Користувацький вхід

Правове виховання молоді та правовиховна робота в навчальному закладі

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

І. Відомості про організаторів проекту:
Керівник проекту – Поморська А. В.
Відомості про керівника проекту:
Педагогічний стаж – 15 років.
Управлінський стаж - 2 роки
Стаж роботи в ліцеї - 9 років.
ІІ. Актуальність вибраної проблеми.
Сьогодні проблема дитячої бездоглядності, безпритульності, девіантної поведінки і правопорушень серед неповнолітніх в Україні набула загальнодержавного значення, стала предметом стурбованості і підвищеної уваги з боку освітян, органів державного управління та місцевого самоврядування, широких кіл громадськості. Шкільне середовище відіграє важливу роль у становленні особистості, визначення особистісного життєвого шляху.
Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему.
Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спіл¬кування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча від реальної дійсності" в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне середовище.
Духовні чесноти українського народу втрачають свою дієвість. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, сприйняття молоддю гедоністичних настанов, раннє статеве життя ведуть до формування особистості, котра не здатна створити міцну сім'ю, народити і виховати дітей. Як наслідок — поглиблюється демографічна криза. Тому освітньою метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.
У процесі привласнення особистістю вироблених людством морально-духовних цінностей коригується її потребнісна, когнітивна та діяльнісна сфери. Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована система супідрядних, поетапно конкре¬тизованих цілей за напрямами виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, соціальних цінностей та цінностей "Я". Послідовне досягнення цих цілей дедалі більше наближає вихователя до мети як ідеального образу вихованої особистості через такі принципи як превентивність та виховання правової культури в учнівської молоді.

ІІІ. Мета проекту: вивчити стан правовиховної роботи, проаналізувати проблеми правової освіти у навчальному закладі, виявити учнів, схильних до порушень поведінки, правопорушень, девіантної поведінки; удосконалити модель та структуру правової освіти навчального закладу, розробити заходи щодо покращення стану правової освіти в ліцеї, виокремити чинники впливу на формування особистості, з’ясувати переваги превентивного виховання на формування в учнівської молоді правової культури, збагатити духовне життя ліцеїстів

ІV. Завдання проекту:
1. Вивчити та проаналізувати літературу з даної теми. Скласти список.
2. З’ясувати суть понятійного апарату.
3. Провести діагностику учнів з питань обізнаності щодо правової освіти.
4. Виявити учнів, схильних до порушень поведінки, правопорушень, девіантної поведінки.
5. Оцінити рівень сформованості особистості в окремому правовому середовищі
6. Побудувати модель чинників позитивного і негативного впливу оточуючого середовища на формування особистості.
8. Виділити форми і методи роботи щодо формування правової освіти та право виховної роботи в ліцеї.
9. Спланувати роботу щодо підвищення ефективності формування правової освіти ліцеїста.

V. Очікуванні результати:
1. Поглиблення знань учнів та педагогів з правової освіти.
2. Подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних чинників суспільства.
3. Сформованість в учнів:
- правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;
- нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.

4. Прагнення ведення учнями здорового способу життя та його пропаганди серед людей, що їх оточують.
5. Удосконалення моделі та структури правової освіти навчального закладу.

VI. Цільові групи проекту.
Генеральна сукупність – 130.
Вибіркова сукупність – 28.

VII. Час виконаня проекту:
Початок …… 1 вересня 2010 року
Кінець……. 01 червня 2013 року

VIII. Науковий супровід проекту.
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права, нехтує обов’язками. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися, не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.
Правове виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, правоохронних органів, спрямована на виховання правової свідомості та навичок і звичок правомірної певедінки школярів.
Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудової Української держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивної трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової неграмотності.
Соціальноекономічна ситуація початку ХХІ ст. в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, функціональна неспроможність, важке матеріальне становище сімей, що породжує статус дітей соціальних сиріт – все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють, що веде до зростання дитячої злочинності.
Метою правового виховання учнів є формування в них правової культури громадянина України, що складається перед усім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріпленні в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.
На виконання Національної програми правової освіти населення колектив ліцею ставить перед собою завдання:
• озброїти учнів знаннями законів, підвищити їх юридичну обізнаність, систематично інформувати про актуальні питання права;
• формувати в учнів правову свідомість як сукупність правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів;поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів;
• виробляти в учнів навички і вміння правомірної поведінки4
• формувати в учнів нетерпиме ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.
На сьогоднішній день, на мою думку, у правовиховній роботі навчального закладу існують певні недоліки: у її змісті переважають питання кримінального права; перевага надається вивченню прав особистості, менше уваги звертають на вивчення обов’язків; недостатньо наголошується на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку; відсутнє обґрунтування справедливості правових норм в їх інтерпретації; головний аспект робиться на заборонах, обмеженнях замість розкриття змісту їх моральних засад; відчувається розрив між змістом правових норм і конкретною поведінкою учнів.
IX. Понятійний апарат.
Алкоголі́зм (пия́цтво) — найбільш поширений вид наркоманії, що характерний психо-фізичною залежністю від алкоголю, основою якої є наявність алкоголю в обмінних процесах людського організму, розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями.
Безпритульні діти — діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ї або дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання.
Бездоглядні діти — діти, не забезпечені сприятливими умовами для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку.
Віртуальне комп’ютерне середовище - специфічне середовище , яке може погрожувати реальним стосункам людей у спілкуванні.
Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) — поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.
Декларація - заява , оголошення , документ , що проголошує якісь положення ( принципи ) або утримуючу певну інформацію.
Демографічна криза — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства.
Дитяча бездоглядність — це послаблення чи відсутність нагляду за поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків чи осіб, які їх замінюють
Конструктивне спілкування — обмін повідомленнями з ціллю з'ясувати простір проблем, цілей та словник співрозмовника, співнести зі своїм та об'єктивно доступними відчуттями (зір, слух та інших відчуття)
Конфлікт – це явище негативне, деструктивне, подразливе і неприємне, це те, чого слід боятися та по можливості уникати, “конфлікт” означає зіткнення.
Наркоманія (токсикоманія) (від грецьких слів narke — заціпеніння, сон, і mania — божевілля, пристрасть, потяг) — ненормальний стан організму, викликаний вживанням певних речовин (наркотиків).
Насилля - фізичний або психічний вплив однієї людини надругого, що порушує право громадян на особисту недоторканність (у фізичному й духовному змісті).
Правова культура суспільства — це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.
Правопорушення — це протиправне, винне, суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність) деліктоспроможного суб'єкта, яке спричиняє шкоду інтересам суспільства, держави або особи.
Стрес – продукт когнітивних процесів, образу думок і оцінки ситуації, знання власних ресурсів, ступені навченої способам управління і стратегії поведінки, їх адекватному вибору.

X. Основні кроки дослідження.
- Опрацювання літератури.
- Складання програми досліджень.
- Вибір інструментарію
- Організація дослідження.
- Експертиза отриманих результатів.
- Прийняття експертних висновків
- Розробка заходів для подальшого регулювання проблеми.

XI. Етапи реалізації проекту (модулі)
Модуль І
Правове виховання ліцеїстів

Актуальність модуля
Правова освіти населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами правових знань та навичок, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також покладених на них обов’язків.
Правова освіти є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.
Правова освіта має здійснюватися в усіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета:
формування в ліцеїстів глибокої правової культури

Завдання проекту:
- попередження правопорушень серед учнів ліцею;
- ознайомлення із правами та обов’язками згідно Конверції ООН про права людини;
- випуск газет, буклетів та методичних рекомендацій з метою інформування учнівського та педагогічного колективів з право виховної тематики;
- формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів; поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів;
- вироблення в учнів навичок і вмінь правомірної поведінки;
- формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами , вміння протистояти негативним впливам;
- подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ життя.

Виховні міні модулі проекту

№п/п Назва
1 Організація правовиховної роботи
2 Робота ради профілактики
3 Розробка методичних рекомендацій та заходів
4 Підготовка проектів наказів та їх видача
5 Робота гуртка "Закон і підліток"
6 Школа сприяння здоров'ю
7 Спецвипуски газет: «Здоровий спосіб життя», « Мої права»

Модуль ІІ
Охорона життєдіяльності і здоров'я ліцеїстів

Актуальність модуля

Даний модуль сприятиме поліпшенню виховної роботи з проблем здорового способу життя та запобіганню поширення ВІЧ/СНІДу. Він передбачає роботу з учнями, вчителями, батьками в організації психологічної допомоги і формування атмосфери доброзичливості, толерантності і коректності.

Мета:
Свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої соціальної цінності.

Завдання:
1. Формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя через збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів
2. Забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особистості через запобігання вживанню алкогольних та слабоалкогольних напоїв, наркоманії, насильству, що негативно впливають на здоров'я дітей;
3. Спрямувати зміст безпеки життєдіяльності на практичне опанування учнями життєвих навичок, що сприяють здоров'ю, безпеці та розвитку ліцеїстів, що є пріоритетним завданням проекту.

Виховні міні модулі проекту

№п/п Назва
1 Підтримка дітей з соціально незахищених категорій
3 Профілактика захворювань
4 Оздоровчо-спортивні заходи
6 Правила дорожнього руху. Заняття загону ЮІР
7 Заняття ДЮП
8 Заходи під час осінніх канікул
9 Заходи під час зимових канікул
10 Заходи під час весняних канікул
11 Оздоровлення ліцеїстів

Модуль ІІІ
Співпраця з родинами

Актуальність модуля

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
Виходячи з того, що батьки зобов'язані постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, ліцей спрямовує зусилля педколективу на процес самореалізації учня, використовуючи різні форми і методи надання допомоги у розв'язанні життєвих проблем та самовизначенні.
Дитина - дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так і в дітях відображається вся організація життя сім'ї, працьовитість, духовне багатство та моральна чистота матері та батька.
Для реалізації міні проекту "Співпраця з родинами" в ліцеї успішно працює психологічна служба, всеобуч батьків, вдосконалюється робота Піклувальної Ради та Ради ліцею. Здійснюється громадський контроль за організацією харчування, охороною здоров'я та праці, надається допомога у матеріально-технічному забезпеченні предметних кабінетів та класних кімнат.

Мета:
Виховувати повагу до закону, прав, основних свобод людини

Завдання:
1. Проведення всеобучу батьків шляхом виховання почуттів відповідальності.
2.Збереження здоров'я учнів в родинах, через формування в учнів ціннісних пріоритетів здоров’я
3. Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв.

Виховні міні модулі проекту
№п/п Назва
1 Всеобуч для батьків
2 Робота з батьківським активом ліцею
XІІ. Опис отриманих результатів
XIІІ. Експертні висновки.
XIУ. Подальші заходи щодо покращення роботи над вибраною проблемою.

XУ . Використана література:

Автор: 

Поморська Алла Володимирівна,заступник директора з виховної роботи Бучацького ліцею

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі