успіху, доброзичливо коментувати відповіді та дії учнів тощо .
Розвивальне навчання передбачає не інформативний , а розвивальний освітній процес. Навчання має підпорядковуватись не повідомленню матеріалу й перевірці знань , а розвитку досвіду учнів щодо викладеної вчителем та самостійно опрацьованої інформації. Учні не тільки слухають розповідь учителя , а й співпрацюють із ним у діалозі, висловлюють свої думки , діляться інформацією . Вчитель навчає учнів розвивати своє критичне мислення , самостійно аналізувати інформацію . бачити свої помилки або логічні порушення у твердженнях однокласників .
Інтерактивне навчання ( англ . intr - азаємний , act - діяти ) - це особлива форма організації пізнавальної діяльності, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії ігрунтується на діалозі. моделюванні ситуацій вибору , вільного обміну думками . Це співнавчання , взаємонавчання , в якому і учні, і вчитель є рівноправними , рівнозначними суб’єктами навчання лише з тією відмінністю , що педагого стає справжнім лідером дитячого колективу , організатором процесу навчання .
Інтерактивне навчання сприяє формуванню цінностей , навичок і вмінь , створенню атмосфери співпраці, взаємодії . Його мета — створення комфортних умов навчання , за яких кожен учень відчуває свою успішність . інтелектуальну спроможність . Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій , використання рольових ігор , спільне розв’язання проблем .
Принципи інтерактивного навчання :
- безпосередня участь кожного учасника занять у процесі навчання , що зобов'язує вчителя як організатора навчального процесу зробити кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів вирішення певної проблеми ;
- взаємне інформаційне й духовне збагачення .
Креативне навчання ( лат . creatio - створення ) базується на творчих здібностях . „ Kreativität ist die schöpferische Kraft, mit der Anregungen innerhalb kurzer Zeit durch originelle Ideen in unkoventionelle Lösungen umgesetzt werden - Konkrete Aufgaben werden produktiv und gestalterisch aufheuen Wegen gelöst was zu Üderraschenden und unerwarteten Ergebnissen fuhrt”.
Тобто s креативність - це „ здібність до творчості та створення умов , які полегшують і стимулюють творчий процес , забезпечують оцінювання його продуктів . Креативність виявляється в тому , що свідомість людини відбирає асоціації . яких немає в зовнішньому світі й пам’яті, та утилізує їх відповідними засобами , орієнтуючись на певні установки’'.
За визначенням американського психолога У. Фромма, суть творчості - „ дивувати і пізнавати , це вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях , це зацікавленість і відкриття нового і здатність до глибокого пізнання особистого досвіду” .
Одним з основних завдань освіти є формування творчої особистості. Звичайно , не всі у класі мають одинакові здібності. Тому завдання вчителя я вбачаю у виявленні та розвитку їх у кожного учня на кожному уроці.
Проектна технологія навчання полягає у спрямуванні та стимулюванні інтересу учнів до нових знань , розвитку пошукових зусиль дитини через пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми і застосування їх у конкретній діяльності. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетентності учнів , а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей дитини . Проектуючи , учень навчається творчо мислити , самостійно планувати свої дії, естетично реалізовувати засвоєні засоби і способи роботи , удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співпраці.
Проекти різняться низкою параметрів :
- складом учасників проектної діяльності ( індивідуальні, групові. колективні ) ;
- рівнем реалізації міжпредметних зв’язків ( монопредметні, міжпредметні, над предмети і тощо ) .
„ Проектний метод передбачає стимулювання активності учнів щодо формування запитів інформації, вміння консультувати , допомагати , оцінювати тощо” .
З огляду на те , що ці методики в практиці викладення іноземних мов часто перегукуються , доповнюючи одна одну, розглянемо їх спільне використання на уроках німецької мови .
Сучасний вчитель має бути митцем . Особливо це стосується вчителів іноземних мов , бо вони працюють в умовах ( особливо в сільських школах ), далеких від мовного середовища, не маючи часто контактів , зв”язків з країнами , мову яких вивчають . Завдання вчителя іноземної мови - наблизити навчальну ситуацію на уроці до умов сучасного життя , соціалізація учнів .
З метою розвитку інтересу до вивчення іноземної мови , урізноманітнення форм і методів роботи в практиці своєї роботи я застосовую інноваційні технології, але в жодному разі не перевантажую ними уроки .
Як відомо , товрчість не терпить насилля . Оптимальним середовищем , яке сприяє виявленню творчих можливостей . їх розвитку як у дітей , так і у дорослих , є демократична, відкрита, емоційно насичена , позитивна атмосфера творчої співпраці, взаєморозуміння , доброзичливості, поняття ( інколи з обговоренням ) пропозицій учнів , довіра і віра в розумові особистістні можливості учнів .
На уроках намагаються всіляко заохочувати діяльність учнів , переконувати в необхідності свідомого засвоєння матеріалу , знань , які знадобляться їм у майбутньому , стимулюють їхню мотивацію , створюють ситуацію успіху . Це знижує психологічне навантаження . допомогає учням подолати страх помилок, вільно долучатися до роботи , тобто створює необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу . Це сприяє самовираженню і саморозвитку , підвищує комунікабельність , творчу активність та ініціативу.
Уроки проводжу в швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу . використати заощаджений час для країнознавчої інформації, додаткового матеріалу і не дає учням можливості нудьгувати чи „ відходити” від мовного середовища, дає змогу імпровізувати , займатися творчим пошуком та творчо працювати .
Намагаюся дотримуватись ділового ( гнучкого ), емоційного , активізуючого стилю спілкування на основі спільної діяльності. Уроки веду німецькою мовою . У випадку нерозуміння допомагаю учням жестами , мімікою .
З першої хвилини уроку намагаюсь зацікавити учнів , поставити перед ними посильні для них завдання , які б вони хотіли виконати . Мовна зарядка, як правило , базується на знайомому матеріалі і є комунікативним початком уроку .
Наприклад , вивчаючи тему „ Schule“ на мовну зарядку пропоную запитання . ( Woran denkst du, wenn du das Wort „ Schule“ hörst ? ) У 8 - 11 класах використовую гру кольорів (Farbenspiel ). Заздалегідь виготовляючи картки різних кольорів - кожного кольору стільки , скільки учнів у групі. Учень бере картку з кольором , який , на його думку , відповідає його настрою і пояснює , чому вибрав саме цей колір . Різні учні можуть одночасно обирати картки одного кольору .
Наприклад : Schwarz- Weil ich diese Farde gem hade . ( Weil ich fur heute die Hausaufgaben nicht gemacht habe . Ich schäme mich . Iсh habe Angst vor schlechten Noten .Ich habe schlechte Laune . Iсh fühle mich heute nicht wohl. Ich trage gern klassische Kleidung . Schwarz ist klassische Farbe .)
Weiß - ich mag den Winter . Im Winter kann ich Schi und Schlittschuh laufen , rodeln .
Orange - weil ich Orange mag . Sie sind der Sonne ähnlich . Ich mag auch den Sommеr , Im Sommer kann ich ... Das Wetter ist herrlich ...
Широко використовую парну , групову роботу , яка сприяє спілкуванню , розвиває навички співпраці, виховує почуття товаристськості, прагнення не підвести друзів , бути надійним партнером . В умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати як найкраще . Залежно від завдання формуються групи з однаковим рівнем знань . і кожна група отримує диференційоване завдання або з різним рівнем знань та умов . що в кожній з таких груп буде свій лідер - учень , який має добрі знання з предмета .
Використовую завдання та ігри індивідуального спрямування , які розвивають особистість учня , дають змогу випробувати свої сили , знання , стимулюють постійне прагнення до самоствердження в колективі. Прикладом цього є кросворди ( діти самі охоче складають кросворди з ключовими словами і з великим ентузіазмом розв’язують їх), вправи на словотворення , ігри в ланцюжок (нарощування однорідних членів речення, фраз , цілих речень , а в старших класах - індивідуальні проекти і мій і проекти, як правило з аннотаціями 2-3 учнів ) на різні теми ( „ Die ukrainischen Komponisten“ , „ Die ukrainischen Schriftsteller“ , „Odessa ist meine Heimatstadt“ . „Die Hauptstadt der Ukraine“ usw.)
Учні з радістю виконують завдання , якщо почуваються рівноправними партнерами вчителя . В таких умовах урок перетворюється на жвавий діалог , обмін інформацією . Цьому сприяють різні форми роботи .
„ Коло ідей” ( „ Kreis der Ideen“ ). Метою такої гри є складання переліку ідей , пропозицій , залучення всіх учнів до обговорення питання . Кожний учень по черзі дає відповідь на поставлене питання 5 доки вичерпуються всі ідеї . Це дає змогу кожному учню взяти участь у такому виду роботи . До того ж можна уникнути ситуації, коли перший учень має змогу висловити все . Можна пропонувати учням висловити свою думку письмово на картці (у сильних групах ) . Учитель або ведучий збирає картки й записує на дошці зазначений на них перелік ідей або починає дискусію користуючись інформацією з карток (наприклад : „ Was können wir am Wochenende unternehmen ?“ , „ Wie können wir die Natur schützen ?“ )
„ Мікрофон” („Mikrofon“). Гра дає змогу кожному учню сказати щось швидко , по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку . Інші учні не можуть говорити , підказуючи з місця , оскільки право говорити має тільки той , у кого мікрофон . Наприклад : таким чином можна переказувати тексти , робити повідомлення або опитування думки з теми ( „Das Glück . Was bedeutet es für dich ?” s організувати розрядки ( щоб зарядитися знову ) : „ Wann bist du glücklich ?“ , „ Wann ärgrst du dich ?“ , „ Wann faulenzt du ?“ , „ Wie kann ein Mensch sein ?“ тощо .
Мозковий штурм ( Gehiriisturm ) . Ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення , який спонукає виявляти свою творчість та уяву шляхом вираження думок усіх учасників , допомагає знаходити кілька рішень щодо поставленої проблеми . Цей вид роботи використовую як правило на підсумкових роботах з теми ( наприклад : „ Wie können wir zum Umwelschutzt beitragen ?”).
Особистісно “ орієнтовний підхід та використання сучасних технологій в процесі викладання іноземних мов дають змогу дітям здобувати знання із задоволенням , а вчителю - отримувати радість від успіху дітей . Особливе значення тут має стратегія заохочення (мені подобається , як ти це сказав, зробив . дякую , що спробував , насмілився ) .Головне - підтримати учня і спонукати його мислити , вносити пропозиції, шукати виходу з певних ситуацій . наприклад , під час написання стислих відповідей , завдань :
- продавж речення ( Wenn es kalt ist,... Wenn das Wetter schön ist
- заповнити таблицю .
„ Експрес - опитування” ( Expreßbefragung ) застосовую для розвитку в учнів мислення , уміння швидко орієнтуватися і робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивченого матеріалу . Так можна проводити перевірку розуміння прочитаного , прослуханого тексту або завдань на зразок :
Висловити свою думку стосовно цитати : „ Geld stinkt niсht“ , або „ Die Liebe regiert die Weif4, чи „Alle Menschen in der Welt streben nur nach Gut und Geld und wenn sie ea dann erwerben , leger sie sich hin und sterben“ ( Mittelalterlicher Spruch)
Або „ Du hast 100 im Park ( vor deiner Haustür) gefunden . Was wirst du tur ?”
Одним з найефективніших шляхів підвищення результативності навчання іноземних мов є рольові ігри (Rollenspiele ). які дають змогу реалізувати основний методичний принцип - комунікативне спрямування навчання . Рольові ігри сприяють мотивації вивчення іноземної мови , допомагають врахувати психологічно — вікові особливості дітей, їхні інтереси , сферу діяльності, відображають особистий досвід учнів , а головне - моделюють ситуацію реального спілкування .
Зупинимося на основних факторах , які забезпечують реалізацію практичних навчальних завдань :
- доцільність та функціональність гри ;
- мовна спрямованість ;
- ведення гри тільки іноземною мовою ;
- нескладність завдань гри ;
- залучення усіх учнів до ігрової діяльності ;
- логічне долучення до контексту уроку ;
- елемент змагання ;
- визначення переможців.
Наприклад , під час повторення теми „ Погода” ( Das Wetter) проводжу таку рольову гру :
Zu ust ist heute ein Reporter aus Deutschland gekommen . Er möchte euch intervieren . Wer wäll heute Reporter sein ? Der Reporter muss sich vorstellen und die Fragen über das Wetter im Süden der Ukraine stellen .
Оскільки ця тема вже повторюється , учні добре і швидко відповідають на запитання . Або : Du bist der bekannte deutsche Fußballspieler . Du bist mit deiner Mannschaft nach Kyjiw gekommen . Du bist guter Laune und möchtest mehr über diese schöne Stadt ertahren.
Або після закінчення теми „ Beim Arzt“ учні отримують картки з завданням , за яким вони повинні розіграти ситуацію :
Учень 1 . Du simulierst eine Krankheit. Du kommst mit deiner Mutter ( deinem Vater) zum Arzt. Du musst ihn überzeugen , dass du wirklich krank bist.
Учень 2. Sie sind ein Arzt. Zu Ihnen kommt eine Frau ( ein Mann) mit ihrem Sohn (ihrer Tochter), der (die ) eine Krankheit simuliert. Befragen Sie ihn ( sie) und stellen Sie die Diagnose fest.
Учень 3. Du biest Mutter (Vater). Du hast ienin ... jährigen Sohn ( eine ... jährige Tochter) der ( die ) sagt, dass er ( sie) krank ist.
На уроках іноземної мови жоден вчитель не може обійтися без гри . Ігрова мадель навчання допомагає реалізувати , крім основної дидактичної мети ще й комплекс завдань :
- забезпечення контролю виведення емоцій ;
- надання дитині можливості самовизначення ;
- сприяння та допомога в розвитку творчої уяви ;
- надання можливості удосконалення співпраці в соціальному аспекті;
- допомога у висловлюванні своїх думок .
В ігровій моделі навчання учитель є інструктором , суддею , ведучим . Діти завжди охоче грають у „ пантоміму” ( das Pantomime - Spiel) .
der Lehrer zeigt jeder der zwei Mannschaften ein Wort. sie sollen dieses Wort als Pantomime zeigen und die andere Mannachaft soll dieses Wort raten .
Dieses Wort ist ein Substantiv ( Lehrer - S chüles ) (Melkerin - Friseurin).
Dieses Wort ist ein Adjektiv (kalt - heiß lustig - traurig ).
Dieses Wort ist ein Verb ( lesen - denken. malen- schreiben , suchen - telefonieren ). Оцінюється робота обох команд .
„ Пакування валізи” (Kofferpacken ) .
1. Ich packe in Koffer ein Ei.
2. Ich packe in meinen Koffer ein Ei, ein Brötchen ...
Це може бути лексика з будь - якої вивченої теми .
Підготовчим етапом до усного чи письмового мовлення є асоціативні ігрм (Assoziatoinspiele ) :
„ Словниковий їжачок” ( „ Wortigel“ ) стромлю є на свої голки або лише певні частини мови , або , незалежно від частин мови , слова, які асоціюються з головним словом (темою ).
„ Словникове сонце” ( „Wortsonne“ ) дає учням змогу згадати лексику , утворити всі можливі словосполучення , скласти речення (і, якщо достатній рівень знань учнів - невеликі повідомлення або ситуації).
Ordne die Verben den Wörtern in der Sonne zu . (Manchmal passen auch zwei Verben ) gehen , baden , fahren , liegen , besuchen, hören, legen, lernen, lesen , kochen , lanzen , segeln , spielen , surfen . wandern , schwimmen , züchten .
„ Словниковий павук” ( „ Wortspinne“ ) передбачає ширше охоплення лексики в логічній послідовності аж до складання невеликого оповідання .
Для збагачення словникового запасу учнів , повторення вивченої лексики та зацікавлення учнів у самостійному вивченні нової лексики використовують різноманітні словникові ігри ( Wortspiele): (Rate das Wort! Wer weiß mehr Wörter zum Thema ? Bilde die Sätze mit einem Buchstaben ! Bilde neue Wörter ! Sammle die Silben in Wörtern . Ein Wort in einer Reihe passt nicht. Suche Wortpaare . Was passt zusammen ? Das Wort ist zu finden . „ Wörtersee“ . „ Das Alphabet - Spiel“ , „ Wörterdomino“ , „ Wörterstufen“ u. a. m.
Для розвитку інтуїції, фантазії. мовної компетенції застосовують креативні вправи - різноманітні тести Lesetest (Leseverständnistest), Grammatiktest, Wortschatztest, Hörverständnistext, Lückentest, складання розрізненого на частини тексту і придумання заголовку до нього .
Дедуктивні завдання . Вибіркова поступова заміна частин тексту , його елементів аж до утворення нового за змістом тексту , зміна перспективи ( переказ тексту від іншої особи),розширення (придумання закінчення тексту , вставляння діалогу , подій ). утворення словникових ланцюжків ( Gasthaus- Haustür), розв’язання та складання кросвордів , складання розповіді за малюнком (гумористичного характеру ), вікторини ( підготовка та проведенння), написання читацьких щоденників , подорожі (індивідуальні, парні, групові маршрути , але в усіх різні ) , складання власного повідомлення за 5 - 10 вибранеми з тексту ключовими словами , „Neun Strophen finden“ (z. В /zum Lied „ Wenn sich die Igel lüssen , dann müssen, müssen, müssen, sie ganz ganz fein behutsam sein . Wenn sich die Mensch en küssen ... Wenn Elefanten küssen ... )
Das Hobby Lied - Jeden Tag zur Schule ! Ach das tut mir Leid Ich hab“so viele Hobbys . doch leider keine Zeit. Ins Kino gehen und Freunde sehen . Doch Fußball spielen , іns Kino gehen und Freunde sehen . Doch ... und Fußball spielen . .
Mach das Lied in jeder Strophe länger , finde erst ein Hobbys wiederhole dann die anderen .
Написання мікроробіт . Наприклад , вивчаючи в 10 класі тему „ Freundschaft , Liebe“ практикую таке завдання : „ Schreibe einen Liebesbrief an irgendjemand aus deiner Grepp . Die Gruppe muss erraten, wer der Empfänger sein soll. Der schönste und gefühlvollste Liebesbrief wird prämiert“ .
Розвитку навичок писемного мовлення сприяє „ Внутрішній діалог” ( „ Der innere Dialog“ ) ,суть якого полягає у висловленні учнем у письмовій формі суджень , думок ( 2 - 5-7 речень ) певної теми ( „ Погода” , „ Враження про прочитану книжку , переглянутий фільм" , „ Розповідь про друга” тощо )
Для ефективного та оптимального засвоєння мовного матеріалу , історії, географії . традицій , для інтелектуального розвитку учнів я використовую також інтелектуальні ігри
„ Чи знаєш ти країну , мову якої вивчаєш ?” . „ Чи знаєш ти географію (історію . культуру) німецькомовних країн ?”
Отримуючи знання , учні вчаться спілкуватися , розвиватися і виховуватися . Виховна атмосфера підвищує якість навичок , їхню результативність .
У класах з високим рівнем знань слід давати учням більше матеріалу , ніж потрібно за програмою .
Добираючи щось нове , цікаве для учнів , вчитель збагачує і свої знання . Тому основною ідеєю колотого уроку є співпраця , взаємозбагачення вчителя та учнів .
Прикладом цього може бути комбінований урок ( зарубіжна література, українська література , історія , іноземна мова) з теми „ Г. Гейне , його життя і творчість” . У процесі підготовки до цього уроку і я , і учні творчо працювали , збирали матеріал , готували проектні роботи , про життя , творчість поета, про час , у якому він жив , добирали показові вірші та їх переклади , зроблені українськими та просійськими поетами , робили власні переклади , порівнювали „ Заповіт” Шевченка з „ Заповітом” Гейне .
Подібною була підготовка до інтегрованого уроку ( географія , німецька мова ; 10-й клас ) з теми Федеративна Республіка Німеччина” , до якої учні готувати індивідуальні, парні та групові проекти з географії , економіки , культури федеральниз земель тощо .
Специфіка предмета потребує існування постійних міжпредметних зв”я.зків німецької мови з українською мовою та літературою , зарубіжною літературою , математикою , фізикою . На знання з цих предметів слід спиратися під час вивчення кожної теми програмового матеріалу . Важливим у роботі вважаю формування позитивного ставлення учнів до навчання , навчальної праці, активізації їхньої навчальної діяльності, залучення до самостійного пошуку , розвиток інтересу до німецької мови , культури , історії німецькомовних країн .
Для цього слід добирати вправи , завдання :
- мотивовані на цьому уроці, чи етапі уроку ;
- цікаві й захопливі для учнів ;
- які несуть нову інформацію , збагачують знання і водночас потребують ініціативи , роботи мислення учнів , створюють умови для реалізації кожним учнем своїх знань , умінь і навичок .
Зробимо висновки . Кожна з вищезгаданих технологій цікава , корисна , пропонує для вчителя широке поле діяльності і, залежно від фахово - психологічних особливостей педагога та індивідуальних особливостей учнів , варта застосування , використання в процесі викладання іноземних мов . Використання інноваційних технологій сприяє вирішенню поставлених перед сучасною школою завдань , реалізації особистісних якостей учнів - креативних ( творчих ), когнітивних ( пізнавальних ), діяльнісних ( сприяють соціалізації школярів ).
Використання інноваційних технологій :
- допомагає у формуванні творчої особистості, її розвитку в умовах педагогіки співпраці, толерантності, які випливають з концепції прав людини як вищої цінності. як мети суспільного прогресу . а не його засобу ;
- створює сприятливий психологічний клімат на уроці;
- забезпечує свідоме засвоєння навчального матеріалу ;
- урізноманітнює уроки застосуванням різноманітних завдань , вправ . тренувань , різних видів навчального контролю;
- збуджує та розвиває інтерес до вивчення предмета і прагнення бути активною дійовою особою . співавтором уроку ;
- вчить учнів самостійно здобувати знання , користуватися довідниковою літературою ;
- дає змогу отримувати задоволення від досягнутого . але не заспокоюватися , а розширювати , вдосконалювати знання , уміння , навички .

Автор: 

Юрченко Любов Миколаївна вчитель Миколаївська ЗОШ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі